Postopek : 2018/0436(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0063/2019

Predložena besedila :

A8-0063/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 13/02/2019 - 16.3
CRE 13/02/2019 - 16.3
PV 13/03/2019 - 11.17

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0105
P8_TA(2019)0181

POROČILO     ***I
PDF 176kWORD 74k
4.2.2019
PE 634.477v01-00 A8-0063/2019

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za zagotavljanje osnovne povezljivosti cestnega prevoza blaga v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Unije

(COM(2018)0895 – C8-0511/2018 – 2018/0436(COD))

Odbor za promet in turizem

Poročevalka: Isabella De Monte

(Poenostavljeni postopek – člen 50(2) Poslovnika)

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za zagotavljanje osnovne povezljivosti cestnega prevoza blaga v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Unije

(COM(2018)0895 – C8-0511/2018 – 2018/0436(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0895),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 91(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0511/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne ... (1),

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne ... (2),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem (A8-0063/2019),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Da bi se izognili resnim motnjam, tudi glede javnega reda, je zato treba določiti začasen sklop ukrepov, s katerimi bi se cestnim prevoznikom v tovornem prometu, ki imajo licenco v Združenem kraljestvu, omogočil prevoz blaga po cesti med ozemljem Združenega kraljestva in ozemljem preostalih sedemindvajsetih držav članic. Da bi zagotovili ustrezno ravnovesje med Združenim kraljestvom in preostalimi državami članicami, bi morale biti tako dodeljene pravice pogojene z dodeljevanjem enakovrednih pravic in bi zanje morali veljati določeni pogoji, ki zagotavljajo pošteno konkurenco.

(4)  Da bi se izognili resnim motnjam, tudi glede javnega reda, je zato treba določiti začasen sklop ukrepov, s katerimi bi se cestnim prevoznikom v tovornem prometu, ki imajo licenco v Združenem kraljestvu, omogočil prevoz blaga po cesti med ozemljem Združenega kraljestva in ozemljem preostalih sedemindvajsetih držav članic ali od ozemlja Združenega kraljestva do ozemlja Združenega kraljestva s tranzitom prek ene ali več držav članic. Da bi zagotovili ustrezno ravnovesje med Združenim kraljestvom in preostalimi državami članicami, bi morale biti tako dodeljene pravice pogojene z dodeljevanjem enakovrednih pravic in bi zanje morali veljati določeni pogoji, ki zagotavljajo pošteno konkurenco.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  „dvostranski prevoz“ pomeni:

(2)  „dovoljeni prevoz“ pomeni:

(a)  vožnjo, ki se opravlja s polnim vozilom, pri kateri sta odhodni in namembni kraj na ozemlju Unije oziroma na ozemlju Združenega kraljestva, s tranzitom ali brez tranzita skozi eno državo članico ali tretjo državo oziroma več držav članic ali tretjih držav;

(a)  vožnjo, ki se opravlja s polnim vozilom od ozemlja Unije do ozemlja Združenega kraljestva ali obratno, s tranzitom ali brez tranzita skozi eno državo članico ali tretjo državo oziroma več držav članic ali tretjih držav;

(b)  prazno vožnjo v povezavi s prevozom iz točke (a);

(b)  vožnjo, ki se opravlja s polnim vozilom od ozemlja Združenega kraljestva do ozemlja Združenega kraljestva, s tranzitom prek ozemlja Unije;

 

(ba)  prazno vožnjo v povezavi s prevozom iz točk (a) in (b);

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  „licenca Združenega kraljestva“ pomeni licenco, ki jo izda Združeno kraljestvo za opravljanje mednarodnih prevozov, vključno z dvostranskim prevozom;

(5)  „licenca Združenega kraljestva“ pomeni licenco, ki jo izda Združeno kraljestvo za dovoljene prevoze v okviru mednarodnih prevozov;

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Člen 3 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Pravica do opravljanja dvostranskega prevoza

Pravica do opravljanja dovoljenega prevoza

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Cestni prevozniki v tovornem prometu iz Združenega kraljestva lahko pod pogoji, določenimi v tej uredbi, opravljajo dvostranski prevoz.

1.  Cestni prevozniki v tovornem prometu iz Združenega kraljestva lahko pod pogoji, določenimi v tej uredbi, opravljajo dovoljeni prevoz.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Fizične ali pravne osebe s sedežem v Združenem kraljestvu lahko opravljajo naslednje dvostranske prevoze, ne da bi se zahtevala licenca Združenega kraljestva v smislu člena 2(5):

2.  Fizične ali pravne osebe s sedežem v Združenem kraljestvu lahko opravljajo naslednje dovoljene prevoze, ne da bi se zahtevala licenca Združenega kraljestva v smislu člena 2(5):

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Med dvostranskim prevozom v skladu s to uredbo se upoštevajo naslednja pravila:

Med dovoljenim prevozom v skladu s to uredbo se upoštevajo naslednja pravila:

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Če Komisija ugotovi, da pravice, ki jih Združeno kraljestvo podeli cestnim prevoznikom v tovornem prometu iz Unije, niso pravno ali dejansko enakovredne tistim, ki so bile podeljene cestnim prevoznikom v tovornem prometu iz Združenega kraljestva v skladu s to uredbo, ali da te pravice niso enako na voljo vsem cestnim prevoznikom v tovornem prometu iz Unije, lahko za ponovno vzpostavitev enakovrednosti z delegiranimi akti:

2.  Če Komisija ugotovi, da pravice, ki jih Združeno kraljestvo podeli cestnim prevoznikom v tovornem prometu iz Unije, niso pravno ali dejansko enakovredne tistim, ki so bile podeljene cestnim prevoznikom v tovornem prometu iz Združenega kraljestva v skladu s to uredbo, ali da te pravice niso enako na voljo vsem cestnim prevoznikom v tovornem prometu iz Unije, lahko za ponovno vzpostavitev enakovrednosti z delegiranimi akti:

(a)  določi mejne vrednosti za dovoljeno zmogljivost, ki je na voljo cestnim prevoznikom v tovornem prometu iz Združenega kraljestva, ali za število potovanj ali oboje;

(a)  začasno prekine uporabo člena 3(1) in (2 ) te uredbe, kadar ni enakovrednih pravic za upravljavce cestnega prevoza blaga v Uniji ali če so podeljene pravice minimalne, ali

(b)  začasno prekine uporabo te uredbe ali

(b)  določi mejne vrednosti za dovoljeno zmogljivost, ki je na voljo cestnim prevoznikom v tovornem prometu iz Združenega kraljestva, ali za število potovanj ali oboje, ali

(c)  sprejme druge ustrezne ukrepe.

(c)  sprejme druge ustrezne ukrepe, kot so finančne dajatve ali operativne omejitve.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.   Če Komisija ugotovi, da so navedeni pogoji zaradi katerih koli razmer iz odstavka 3 znatno manj ugodni od tistih, ki jih uživajo cestni prevozniki v tovornem prometu iz Združenega kraljestva, lahko zaradi izboljšanja razmer z delegiranimi akti:

2.   Če Komisija ugotovi, da so navedeni pogoji zaradi katerih koli razmer iz odstavka 3 znatno manj ugodni od tistih, ki jih uživajo cestni prevozniki v tovornem prometu iz Združenega kraljestva, lahko zaradi izboljšanja razmer z delegiranimi akti:

(a)  določi mejne vrednosti za dovoljeno zmogljivost, ki je na voljo cestnim prevoznikom v tovornem prometu iz Združenega kraljestva, ali za število potovanj ali oboje;

(a)  začasno prekine uporabo člena 3(1) in (2 ) te uredbe, kadar ni enakovrednih pravic za upravljavce cestnega prevoza blaga v Uniji ali če so podeljene pravice minimalne, ali

(b)  začasno prekine uporabo te uredbe; ali

(b)  določi mejne vrednosti za dovoljeno zmogljivost, ki je na voljo cestnim prevoznikom v tovornem prometu iz Združenega kraljestva, ali za število potovanj ali oboje, ali

(c)  sprejme druge ustrezne ukrepe.

(c)  sprejme druge ustrezne ukrepe, kot so finančne dajatve ali operativne omejitve.

(1)

UL C ... / Še ni objavljeno v Uradnem listu.

(2)

UL C ... / Še ni objavljeno v Uradnem listu.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Skupna pravila za zagotavljanje osnovne povezljivosti cestnega prevoza blaga v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Unije

Referenčni dokumenti

COM(2018)0895 – C8-0511/2018 – 2018/0436(COD)

Datum predložitve EP

20.12.2018

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

14.1.2019

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Isabella De Monte

17.1.2019

 

 

 

Poenostavljeni postopek - datum sklepa

10.1.2019

Obravnava v odboru

22.1.2019

 

 

 

Datum sprejetja

22.1.2019

 

 

 

Datum predložitve

4.2.2019

Zadnja posodobitev: 8. februar 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov