Postup : 2018/0436(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0063/2019

Predkladané texty :

A8-0063/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/02/2019 - 16.3
CRE 13/02/2019 - 16.3
PV 13/03/2019 - 11.17

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0105
P8_TA(2019)0181

SPRÁVA     ***I
PDF 187kWORD 75k
4.2.2019
PE 634.477v01-00 A8-0063/2019

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách na zabezpečenie základnej prepojenosti v cestnej nákladnej doprave vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie

(COM(2018)0895 – C8‑0511/2018 – 2018/0436(COD))

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Spravodajkyňa: Isabella De Monte

(Zjednodušený postup – článok 50 ods. 2 rokovacieho poriadku)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách na zabezpečenie základnej prepojenosti v cestnej nákladnej doprave vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie

(COM(2018)0895 – C8‑0511/2018 – 2018/0436(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0895),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 91 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8‑0511/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z...(1),

–  zo zreteľom na stanovisko Európskeho výboru regiónov ...z(2),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0063/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  S cieľom predísť následným vážnym narušeniam, a to aj v súvislosti s verejným poriadkom, je preto potrebné stanoviť dočasný súbor opatrení, ktoré prevádzkovateľom cestnej nákladnej dopravy s licenciou v Spojenom kráľovstve umožnia vykonávať cestnú prepravu tovaru medzi územím Spojeného kráľovstva a zostávajúcimi dvadsiatimi siedmimi členskými štátmi. Aby sa zabezpečila náležitá rovnováha medzi Spojeným kráľovstvom a zostávajúcimi členskými štátmi, takto udelené práva by mali byť podmienené udelením rovnocenných práv a mali by podliehať určitým podmienkam, ktorými sa zaistí spravodlivá hospodárska súťaž.

(4)  S cieľom predísť následným vážnym narušeniam, a to aj v súvislosti s verejným poriadkom, je preto potrebné stanoviť dočasný súbor opatrení, ktoré prevádzkovateľom cestnej nákladnej dopravy s licenciou v Spojenom kráľovstve umožnia vykonávať cestnú prepravu tovaru medzi územím Spojeného kráľovstva a zostávajúcimi dvadsiatimi siedmimi členskými štátmi alebo z územia Spojeného kráľovstva na územie Spojeného kráľovstva s tranzitom cez jeden alebo viacero členských štátov. Aby sa zabezpečila náležitá rovnováha medzi Spojeným kráľovstvom a zostávajúcimi členskými štátmi, takto udelené práva by mali byť podmienené udelením rovnocenných práv a mali by podliehať určitým podmienkam, ktorými sa zaistí spravodlivá hospodárska súťaž.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  „dvojstranná preprava“ je:

(2)  „povolená preprava“ je:

a)  jazda uskutočnená naloženým vozidlom z miesta odchodu do cieľového miesta, pričom tieto miesta sa nachádzajú na území Únie a na území Spojeného kráľovstva a nezáleží na tom, či sa uskutočnil, alebo neuskutočnil tranzit cez územie jedného alebo viacerých členských štátov alebo tretích krajín;

a)  jazda uskutočnená naloženým vozidlom z územia Únie na územie Spojeného kráľovstva alebo naopak a nezáleží na tom, či sa uskutočnil, alebo neuskutočnil tranzit cez územie jedného alebo viacerých členských štátov alebo tretích krajín;

b)  jazda prázdneho vozidla spojená s prepravou uvedenou v písmene a);

b)  jazda uskutočnená naloženým vozidlom z územia Spojeného kráľovstva na územie Spojeného kráľovstva s tranzitom cez územie Únie;

 

ba)  jazda prázdneho vozidla spojená s prepravou uvedenou v písmenách a) a b);

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  „licencia Spojeného kráľovstva“ je licencia vydaná Spojeným kráľovstvom na účely medzinárodnej prepravy vrátane dvojstrannej prepravy;

(5)  „licencia Spojeného kráľovstva“ je licencia vydaná Spojeným kráľovstvom na účely medzinárodnej prepravy v súvislosti s povolenou prepravou;

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Článok 3 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Právo na vykonávanie dvojstrannej prepravy

Právo na vykonávanie povolenej prepravy

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Prevádzkovatelia cestnej nákladnej dopravy zo Spojeného kráľovstva môžu za podmienok stanovených v tomto nariadení vykonávať dvojstrannú prepravu.

1.  Prevádzkovatelia cestnej nákladnej dopravy zo Spojeného kráľovstva môžu za podmienok stanovených v tomto nariadení vykonávať povolenú prepravu.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Dvojstrannú prepravu druhov uvedených nižšie môžu fyzické alebo právnické osoby usadené v Spojenom kráľovstve vykonávať bez toho, aby sa od nich požadovala licencia v Spojenom kráľovstve v zmysle článku 2 ods. 5:

2.  Povolenú prepravu druhov uvedených nižšie môžu fyzické alebo právnické osoby usadené v Spojenom kráľovstve vykonávať bez toho, aby sa od nich požadovala licencia v Spojenom kráľovstve v zmysle článku 2 ods. 5:

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Článok 4– odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Počas dvojstrannej prepravy v zmysle tohto nariadenia sa musia dodržiavať tieto pravidlá:

Počas povolenej prepravy v zmysle tohto nariadenia sa musia dodržiavať tieto pravidlá:

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak Komisia zistí, že práva, ktoré Spojené kráľovstvo udelilo prevádzkovateľom cestnej nákladnej dopravy z Únie, nie sú de iure ani de facto rovnocenné s právami udelenými prevádzkovateľom cestnej nákladnej dopravy zo Spojeného kráľovstva na základe tohto nariadenia alebo že dané práva nie sú rovnako dostupné pre všetkých prevádzkovateľov cestnej nákladnej dopravy z Únie, môže v záujme rovnocennosti prostredníctvom delegovaných aktov:

2.  Ak Komisia zistí, že práva, ktoré Spojené kráľovstvo udelilo prevádzkovateľom cestnej nákladnej dopravy z Únie, nie sú de iure ani de facto rovnocenné s právami udelenými prevádzkovateľom cestnej nákladnej dopravy zo Spojeného kráľovstva na základe tohto nariadenia alebo že dané práva nie sú rovnako dostupné pre všetkých prevádzkovateľov cestnej nákladnej dopravy z Únie, môže v záujme rovnocennosti prostredníctvom delegovaných aktov:

a)  stanoviť limity prípustnej kapacity dostupnej pre prevádzkovateľov cestnej nákladnej dopravy zo Spojeného kráľovstva alebo obmedziť počet ciest, alebo oboje;

a)  pozastaviť uplatňovanie článku 3 ods. 1 a 2 tohto nariadenia, ak sa prevádzkovateľom cestnej nákladnej dopravy Únie neudeľujú žiadne rovnocenné práva alebo ak sú udelené práva minimálne; alebo

b)  pozastaviť uplatňovanie tohto nariadenia; alebo

b)  stanoviť limity prípustnej kapacity dostupnej pre prevádzkovateľov cestnej nákladnej dopravy zo Spojeného kráľovstva alebo obmedziť počet ciest, alebo oboje; alebo

c)  prijať iné vhodné opatrenia.

c)  prijať iné vhodné opatrenia, ako sú finančné povinnosti alebo prevádzkové obmedzenia.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.   Ak Komisia dospeje k záveru, že v dôsledku niektorej zo situácií uvedených v odseku 3 sú uvedené podmienky zjavne menej priaznivé než podmienky prevádzkovateľov cestnej nákladnej dopravy zo Spojeného kráľovstva, v snahe napraviť túto situáciu prostredníctvom delegovaných aktov môže:

2.   Ak Komisia dospeje k záveru, že v dôsledku niektorej zo situácií uvedených v odseku 3 sú uvedené podmienky zjavne menej priaznivé než podmienky prevádzkovateľov cestnej nákladnej dopravy zo Spojeného kráľovstva, v snahe napraviť túto situáciu prostredníctvom delegovaných aktov môže:

a)  stanoviť limity prípustnej kapacity dostupnej pre prevádzkovateľov cestnej nákladnej dopravy zo Spojeného kráľovstva alebo obmedziť počet ciest, alebo oboje;

a)  pozastaviť uplatňovanie článku 3 ods. 1 a 2 tohto nariadenia, ak sa prevádzkovateľom cestnej nákladnej dopravy Únie neudeľujú žiadne rovnocenné práva alebo ak sú udelené práva minimálne; alebo

b)  pozastaviť uplatňovanie tohto nariadenia; alebo

b)  stanoviť limity prípustnej kapacity dostupnej pre prevádzkovateľov cestnej nákladnej dopravy zo Spojeného kráľovstva alebo obmedziť počet ciest, alebo oboje; alebo

c)  prijať iné vhodné opatrenia.

c)  prijať iné vhodné opatrenia, ako sú finančné povinnosti alebo prevádzkové obmedzenia.

(1)

[Ú. v. EÚ C 0, 0.0.0000, s. 0./Zatiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku].

(2)

[Ú. v. EÚ C 0, 0.0.0000, s. 0./Zatiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku].


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Spoločné pravidlá na zabezpečenie základnej prepojenosti v cestnej nákladnej doprave vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie

Referenčné čísla

COM(2018)0895 – C8-0511/2018 – 2018/0436(COD)

Dátum predloženia v EP

20.12.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

14.1.2019

 

 

 

Spravodajca

       dátum vymenovania

Isabella De Monte

17.1.2019

 

 

 

Zjednodušený postup – dátum rozhodnutia

10.1.2019

Prerokovanie vo výbore

22.1.2019

 

 

 

Dátum prijatia

22.1.2019

 

 

 

Dátum predloženia

4.2.2019

Posledná úprava: 7. februára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia