Procedura : 2018/0436(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0063/2019

Teksty złożone :

A8-0063/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/02/2019 - 16.3
CRE 13/02/2019 - 16.3
PV 13/03/2019 - 11.17

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0105
P8_TA(2019)0181

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 188kWORD 76k
4.2.2019
PE 634.477v01-00 A8-0063/2019

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad zapewniających podstawowe połączenia w zakresie transportu drogowego towarów w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej

(COM(2018)0895 – C8-0511/2018 – 2018/0436(COD))

Komisja Transportu i Turystyki

Sprawozdawczyni: Isabella De Monte

(Procedura uproszczona – art. 50 ust. 2 Regulaminu)

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad zapewniających podstawowe połączenia w zakresie transportu drogowego towarów w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej

(COM(2018)0895 – C8-0511/2018 – 2018/0436(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0895),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 91 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0511/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia...(1),

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Regionów z dnia ...(2),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki (A8-0063/2019),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  W celu uniknięcia poważnych zakłóceń, w tym w zakresie porządku publicznego, konieczne jest zatem ustanowienie zestawu środków tymczasowych umożliwiających przewoźnikom drogowego transportu towarów posiadającym licencję w Zjednoczonym Królestwie na transport drogowy towarów między terytorium tego ostatniego a pozostałymi 27 państwami członkowskimi. Aby zapewnić odpowiednią równowagę między Zjednoczonym Królestwem a pozostałymi państwami członkowskimi, przyznane w ten sposób prawa powinny być uzależnione od przyznania równoważnych praw i podlegać określonym warunkom zapewniającym uczciwą konkurencję.

(4)  W celu uniknięcia poważnych zakłóceń, w tym w zakresie porządku publicznego, konieczne jest zatem ustanowienie tymczasowego zestawu środków umożliwiających przewoźnikom drogowego transportu towarów posiadającym licencję w Zjednoczonym Królestwie transport drogowy towarów między terytorium tego ostatniego a pozostałymi 27 państwami członkowskimi lub z terytorium Zjednoczonego Królestwa na jego własne terytorium, z tranzytem przez przynajmniej jedno państwo członkowskie. Aby zapewnić odpowiednią równowagę między Zjednoczonym Królestwem a pozostałymi państwami członkowskimi, przyznane w ten sposób prawa powinny być uzależnione od przyznania równoważnych praw i podlegać określonym warunkom zapewniającym uczciwą konkurencję.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2)  „transport dwustronny” oznacza:

2)  „dozwolony transport” oznacza:

a)  przejazd pojazdu z ładunkiem, gdy miejsce wyjazdu i miejsce przyjazdu znajdują się odpowiednio na terytorium Unii i na terytorium Zjednoczonego Królestwa, z tranzytem przez przynajmniej jedno państwo członkowskie lub państwo trzecie albo bez takiego tranzytu;

a)  przejazd pojazdu z ładunkiem, z terytorium Unii na terytorium Zjednoczonego Królestwa lub w odwrotnym kierunku, z tranzytem przez przynajmniej jedno państwo członkowskie lub państwo trzecie albo bez takiego tranzytu;

b)  przejazd bez ładunku w związku z transportem, o którym mowa w lit. a);

b)  przejazd pojazdu z ładunkiem z terytorium Zjednoczonego Królestwa na jego własne terytorium z tranzytem przez terytorium Unii;

 

ba)  przejazd bez ładunku w związku z transportem, o którym mowa w lit. a) i b);

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5)  „licencja Zjednoczonego Królestwa” oznacza licencję wydaną przez Zjednoczone Królestwo do celów transportu międzynarodowego, w tym transportu dwustronnego;

5)  „licencja Zjednoczonego Królestwa” oznacza licencję wydaną przez Zjednoczone Królestwo do celów transportu międzynarodowego w odniesieniu do dozwolonego transportu;

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Prawo do wykonywania transportu dwustronnego

Prawo do wykonywania dozwolonego transportu

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Przewoźnicy drogowego transportu towarów w Zjednoczonym Królestwie mogą, na warunkach określonych w niniejszym rozporządzeniu, prowadzić transport dwustronny.

1.  Przewoźnicy drogowego transportu towarów w Zjednoczonym Królestwie mogą, na warunkach określonych w niniejszym rozporządzeniu, wykonywać dozwolony transport.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Osoby fizyczne lub prawne z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie mogą prowadzić następujące rodzaje transportu dwustronnego bez obowiązku posiadania licencji Zjednoczonego Królestwa w rozumieniu art. 2 ust. 5:

2.  Osoby fizyczne lub prawne z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie mogą wykonywać następujące rodzaje dozwolonego transportu bez obowiązku posiadania licencji Zjednoczonego Królestwa w rozumieniu art. 2 ust. 5:

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W trakcie transportu dwustronnego zgodnie z niniejszym rozporządzeniem przestrzegane są następujące przepisy:

W trakcie dozwolonego transportu zgodnie z niniejszym rozporządzeniem przestrzegane są następujące przepisy:

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Jeżeli Komisja stwierdzi, że prawa przyznane przez Zjednoczone Królestwo przewoźnikom drogowego transportu towarów z Unii nie są de iure lub de facto równoważne prawom przyznanym przewoźnikom drogowego transportu towarów ze Zjednoczonego Królestwa na podstawie niniejszego rozporządzenia, lub że prawa te nie są w równym stopniu dostępne dla wszystkich unijnych przewoźników drogowego transportu towarów, wówczas Komisja może, w celu przywrócenia równoważności, w drodze aktów delegowanych:

2.  Jeżeli Komisja stwierdzi, że prawa przyznane przez Zjednoczone Królestwo przewoźnikom drogowego transportu towarów z Unii nie są de iure lub de facto równoważne prawom przyznanym przewoźnikom drogowego transportu towarów ze Zjednoczonego Królestwa na podstawie niniejszego rozporządzenia, lub że prawa te nie są w równym stopniu dostępne dla wszystkich unijnych przewoźników drogowego transportu towarów, wówczas Komisja może, w celu przywrócenia równoważności, w drodze aktów delegowanych:

a)  ustanowić ograniczenia dopuszczalnych zdolności przewozowych dostępnych dla przewoźników drogowego transportu towarów ze Zjednoczonego Królestwa lub ograniczenia liczby możliwych przejazdów, lub wprowadzić obydwa te środki;

a)  zawiesić stosowanie art. 3 ust. 1 i 2 niniejszego rozporządzenia, w przypadku gdy nie przyznaje się równoważnych praw przewoźnikom transportu drogowego towarów w Unii lub jeżeli przyznane prawa są minimalne; lub

b)  zawiesić stosowanie niniejszego rozporządzenia; lub

b)  ustanowić ograniczenia dopuszczalnych zdolności przewozowych dostępnych dla przewoźników drogowego transportu towarów ze Zjednoczonego Królestwa lub ograniczenia liczby możliwych przejazdów, lub wprowadzić obydwa te środki; lub

c)  przyjąć inne stosowne środki.

c)  przyjąć inne stosowne środki, takie jak należności finansowe lub ograniczenia działalności.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.   W przypadku gdy Komisja stwierdzi, że w wyniku którejkolwiek z sytuacji, o których mowa w ust. 3, wspomniane warunki są o wiele mniej korzystne niż te, z których korzystają przewoźnicy drogowego transportu towarów ze Zjednoczonego Królestwa, może – w celu zaradzenia tej sytuacji – w drodze aktów delegowanych:

2.   W przypadku gdy Komisja stwierdzi, że w wyniku którejkolwiek z sytuacji, o których mowa w ust. 3, wspomniane warunki są o wiele mniej korzystne niż te, z których korzystają przewoźnicy drogowego transportu towarów ze Zjednoczonego Królestwa, może – w celu zaradzenia tej sytuacji – w drodze aktów delegowanych:

a)  ustanowić ograniczenia dopuszczalnych zdolności przewozowych dostępnych dla przewoźników drogowego transportu towarów ze Zjednoczonego Królestwa lub ograniczenia liczby możliwych przejazdów, lub wprowadzić obydwa te środki;

a)  zawiesić stosowanie art. 3 ust. 1 i 2 niniejszego rozporządzenia, w przypadku gdy nie przyznaje się równoważnych praw przewoźnikom transportu drogowego towarów w Unii lub jeżeli przyznane prawa są minimalne; lub

b)  zawiesić stosowanie niniejszego rozporządzenia; lub

b)  ustanowić ograniczenia dopuszczalnych zdolności przewozowych dostępnych dla przewoźników drogowego transportu towarów ze Zjednoczonego Królestwa lub ograniczenia liczby możliwych przejazdów, lub wprowadzić obydwa te środki; lub

c)  przyjąć inne stosowne środki.

c)  przyjąć inne stosowne środki, takie jak należności finansowe lub ograniczenia działalności.

(1)

[Dz.U. C 0 z 0.0.0000, s. 0. / Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym].

(2)

[Dz.U. C 0 z 0.0.0000, s. 0. / Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym].


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Wspólne zasady zapewniające podstawowe połączenia w zakresie transportu drogowego towarów w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej

Odsyłacze

COM(2018)0895 – C8-0511/2018 – 2018/0436(COD)

Data przedstawienia w PE

20.12.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

14.1.2019

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Isabella De Monte

17.1.2019

 

 

 

Procedura uproszczona – data decyzji

10.1.2019

Rozpatrzenie w komisji

22.1.2019

 

 

 

Data przyjęcia

22.1.2019

 

 

 

Data złożenia

4.2.2019

Ostatnia aktualizacja: 8 lutego 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności