Процедура : 2018/0211(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0064/2019

Внесени текстове :

A8-0064/2019

Разисквания :

PV 11/02/2019 - 13
CRE 11/02/2019 - 13

Гласувания :

PV 12/02/2019 - 9.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0068

<Date>{04/02/2019}4.2.2019</Date>
<NoDocSe>A8-0064/2019</NoDocSe>
PDF 296kWORD 110k

<TitreType>ДОКЛАД</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Програмата на ЕС за борба с измамите </Titre>

<DocRef>(COM(2018)0386 – C8‑0236/2018 – 2018/0211(COD))</DocRef>


<Commission>{CONT}Комисия по бюджетен контрол</Commission>

Докладчик: <Depute>Хосе Игнасио Салафранка Санчес‑Нейра</Depute>

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Програмата на ЕС за борба с измамите

(COM(2018)0386 – C8‑0236/2018 – 2018/0211(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

 като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2018)0386),

 като взе предвид членове 325 и 33 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0236/2018),

 като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

 като взе предвид становището на Сметната палата от 15 ноември 2018 г.[1],

 като взе предвид член 59 от своя правилник,

 като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по бюджети (A8-0064/2019),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. посочва, че определеният в законодателното предложение финансов пакет е единствено указание за законодателния орган и че той не може да бъде определен, преди да бъде постигнато споразумение във връзка с предложението за регламент относно многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.;

3. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

4. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


<RepeatBlock-Amend><Amend>Изменение  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 3 а (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a) Необходимо е да се компенсира многообразието от правни и административни системи в държавите членки, за да се преодолеят нередностите и да се води борба с измамите; Промените в броя на нередностите могат да бъдат свързани с напредъка в изпълнението на многогодишните програмни цикли и със закъсненията в докладването. Всичко това налага създаването на единна система за събиране на данни от държавите членки относно нередностите и случаите на измама, за да се стандартизира процесът на докладване и да се осигури качеството и съпоставимостта на предоставяните данни.

<TitreJust>Обосновка</TitreJust>

Резолюция на Европейския парламент от 3 май 2018 г. относно годишния доклад за 2016 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС – Борба срещу измамите. Достъпна на адрес: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0196+0+DOC+XML+V0//BG.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 3 б (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3б) Значението на превантивните дейности на Комисията и на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) е безспорно, така както и засилването на прилагането на системата за ранно откриване и отстраняване (EDES), информационната система за борба с измамите (AFIS) и завършването на националните стратегии за борба с измамите. В контекста на тези дейности е необходимо да се изготви рамка за цифровизацията на всички процеси в изпълнението на политиките на Съюза (включително покани за представяне на предложения, кандидатстване, оценка, изпълнение и плащания), която да бъде приложена от всички държави членки.

<TitreJust>Обосновка</TitreJust>

Резолюция на Европейския парламент от 3 май 2018 г. относно годишния доклад за 2016 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС – Борба срещу измамите. Достъпна на адрес: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0196+0+DOC+XML+V0//BG.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 6</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Подкрепата от Съюза в областта на защитата на финансовите интереси на Съюза, на докладването на нередности и на административната взаимопомощ и сътрудничеството по митническите и земеделските въпроси следва да бъде рационализирана в една-единствена програма — Програмата на ЕС за борба с измамите („програмата“), за да се увеличат синергиите и бюджетната гъвкавост и да се опрости управлението.

(6) Подкрепата от Съюза в областта на защитата на финансовите интереси на Съюза, на докладването на нередности и на административната взаимопомощ и сътрудничеството по митническите и земеделските въпроси следва да бъде рационализирана в една-единствена програма — Програмата на ЕС за борба с измамите („програмата“), за да се увеличат синергиите и бюджетната гъвкавост и да се опрости управлението, без да се засяга ефективният контрол от страна на съзаконодателите върху изпълнението на програмата.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 7 а (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a) Защитата на финансовите интереси на Съюза следва да бъде насочена към всички аспекти на бюджета на Съюза, както от страната на приходите, така и от страната на разходите. В този контекст следва да се вземе надлежно предвид фактът, че програмата е единствената, която изрично подкрепя разходната част на бюджета на Съюза.

</Amend><Amend>Изменение  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 10</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Към настоящия регламент се прилагат хоризонталните финансови правила, приети от Европейския парламент и от Съвета въз основа на член 322 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Тези правила са установени във Финансовия регламент и определят по-специално процедурата за изготвяне и изпълнение на бюджета посредством безвъзмездни средства, обществени поръчки, награди и непряко изпълнение и предвиждат извършването на проверки във връзка с отговорността на финансовите участници. Правилата, приети на основание на член 322 от Договора за функционирането на Европейския съюз, се отнасят също до защитата на бюджета на ЕС в случай на всеобщи слабости в прилагането на принципите на правовата държава в държавите членки, тъй като прилагането на принципите на правовата държава е съществена предпоставка за добро финансово управление и за ефективно финансиране от ЕС.

(10) Към настоящия регламент се прилагат хоризонталните финансови правила, приети от Европейския парламент и от Съвета въз основа на член 322 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Тези правила са установени във Финансовия регламент и определят по-специално процедурата за изготвяне и изпълнение на бюджета посредством безвъзмездни средства, обществени поръчки, награди и непряко изпълнение и предвиждат извършването на проверки във връзка с отговорността на финансовите участници. Договорите, финансирани изцяло или частично от бюджета на Съюза по линия на програмата, следователно подлежат, наред с другото, на принципите на прозрачност, пропорционалност, равно третиране и недискриминация, а безвъзмездните средства в допълнение подлежат на принципите на съфинансиране, некумулативно отпускане и недопускане на двойно финансиране, забрана за отпускане на средства със задна дата и недопускане на печалба. Правилата, приети на основание на член 322 от Договора за функционирането на Европейския съюз, се отнасят също до защитата на бюджета на ЕС в случай на всеобщи слабости в прилагането на принципите на правовата държава в държавите членки, тъй като прилагането на принципите на правовата държава е съществена предпоставка за добро финансово управление и за ефективно финансиране от ЕС.

<TitreJust>Обосновка</TitreJust>

Вж. член 160, параграф 1 от Финансовия регламент (принципи, приложими за обществените поръчки и концесиите) и член 188 от него (принципи, приложими за безвъзмездните средства).

</Amend>

 

<Amend>Изменение  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 11 а (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11 а) Максималните ставки за съфинансиране на безвъзмездни средства по линия на програмата следва да не надвишават 80% от допустимите разходи. В изключителни и надлежно обосновани случаи, определени в работната програма, като случаи на държави членки, изложени на висок риск по отношение на финансовите интереси на Съюза, максималната ставка на съфинансиране следва да бъде определена на 90% от допустимите разходи.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 12 а (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12а) Комисията следва да приема работните програми в съответствие с член 110 от Финансовия регламент. Работните програми следва да съдържат описание на действията, които ще бъдат финансирани, посочване на сумата, отделена за всяко действие, примерен график за изпълнение и максималната ставка за съфинансиране на безвъзмездни средства. При изготвянето на работната програма Комисията следва да вземе предвид приоритетите на Европейския парламент, изразени в рамките на неговата годишна оценка на защитата на финансовите интереси на Съюза. Работната програма следва да бъде публикувана на уебсайта на Комисията и предадена на Европейския парламент.

</Amend>

 

<Amend>Изменение  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 12 б (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12б) Дейностите следва да са допустими въз основа на способността им за постигане на специфичните цели на програмата, предвидени в член 2. Те могат да включват предоставянето на специална техническа помощ за компетентните органи на държавите членки, като например предоставяне на специфични познания, специализирано и технически усъвършенствано оборудване и ефективни инструменти на информационните технологии (ИТ); осигуряване на необходимата подкрепа и улесняване на разследванията, и по-специално сформиране на съвместни екипи за разследване и организиране на трансгранични операции; или засилване на обмена на персонал за конкретни проекти. Освен това допустимите действия могат да включват и организирането на целево специализирано обучение, семинари за анализ на риска и когато е целесъобразно, конференции и проучвания.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 13</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) Закупуването на оборудване чрез инструмента на Съюза за финансова подкрепа за оборудване за митнически контрол26 може да окаже положително въздействие върху борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС. Съществува съвместна отговорност инструментът на Съюза за финансова подкрепа за оборудване за митнически контрол и програмата да избягват дублиране на подкрепата от Съюза. Програмата следва по същество да насочи подкрепата си към закупуването на видове оборудване, които не попадат в обхвата на инструмента на Съюза за финансова подкрепа за оборудване за митнически контрол, или към оборудване, което ще се ползва от органи, различни от органите, към които е насочен инструментът на Съюза за финансова подкрепа за оборудване за митнически контрол. Избягването на припокриването следва по-конкретно да бъде гарантирано при подготвянето на годишните работни програми.

(13) Закупуването на оборудване чрез инструмента на Съюза за финансова подкрепа за оборудване за митнически контрол26 може да окаже положително въздействие върху борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС. Съществува съвместна отговорност инструментът на Съюза за финансова подкрепа за оборудване за митнически контрол и програмата да избягват дублиране на подкрепата от Съюза. Програмата следва по същество да насочи подкрепата си към закупуването на видове оборудване, които не попадат в обхвата на инструмента на Съюза за финансова подкрепа за оборудване за митнически контрол, или към оборудване, което ще се ползва от органи, различни от органите, към които е насочен инструментът на Съюза за финансова подкрепа за оборудване за митнически контрол. Освен това следва да има ясна връзка между въздействието на финансираното оборудване и защитата на финансовите интереси на Съюза. Избягването на припокриването и установяването на полезни взаимодействия между програмата и други имащи отношение програми в области като правосъдие, митници и вътрешни работи, следва по-конкретно да бъде гарантирано при подготвянето на работните програми.

_________________

_________________

26 [ref]

26 [ref]

<TitreJust>Обосновка</TitreJust>

В съответствие с коментарите на Сметната палата в Специален доклад № 19/2017 относно „Процедури за внос – пропуските в правната рамка и неефективното изпълнение се отразяват на финансовите интереси на ЕС“.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 13 а (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13а) Програмата подпомага сътрудничеството между административните и правоприлагащите органи на държавите членки, както и между тях и Комисията, включително OLAF, както и други компетентни органи и агенции на Съюза, като например Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст), Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол), с оглед на осигуряването на по-ефективна защита на финансовите интереси на Съюза. Тя също така ще подпомага сътрудничеството с Европейската прокуратура в това отношение, след като тя започне да изпълнява задачите си.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 14</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) В програмата следва да могат да участват държави от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), които са членове на Европейското икономическо пространство (ЕИП). В нея следва да могат да участват и присъединяващите се държави, държавите кандидатки и потенциалните кандидати, както и държавите, попадащи в обхвата на европейската политика за съседство, в съответствие с общите принципи и общия ред и условия за участие на тези държави в програми на Съюза, определени в съответните рамкови споразумения и решения на Съвета за асоцииране или в подобни споразумения. В програмата следва също така да могат да участват други трети държави, при условие че те сключат специално споразумение, обхващащо участието им в програми на Съюза.

(14) В програмата следва да могат да участват държави от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), които са членове на Европейското икономическо пространство (ЕИП). В нея следва да могат да участват и присъединяващите се държави, държавите кандидатки и потенциалните кандидати, както и държавите, попадащи в обхвата на европейската политика за съседство, в съответствие с общите принципи и общия ред и условия за участие на тези държави в програми на Съюза, определени в съответните рамкови споразумения и решения на Съвета за асоцииране или в подобни споразумения. В програмата следва също така да могат да участват други трети държави, при условие че са сключили споразумение за асоцииране или сключат специално споразумение, обхващащо участието им в програми на Съюза.

<TitreJust>Обосновка</TitreJust>

Конкретно посочване на трети държави, които имат споразумение за асоцииране с ЕС.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 15 а (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15а) По-специално следва да се насърчава участието на субекти, установени в държави, които имат действащо споразумение за асоцииране със Съюза, с оглед засилване на защитата на финансовите интереси на Съюза чрез сътрудничество в областта на митниците и обмена на най-добри практики, особено по отношение на начините за борба с измамите, корупцията и други незаконни дейности, засягащи финансовите интереси на Съюза, и по отношение на предизвикателствата, свързани с технологичното развитие;

</Amend><Amend>Изменение  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 22</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22) Съгласно точки 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.35, необходимо е тази програма да се оцени въз основа на информацията, събрана чрез специфични изисквания за наблюдение, като същевременно се избягват излишното регулиране и административната тежест, по-специално за държавите членки. Когато е целесъобразно, тези изисквания могат да включват измерими показатели като база за оценяване на последиците от програмата на място.

(22) Съгласно точки 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.35, необходимо е тази програма да се оцени въз основа на информацията, събрана чрез докладване, а именно по отношение на изискванията за изпълнение, наблюдение и оценяване, като същевременно се избягват излишното регулиране и административната тежест, по-специално за държавите членки. Когато е целесъобразно, тези изисквания могат да включват измерими показатели като база за оценяване на последиците от програмата на място. Оценката следва да бъде извършена от независим оценител.

__________________

__________________

35 Междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1).

35 Междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1).

<TitreJust>Обосновка</TitreJust>

Привеждане в съответствие с Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 23</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23) Правомощието да приема актове съгласно член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз следва да бъде делегирано на Комисията, за да изготви разпоредбите за рамка за мониторинг и оценка на програмата. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(23) За да допълва настоящия регламент, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове съгласно член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз за приемане на работните програми. Освен това, за да изменя настоящия регламент, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове съгласно член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с показателите, включени в приложение II към настоящия регламент. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

<TitreJust>Обосновка</TitreJust>

Привеждане в съответствие със стандартното съображение относно делегираните актове, договорено в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество.

</Amend><Amend>Изменение  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 3 – параграф 1</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Финансовият пакет за изпълнението на програмата за периода 20212027 г. е 181 207 милиона евро по текущи цени.

1. Финансовият пакет за изпълнението на програмата за периода 2021 – 2027 г. е 321 314 000 EUR по цени за 2018 г. (362 414 000 EUR по текущи цени).

<TitreJust>Обосновка</TitreJust>

В съответствие с решението на Председателския съвет от 13 септември 2018 г. изменението отразява цифрите, съдържащи се в междинния доклад относно многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г., приет на пленарното заседание на 14 ноември 2018 г.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 3 – параграф 2 – буква а</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) 114 207 милиона евро за целта, посочена в член 2, параграф 2, буква а);

a) 202 512 000 EUR по цени за 2018 г. (228 414 000 EUR по текущи цени) за целта, посочена в член 2, параграф 2, буква а);

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 3 – параграф 2 – буква б</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) 7 милиона евро за целта, посочена в член 2, параграф 2, буква б);

б) 12 412 000 EUR по цени за 2018 г. (14 милиона евро по текущи цени) за целта, посочена в член 2, параграф 2, буква б);

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 3 – параграф 2 – буква в</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) 60 милиона евро за целта, посочена в член 2, параграф 2, буква в).

в) 106 390 000 EUR по цени за 2018 г. (120 милиона евро по текущи цени) за целта, посочена в член 2, параграф 2, буква в).

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 3 – параграф 2 а (нов)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Комисията се оправомощава да преразпределя средства между целите, посочени в член 2, параграф 2. Ако преразпределението включва промяна с 10% или повече на една от сумите, посочени в параграф 2 от настоящия член, преразпределението се прави чрез делегиран акт, приет в съответствие с член 14.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 3 – параграф 3</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Сумата, посочена в параграф 1, може да бъде използвана за техническа и административна помощ за изпълнението на програмата, например подготвителни, мониторингови, контролни и одитни дейности и дейности за оценка, включително корпоративни информационни системи.

3. Сумата, посочена в параграф 1, може да бъде използвана за техническа и административна помощ за изпълнението на програмата, например подготвителни, мониторингови, контролни и одитни дейности и дейности за оценка, включително корпоративни информационни системи. Освен това индикативното разпределение, посочено в параграф 2, буква а), надлежно отчита факта, че програмата е единствената, която разглежда разходната част на защитата на финансовите интереси на Съюза.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 4 – параграф 1 – буква г – подточка а</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) гарантира справедлив баланс по отношение на вноските на третата държава, която участва в програмите на Съюза, и ползите за нея;

заличава се

<TitreJust>Обосновка</TitreJust>

Съдържанието е включено в останалите точки от същия параграф.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 5 – параграф 2</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Чрез програмата може да се предоставя финансиране във всяка от формите, посочени във Финансовия регламент, по-специално безвъзмездни средства и обществени поръчки, както и възстановяване на пътни и дневни разходи, както е предвидено в член 238 от Финансовия регламент.

2. Чрез програмата може да се предоставя финансиране във всяка от формите, посочени във Финансовия регламент, по-специално безвъзмездни средства в съответствие с Дял VІІІ и обществени поръчки в съответствие с Дял VІІ, както и възстановяване на пътни и дневни разходи, както е предвидено в член 238 от Финансовия регламент.

<TitreJust>Обосновка</TitreJust>

Включва се позоваване на Финансовия регламент.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Глава 2 – заглавие</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА

заличава се

</Amend><Amend>Изменение  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 7 – параграф 1</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Безвъзмездните средства по програмата се отпускат и управляват в съответствие с дял VІІІ от Финансовия регламент.

Ставката на съфинансиране за безвъзмездни средства, отпуснати по линия на програмата, не надвишава 80% от допустимите разходи. В изключителни и надлежно обосновани случаи, определени в работните програми по член 10, ставката на съфинансиране не надвишава 90% от допустимите разходи.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 8 – параграф 1</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Допустими за финансиране са само действия, с които се постигат целите, посочени в член 2.

Допустими за финансиране са следните действия, с които се постигат целите, посочени в член 2:

 

a) предоставяне на технически познания, специализирано и технически усъвършенствано оборудване и ефективни инструменти в областта на информационните технологии (ИТ), които засилват транснационалното и мултидисциплинарното сътрудничество и сътрудничеството с Комисията;

 

б) засилване на обмена на служители за конкретни проекти, осигуряване на необходимата подкрепа и улесняване на разследванията, по-специално създаване на съвместни екипи за разследване и трансгранични операции;

 

в) предоставяне на техническа и оперативна подкрепа за националните разследвания, по-специално за митническите и правоприлагащите органи с цел засилване на борбата срещу измамите и други незаконни дейности;

 

г) изграждане на капацитет за информационни технологии в държавите членки и трети държави, увеличаване на обмена на данни, разработване и предоставяне на ИТ инструменти за разследване и наблюдение на разузнавателните дейности;

 

д) организиране на специализирано обучение, семинари за анализ на риска, конференции и проучвания, насочени към подобряване на сътрудничеството и координацията между службите, свързани със защитата на финансовите интереси на Съюза;

 

е) финансиране на набор от ИТ приложения за митниците, използвани в рамките на обща информационна система, управлявана от Комисията, създадена с цел извършване на задачите, възложени на Комисията с Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета;

 

ж) финансиране на сигурно електронно комуникационно средство, което улеснява изпълнението на задължението на държавите членки да докладват за откритите нередности, включително измами, и което подпомага управлението и анализа на нередностите;

 

з) всяко друго действие, предвидено в работните програми по член 10, което е необходимо за постигане на общата и специфичните цели, предвидени в член 2.

 

__________________

 

Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета от 13 март 1997 г. относно взаимопомощта между административните органи на държавите членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси (ОВ L 82, 22.3.1997 г., стр. 1).

<TitreJust>Обосновка</TitreJust>

В члена следва да бъде включено по-подробно описание на допустимите действия.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 8 – параграф 1 а (нов)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Когато подпомаганата дейност включва придобиване на оборудване, Комисията гарантира, че финансираното оборудване допринася за защитата на финансовите интереси на Съюза.

<TitreJust>Обосновка</TitreJust>

В съответствие с коментарите на Сметната палата в Специален доклад № 19/2017 относно „Процедури за внос – пропуските в правната рамка и неефективното изпълнение се отразяват на финансовите интереси на ЕС“.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 9 – параграф 2 – буква в</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) всеки правен субект, учреден съгласно съюзното право, или всяка международна организация.

в) всеки правен субект, учреден съгласно съюзното право, или всяка международна организация съгласно определението в член 156 от Финансовия регламент.

<TitreJust>Обосновка</TitreJust>

Включва се позоваване на Финансовия регламент.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 10 – параграф 1 а (нов)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Работните програми се приемат от Комисията посредством делегирани актове в съответствие с член 14.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 10 – параграф 1 б (нов)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Комисията проучва полезните взаимодействия между програмата и други имащи отношение програми в области като правосъдие, митници и вътрешни работи и гарантира, че припокриването се избягва в контекста на подготовката на работните програми.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 10 – параграф 1 в (нов)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Работните програми се публикуват на уебсайта на Комисията и се предават на Европейския парламент, който оценява тяхното съдържание и резултати в рамките на годишната оценка на защитата на финансовите интереси на Съюза.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 11 – параграф 2</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. За да се гарантира ефективна оценка на напредъка на програмата към постигането на нейните цели, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 14, да изменя приложение II с цел преразглеждане и допълване на показателите, когато това бъде счетено за необходимо, и да допълва настоящия регламент с разпоредби за създаване на рамка за мониторинг и оценка.

2. За да се гарантира ефективна оценка на напредъка на програмата към постигането на нейните цели, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 14, да изменя приложение II с цел преразглеждане и допълване на показателите, когато това бъде счетено за необходимо.

<TitreJust>Обосновка</TitreJust>

Посочената рамка все още не съществува.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 11 – параграф 2 а (нов)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Комисията предоставя годишен доклад за резултатите от програмата на Европейския парламент и на Съвета.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 12 – параграф 1</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Провеждат се навременни оценки, които да послужат в процеса на вземане на решения.

1. Провеждат се навременни оценки от независим оценител, които да послужат в процеса на вземане на решения.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>34</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 12 – параграф 3</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. В края на изпълнението на програмата, но не по-късно от четири години след края на периода, посочен в член 1, Комисията извършва окончателна оценка на програмата.

3. В края на изпълнението на програмата, но не по-късно от три години след края на периода, посочен в член 1, Комисията извършва окончателна оценка на програмата.

<TitreJust>Обосновка</TitreJust>

Оценяване на програмата след три години.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>35</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 12 – параграф 4</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Комисията представя заключенията от оценките и своите наблюдения на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската сметна палата.

4. Комисията представя заключенията от оценките и своите наблюдения на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската сметна палата и ги публикува на своя уебсайт.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 14 – параграф 5 а (нов)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a. Делегиран акт, приет съгласно членове 10 и 13, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

<TitreJust>Обосновка</TitreJust>

Стандартна клауза, която липса в предложението.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>37</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 15 – параграф 1</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Получателите на финансиране от Съюза посочват неговия произход и гарантират видимостта на финансирането от Съюза (по-специално когато популяризират действията и резултатите от тях), като предоставят последователна, ефективна и пропорционална целева информация на различни видове публика, включително медиите и обществеността. Посочване на произхода и гарантиране на видимостта на финансирането от Съюза не се изискват, когато има риск от компрометиране на ефективното изпълнение на дейности за борба с измамите и митнически оперативни дейности.

1. Получателите на финансиране от Съюза посочват неговия произход и гарантират максимална видимост на това финансиране (по-специално когато популяризират действията и резултатите от тях), като предоставят последователна, ефективна и пропорционална целева информация на различни видове публика, включително медиите и обществеността. Посочване на произхода и гарантиране на видимостта на финансирането от Съюза не се изискват, когато има риск от компрометиране на ефективното изпълнение на дейности за борба с измамите и митнически оперативни дейности.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>38</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 15 – параграф 2</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Комисията осъществява информационни и комуникационни дейности по отношение на програмата и нейните действия и резултати. Финансовите ресурси, отпуснати на програмата, допринасят също така за институционалната комуникация на политическите приоритети на Съюза, доколкото те са свързани с целите, посочени в член 2.

2. Комисията осъществява редовно информационни и комуникационни дейности по отношение на програмата и нейните действия и резултати. Финансовите ресурси, отпуснати на програмата, допринасят също така за институционалната комуникация на политическите приоритети на Съюза, доколкото те са свързани с целите, посочени в член 2.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>39</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Приложение II – параграф 1 – алинея 2 – точка 1.1. – буква а (нова)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

a) брой и видове дейности, организирани и (съ)финансирани по линия на програмата;

<TitreJust>Обосновка</TitreJust>

Включват се количествени и качествени показатели.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>40</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Приложение II – параграф 1 – алинея 2 – точка 1.2.</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.2 : Процент на държавите членки, получаващи подкрепа всяка година от програмата.

1.2 : Списък на държавите членки, получаващи подкрепа всяка година от програмата, и съответен дял от финансирането.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>41</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Приложение II – параграф 1 – алинея 4 – точка 1.1. – буква а (нова)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

a) брой на докладите за нередности;

<TitreJust>Обосновка</TitreJust>

Включват се количествени показатели.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>42</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Приложение ІI – параграф 1 – алинея 4 а (нова)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Степен на удовлетвореност на потребителите от използването на информационната система за борба с измамите.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>43</NumAm><DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Приложение ІI – параграф 1 – алинея 6 а (нова)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Брой и видове дейности, свързани с взаимопомощ;

 

</Amend></RepeatBlock-Amend>  

СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (23.11.2018)

<CommissionInt>на вниманието на комисията по бюджетен контрол</CommissionInt>


<Titre>относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Програмата на ЕС за борба с измамите</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0386 – C8‑0236/2018 – 2018/0211(COD))</DocRef>

Докладчик по становище: <Depute>Неджми Али</Depute>

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по бюджетен контрол да вземе предвид следните изменения:

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 3 a (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3а) Необходимо е да се предприемат подходящи действия във връзка с многообразието от правни и административни системи в държавите членки, за да се преодолеят нередностите и да се води борба с измамите. Промените в броя на нередностите могат да бъдат свързани с напредъка в изпълнението на многогодишните програмни цикли и със закъсненията в докладването. Всичко това налага създаването на единна система за събиране на съпоставими данни от държавите членки относно нередностите и случаите на измама, за да стандартизира процеса на докладване и да осигури качеството и съпоставимостта на предоставяните данни.

<TitreJust>Обосновка</TitreJust>

Резолюция на Европейския парламент от 3 май 2018 г. относно годишния доклад за 2016 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС – Борба срещу измамите. Вж. на адрес: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0196+0+DOC+XML+V0//BG.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 3 б (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3б) Значението на превантивните дейности на Комисията и OLAF е безспорно, както и засилването на прилагането на системата за ранно откриване и отстраняване (EDES), информационната система за борба с измамите (AFIS) и завършването на националните стратегии за борба с измамите. Тези изисквания пораждат необходимостта от изготвяне на рамка за цифровизацията на всички процеси в изпълнението на политиките на ЕС (покани за представяне на предложения, кандидатстване, оценка, изпълнение, плащания), която да бъде приложена от всички държави членки.

<TitreJust>Обосновка</TitreJust>

Резолюция на Европейския парламент от 3 май 2018 г. относно годишния доклад за 2016 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС – Борба срещу измамите. Вж. на адрес: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0196+0+DOC+XML+V0//BG.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 6</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Подкрепата от Съюза в областта на защитата на финансовите интереси на Съюза, на докладването на нередности и на административната взаимопомощ и сътрудничеството по митническите и земеделските въпроси следва да бъде рационализирана в една-единствена програма — Програмата на ЕС за борба с измамите („програмата“), за да се увеличат синергиите и бюджетната гъвкавост и да се опрости управлението.

(6) Подкрепата от Съюза в областта на защитата на финансовите интереси на Съюза, на докладването на нередности и на административната взаимопомощ и сътрудничеството по митническите и земеделските въпроси следва да бъде рационализирана в една-единствена програма — Програмата на ЕС за борба с измамите („програмата“), за да се увеличат синергиите и бюджетната гъвкавост и да се опрости управлението. Освен това в контекста на подготвянето на годишните работни програми ще бъдат проучени възможностите за избягване на дублирането и за намиране на синергии между Програмата на ЕС за борба с измамите и други относими програми в области като правосъдието, митниците и вътрешните работи.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 10</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Към настоящия регламент се прилагат хоризонталните финансови правила, приети от Европейския парламент и от Съвета въз основа на член 322 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Тези правила са установени във Финансовия регламент и определят по-специално процедурата за изготвяне и изпълнение на бюджета посредством безвъзмездни средства, обществени поръчки, награди и непряко изпълнение и предвиждат извършването на проверки във връзка с отговорността на финансовите участници. Правилата, приети на основание на член 322 от Договора за функционирането на Европейския съюз, се отнасят също до защитата на бюджета на ЕС в случай на всеобщи слабости в прилагането на принципите на правовата държава в държавите членки, тъй като прилагането на принципите на правовата държава е съществена предпоставка за добро финансово управление и за ефективно финансиране от ЕС.

(10) Към настоящия регламент се прилагат хоризонталните финансови правила, приети от Европейския парламент и от Съвета въз основа на член 322 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Тези правила са установени във Финансовия регламент и определят по-специално процедурата за изготвяне и изпълнение на бюджета посредством безвъзмездни средства, обществени поръчки, награди и непряко изпълнение и предвиждат извършването на проверки във връзка с отговорността на финансовите участници. Договорите, финансирани изцяло или частично от бюджета на ЕС по линия на Програмата на ЕС за борба с измамите подлежат следователно, наред с другото, на принципите на прозрачност, пропорционалност, равно третиране и недискриминация, а безвъзмездните средства подлежат в допълнение на принципите на съфинансиране, некумулативно отпускане и недопускане на двойно финансиране, забрана за предоставяне със задна дата и недопускане на печалба. Правилата, приети на основание на член 322 от Договора за функционирането на Европейския съюз, се отнасят също до защитата на бюджета на ЕС в случай на всеобщи слабости в прилагането на принципите на правовата държава в държавите членки, тъй като прилагането на принципите на правовата държава е съществена предпоставка за добро финансово управление и за ефективно финансиране от ЕС.

<TitreJust>Обосновка</TitreJust>

Вж. член 160, параграф 1 от Финансовия регламент (принципи, приложими за обществените поръчки и концесиите) и член 188 от него (принципи, приложими за безвъзмездните средства).

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 3</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 3

Член 3

Бюджет

Бюджет

1. Финансовият пакет за изпълнението на програмата за периода 2021—2027 г. е 181 207 милиона евро по текущи цени.

1. Финансовият пакет за изпълнението на програмата за периода 2021—2027 г. е 322 000 000 EUR по цени за 2018 г. (363 000 000 EUR по текущи цени).

2. Индикативното разпределение на сумата, посочена в параграф 1, е:

2. Индикативното разпределение на сумата, посочена в параграф 1, е:

a) 114 207 милиона евро за целта, посочена в член 2, параграф 2, буква а);

a) 203 000 000 EUR по цени за 2018 г. (229 000 000 EUR по текущи цени) за целта, посочена в член 2, параграф 2, буква а);

б) 7 милиона евро за целта, посочена в член 2, параграф 2, буква б);

б) 12 000 000 EUR по цени за 2018 г. (14 000 000 EUR по текущи цени) за целта, посочена в член 2, параграф 2, буква б);

в) 60 милиона евро за целта, посочена в член 2, параграф 2, буква в).

в) 107 000 000 EUR по цени за 2018 г. (120 000 000 EUR по текущи цени) за целта, посочена в член 2, параграф 2, буква в);

3. Сумата, посочена в параграф 1, може да бъде използвана за техническа и административна помощ за изпълнението на програмата, например подготвителни, мониторингови, контролни и одитни дейности и дейности за оценка, включително корпоративни информационни системи.

3. Сумата, посочена в параграф 1, може да бъде използвана за техническа и административна помощ за изпълнението на програмата, например подготвителни, мониторингови, контролни и одитни дейности и дейности за оценка, включително корпоративни информационни системи.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>


ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Програма на ЕС за борба с измамите

Позовавания

COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD)

Водеща комисия

 Дата на обявяване в заседание

CONT

14.6.2018

 

 

 

Дадено становище

 Дата на обявяване в заседание

BUDG

14.6.2018

Докладчик по становище:

 Дата на назначаване

Nedzhmi Ali

11.7.2018

Разглеждане в комисия

26.9.2018

 

 

 

Дата на приемане

21.11.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

28

2

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

 


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

28

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

 

2

-

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

 

1

0

NI

Eleftherios Synadinos

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“


 

 

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Програма на ЕС за борба с измамите

Позовавания

COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD)

Дата на представяне на ЕП

30.5.2018

 

 

 

Водеща комисия

 Дата на обявяване в заседание

CONT

14.6.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

 Дата на обявяване в заседание

BUDG

14.6.2018

 

 

 

Докладчици

 Дата на назначаване

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

12.7.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

13.12.2018

 

 

 

Дата на приемане

29.1.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

17

0

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Jonathan Bullock, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Karin Kadenbach, Andrey Novakov, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Дата на внасяне

5.2.2019

 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

17

+

ALDE

Nedzhmi Ali

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

PPE

Ingeborg Gräßle, Andrey Novakov, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

 

0

-

 

 

 

2

0

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Jean-François Jalkh

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

 

 

[1] Все още непубликувано в Официален вестник.

Последно осъвременяване: 8 февруари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност