Procedure : 2018/0211(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0064/2019

Indgivne tekster :

A8-0064/2019

Forhandlinger :

PV 11/02/2019 - 13
CRE 11/02/2019 - 13

Afstemninger :

PV 12/02/2019 - 9.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0068

<Date>{04/02/2019}4.2.2019</Date>
<NoDocSe>A8-0064/2019</NoDocSe>
PDF 247kWORD 93k

<TitreType>BETÆNKNING</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af EU-programmet for bekæmpelse af svig</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD))</DocRef>


<Commission>{CONT}Budgetkontroludvalget</Commission>

Ordfører: <Depute>José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra</Depute>

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 UDTALELSE fra Budgetudvalget
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af EU-programmet for bekæmpelse af svig

(COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0386),

 der henviser til artikel 325 og artikel 33 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0236/2018),

 der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til udtalelse fra Revisionsretten af 15. november 2018[1],

 der henviser til forretningsordenens artikel 59,

 der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Budgetudvalget (A8-0064/2019),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. påpeger, at den finansieringsramme, der er specificeret i det lovgivningsmæssige forslag, kun er vejledende for den lovgivende myndighed, og at den ikke kan fastsættes endeligt, før der er indgået en aftale om forslaget til forordning om den flerårige finansielle ramme 2021-2027;

3. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

4. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


 

<RepeatBlock-Amend><Amend>Ændringsforslag  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 3 a (ny)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a) Der skal kompenseres for de mange forskellige retlige og administrative systemer i medlemsstaterne for at få bugt med uregelmæssigheder og bekæmpe svig. Udsvinget i antallet af uregelmæssigheder kan skyldes progressionen i de flerårige programperioder og sen indberetning. Alt dette kræver, at der etableres et ensartet system til indsamling af data om uregelmæssigheder og tilfælde af svig fra medlemsstaterne for at standardisere rapporteringsprocedurerne og sikre kvaliteten og sammenligneligheden af de data, som forelægges.

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Europa-Parlamentets beslutning af 3. maj 2018 om årsrapport 2016 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser – bekæmpelse af svig. Se følgende websted: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-0196&language=DA&ring=A8-2018-0135

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 3 b (ny)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3b) Vigtigheden af Kommissionens og Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs (OLAF's) forebyggende aktiviteter såvel som styrkelsen af gennemførelsen af systemet for tidlig opdagelse og udelukkelse (EDES) og informationssystemet til bekæmpelse af svig (AFIS) samt gennemførelsen af de nationale strategier til bekæmpelse af svig kan ikke bestrides. I forbindelse med disse aktiviteter er det nødvendigt at udarbejde en ramme for digitalisering af alle processer i gennemførelsen af Unionens politikker (herunder indkaldelser af forslag, anvendelse, evaluering, gennemførelse og betalinger), der skal anvendes i alle medlemsstater.

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Europa-Parlamentets beslutning af 3. maj 2018 om årsrapport 2016 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser – bekæmpelse af svig. Se følgende websted: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-0196&language=DA&ring=A8-2018-0135

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 6</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) EU-støtten på områder som beskyttelse af Unionens finansielle interesser, indberetning af uregelmæssigheder og gensidig administrativ støtte og samarbejde i told- og landbrugsanliggender bør strømlines under et samlet program, EU-programmet for bekæmpelse af svig ("programmet"), med henblik på at øge synergierne og den budgetmæssige fleksibilitet og for at forenkle forvaltningen.

(6) EU-støtten på områder som beskyttelse af Unionens finansielle interesser, indberetning af uregelmæssigheder og gensidig administrativ støtte og samarbejde i told- og landbrugsanliggender bør strømlines under et samlet program, EU-programmet for bekæmpelse af svig ("programmet"), med henblik på at øge synergierne og den budgetmæssige fleksibilitet og for at forenkle forvaltningen, uden at det berører medlovgivernes effektive kontrol af programmets gennemførelse.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 7 a (ny)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a) Beskyttelsen af Unionens finansielle interesser bør være rettet mod alle aspekter af Unionens budget, både på indtægtssiden og på udgiftssiden. I den forbindelse bør der tages behørigt hensyn til, at programmet er det eneste, der specifikt har til formål at beskytte EU-budgettets udgiftsside.

</Amend><Amend>Ændringsforslag  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 10</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) Horisontale finansielle bestemmelser, der vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet med hjemmel i artikel 322 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, finder anvendelse på denne forordning. Disse regler er fastlagt i finansforordningen og regulerer navnlig proceduren for opstillingen og gennemførelsen af budgettet ved hjælp af tilskud, udbud, priser og indirekte gennemførelse og sikrer kontrol med de finansielle aktørers ansvar. Regler, der vedtages med hjemmel i artikel 322 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, vedrører også beskyttelsen af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet, idet overholdelsen heraf er en væsentlig forudsætning for sund økonomisk forvaltning og effektiv EU-finansiering.

(10) Horisontale finansielle bestemmelser, der vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet med hjemmel i artikel 322 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, finder anvendelse på denne forordning. Disse regler er fastlagt i finansforordningen og regulerer navnlig proceduren for opstillingen og gennemførelsen af budgettet ved hjælp af tilskud, udbud, priser og indirekte gennemførelse og sikrer kontrol med de finansielle aktørers ansvar. Kontrakter, der helt eller delvis finansieres over EU-budgettet under programmet for bekæmpelse af svig, er således bl.a. omfattet af principperne om gennemsigtighed, proportionalitet, ligebehandling og ikkeforskelsbehandling, samtidig med at tilskud desuden er omfattet af principperne om samfinansiering, ikkekumuleret tildeling og ingen dobbeltfinansiering, ikketilbagevirkende kraft og ingen fortjeneste. Regler, der vedtages med hjemmel i artikel 322 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, vedrører også beskyttelsen af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet, idet overholdelsen heraf er en væsentlig forudsætning for sund økonomisk forvaltning og effektiv EU-finansiering.

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Se artikel 160, stk. 1, i finansforordningen (principper, der gælder for kontrakter) og artikel 188 i finansforordningen (generelle principper for tilskud).

</Amend>

 

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 11 a (ny)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a) Samfinansieringssatsen for tilskud tildelt under programmet må ikke overstige 80 % af de støtteberettigede omkostninger. I behørigt begrundede undtagelsestilfælde som omhandlet i arbejdsprogrammet, f.eks. tilfælde vedrørende medlemsstater, der er udsat for en stor risiko i forbindelse med Unionens finansielle interesser, må samfinansieringssatsen være på 90 % af de støtteberettigede omkostninger.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 12 a (ny)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12a) Kommissionen bør vedtage arbejdsprogrammerne i overensstemmelse med finansforordningens artikel 110. Arbejdsprogrammerne bør også indeholde en beskrivelse af de aktioner, der skal finansieres, en angivelse af det beløb, der bevilges til hver enkelt aktion, og en vejledende tidsplan for gennemførelsen samt den maksimale samfinansieringssats i forbindelse med tilskud. Under udarbejdelsen af arbejdsprogrammet bør Kommissionen tage hensyn til Europa-Parlamentets prioriteter som udtrykt i forbindelse med den årlige evaluering af beskyttelsen af Unionens finansielle interesser. Arbejdsprogrammet bør offentliggøres på Kommissionens websted og sendes til Europa-Parlamentet.

</Amend>

 

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 12 b (ny)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12b) Aktioner bør være støtteberettigede på grundlag af deres evne til at nå programmets specifikke mål, jf. artikel 2. Disse kan omfatte levering af særlig teknisk bistand til medlemsstaternes kompetente myndigheder såsom tilvejebringelse af specifik viden, specialiseret og teknisk avanceret udstyr og effektive informationsteknologiske redskaber (IT-redskaber), sikring af den nødvendige støtte og fremme af undersøgelser, navnlig oprettelse af fælles efterforskningshold og gennemførelse af grænseoverskridende operationer, eller fremme af udveksling af personale i forbindelse med specifikke projekter. Desuden kan støtteberettigede aktioner også omfatte tilrettelæggelse af målrettede specialkurser, workshops om risikoanalyse samt, hvis det er relevant, konferencer og undersøgelser.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 13</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) Indkøb af udstyr gennem EU's instrument for finansiel støtte til toldkontroludstyr26 kan have en positiv virkning på bekæmpelsen af svig, der skader Unionens finansielle interesser. EU's instrument for finansiel støtte til toldkontroludstyr og nærværende program deler ansvaret for at undgå eventuelle overlapninger i EU-støtten. Programmets støtte bør primært målrettes mod køb af typer af udstyr, som ikke falder ind under anvendelsesområdet for EU's instrument for finansiel støtte til toldkontroludstyr eller udstyr, hvor støttemodtagere er andre myndigheder end dem, som indgår i målgruppen for EU's instrument for finansiel støtte til toldkontroludstyr. En undgåelse af overlapninger bør navnlig sikres i forbindelse med udarbejdelsen af de årlige arbejdsprogrammer.

(13) Indkøb af udstyr gennem EU's instrument for finansiel støtte til toldkontroludstyr26 kan have en positiv virkning på bekæmpelsen af svig, der skader Unionens finansielle interesser. EU's instrument for finansiel støtte til toldkontroludstyr og nærværende program deler ansvaret for at undgå eventuelle overlapninger i EU-støtten. Programmets støtte bør primært målrettes mod køb af typer af udstyr, som ikke falder ind under anvendelsesområdet for EU's instrument for finansiel støtte til toldkontroludstyr eller udstyr, hvor støttemodtagere er andre myndigheder end dem, som indgår i målgruppen for EU's instrument for finansiel støtte til toldkontroludstyr. Der bør desuden være en klar forbindelse mellem virkningen af det finansierede udstyr og beskyttelsen af Unionens finansielle interesser. Der bør i forbindelse med udarbejdelsen af arbejdsprogrammerne navnlig sikres en undgåelse af overlapninger og skabes synergi mellem EU-programmet og andre relevante programmer på områder såsom retfærdighed, told og indre anliggender.

_________________

_________________

26 [ref]

26 [ref]

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

I overensstemmelse med Revisionsrettens bemærkninger i særberetning nr. 19/2017 "Importprocedurer: Mangler i lovgrundlaget og en ineffektiv gennemførelse påvirker EU's finansielle interesser".

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 13 a (ny)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a) Programmet støtter samarbejde mellem medlemsstaternes administrative og retshåndhævende myndigheder og mellem sidstnævnte og Kommissionen, herunder OLAF, samt andre relevante EU-organer og -agenturer såsom Agenturet for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust), Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) med henblik på at sikre en mere effektiv beskyttelse af Unionens finansielle interesser. Det vil i den forbindelse også støtte samarbejdet med Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO), når denne myndighed påtager sig sine opgaver.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 14</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14) Programmet bør være åbent for deltagelse af lande fra Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA), som er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Det bør også være åbent for deltagelse af tiltrædende lande, kandidatlande, potentielle kandidatlande og lande under den europæiske naboskabspolitik i overensstemmelse med de generelle principper og generelle betingelser for disse landes deltagelse i EU-programmer, som er fastsat i de respektive rammeaftaler og associeringsrådsafgørelser eller lignende. Programmet bør også være åbent for andre tredjelande, forudsat at de indgår en særlig aftale om deres deltagelse i EU-programmer.

(14) Programmet bør være åbent for deltagelse af lande fra Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA), som er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Det bør også være åbent for deltagelse af tiltrædende lande, kandidatlande, potentielle kandidatlande og lande under den europæiske naboskabspolitik i overensstemmelse med de generelle principper og generelle betingelser for disse landes deltagelse i EU-programmer, som er fastsat i de respektive rammeaftaler og associeringsrådsafgørelser eller lignende. Programmet bør også være åbent for andre tredjelande, forudsat at de har en associeringsaftale med EU eller indgår en særlig aftale om deres deltagelse i EU-programmer.

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Tredjelande, der har en associeringsaftale med EU, skal nævnes specifikt.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 15 a (ny)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15a) Navnlig bør enheder, der er etableret i lande, som har en gældende associeringsaftale med Unionen, tilskyndes til at deltage med henblik på at styrke beskyttelsen af Unionens finansielle interesser gennem samarbejde vedrørende told og udveksling af bedste praksis, navnlig med hensyn til metoder til bekæmpelse af svig, korruption og andre ulovlige aktiviteter, der skader Unionens finansielle interesser og med hensyn til håndtering af udfordringer i forbindelse med nye teknologiske udviklinger.

</Amend><Amend>Ændringsforslag  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 22</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22) Som anført i punkt 22 og 23 i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning35 er der behov for at evaluere dette program på grundlag af oplysninger, der er tilvejebragt via specifikke overvågningskrav, samtidig med at overregulering og administrative byrder undgås, navnlig for medlemsstaterne. Disse krav kan eventuelt omfatte målbare indikatorer, som kan tjene som grundlag for evaluering af programmets praktiske virkninger.

(22) Som anført i punkt 22 og 23 i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning35 er der behov for at evaluere dette program på grundlag af oplysninger, der er tilvejebragt via krav om rapportering, navnlig om performance, overvågning og evaluering, samtidig med at overregulering og administrative byrder undgås, navnlig for medlemsstaterne Disse krav kan eventuelt omfatte målbare indikatorer, som kan tjene som grundlag for evaluering af programmets praktiske virkninger. Evalueringen bør foretages af en uafhængig inspektør.

__________________

__________________

35Interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen af 13. april 2016 om bedre lovgivning (EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1).

35 Interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen af 13. april 2016 om bedre lovgivning (EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1).

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Tilpasning til den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 23</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23) Beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde bør delegeres til Kommissionen med henblik på udarbejdelse af bestemmelser vedrørende en overvågnings- og evalueringsramme for programmet. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

(23) For at supplere denne forordning bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, for så vidt angår vedtagelse af arbejdsprogrammerne. For at ændre denne forordning bør beføjelsen til at vedtage retsakter desuden delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, for så vidt angår de indikatorer, der er fastsat i bilag II til denne forordning. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Tilpasning til standardbetragtningen om delegerede retsakter i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning.

</Amend><Amend>Ændringsforslag  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 3 – stk. 1</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet for perioden 2021-2027 er på 181,207 mio. EUR i løbende priser.

1. Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet for perioden 2021-2027 er på 321 314 000 EUR i 2018-priser (362 414 000 EUR i løbende priser).

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

I overensstemmelse med Formandskonferencens afgørelse af 13. september 2018 afspejler dette ændringsforslag tallene i interimsbetænkningen om den flerårige finansielle ramme 2021-2027, som blev vedtaget på plenarmødet den 14. november 2018.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 3 – stk. 2 – litra a</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) 114,207 mio. EUR til det mål, som er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra a)

a) 202 512 000 EUR i 2018-priser (228 414 000 EUR i løbende priser) til det mål, som er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra a)

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 3 – stk. 2 – litra b</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) 7 mio. EUR til det mål, som er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra b)

b) 12 412 000 EUR i 2018-priser (14 mio. EUR i løbende priser) til det mål, som er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra b)

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 3 – stk. 2 – litra c</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) 60 mio. EUR til det mål, som er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra c).

c) 106 390 000 EUR i 2018-priser (120 mio. EUR i løbende priser) til det mål, som er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra c).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Kommissionen tillægges beføjelser til at omfordele midler mellem de mål, der er fastsat i artikel 2, stk. 2. Hvis en omfordeling indebærer en ændring på 10 % eller mere af et af de beløb, der er fastsat i stk. 2 i denne artikel, skal omfordelingen ske ved hjælp af en delegeret retsakt vedtaget i overensstemmelse med artikel 14.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 3 – stk. 3</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Det beløb, der er omhandlet i stk. 1, kan anvendes til teknisk og administrativ bistand i forbindelse med programmets gennemførelse, eksempelvis forberedelses-, overvågnings-, kontrol-, revisions- og evalueringsaktiviteter, herunder informationsteknologisystemer i virksomheder.

3. Det beløb, der er omhandlet i stk. 1, kan anvendes til teknisk og administrativ bistand i forbindelse med programmets gennemførelse, eksempelvis forberedelses-, overvågnings-, kontrol-, revisions- og evalueringsaktiviteter, herunder informationsteknologisystemer i virksomheder. Desuden tages der i den vejledende fordeling i stk. 2, litra a), hensyn til, at programmet er det eneste af sin art, der vedrører udgiftssiden af beskyttelsen af Unionens finansielle interesser.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 4 – stk. 1 – litra d – litra a</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) sikres en rimelig balance for så vidt angår bidrag og fordele for det tredjeland, som deltager i EU-programmer,

udgår

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Indholdet er omfattet af de resterende punkter i samme stykke.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 5 – stk. 2</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Programmet kan yde finansiering i enhver af de former, der er fastsat i finansforordningen, særlig tilskud og udbud samt godtgørelse af rejse- og opholdsudgifter, jf. finansforordningens artikel 238.

2. Programmet kan yde finansiering i enhver af de former, der er fastsat i finansforordningen, særlig tilskud i overensstemmelse med afsnit VIII og udbud i overensstemmelse med afsnit VII samt godtgørelse af rejse- og opholdsudgifter, jf. finansforordningens artikel 238.

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Tilføjelse af henvisninger til finansforordningen.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Kapitel II – overskrift</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

TILSKUD

udgår

</Amend><Amend>Ændringsforslag  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 7 – stk. 1</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Tilskud under programmet tildeles og forvaltes i overensstemmelse med finansforordningens afsnit VIII.

Samfinansieringssatsen for tilskud tildelt under programmet må ikke overstige 80 % af de støtteberettigede omkostninger. I behørigt begrundede undtagelsestilfælde som omhandlet i arbejdsprogrammene, jf. artikel 10, må samfinansieringssatsen ikke overstige 90 % af de støtteberettigede omkostninger.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 8 – stk. 1</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Der kan kun ydes finansiering til aktioner, som gennemfører de i artikel 2 omhandlede mål.

Der kan ydes finansiering til følgende aktioner, som gennemfører de i artikel 2 omhandlede mål:

 

a) tilvejebringelse af teknisk viden, specialudstyr og teknisk avanceret udstyr og effektive IT-redskaber, der letter tværnationalt og tværfagligt samarbejde og samarbejde med Kommissionen

 

b) fremme af udveksling af personale i forbindelse med specifikke projekter, sikring af den nødvendige støtte og fremme af undersøgelser, navnlig oprettelse af fælles efterforskningshold og gennemførelse af grænseoverskridende operationer

 

c) levering af teknisk og operationel støtte til nationale undersøgelser, navnlig til toldmyndigheder og retshåndhævende myndigheder for at styrke bekæmpelsen af svig og andre ulovlige aktiviteter

 

d) opbygning af IT-kapacitet i alle medlemsstater og tredjelande, øget dataudveksling, udvikling og tilvejebringelse af IT-redskaber til undersøgelser og overvågning af efterretningsarbejde

 

e) tilrettelæggelse af specialkurser, workshops om risikoanalyse, konferencer og undersøgelser med henblik på at forbedre samarbejdet og koordineringen mellem de tjenester, der varetager beskyttelsen af Unionens finansielle interesser

 

f) finansiering af en række IT-applikationer på toldområdet, som drives under et fælles informationssystem, der forvaltes af Kommissionen, og som er oprettet for at udføre de opgaver, der er overdraget til Kommissionen ved Rådets forordning (EF) nr. 515/971a

 

g) finansiering af et sikkert elektronisk kommunikationsredskab, som gør det nemmere for medlemsstaterne at opfylde forpligtelsen til at indberette konstaterede tilfælde af uregelmæssigheder, herunder svig, og som understøtter håndteringen og analysen af disse

 

h) enhver anden aktion omhandlet i arbejdsprogrammerne, jf. artikel 10, der er nødvendig for at nå de generelle og specifikke mål i artikel 2.

 

__________________

 

1a Rådets forordning (EF) nr. 515/97 af 13. marts 1997 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes administrative myndigheder og om samarbejde mellem disse og Kommissionen med henblik på at sikre den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne (EFT L 82 af 22.3.1997, s. 1).

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Artiklen bør indeholde en mere detaljeret beskrivelse af de støtteberettigede aktioner.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Når den støttede aktion indebærer erhvervelse af udstyr, sikrer Kommissionen, at det finansierede udstyr bidrager til beskyttelsen af Unionens finansielle interesser.

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

I overensstemmelse med Revisionsrettens bemærkninger i særberetning nr. 19/2017 "Importprocedurer: Mangler i lovgrundlaget og en ineffektiv gennemførelse påvirker EU's finansielle interesser".

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 9 – stk. 2 – litra c</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) en efter EU-retten oprettet retlig enhed eller en international organisation.

c) en efter EU-retten oprettet retlig enhed eller en international organisation som defineret i finansforordningens artikel 156.

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Tilføjelse af henvisning til finansforordningen.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 10 – stk. 1 a (nyt)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Arbejdsprogrammerne vedtages af Kommissionen ved delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 14.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 10 – stk. 1 b (nyt)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kommissionen undersøger synergier mellem programmet og andre relevante programmer på områder såsom retfærdighed, told og indre anliggender og sørger for, at der undgås overlapninger i forbindelse med udarbejdelsen af arbejdsprogrammerne.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 10 – stk. 1 c (nyt)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Arbejdsprogrammerne offentliggøres på Kommissionens websted og sendes til Europa-Parlamentet, som vurderer deres indhold og resultater i forbindelse med den årlige evaluering af beskyttelsen af Unionens finansielle interesser.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 11 – stk. 2</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. For at sikre en effektiv vurdering af programmets udvikling hen imod opfyldelsen af målene tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 14 med henblik på at ændre bilag II for om nødvendigt at revidere eller supplere indikatorerne, og med henblik på at supplere denne forordning med bestemmelser vedrørende oprettelsen af en overvågnings- og evalueringsramme.

2. For at sikre en effektiv vurdering af programmets udvikling hen imod opfyldelsen af målene tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 14 med henblik på at ændre bilag II for om nødvendigt at revidere eller supplere indikatorerne.

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Den omtalte ramme findes ikke på nuværende tidspunkt.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 11 – stk. 2 a (nyt)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Kommissionen forelægger hvert år Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om programmets resultater.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 12 – stk. 1</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Evalueringer gennemføres så betids, at resultaterne kan indgå i beslutningsprocessen.

1. Evalueringer gennemføres af en uafhængig inspektør så betids, at resultaterne kan indgå i beslutningsprocessen.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>34</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 12 – stk. 3</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Ved afslutningen af programmets gennemførelse og senest fire år efter afslutningen af den periode, der er omhandlet i artikel 1, gennemfører Kommissionen en endelig evaluering af programmet.

3. Ved afslutningen af programmets gennemførelse og senest tre år efter afslutningen af den periode, der er omhandlet i artikel 1, gennemfører Kommissionen en endelig evaluering af programmet.

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Evaluering af programmet efter tre år.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>35</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 12 – stk. 4</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Kommissionen fremsender evalueringernes konklusioner med sine bemærkninger til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Revisionsret.

4. Kommissionen fremsender evalueringernes konklusioner med sine bemærkninger til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Revisionsret og offentliggør dem på Kommissionens websted.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 14 – stk. 5 a (nyt)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 10 og 13 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Standardbestemmelsen mangler i forslaget.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>37</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 15 – stk. 1</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Modtagere af EU-midler anerkender EU-midlernes oprindelse og sikrer synligheden af disse (navnlig ved fremstød for aktionerne og disses resultater) gennem sammenhængende, virkningsfulde og målrettede oplysninger, som er afpasset forholdsmæssigt efter forskellige modtagergrupper, herunder medierne og offentligheden. Anerkendelse af EU-midlernes oprindelse og sikring af disses synlighed er ikke påkrævet, hvis der er risiko for at skade den effektive udførelse af operationelle aktiviteter til bekæmpelse af svig og på toldområdet

1. Modtagere af EU-midler anerkender EU-midlernes oprindelse og sikrer maksimal synlighed af disse (navnlig ved fremstød for aktionerne og disses resultater) gennem sammenhængende, virkningsfulde og målrettede oplysninger, som er afpasset forholdsmæssigt efter forskellige modtagergrupper, herunder medierne og offentligheden. Anerkendelse af EU-midlernes oprindelse og sikring af disses synlighed er ikke påkrævet, hvis der er risiko for at skade den effektive udførelse af operationelle aktiviteter til bekæmpelse af svig og på toldområdet

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>38</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 15 – stk. 2</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Kommissionen gennemfører informations- og kommunikationstiltag vedrørende programmet, dets aktioner og resultater. De finansielle midler, der er afsat til programmet, skal også bidrage til den institutionelle formidling af EU's politiske prioriteter, for så vidt som de vedrører målene i artikel 2.

2. Kommissionen gennemfører regelmæssigt informations- og kommunikationstiltag vedrørende programmet, dets aktioner og resultater. De finansielle midler, der er afsat til programmet, skal også bidrage til den institutionelle formidling af EU's politiske prioriteter, for så vidt som de vedrører målene i artikel 2.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>39</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag II – afdeling 1 – afsnit 2 – punkt 1.1 – litra a (nyt)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

a) Antal og type af aktiviteter, som organiseres og (med-)finansieres gennem programmet

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Tilføjelse af kvantitative og kvalitative indikatorer.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>40</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag II – afdeling 1 – afsnit 2 – punkt 1.2</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.2 : Andelen af medlemsstater, der hvert år modtager støtte fra programmet

1.2 : Liste over medlemsstater, der hvert år modtager støtte fra programmet, og deres respektive andel af midlerne.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>41</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag II – afdeling 1 – afsnit 4 – litra a (nyt)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

a) Antal indberettede uregelmæssigheder

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Tilføjelse af kvantitative indikatorer.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>42</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag II – afdeling 1 – afsnit 4a (nyt)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Tilfredshedsandelen i forbindelse med anvendelsen af informationssystemet til bekæmpelse af svig.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>43</NumAm><DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag II – afdeling 1 – afsnit 6 a (nyt)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Antal og type af aktiviteter vedrørende gensidig bistand

 


</Amend></RepeatBlock-Amend>


 

 

 

UDTALELSE fra Budgetudvalget (23.11.2018)

<CommissionInt>til Budgetkontroludvalget</CommissionInt>


<Titre>om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af EU-programmet for bekæmpelse af svig </Titre>

<DocRef>(COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD))</DocRef>

Ordfører for udtalelse: <Depute>Nedzhmi Ali</Depute>

 

 

 

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 3 a (ny)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a) Det er nødvendigt at tackle mangfoldigheden af retlige og administrative systemer i medlemsstaterne for at få bugt med uregelmæssigheder og bekæmpe svig. Udsvinget i antallet af uregelmæssigheder kan skyldes progressionen i de flerårige programperioder og sen indberetning. Alt dette kræver, at der etableres et ensartet system til indsamling af sammenlignelige oplysninger om uregelmæssigheder og tilfælde af svig fra medlemsstaterne for at standardisere indberetningsprocessen og sikre kvaliteten og sammenligneligheden af de data, som forelægges;

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Europa-Parlamentets beslutning af 3. maj 2018 om årsrapport 2016 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser - Bekæmpelse af svig. Tilgængelig på: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-0196&language=DA&ring=A8-2018-0135

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 3 b (ny)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3b) Såvel vigtigheden af Kommissionens og OLAF's forebyggende aktiviteter som styrkelsen af gennemførelsen af systemet for tidlig opdagelse og udelukkelse (EDES) og informationssystemet til bekæmpelse af svig (AFIS) og til gennemførelsen af de nationale strategier til bekæmpelse af svig kan ikke bestrides. Disse krav fordrer, at der udarbejdes en ramme for digitalisering af alle processer i gennemførelsen af Unionens politikker (indkaldelser af forslag, anvendelse, evaluering, gennemførelse, betalinger), der skal anvendes i alle medlemsstater.

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Europa-Parlamentets beslutning af 3. maj 2018 om årsrapport 2016 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser - Bekæmpelse af svig. Tilgængelig på: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-0196&language=DA&ring=A8-2018-0135

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 6</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) EU-støtten på områder som beskyttelse af Unionens finansielle interesser, indberetning af uregelmæssigheder og gensidig administrativ støtte og samarbejde i told- og landbrugsanliggender bør strømlines under et samlet program, EU-programmet for bekæmpelse af svig ("programmet"), med henblik på at øge synergierne og den budgetmæssige fleksibilitet og for at forenkle forvaltningen.

(6) EU-støtten på områder som beskyttelse af Unionens finansielle interesser, indberetning af uregelmæssigheder og gensidig administrativ støtte og samarbejde i told- og landbrugsanliggender bør strømlines under et samlet program, EU-programmet for bekæmpelse af svig ("programmet"), med henblik på at øge synergierne og den budgetmæssige fleksibilitet og for at forenkle forvaltningen. I forbindelse med de årlige arbejdsprogrammer vil det blive undersøgt, hvordan overlapning kan undgås – og hvordan der kan findes synergier – mellem EU-programmet for bekæmpelse af svig og andre relevante programmer inden for retsvæsen, told og indre anliggender.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 10</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) Horisontale finansielle bestemmelser, der vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet med hjemmel i artikel 322 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, finder anvendelse på denne forordning. Disse regler er fastlagt i finansforordningen og regulerer navnlig proceduren for opstillingen og gennemførelsen af budgettet ved hjælp af tilskud, udbud, priser og indirekte gennemførelse og sikrer kontrol med de finansielle aktørers ansvar. Regler, der vedtages med hjemmel i artikel 322 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, vedrører også beskyttelsen af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet, idet overholdelsen heraf er en væsentlig forudsætning for sund økonomisk forvaltning og effektiv EU-finansiering.

(10) Horisontale finansielle bestemmelser, der vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet med hjemmel i artikel 322 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, finder anvendelse på denne forordning. Disse regler er fastlagt i finansforordningen og regulerer navnlig proceduren for opstillingen og gennemførelsen af budgettet ved hjælp af tilskud, udbud, priser og indirekte gennemførelse og sikrer kontrol med de finansielle aktørers ansvar. Kontrakter, der helt eller delvis finansieres over EU-budgettet under EU's program for bekæmpelse af svig, er således bl.a. omfattet af principperne om gennemsigtighed, proportionalitet, ligebehandling og ikkeforskelsbehandling, samtidig med at tilskud desuden er omfattet af principperne om samfinansiering, ikkekumuleret tildeling og ingen dobbeltfinansiering, ikketilbagevirkende kraft og ingen fortjeneste. Regler, der vedtages med hjemmel i artikel 322 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, vedrører også beskyttelsen af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet, idet overholdelsen heraf er en væsentlig forudsætning for sund økonomisk forvaltning og effektiv EU-finansiering.

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Se artikel 160, stk. 1, i finansforordningen (principper, der gælder for kontrakter) og artikel 188 i finansforordningen (generelle principper for tilskud).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 3</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 3

Artikel 3

Budget

Budget

1. Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet for perioden 2021-2027 er på 181,207 mio. EUR i løbende priser.

1. Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet for perioden 2021-2027 er på 322 000 000 EUR i 2018-priser (363 000 000 EUR i løbende priser).

2. Den vejledende fordeling af det beløb, der er omhandlet i stk. 1, er som følger:

2. Den vejledende fordeling af det beløb, der er omhandlet i stk. 1, er som følger:

a) 114,207 mio. EUR til det mål, som er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra a)

a) 203 000 000 EUR i 2018-priser (229 000 000 EUR i løbende priser) til det mål, som er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra a)

b) 7 mio. EUR til det mål, som er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra b)

b) 12 000 000 EUR i 2018-priser (14 000 000 EUR i løbende priser) til det mål, som er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra b)

c) 60 mio. EUR til det mål, som er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra c).

c) 107 000 000 EUR i 2018-priser (120 000 000 EUR i løbende priser) til det mål, som er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra c)

3. Det beløb, der er omhandlet i stk. 1, kan anvendes til teknisk og administrativ bistand i forbindelse med programmets gennemførelse, eksempelvis forberedelses-, overvågnings-, kontrol-, revisions- og evalueringsaktiviteter, herunder informationsteknologisystemer i virksomheder.

3. Det beløb, der er omhandlet i stk. 1, kan anvendes til teknisk og administrativ bistand i forbindelse med programmets gennemførelse, eksempelvis forberedelses-, overvågnings-, kontrol-, revisions- og evalueringsaktiviteter, herunder informationsteknologisystemer i virksomheder.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>


PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

EU-program til bekæmpelse af svig

Referencer

COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD)

Korresponderende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

CONT

14.6.2018

 

 

 

Udtalelse fra

 Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

14.6.2018

Ordfører for udtalelse

 Dato for valg

Nedzhmi Ali

11.7.2018

Behandling i udvalg

26.9.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

21.11.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

28

2

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

 

 


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB
I RÅDGIVENDE UDVALG

28

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

 

2

-

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

 

1

0

NI

Eleftherios Synadinos

 

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller

 

 

 

 


 

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

EU-program til bekæmpelse af svig

Referencer

COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD)

Dato for høring af EP

30.5.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

CONT

14.6.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

14.6.2018

 

 

 

Ordførere

 Dato for valg

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

12.7.2018

 

 

 

Behandling i udvalg

13.12.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

29.1.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

17

0

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Jonathan Bullock, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Karin Kadenbach, Andrey Novakov, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Dato for indgivelse

5.2.2019

 


 

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

17

+

ALDE

Nedzhmi Ali

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

PPE

Ingeborg Gräßle, Andrey Novakov, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

 

0

-

 

 

 

2

0

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Jean-François Jalkh

 

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller

 

 

[1] Endnu ikke offentliggjort i EUT.

Seneste opdatering: 8. februar 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik