Förfarande : 2018/0436(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0063/2019

Ingivna texter :

A8-0063/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/02/2019 - 16.3
CRE 13/02/2019 - 16.3
PV 13/03/2019 - 11.17

Antagna texter :

P8_TA(2019)0105
P8_TA(2019)0181

BETÄNKANDE     ***I
PDF 166kWORD 74k
4.2.2019
PE 634.477v01-00 A8-0063/2019

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för att säkerställa grundläggande förbindelser vad gäller godstransporter på väg med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen

(COM(2018)0895 – C8‑0511/2018 – 2018/0436(COD))

Utskottet för transport och turism

Föredragande: Isabella De Monte

(Förenklat förfarande – artikel 50.2 i arbetsordningen)

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för att säkerställa grundläggande förbindelser vad gäller godstransporter på väg med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen

(COM(2018)0895 – C8‑0511/2018 – 2018/0436(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0895),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 91.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8‑0511/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den ...(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den ...(2),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A8-0063/2019).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  För att förhindra allvarliga störningar, bland annat när det gäller allmän ordning, är det därför nödvändigt att fastställa en uppsättning åtgärder som gör det möjligt för vägtransportörer med licens från Förenade kungariket att transportera gods på väg mellan Förenade kungariket och återstående tjugosju medlemsstater. För att säkerställa en korrekt balans mellan Förenade kungariket och de kvarvarande medlemsstaterna bör de rättigheter som således medges villkoras av medgivande av motsvarande rättigheter och vara underkastade vissa villkor som säkerställer rättvis konkurrens.

(4)  För att förhindra allvarliga störningar, bland annat när det gäller allmän ordning, är det därför nödvändigt att fastställa en uppsättning åtgärder som gör det möjligt för vägtransportörer med licens från Förenade kungariket att transportera gods på väg mellan Förenade kungariket och återstående tjugosju medlemsstater eller från Förenade kungarikets territorium till Förenade kungarikets territorium genom en eller flera medlemsstater. För att säkerställa en korrekt balans mellan Förenade kungariket och de kvarvarande medlemsstaterna bör de rättigheter som således medges villkoras av medgivande av motsvarande rättigheter och vara underkastade vissa villkor som säkerställer rättvis konkurrens.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  bilateral transport:

(2)  godkänd transport:

(a)  en transport med last som företas med ett fordon där avreseorten och bestämmelseorten ligger inom unionens territorium respektive inom Förenade kungarikets territorium, med eller utan transitering genom en eller flera medlemsstater eller ett eller flera tredjeländer,

(a)  en transport med last som företas från unionens territorium till Förenade kungarikets territorium eller vice versa, med eller utan transitering genom en eller flera medlemsstater eller ett eller flera tredjeländer,

(b)  en transport utan last i samband med transport av det slag som avses i led a.

(b)  en transport med last som företas av ett fordon från Förenade kungarikets territorium till Förenade kungarikets territorium genom unionens territorium,

 

(ba)  en transport utan last i samband med transport av det slag som avses i led a och b,

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  licens i Förenade kungariket: en licens som utfärdats av Förenade kungariket för internationell transport, inbegripet bilateral transport.

(5)  licens i Förenade kungariket: en licens som utfärdats av Förenade kungariket för internationell transport, när det gäller en godkänd transport.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Artikel 3 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Rätt att utföra bilaterala transporter

Rätt att utföra godkända transporter

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Vägtransportörer från Förenade kungariket får, på de villkor som fastställs i denna förordning, utföra bilaterala transporter.

1.  Vägtransportörer från Förenade kungariket får, på de villkor som fastställs i denna förordning, utföra godkända transporter.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Bilateral transport av följande slag får utföras av fysiska eller juridiska personer som är etablerade i Förenade kungariket, utan att det krävs något tillstånd från Förenade kungariket i den mening som avses i artikel 2.5:

2.  Godkänd transport av följande slag får utföras av fysiska eller juridiska personer som är etablerade i Förenade kungariket, utan att det krävs något tillstånd från Förenade kungariket i den mening som avses i artikel 2.5:

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Artikel 4 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Under bilaterala transporter i enlighet med denna förordning ska följande regler följas:

Under godkända transporter i enlighet med denna förordning ska följande regler följas:

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om den anser att de rättigheter som Förenade kungariket beviljat vägtransportörer från unionen inte, rättsligt eller faktiskt, motsvarar dem som beviljats vägtransportörer från Förenade kungariket i enlighet med denna förordning, eller att dessa rättigheter inte är lika tillgängliga för alla vägtransportörer från unionen, får kommissionen, för att återställa balansen genom delegerade akter

2.  Om den anser att de rättigheter som Förenade kungariket beviljat vägtransportörer från unionen inte, rättsligt eller faktiskt, motsvarar dem som beviljats vägtransportörer från Förenade kungariket i enlighet med denna förordning, eller att dessa rättigheter inte är lika tillgängliga för alla vägtransportörer från unionen, får kommissionen, för att återställa balansen genom delegerade akter

(a)  fastställa gränsvärden för högsta tillåtna kapacitet som är tillgänglig för vägtransportörer från Förenade kungariket eller för högsta antal resor de har rätt att göra eller för båda dessa aspekter,

(a)  upphäva tillämpningen av artikel 3.1 och 3.2 i denna förordning när inga motsvarande rättigheter ges till unionens vägtransportörer eller när de givna rättigheterna är minimala,

(b)  tillfälligt upphäva tillämpningen av denna förordning, eller

(b)  fastställa gränsvärden för högsta tillåtna kapacitet som är tillgänglig för vägtransportörer från Förenade kungariket eller för högsta antal resor de har rätt att göra eller för båda dessa aspekter, eller

(c)  besluta om andra lämpliga åtgärder.

(c)  besluta om andra lämpliga åtgärder, såsom avgifter eller operativa begränsningar.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.   Om den fastställer att, som en följd av någon av de situationer som avses i punkt 3, de berörda villkoren är märkbart mindre gynnsamma än de som gäller för vägtransportörer från Förenade kungariket, får kommissionen, i syfte att komma till rätta med situationen, genom delegerade akter

2.   Om den fastställer att, som en följd av någon av de situationer som avses i punkt 3, de berörda villkoren är märkbart mindre gynnsamma än de som gäller för vägtransportörer från Förenade kungariket, får kommissionen, i syfte att komma till rätta med situationen, genom delegerade akter

(a)  fastställa gränsvärden för högsta tillåtna kapacitet som är tillgänglig för vägtransportörer från Förenade kungariket eller för högsta antal resor de har rätt att göra eller för båda dessa aspekter,

(a)  upphäva tillämpningen av artikel 3.1 och 3.2 i denna förordning när inga motsvarande rättigheter ges till unionens vägtransportörer eller när de givna rättigheterna är minimala,

(b)  tillfälligt upphäva tillämpningen av denna förordning, eller

(b)  fastställa gränsvärden för högsta tillåtna kapacitet som är tillgänglig för vägtransportörer från Förenade kungariket eller för högsta antal resor de har rätt att göra eller för båda dessa aspekter, eller

(c)  besluta om andra lämpliga åtgärder.

(c)  besluta om andra lämpliga åtgärder, såsom avgifter eller operativa begränsningar.

(1)

[EUT C 0, 0.0.0000, s. 0 /Ännu ej offentliggjort i EUT].

(2)

[EUT C 0, 0.0.0000, s. 0 /Ännu ej offentliggjort i EUT].


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för att säkerställa grundläggande förbindelser vad gäller godstransporter på väg med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen

Referensnummer

COM(2018)0895 – C8-0511/2018 – 2018/0436(COD)

Framläggande för parlamentet

20.12.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

14.1.2019

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Isabella De Monte

17.1.2019

 

 

 

Förenklat förfarande – beslut

10.1.2019

Behandling i utskott

22.1.2019

 

 

 

Antagande

22.1.2019

 

 

 

Ingivande

4.2.2019

Senaste uppdatering: 8 februari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy