ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí Program EU pro boj proti podvodům

4.2.2019 - (COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD)) - ***I

Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Zpravodaj: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra


Postup : 2018/0211(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0064/2019
Předložené texty :
A8-0064/2019
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí Program EU pro boj proti podvodům

(COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0386),

–  s ohledem na článek 325 a článek 33 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0236/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Účetního dvora ze dne 15. listopadu 2018[1],

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Rozpočtového výboru (A8-0064/2019),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  upozorňuje na to, že finanční krytí uvedené v legislativním návrhu je pouze orientačním údajem pro legislativní orgán a lze je přesně stanovit až poté, co bude dosaženo dohody ve věci návrhu nařízení o víceletém finančním rámci na období 2021-2027;

3.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a)  S cílem odstranit nesrovnalosti a bojovat proti podvodům je nutné kompenzovat rozdíly v právních a správních systémech členských států. Výkyvy v počtu nesrovnalostí mohou souviset s vývojem víceletých programových cyklů a s opožděným podáváním zpráv. To vše si žádá zavedení jednotného systému pro získávání údajů o nesrovnalostech a podvodech od členských států, aby bylo možné standardizovat postup podávání zpráv a zajistit kvalitu a srovnatelnost poskytovaných údajů.

Odůvodnění

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 3. května 2018 o výroční zprávě za rok 2016 o ochraně finančních zájmů EU – boji proti podvodům. K dispozici pod odkazem: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0196+0+DOC+XML+V0//CS

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3b)  Význam preventivních opatření Komise a Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) je nezpochybnitelný a stejně tak důležité je posílit uplatňování systému včasného odhalování rizik a vylučování hospodářských subjektů a informačního systému pro boj proti podvodům i dokončení vnitrostátních strategií pro boj proti podvodům. S těmito činnostmi souvisí nutnost vypracovat rámec pro digitalizaci veškerých postupů v rámci provádění politik Unie (mimo jiné i výzvy k předkládání návrhů, podávání žádostí, hodnocení, provádění, platby), který pak budou uplatňovat všechny členské státy.

Odůvodnění

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 3. května 2018 o výroční zprávě za rok 2016 o ochraně finančních zájmů EU – boji proti podvodům. K dispozici pod odkazem: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0196+0+DOC+XML+V0//CS

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Podpora Unie v oblastech ochrany finančních zájmů Unie, podpora podávání zpráv o nesrovnalostech a podpora vzájemné správní pomoci a spolupráce v celních věcech a záležitostech týkajících se zemědělství by měla být sjednocena do jediného programu, Programu EU pro boj proti podvodům („program“), s cílem posílit součinnost a rozpočtovou flexibilitu a zjednodušit řízení.

(6)  Podpora Unie v oblastech ochrany finančních zájmů Unie, podpora podávání zpráv o nesrovnalostech a podpora vzájemné správní pomoci a spolupráce v celních věcech a záležitostech týkajících se zemědělství by měla být sjednocena do jediného programu, Programu EU pro boj proti podvodům („program“), s cílem posílit součinnost a rozpočtovou flexibilitu a zjednodušit řízení, aniž by byla dotčena účinná kontrola provádění programu spoluzákonodárci.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a)  Ochrana finančních zájmů Unie by se měla zaměřovat na všechny aspekty rozpočtu Unie, tedy jak příjmy, tak i výdaje. V této souvislosti je třeba si uvědomit, že tento program je jediný program, který konkrétně chrání výdajovou stranu rozpočtu Evropské unie.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Na toto nařízení se vztahují horizontální finanční pravidla přijatá Evropským parlamentem a Radou na základě článku 322 Smlouvy o fungování Evropské unie. Tato pravidla jsou uvedena ve finančním nařízení a stanoví zejména postup pro sestavování a plnění rozpočtu prostřednictvím grantů, zadávání veřejných zakázek, cen a nepřímého plnění, jakož i kontrolu odpovědnosti účastníků finančních operací. Pravidla přijatá na základě článku 322 Smlouvy o fungování Evropské unie se rovněž týkají ochrany rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků, pokud jde o právní stát v členských státech, neboť dodržování zásad právního státu je základní podmínkou řádného finančního řízení a efektivního financování z EU.

(10)  Na toto nařízení se vztahují horizontální finanční pravidla přijatá Evropským parlamentem a Radou na základě článku 322 Smlouvy o fungování Evropské unie. Tato pravidla jsou uvedena ve finančním nařízení a stanoví zejména postup pro sestavování a plnění rozpočtu prostřednictvím grantů, zadávání veřejných zakázek, cen a nepřímého plnění, jakož i kontrolu odpovědnosti účastníků finančních operací. Pro zakázky, které jsou v plném rozsahu nebo zčásti financovány z rozpočtu Unie v rámci tohoto programu, tedy platí mimo jiné zásady transparentnosti, proporcionality, rovného zacházení a nediskriminace, zatímco pro granty navíc platí zásady spolufinancování, zákazu kumulace, dvojího financování a retroaktivity a zásada neziskovosti. Pravidla přijatá na základě článku 322 Smlouvy o fungování Evropské unie se rovněž týkají ochrany rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků, pokud jde o právní stát v členských státech, neboť dodržování zásad právního státu je základní podmínkou řádného finančního řízení a efektivního financování z EU.

Odůvodnění

Viz čl. 160 odst. 1 finančních pravidel (zásady týkající se veřejných zakázek a koncesí) a článek 188 finančních pravidel (zásady týkající se grantů).

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11a)  Maximální sazby pro spolufinancování dotací definované v tomto programu by neměly přesáhnout 80 % způsobilých nákladů. Ve výjimečných a řádně odůvodněných případech definovaných v pracovním programu, jako jsou případy týkající se členských států vystavených vysokému riziku v souvislosti s finančními zájmy Unie, by měla být maximální míra spolufinancování stanovena na 90 % způsobilých nákladů.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a)  Komise by měla přijmout pracovní programy v souladu s článkem 110 finančního nařízení. Pracovní programy by měly obsahovat popis akcí, které mají být financovány, informaci o částce přidělené na jednotlivé druhy akcí, orientační harmonogram provádění a maximální míru spolufinancování grantů. Při přípravě pracovního programu by Komise měla zohlednit priority Evropského parlamentu vyjádřené v rámci jeho každoročního hodnocení ochrany finančních zájmů Unie. Pracovní program by měl být zveřejněn na internetových stránkách Komise a předán Evropskému parlamentu.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12b)  Akce by měly být způsobilé na základě své schopnosti dosáhnout konkrétních cílů programu podle článku 2. Mohou zahrnovat poskytování zvláštní technické pomoci příslušným orgánům členských států, jako je poskytování specifických znalostí, technicky vyspělých zařízení a účinných nástrojů informačních technologií (IT), zajišťování nezbytné podpory a usnadňování vyšetřování, zejména zřizování společných vyšetřovacích týmů a přeshraničních operací nebo zlepšení výměn zaměstnanců pro konkrétní projekty. Způsobilé akce mohou navíc zahrnovat i organizaci cílených odborných školení, workshopy zaměřené na analýzu rizik, případně konference a studie.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Nákup vybavení prostřednictvím nástroje Unie pro finanční podporu na vybavení pro celní kontroly26 může mít pozitivní dopad na boj proti podvodům ohrožujícím finanční zájmy EU. Jak u nástroje Unie pro finanční podporu na vybavení pro celní kontroly, tak u programu pro boj proti podvodům je třeba zajistit, aby nedocházelo ke zdvojování podpory Unie. Program by měl v zásadě zacílit svou podporu na pořizování druhů vybavení, jež nespadají do oblasti působnosti nástroje Unie pro finanční podporu na vybavení pro celní kontroly, nebo vybavení, v jehož případě jsou příjemci jiné orgány než orgány, na něž se zaměřuje nástroj Unie pro finanční podporu na vybavení pro celní kontroly. Vyhýbat se překryvům je třeba zejména v kontextu přípravy ročních pracovních programů.

(13)  Nákup vybavení prostřednictvím nástroje Unie pro finanční podporu na vybavení pro celní kontroly26 může mít pozitivní dopad na boj proti podvodům ohrožujícím finanční zájmy EU. Jak u nástroje Unie pro finanční podporu na vybavení pro celní kontroly, tak u programu pro boj proti podvodům je třeba zajistit, aby nedocházelo ke zdvojování podpory Unie. Program by měl v zásadě zacílit svou podporu na pořizování druhů vybavení, jež nespadají do oblasti působnosti nástroje Unie pro finanční podporu na vybavení pro celní kontroly, nebo vybavení, v jehož případě jsou příjemci jiné orgány než orgány, na něž se zaměřuje nástroj Unie pro finanční podporu na vybavení pro celní kontroly. Kromě toho by měla existovat jasná vazba mezi výsledkem financovaného vybavení a ochranou finančních zájmů Unie. Předcházení překryvům a hledání synergií mezi programem a dalšími příslušnými programy v oblastech, jako je spravedlnost, cla a vnitřní věci, by mělo být zajištěno zejména v rámci přípravy pracovních programů.

_________________

_________________

26 [ref]

26 [ref]

Odůvodnění

V souladu se zjištěními zvláštní zprávy č. 19/2017 Účetního dvora s názvem „Dovozní postupy: nedostatky v právním rámci a neúčinné provádění mají dopad na finanční zájmy EU“

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13a)  Program podporuje spolupráci mezi správními orgány a orgány činnými v trestním řízení členských států a mezi těmito orgány a Komisí, včetně úřadu OLAF, jakož i jinými příslušnými orgány a agenturami Unie, jako je Agentura Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust), Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol), a to s cílem zajistit účinnější ochranu finančních zájmů Unie. V tomto ohledu bude rovněž podporovat spolupráci s Úřadem evropského veřejného žalobce (EPPO), jakmile tento úřad převezme odpovědnost za své úkoly.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Program by měl být otevřen účasti zemí Evropského sdružení volného obchodu (ESVO), které jsou členy Evropského hospodářského prostoru (EHP). Měl by být rovněž otevřen účasti přistupujících zemí, kandidátských zemí a potenciálních kandidátů, jakož i zemí, na něž se vztahuje evropská politika sousedství, v souladu s obecnými zásadami a obecnými podmínkami pro účast těchto zemí v programech Unie stanovených v příslušných rámcových dohodách a rozhodnutích Rady přidružení nebo obdobných dohodách. Program by měl být také otevřen dalším třetím zemím za předpokladu, že uzavřou zvláštní dohodu vztahující se na jejich účast v programech Unie.

(14)  Program by měl být otevřen účasti zemí Evropského sdružení volného obchodu (ESVO), které jsou členy Evropského hospodářského prostoru (EHP). Měl by být rovněž otevřen účasti přistupujících zemí, kandidátských zemí a potenciálních kandidátských zemí, jakož i zemí, na něž se vztahuje evropská politika sousedství, v souladu s obecnými zásadami a obecnými podmínkami pro účast těchto zemí v programech Unie stanovených v příslušných rámcových dohodách a rozhodnutích Rady přidružení nebo obdobných dohodách. Program by měl být také otevřen dalším třetím zemím za předpokladu, že uzavřely dohodu o přidružení nebo že uzavřou zvláštní dohodu vztahující se na jejich účast v programech Unie.

Odůvodnění

Zvláštní zmínka o třetích zemích, které mají s EU dohodu o přidružení.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15a)  Zvláště by měla být podporována účast subjektů usazených v zemích, které mají platnou asociační dohodu s Unií, s cílem posílit ochranu finančních zájmů Unie prostřednictvím spolupráce v oblasti cel a výměny osvědčených postupů, zejména pokud jde o způsoby boje proti podvodům, korupci a jiným protiprávním činnostem poškozujícím finanční zájmy Unie, a s ohledem na výzvy spojené s novým technologickým vývojem.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  V souladu s body 22 a 23 interinstitucionální dohody ze dne 13. dubna 201635 o zdokonalení tvorby právních předpisů je nutné provádět hodnocení tohoto programu na základě informací, jež se shromáždí v souladu s příslušnými požadavky na monitorování při současném zamezení nadměrné regulaci a administrativní zátěži, zejména pro členské státy. Tyto požadavky mohou případně zahrnovat měřitelné ukazatele jako základ pro hodnocení účinků programu v praxi.

(22)  V souladu s body 22 a 23 interinstitucionální dohody ze dne 13. dubna 2016

35 o zdokonalení tvorby právních předpisů je nutné provádět hodnocení tohoto programu na základě informací shromážděných prostřednictvím podávání zpráv, konkrétně o výkonu, požadavků na monitorování a hodnocení při současném zamezení nadměrné regulaci a administrativní zátěži, zejména pro členské státy. Tyto požadavky mohou případně zahrnovat měřitelné ukazatele jako základ pro hodnocení účinků programu v praxi. Hodnocení by měl provádět nezávislý hodnotitel.

__________________

__________________

35 Interinstitucionální dohoda mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů (Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1).

35 Interinstitucionální dohoda mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů (Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1).

Odůvodnění

Přizpůsobení interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  Za účelem vypracování ustanovení týkajících se rámce pro monitorování a hodnocení programu by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Zejména pak pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci Evropský parlament a Rada obdrží veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na zasedání skupin odborníků Komise, jež se přípravě aktů v přenesené pravomoci věnují.

(23)  Za účelem doplnění tohoto nařízení by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, aby tak mohla přijímat pracovní programy. Za účelem změny tohoto nařízení by měla být na Komisi navíc přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o ukazatele stanovené v příloze II tohoto nařízení. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Zejména pak pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci Evropský parlament a Rada obdrží veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na zasedání skupin odborníků Komise, jež se přípravě aktů v přenesené pravomoci věnují.

Odůvodnění

Uvedení do souladu se standardním bodem odůvodnění o aktech v přenesené pravomoci schválených v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Finanční krytí pro provádění programu na období 2021–2027 činí 181,207 milionu EUR v běžných cenách.

1.  Finanční krytí pro provádění programu období 2021–2027 činí 321 314 000 EUR v cenách roku 2018 (362 414 000 EUR v běžných cenách).

Odůvodnění

V souladu s rozhodnutím Konference předsedů ze dne 13. září 2018 tento pozměňovací návrh odráží údaje obsažené v průběžné zprávě o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 přijaté na plenárním zasedání dne 14. listopadu 2018.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  114,207 milionu EUR na cíl uvedený v čl. 2 odst. 2 písm. a);

a)  202 512 000 EUR v cenách roku 2018 (228 414 000 EUR v běžných cenách) na cíl uvedený v čl. 2 odst. 2 písm. a);

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  7 milionů EUR na cíl uvedený v čl. 2 odst. 2 písm. b);

b)  12 412 000 EUR v cenách roku 2018 (14 milionů EUR v běžných cenách) na cíl uvedený v čl. 2 odst. 2 písm. b);

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  60 milionů EUR na cíl uvedený v čl. 2 odst. 2 písm. c).

c)  106 390 000 EUR v cenách roku 2018 (120 milionů EUR v běžných cenách) na cíl uvedený v čl. 2 odst. 2 písm. b);

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Komise má pravomoc přerozdělit prostředky mezi cíle uvedené v čl. 2 odst. 2. Pokud se přerozdělením jedna z částek uvedených v odstavci 2 tohoto článku změní nejméně o 10 %, provede se přerozdělení prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci přijatého v souladu s článkem 14.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Částku uvedenou v odstavci 1 lze použít na technickou a správní pomoc určenou pro provádění programu, jako jsou přípravné, monitorovací, kontrolní, auditní a hodnoticí činnosti, včetně systémů informačních technologií na úrovni organizace.

3.  Částku uvedenou v odstavci 1 lze použít na technickou a správní pomoc určenou pro provádění programu, jako jsou přípravné, monitorovací, kontrolní, auditní a hodnoticí činnosti, včetně systémů informačních technologií na úrovni organizace. Orientační rozdělení uvedené v odst. 2 písm. a) navíc řádně zohledňuje skutečnost, že tento program je jediným svého druhu, který se zaměřuje na ochranu finančních zájmů Unie z hlediska výdajů.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. d – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  zajišťuje spravedlivou rovnováhu mezi příspěvky a výhodami třetí země, která se účastní programů Unie;

vypouští se

Odůvodnění

Obsah spadá do zbývajících bodů téhož odstavce.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Program může poskytovat financování jednou z forem stanovených ve finančním nařízení, zejména formou grantů a zadávání veřejných zakázek, jakož i formou náhrady cestovních výloh a denních diet podle článku 238 finančního nařízení.

2.  Program může poskytovat financování jednou z forem stanovených ve finančním nařízení, zejména formou grantů v souladu s hlavou VIII a zadávání veřejných zakázek v souladu s hlavou VII, jakož i formou náhrady cestovních výloh a denních diet podle článku 238 finančního nařízení.

Odůvodnění

Odkazuje na finanční nařízení.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Kapitola 2 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

GRANTY

vypouští se

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Granty v rámci programu se udělují a spravují v souladu s hlavou VIII finančního nařízení.

Míra spolufinancování u grantů udělených v rámci programu nepřesáhne 80 % způsobilých nákladů. Ve výjimečných a řádně odůvodněných případech, které jsou vymezeny v pracovních programech uvedených v článku 10, nepřekročí míra spolufinancování 90 % způsobilých nákladů.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pro financování jsou způsobilá pouze opatření určená k provádění cílů uvedených v článku 2.

Pro financování jsou způsobilá následující opatření určená k provádění cílů uvedených v článku 2:

 

a)  poskytování zvláštních technických znalostí, specializovaného a technicky pokročilého vybavení a účinných nástrojů z oblasti IT usnadňujících nadnárodní a multidisciplinární spolupráci a spolupráci s Komisí;

 

b)  podpora výměny personálu pro konkrétní projekty, zajišťování nezbytné podpory a usnadňování vyšetřování, zejména zřizování společných vyšetřovacích týmů a přeshraničních operací;

 

c)  poskytování technické a operační podpory pro vnitrostátní vyšetřování, zejména pro celní a donucovací orgány s cílem zintenzivnit boj proti podvodům a jiným protiprávním jednáním;

 

d)  budování kapacit IT ve všech členských státech a třetích zemích, intenzivnější výměna údajů a rozvoj a poskytování nástrojů IT pro vyšetřování a sledování zpravodajských služeb;

 

e)  organizace specializované odborné přípravy, seminářů analýzy rizik, konferencí a studií zaměřených na zlepšení spolupráce a koordinace mezi službami, jichž se týká ochrana finančních zájmů Unie;

 

f)  financování souboru IT aplikací, které souvisejí se cly a jsou provozovány v rámci společného informačního systému spravovaného Komisí, jenž byl vytvořen za účelem provádění úkolů svěřených Komisi Radou prostřednictvím nařízení (ES) č. 515/971a;

 

g)  financování nástroje bezpečné elektronické komunikace, který členským státům usnadňuje plnění povinnosti podávat zprávy o zjištěných nesrovnalostech, včetně podvodů, a který podporuje řízení a analýzu nesrovnalostí;

 

h)  jakákoli jiná činnost stanovená v ročních pracovních programech podle článku 10, která je nezbytná pro dosažení obecných a specifických cílů uvedených v článku 2.

 

__________________

 

1a Nařízení Rady (ES) č. 515/97 ze dne 13. března 1997 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů (Úř. věst. L 82, 22.3.1997, s. 1).

Odůvodnění

Do článku by měl být zařazen podrobnější popis způsobilých opatření.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Pokud podporovaná akce zahrnuje nákup zařízení, Komise zajistí, aby financované vybavení přispívalo k ochraně finančních zájmů Unie.

Odůvodnění

V souladu se zjištěními zvláštní zprávy č. 19/2017 Účetního dvora s názvem „Dovozní postupy: nedostatky v právním rámci a neúčinné provádění mají dopad na finanční zájmy EU“

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  jakákoli právnická osoba založená podle práva Unie nebo jakákoli mezinárodní organizace.

c)  jakákoli právnická osoba založená podle práva Unie nebo jakákoli mezinárodní organizace podle článku 156 finančního nařízení.

Odůvodnění

Odkazuje na finanční nařízení.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Pracovní programy přijme Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci podle článku 14.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Komise by měla prověřit způsoby, jak nalézt synergie mezi programem a dalšími příslušnými programy v oblastech, jako je spravedlnost, cla a vnitřní věci, a zajistit, aby v rámci přípravy ročních pracovních programů nedocházelo ke zdvojování činností.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Pracovní programy se zveřejňují na internetových stránkách Komise a předávají Evropskému parlamentu, který posoudí jejich obsah a výsledky v rámci ročního hodnocení ochrany finančních zájmů Unie.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pro zajištění účinného posouzení pokroku dosaženého při plnění cílů programu je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 14 za účelem změn přílohy II s cílem přezkoumat nebo doplnit ukazatele, je-li to považováno za nezbytné, a za účelem doplnění tohoto nařízení o ustanovení týkající se zavedení rámce pro monitorování a hodnocení.

2.  Pro zajištění účinného posouzení pokroku dosaženého při plnění cílů programu je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 14 za účelem změn přílohy II s cílem přezkoumat nebo doplnit ukazatele, je-li to považováno za nezbytné.

Odůvodnění

Uvedený rámec zatím neexistuje.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Komise poskytne Evropskému parlamentu a Radě každoročně zprávu o úspěšnosti programu.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Hodnocení se provádějí včas tak, aby je bylo možné promítnout do rozhodovacího procesu.

1.  Hodnocení provádí včas nezávislý hodnotitel tak, aby je bylo možné promítnout do rozhodovacího procesu.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Na konci provádění programu, avšak nejpozději do čtyř let po skončení období uvedeného v článku 1 provede Komise závěrečné hodnocení programu.

3.  Na konci provádění programu, avšak nejpozději do tří let po skončení období uvedeného v článku 1 provede Komise závěrečné hodnocení programu.

Odůvodnění

Hodnocení programu po třech letech.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Komise sdělí závěry hodnocení spolu se svými připomínkami Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropskému účetnímu dvoru.

4.  Komise sdělí závěry hodnocení spolu se svými připomínkami Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropskému účetnímu dvoru a zveřejní je na stránkách Komise.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článků 10 a 13 vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Odůvodnění

V návrhu chybí standardní doložka.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Příjemci finančních prostředků Unie uvádějí původ a zajišťují viditelnost těchto prostředků (zejména při propagaci opatření a jejich výsledků) tím, že poskytují ucelené, účinné a přiměřené informace různým cílovým skupinám včetně médií a veřejnosti. Uvedení původu a zajištění viditelnosti finančních prostředků Unie se nevyžaduje v případech, kdy by mohlo být ohroženo účinné provádění operačních činností v rámci boje proti podvodům a celních operačních činností.

1.  Příjemci finančních prostředků Unie uvádějí původ a zajišťují maximální viditelnost těchto prostředků (zejména při propagaci opatření a jejich výsledků) tím, že poskytují ucelené, účinné a přiměřené informace různým cílovým skupinám včetně médií a veřejnosti. Uvedení původu a zajištění viditelnosti finančních prostředků Unie se nevyžaduje v případech, kdy by mohlo být ohroženo účinné provádění operačních činností v rámci boje proti podvodům a celních operačních činností.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komise provádí k programu a jeho opatřením a výsledkům informační a komunikační kampaně. Finanční zdroje vyčleněné na program rovněž přispívají ke sdělování politických priorit Unie na úrovni organizace, souvisejí-li s cíli uvedenými v článku 2.

2.  Komise pravidelně provádí k programu a jeho opatřením a výsledkům informační a komunikační kampaně. Finanční zdroje vyčleněné na program rovněž přispívají ke sdělování politických priorit Unie na úrovni organizace, souvisejí-li s cíli uvedenými v článku 2.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Příloha II – odst. 1 – pododstavec 2 – bod 1.1 – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

a)  počet a typ činností organizovaných a (spolu)financovaných prostřednictvím programu,

Odůvodnění

Zahrnuje kvantitativní a kvalitativní ukazatele.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Příloha II – odst. 1 – pododstavec 2 – bod 1.2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.2  : Procentního podílu členských států, které získají v každém roce programu podporu.

1.2  : Seznamu členských států, které získají v každém roce programu podporu a příslušný podíl na financování.

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Příloha II – odst. 1 – pododstavec 4 – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

a)  Počet oznámených nesrovnalostí.

Odůvodnění

Zahrnutí kvantitativních ukazatelů.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Příloha II – odst. 1 – pododstavec 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Míra spokojenosti uživatelů s používáním informačního systému pro boj proti podvodům.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Příloha II – odst. 1 – pododstavec 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Počet a typ činností v souvislosti se vzájemnou pomocí.

  • [1]  Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

STANOVISKO Rozpočtového výboru (23.11.2018)

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí Program EU pro boj proti podvodům
(COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD))

Zpravodaj: Nedzhmi Ali

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh  1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a)  Různorodost právních a správních systémů v členských státech je třeba odpovídajícím způsobem řešit s cílem odstranit nesrovnalosti a bojovat proti podvodům. Výkyvy v počtu nesrovnalostí mohou souviset s vývojem víceletých programových cyklů a s opožděným podáváním zpráv. To vše si žádá zavedení jednotného systému pro shromažďování srovnatelných údajů o nesrovnalostech a podvodech od členských států, aby bylo možné standardizovat postup podávání zpráv a zajistit kvalitu a srovnatelnost poskytovaných údajů.

Odůvodnění

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 3. května 2018 o výroční zprávě za rok 2016 o ochraně finančních zájmů EU – boji proti podvodům. K dispozici na adrese: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0196+0+DOC+XML+V0//CS

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3b)  Význam preventivních opatření Komise a úřadu OLAF je nezpochybnitelný a stejně důležité je posílit uplatňování systému včasného odhalování rizik a vylučování hospodářských subjektů a informačního systému pro boj proti podvodům i dokončení vnitrostátních strategií pro boj proti podvodům. S těmito požadavky souvisí nutnost vypracovat rámec pro digitalizaci veškerých postupů v rámci provádění politik EU (výzvy k předkládání návrhů, podávání žádostí, hodnocení, provádění, platby), který pak budou uplatňovat všechny členské státy.

Odůvodnění

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 3. května 2018 o výroční zprávě za rok 2016 o ochraně finančních zájmů EU – boji proti podvodům. K dispozici na adrese: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0196+0+DOC+XML+V0//CS

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Podpora Unie v oblastech ochrany finančních zájmů Unie, podpora podávání zpráv o nesrovnalostech a podpora vzájemné správní pomoci a spolupráce v celních věcech a záležitostech týkajících se zemědělství by měla být sjednocena do jediného programu, Programu EU pro boj proti podvodům („program“), s cílem posílit součinnost a rozpočtovou flexibilitu a zjednodušit řízení.

(6)  Podpora Unie v oblastech ochrany finančních zájmů Unie, podpora podávání zpráv o nesrovnalostech a podpora vzájemné správní pomoci a spolupráce v celních věcech a záležitostech týkajících se zemědělství by měla být sjednocena do jediného programu, Programu EU pro boj proti podvodům („program“), s cílem posílit součinnost a rozpočtovou flexibilitu a zjednodušit řízení. V rámci přípravy ročních pracovních programů se navíc budou zvažovat způsoby, jak zabránit zdvojování a jak dosáhnout synergie mezi Programem EU pro boj proti podvodům a dalšími příslušnými programy v oblastech, jako jsou spravedlnost, cla a vnitřní věci.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Na toto nařízení se vztahují horizontální finanční pravidla přijatá Evropským parlamentem a Radou na základě článku 322 Smlouvy o fungování Evropské unie. Tato pravidla jsou uvedena ve finančním nařízení a stanoví zejména postup pro sestavování a plnění rozpočtu prostřednictvím grantů, zadávání veřejných zakázek, cen a nepřímého plnění, jakož i kontrolu odpovědnosti účastníků finančních operací. Pravidla přijatá na základě článku 322 Smlouvy o fungování Evropské unie se rovněž týkají ochrany rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků, pokud jde o právní stát v členských státech, neboť dodržování zásad právního státu je základní podmínkou řádného finančního řízení a efektivního financování z EU.

(10)  Na toto nařízení se vztahují horizontální finanční pravidla přijatá Evropským parlamentem a Radou na základě článku 322 Smlouvy o fungování Evropské unie. Tato pravidla jsou uvedena ve finančním nařízení a stanoví zejména postup pro sestavování a plnění rozpočtu prostřednictvím grantů, zadávání veřejných zakázek, cen a nepřímého plnění, jakož i kontrolu odpovědnosti účastníků finančních operací. Pro zakázky, které jsou v plném rozsahu nebo zčásti financovány z rozpočtu EU v rámci Programu EU pro boj proti podvodům, tedy platí mimo jiné zásady transparentnosti, proporcionality, rovného zacházení a nediskriminace, zatímco pro granty navíc platí zásady spolufinancování, zákazu kumulace, dvojího financování a retroaktivity a zásada neziskovosti. Pravidla přijatá na základě článku 322 Smlouvy o fungování Evropské unie se rovněž týkají ochrany rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků, pokud jde o právní stát v členských státech, neboť dodržování zásad právního státu je základní podmínkou řádného finančního řízení a efektivního financování z EU.

Odůvodnění

Viz čl. 160 odst. 1 finančních pravidel (zásady týkající se veřejných zakázek a koncesí) a článek 188 finančních pravidel (zásady týkající se grantů).

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Článek 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 3

Článek 3

Rozpočet

Rozpočet

1.  Finanční krytí pro provádění programu na období 2021–2027 činí 181,207 milionu EUR v běžných cenách.

1.  Finanční krytí pro provádění programu na období 2021–2027 činí 322 000 000EUR v cenách roku 2018 (363 000 000 EUR v běžných cenách).

2.  Orientační rozdělení částky uvedené v odstavci 1 je následující:

2.  Orientační rozdělení částky uvedené v odstavci 1 je následující:

a)  114,207 milionu EUR na cíl uvedený v čl. 2 odst. 2 písm. a);

a)  203 000 000 EUR v cenách roku 2018 (229 000 000 EUR v běžných cenách) na cíl uvedený v čl. 2 odst. 2 písm. a);

b)  7 milionů EUR na cíl uvedený v čl. 2 odst. 2 písm. b);

b)  12 000 000 EUR v cenách roku 2018 (14 000 000 EUR v běžných cenách) na cíl uvedený v čl. 2 odst. 2 písm. b);

c)  60 milionů EUR na cíl uvedený v čl. 2 odst. 2 písm. c).

c)  107 000 000 EUR v cenách roku 2018 (120 000 000 EUR v běžných cenách) na cíl uvedený v čl. 2 odst. 2 písm. c).

3.  Částku uvedenou v odstavci 1 lze použít na technickou a správní pomoc určenou pro provádění programu, jako jsou přípravné, monitorovací, kontrolní, auditní a hodnoticí činnosti, včetně systémů informačních technologií na úrovni organizace.

3.  Částku uvedenou v odstavci 1 lze použít na technickou a správní pomoc určenou pro provádění programu, jako jsou přípravné, monitorovací, kontrolní, auditní a hodnoticí činnosti, včetně systémů informačních technologií na úrovni organizace.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Program EU pro boj proti podvodům

Referenční údaje

COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

CONT

14.6.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

14.6.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Nedzhmi Ali

11.7.2018

Projednání ve výboru

26.9.2018

 

 

 

Datum přijetí

21.11.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

28

2

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

28

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

1

0

NI

Eleftherios Synadinos

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Program EU pro boj proti podvodům

Referenční údaje

COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD)

Datum předložení EP

30.5.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

CONT

14.6.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

14.6.2018

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

12.7.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

13.12.2018

 

 

 

Datum přijetí

29.1.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

17

0

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Jonathan Bullock, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karin Kadenbach, Andrey Novakov, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Datum předložení

5.2.2019

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

17

+

ALDE

Nedzhmi Ali

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

PPE

Ingeborg Gräßle, Andrey Novakov, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

0

-

 

 

2

0

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Jean-François Jalkh

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 7. února 2019
Právní upozornění - Ochrana soukromí