ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου που αφορά τη θέσπιση του προγράμματος της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης

  4.2.2019 - (COM(2018)0386 – C8‑0236/2018 – 2018/0211(COD)) - ***I

  Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
  Εισηγητής: José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra


  Διαδικασία : 2018/0211(COD)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A8-0064/2019
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A8-0064/2019
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με τη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου που αφορά τη θέσπιση του προγράμματος της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης

  (COM(2018)0386 – C8‑0236/2018 – 2018/0211(COD))

  (Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0386),

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 325 και το άρθρο 33 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0236/2018),

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  –  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 15ης Νοεμβρίου 2018[1],

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

  –  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0064/2019),

  1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

  2.  επισημαίνει ότι η συνολική χρηματοδότηση που ορίζεται στη νομοθετική πρόταση συνιστά απλώς ένδειξη προς τη νομοθετική αρχή και ότι το ακριβές ύψος της δεν μπορεί να καθοριστεί μέχρις ότου επιτευχθεί συμφωνία επί της πρότασης κανονισμού για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για τα έτη 2021-2027·

  3.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

  4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

  Τροπολογία    1

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (3α)  Είναι αναγκαία η αντιστάθμιση της πολυμορφίας των νομικών και διοικητικών συστημάτων των κρατών μελών, προκειμένου να αποφεύγονται οι παρατυπίες και να καταπολεμάται η απάτη. Η διακύμανση του αριθμού των παρατυπιών μπορεί να συνδεθεί με την εξέλιξη των πολυετών κύκλων προγραμματισμού και την καθυστερημένη υποβολή στοιχείων. Όλα αυτά απαιτούν την καθιέρωση ενιαίου συστήματος συλλογής δεδομένων από τα κράτη μέλη για τις παρατυπίες και τα κρούσματα απάτης, προκειμένου να τυποποιηθεί η διαδικασία υποβολής στοιχείων και να εξασφαλιστούν η ποιότητα και η συγκρισιμότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων·

  Αιτιολόγηση

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Μαΐου 2018 σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2016 για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Καταπολέμηση της απάτης. Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0196+0+DOC+XML+V0//EL

  Τροπολογία    2

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (3β)  Η σημασία των δραστηριοτήτων πρόληψης της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) είναι αδιαμφισβήτητη, όπως και η ενίσχυση της εφαρμογής του συστήματος έγκαιρου εντοπισμού και αποκλεισμού (EDES) και του συστήματος πληροφοριών κατά της απάτης (AFIS), και η ολοκλήρωση των εθνικών στρατηγικών για την καταπολέμηση της απάτης. Εντός των ορίων των εν λόγω δραστηριοτήτων, είναι αναγκαίο να διαμορφωθεί πλαίσιο για την ψηφιοποίηση όλων των διαδικασιών στην εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης (συμπεριλαμβανομένων των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, της αίτησης, της αξιολόγησης, της εφαρμογής και των πληρωμών), το οποίο θα εφαρμόζεται από όλα τα κράτη μέλη.

  Αιτιολόγηση

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Μαΐου 2018 σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2016 για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Καταπολέμηση της απάτης. Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0196+0+DOC+XML+V0//EL

  Τροπολογία    3

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 6

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (6)  Η ενωσιακή στήριξη στους τομείς της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, της υποβολής έκθεσης παρατυπιών και της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής και συνεργασίας σε τελωνειακά και γεωργικά θέματα θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί στο πλαίσιο ενός ενιαίου προγράμματος, του προγράμματος της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης (το «πρόγραμμα»), με σκοπό την ενίσχυση των συνεργειών και της δημοσιονομικής ευελιξίας, καθώς και την απλούστευση της διαχείρισης.

  (6)  Η ενωσιακή στήριξη στους τομείς της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, της υποβολής έκθεσης παρατυπιών και της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής και συνεργασίας σε τελωνειακά και γεωργικά θέματα θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί στο πλαίσιο ενός ενιαίου προγράμματος, του προγράμματος της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης (το «πρόγραμμα»), με σκοπό την ενίσχυση των συνεργειών και της δημοσιονομικής ευελιξίας, καθώς και την απλούστευση της διαχείρισης, χωρίς να θίγεται ο αποτελεσματικός έλεγχος της εφαρμογής του προγράμματος από τους συννομοθέτες.

  Τροπολογία    4

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (7α)  Η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης θα πρέπει να στοχεύει σε όλες τις πτυχές του προϋπολογισμού της Ένωσης, τόσο από πλευράς εσόδων όσο και από πλευράς δαπανών. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στο γεγονός ότι το πρόγραμμα είναι το μόνο που προστατεύει ειδικά το σκέλος των δαπανών του προϋπολογισμού της Ένωσης.

  Τροπολογία    5

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 10

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (10)  Οι οριζόντιοι δημοσιονομικοί κανόνες που θεσπίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, βάσει του άρθρου 322 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφαρμόζονται στον παρόντα κανονισμό. Οι κανόνες αυτοί θεσπίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό και προσδιορίζουν συγκεκριμένα τη διαδικασία για τον καθορισμό και την εκτέλεση του προϋπολογισμού, μέσω επιχορηγήσεων, δημοσίων συμβάσεων, βραβείων και έμμεσης διαχείρισης, και προβλέπουν ελέγχους σχετικά με την ευθύνη των δημοσιονομικών παραγόντων. Οι κανόνες που θεσπίζονται βάσει του άρθρου 322 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορούν επίσης την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη, δεδομένου ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και την αποτελεσματική χρηματοδότηση της ΕΕ.

  (10)  Οι οριζόντιοι δημοσιονομικοί κανόνες που θεσπίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, βάσει του άρθρου 322 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφαρμόζονται στον παρόντα κανονισμό. Οι κανόνες αυτοί θεσπίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό και προσδιορίζουν συγκεκριμένα τη διαδικασία για τον καθορισμό και την εκτέλεση του προϋπολογισμού, μέσω επιχορηγήσεων, δημοσίων συμβάσεων, βραβείων και έμμεσης διαχείρισης, και προβλέπουν ελέγχους σχετικά με την ευθύνη των δημοσιονομικών παραγόντων. Ως εκ τούτου, οι συμβάσεις που χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από τον προϋπολογισμό της Ένωσης στο πλαίσιο του προγράμματος υπόκεινται, μεταξύ άλλων, στις αρχές της διαφάνειας, της αναλογικότητας, της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης, ενώ οι επιχορηγήσεις υπόκεινται επιπλέον στις αρχές της συγχρηματοδότησης, της μη σωρευτικής ανάθεσης και της μη επικαλυπτόμενης χρηματοδότησης, της μη αναδρομικότητας και του μη κερδοσκοπικού σκοπού. Οι κανόνες που θεσπίζονται βάσει του άρθρου 322 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορούν επίσης την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη, δεδομένου ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και την αποτελεσματική χρηματοδότηση της ΕΕ.

  Αιτιολόγηση

  Βλ. άρθρο 160 παράγραφος 1 των δημοσιονομικών κανόνων (αρχές που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης) και το άρθρο 188 του ΔΚ (αρχές που εφαρμόζονται στις επιχορηγήσεις)

  Τροπολογία    6

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (11α)  Τα ανώτατα ποσοστά συγχρηματοδότησης για τις επιχορηγήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 80 % των επιλέξιμων δαπανών. Σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, οι οποίες ορίζονται στο πρόγραμμα εργασίας, όπως περιπτώσεις που αφορούν κράτη μέλη τα οποία είναι εκτεθειμένα σε υψηλό κίνδυνο σε σχέση με τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης θα πρέπει να ορίζεται στο 90 % των επιλέξιμων δαπανών.

  Τροπολογία    7

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (12α)  Η Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει τα προγράμματα εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 110 του δημοσιονομικού κανονισμού. Τα προγράμματα εργασίας θα πρέπει να περιέχουν περιγραφή των προς χρηματοδότηση δράσεων, ενδεικτικό ποσό διατιθέμενο ανά δράση, ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, καθώς και το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης για επιχορηγήσεις. Κατά την κατάρτιση του προγράμματος εργασίας, η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως διατυπώνονται στο πλαίσιο της ετήσιας αξιολόγησης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Το πρόγραμμα εργασίας θα πρέπει να δημοσιεύεται στον ιστότοπο της Επιτροπής και να διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

  Τροπολογία    8

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (12β)  Οι δράσεις θα πρέπει να είναι επιλέξιμες βάσει της ικανότητάς τους για επίτευξη των ειδικών στόχων του προγράμματος που προβλέπονται στο άρθρο 2. Σε αυτές μπορεί να περιλαμβάνονται η παροχή ειδικής τεχνικής βοήθειας για τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, όπως η παροχή ειδικών γνώσεων, εξειδικευμένου και τεχνικά προηγμένου εξοπλισμού, και αποτελεσματικών εργαλείων της τεχνολογίας των πληροφοριών (ΤΠ)· η διασφάλιση της απαιτούμενης στήριξης και διευκόλυνσης των ερευνών, ιδίως με τη σύσταση κοινών ομάδων έρευνας και με διασυνοριακές επιχειρήσεις· ή η ενίσχυση των ανταλλαγών προσωπικού για συγκεκριμένα έργα. Επιπλέον, στις επιλέξιμες δράσεις μπορεί επίσης να περιλαμβάνεται η διοργάνωση στοχευμένης εξειδικευμένης κατάρτισης, εργαστηρίων ανάλυσης κινδύνου καθώς και, κατά περίπτωση, διασκέψεων και μελετών.

  Τροπολογία    9

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 13

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (13)  Η αγορά εξοπλισμού μέσω του ενωσιακού µέσου χρηµατοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων26 μπορεί να έχει θετικές επιπτώσεις στην καταπολέμηση των περιπτώσεων απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ. Το ενωσιακό μέσο χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων και το πρόγραμμα είναι από κοινού υπεύθυνα για την αποφυγή τυχόν επαναλήψεων στην ενωσιακή στήριξη. Το πρόγραμμα θα πρέπει ουσιαστικά να στηρίζει την απόκτηση τύπων εξοπλισμού που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ενωσιακού μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων, ή εξοπλισμού του οποίου δικαιούχοι είναι αρχές άλλες εκτός των αρχών που καλύπτονται από το ενωσιακό μέσο χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων. Η αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων πρέπει να διασφαλίζεται κυρίως στο πλαίσιο της κατάρτισης των ετήσιων προγραμμάτων εργασίας.

  (13)  Η αγορά εξοπλισμού μέσω του ενωσιακού µέσου χρηµατοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων26 μπορεί να έχει θετικές επιπτώσεις στην καταπολέμηση των περιπτώσεων απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ. Το ενωσιακό μέσο χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων και το πρόγραμμα είναι από κοινού υπεύθυνα για την αποφυγή τυχόν επαναλήψεων στην ενωσιακή στήριξη. Το πρόγραμμα θα πρέπει ουσιαστικά να στηρίζει την απόκτηση τύπων εξοπλισμού που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ενωσιακού μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων, ή εξοπλισμού του οποίου δικαιούχοι είναι αρχές άλλες εκτός των αρχών που καλύπτονται από το ενωσιακό μέσο χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων. Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχει σαφής σύνδεση μεταξύ του αντικτύπου του χρηματοδοτούμενου εξοπλισμού και της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Η αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων και η δημιουργία συνεργειών ανάμεσα στο πρόγραμμα και σε άλλα συναφή προγράμματα σε τομείς όπως η δικαιοσύνη, τα τελωνειακά θέματα και οι εσωτερικές υποθέσεις θα πρέπει να διασφαλίζονται κυρίως στο πλαίσιο της κατάρτισης των προγραμμάτων εργασίας.

  _________________

  _________________

  26 [αναφ.]

  26 [αναφ.]

  Αιτιολόγηση

  Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην ειδική έκθεση αριθ. 19/2017, με τίτλο «Διαδικασίες εισαγωγής: οι αδυναμίες του νομικού πλαισίου και η αναποτελεσματική εφαρμογή έχουν αντίκτυπο στα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ»

  Τροπολογία    10

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (13α)  Το πρόγραμμα στηρίζει τη συνεργασία μεταξύ των διοικητικών αρχών και των αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών, καθώς και μεταξύ των τελευταίων και της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένης της OLAF, καθώς και άλλων σχετικών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης, όπως ο Οργανισμός για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης (Eurojust) και ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ), με σκοπό τη διασφάλιση αποτελεσματικότερης προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Εν προκειμένω, θα στηρίζει επίσης τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), αφότου αυτή αναλάβει τα καθήκοντά της.

  Τροπολογία    11

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 14

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (14)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να είναι ανοικτό στη συμμετοχή χωρών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Επίσης, θα πρέπει να είναι ανοικτό στη συμμετοχή υπό προσχώρηση χωρών, υποψήφιων χωρών και δυνάμει υποψηφίων χωρών, καθώς και χωρών που καλύπτονται από την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις για τη συμμετοχή αυτών των χωρών στα προγράμματα της Ένωσης που ορίζονται στις αντίστοιχες συμφωνίες-πλαίσια και τις αποφάσεις του συμβουλίου σύνδεσης ή σε παρόμοιες συμφωνίες. Το πρόγραμμα θα πρέπει να είναι επίσης ανοικτό σε άλλες τρίτες χώρες, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές συνάπτουν ειδικές συμφωνίες που καλύπτουν τη συμμετοχή τους σε προγράμματα της Ένωσης.

  (14)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να είναι ανοικτό στη συμμετοχή χωρών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Επίσης, θα πρέπει να είναι ανοικτό στη συμμετοχή υπό προσχώρηση χωρών, υποψήφιων και δυνάμει υποψηφίων χωρών, καθώς και χωρών που καλύπτονται από την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις για τη συμμετοχή αυτών των χωρών στα προγράμματα της Ένωσης που ορίζονται στις αντίστοιχες συμφωνίες-πλαίσια και τις αποφάσεις του συμβουλίου σύνδεσης ή σε παρόμοιες συμφωνίες. Το πρόγραμμα θα πρέπει να είναι επίσης ανοικτό σε άλλες τρίτες χώρες, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές έχουν συνάψει συμφωνία σύνδεσης ή συνάπτουν ειδικές συμφωνίες που καλύπτουν τη συμμετοχή τους σε προγράμματα της Ένωσης.

  Αιτιολόγηση

  Ειδική αναφορά σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνία σύνδεσης με την ΕΕ.

  Τροπολογία    12

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (15α)  Ειδικότερα, θα πρέπει να ενθαρρύνεται η συμμετοχή οντοτήτων εγκατεστημένων σε χώρες που έχουν συνάψει συμφωνία σύνδεσης με την Ένωση, με σκοπό την ενίσχυση της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης μέσω της συνεργασίας σχετικά με τα τελωνεία και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, ιδίως όσον αφορά τρόπους καταπολέμησης της απάτης, της διαφθοράς και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και όσον αφορά την αντιμετώπιση των προκλήσεων των νέων τεχνολογικών εξελίξεων·

  Τροπολογία    13

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 22

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (22)  Σύμφωνα με τις παραγράφους 22 και 23 της διοργανικής συμφωνίας, της 13ης Απριλίου 201635, για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, το παρόν πρόγραμμα πρέπει να αξιολογείται βάσει πληροφοριών που συλλέγονται μέσω ειδικών απαιτήσεων σχετικά με την παρακολούθηση, ενώ παράλληλα πρέπει να αποφεύγεται η υπερβολική ρύθμιση και ο διοικητικός φόρτος, ιδίως για τα κράτη μέλη. Αυτές οι απαιτήσεις, κατά περίπτωση, μπορούν να περιλαμβάνουν μετρήσιμους δείκτες, ως βάση για την αξιολόγηση των επιπτώσεων του προγράμματος επιτόπου.

  (22)  Σύμφωνα με τις παραγράφους 22 και 23 της διοργανικής συμφωνίας, της 13ης Απριλίου 201635, για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, το παρόν πρόγραμμα είναι αναγκαίο να αξιολογείται βάσει πληροφοριών που συλλέγονται μέσω απαιτήσεων σχετικά με την υποβολή στοιχείων, ιδίως όσον αφορά τις επιδόσεις, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση, ενώ παράλληλα πρέπει να αποφεύγεται η υπερβολική ρύθμιση και ο διοικητικός φόρτος, ιδίως για τα κράτη μέλη. Αυτές οι απαιτήσεις, κατά περίπτωση, μπορούν να περιλαμβάνουν μετρήσιμους δείκτες, ως βάση για την αξιολόγηση των επιπτώσεων του προγράμματος επιτόπου. Η αξιολόγηση θα πρέπει να διενεργείται από ανεξάρτητο αξιολογητή.

  __________________

  __________________

  35 Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 13ης Απριλίου 2016, για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1).

  35 Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 13ης Απριλίου 2016, για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1).

  Αιτιολόγηση

  Ευθυγράμμιση με τη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου

  Τροπολογία    14

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 23

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (23)  Η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό την ανάπτυξη διατάξεων για ένα πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι δε διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματική πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

  (23)  Για να συμπληρωθεί ο παρών κανονισμός, η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό την έγκριση των προγραμμάτων εργασίας. Επιπλέον, προκειμένου να τροποποιηθεί ο παρών κανονισμός, η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τους δείκτες που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι δε διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματική πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

  Αιτιολόγηση

  Ευθυγράμμιση με την τυποποιημένη εισαγωγική ρήτρα σχετικά με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, που συμφωνήθηκε στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

  Τροπολογία    15

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εκτέλεση του προγράμματος για την περίοδο 2021 – 2027 ανέρχεται σε 181 207 εκατ. EUR σε τρέχουσες τιμές.

  1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εκτέλεση του προγράμματος για την περίοδο 2021 – 2027 ανέρχεται σε 321 314 000 EUR σε τιμές 2018 (362 414 000 EUR σε τρέχουσες τιμές).

  Αιτιολόγηση

  Σύμφωνα με την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της 13ης Σεπτεμβρίου 2018, η παρούσα τροπολογία αντικατοπτρίζει τα αριθμητικά στοιχεία που περιέχονται στην ενδιάμεση έκθεση για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 που εγκρίθηκε από την ολομέλεια στις 14 Νοεμβρίου 2018.

  Τροπολογία    16

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  α)  114 207 εκατ. EUR για τον στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α)·

  α)  202 512 000 EUR σε τιμές 2018 (228 414 000 EUR σε τρέχουσες τιμές) για τον στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α)·

  Τροπολογία    17

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  β)  7 εκατ. EUR για τον στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β)·

  β)  12 412 000 EUR σε τιμές 2018 (14 εκατ. EUR σε τρέχουσες τιμές) για τον στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β)·

  Τροπολογία    18

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  γ)  60 εκατ. EUR για τον στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο γ).

  γ)  106 390 000 EUR σε τιμές 2018 (120 εκατ. EUR σε τρέχουσες τιμές) για τον στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο γ).

  Τροπολογία    19

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  2α.  Στην Επιτροπή ανατίθεται η εξουσία να ανακατανέμει τα κονδύλια μεταξύ των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2. Εάν η ανακατανομή συνεπάγεται τη μεταβολή κατά τουλάχιστον 10 % ενός από τα ποσά που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, η ανακατανομή πραγματοποιείται με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 14.

  Τροπολογία    20

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – παράγραφος 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3.  Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να χρησιμοποιείται για τεχνική και διοικητική βοήθεια για την εκτέλεση του προγράμματος, όπως π.χ. για δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών συστημάτων τεχνολογίας της πληροφορίας.

  3.  Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να χρησιμοποιείται για τεχνική και διοικητική βοήθεια για την εκτέλεση του προγράμματος, όπως π.χ. για δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών συστημάτων τεχνολογίας της πληροφορίας. Επιπλέον, η ενδεικτική κατανομή στο στοιχείο α) της παραγράφου 2 λαμβάνει δεόντως υπόψη το γεγονός ότι το πρόγραμμα είναι το μόνο του είδους του που αφορά ειδικά το σκέλος των δαπανών σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

  Τροπολογία    21

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ – στοιχείο α

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  α)  εξασφαλίζει δίκαιη ισορροπία όσον αφορά τις συνεισφορές και τα οφέλη της τρίτης χώρας που συμμετέχει στα προγράμματα της Ένωσης·

  διαγράφεται

  Αιτιολόγηση

  Το περιεχόμενο καλύπτεται στα εναπομένοντα σημεία της ίδιας παραγράφου.

  Τροπολογία    22

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2.  Το πρόγραμμα μπορεί να παρέχει χρηματοδότηση σε οποιαδήποτε από τις μορφές που καθορίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό, ειδικότερα επιχορηγήσεις και δημόσιες συμβάσεις, καθώς και επιστροφή των εξόδων ταξιδίου και διαμονής όπως προβλέπεται στο άρθρο 238 του δημοσιονομικού κανονισμού.

  2.  Το πρόγραμμα μπορεί να παρέχει χρηματοδότηση σε οποιαδήποτε από τις μορφές που καθορίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό, ειδικότερα επιχορηγήσεις σύμφωνα με τον τίτλο VIII και δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με τον τίτλο VII, καθώς και επιστροφή των εξόδων ταξιδίου και διαμονής όπως προβλέπεται στο άρθρο 238 του δημοσιονομικού κανονισμού.

  Αιτιολόγηση

  Συμπερίληψη αναφορών στον δημοσιονομικό κανονισμό.

  Τροπολογία    23

  Πρόταση κανονισμού

  Κεφάλαιο 2 – τίτλος

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

  διαγράφεται

  Τροπολογία    24

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 7 – εδάφιο 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Η παροχή και η διαχείριση επιχορηγήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος γίνονται σύμφωνα με τον τίτλο VIII του δημοσιονομικού κανονισμού.

  Το ποσοστό συγχρηματοδότησης για επιχορηγήσεις που παρέχονται στο πλαίσιο του προγράμματος δεν υπερβαίνει το 80 % των επιλέξιμων δαπανών. Σε έκτακτες και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, που προσδιορίζονται στα κατά το άρθρο 10 προγράμματα εργασίας, το ποσοστό συγχρηματοδότησης δεν υπερβαίνει το 90 % των επιλέξιμων δαπανών.

  Τροπολογία    25

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 8 – εδάφιο 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Μόνο οι δράσεις που υλοποιούν τους στόχους οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 2 είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση.

  Οι ακόλουθες δράσεις που υλοποιούν τους στόχους οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 2 είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση.

   

  α)  παροχή τεχνικών γνώσεων, εξειδικευμένου και τεχνικά προηγμένου εξοπλισμού και αποτελεσματικών εργαλείων ΤΠ που ενισχύουν τη διεθνική και πολυτομεακή συνεργασία και τη συνεργασία με την Επιτροπή·

   

  β)  ενίσχυση των ανταλλαγών προσωπικού για συγκεκριμένα σχέδια, διασφάλιση της αναγκαίας στήριξης και διευκόλυνση των ερευνών, ιδίως δε τη σύσταση κοινών ομάδων έρευνας και τη διενέργεια διασυνοριακών επιχειρήσεων·

   

  γ)  παροχή τεχνικής και επιχειρησιακής στήριξης σε εθνικές έρευνες, ιδίως δε σε τελωνειακές αρχές και σε αρχές επιβολής του νόμου, για την ενίσχυση της καταπολέμησης της απάτης και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων·

   

  δ)  ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών σε όλα τα κράτη μέλη και σε τρίτες χώρες, ενίσχυση της ανταλλαγής δεδομένων, καθώς και ανάπτυξη και παροχή εργαλείων ΤΠ για έρευνα και για παρακολούθηση των εργασιών στον τομέα των πληροφοριών·

   

  ε)  οργάνωση εξειδικευμένης κατάρτισης, εργαστηρίων ανάλυσης κινδύνου, διασκέψεων και μελετών που αποσκοπούν στη βελτίωση της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των υπηρεσιών που σχετίζονται με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης·

   

  στ)  χρηματοδότηση δέσμης σχετικών με τα τελωνεία εφαρμογών ΤΠ που λειτουργούν στο πλαίσιο κοινού συστήματος πληροφοριών υπό τη διαχείριση της Επιτροπής, η σύσταση του οποίου έχει σκοπό την εκτέλεση των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συμβουλίου·

   

  ζ)  χρηματοδότηση ασφαλούς εργαλείου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ώστε να διευκολυνθεί η εκπλήρωση της υποχρέωσης των κρατών μελών να αναφέρουν τις εντοπισθείσες παρατυπίες, συμπεριλαμβανομένης της απάτης, και το οποίο στηρίζει τη διαχείριση και την ανάλυση των παρατυπιών αυτών·

   

  η)  κάθε άλλη δράση, προβλεπόμενη από τα προγράμματα εργασίας βάσει του άρθρου 10, η οποία είναι αναγκαία για την επίτευξη των γενικών και των ειδικών στόχων που προβλέπονται στο άρθρο 2.

   

  __________________

   

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συμβουλίου, της 13ης Μαρτίου 1997, περί της αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών μελών και της συνεργασίας των αρχών αυτών με την Επιτροπή με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των τελωνειακών και γεωργικών ρυθμίσεων (ΕΕ L 82 της 22.3.1997, σ. 1).

  Αιτιολόγηση

  Στο άρθρο θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται λεπτομερέστερη περιγραφή των επιλέξιμων δράσεων.

  Τροπολογία    26

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 8 – εδάφιο 1 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Όταν η στηριζόμενη δράση συνεπάγεται την απόκτηση εξοπλισμού, η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι ο χρηματοδοτούμενος εξοπλισμός συμβάλλει στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

  Αιτιολόγηση

  Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην ειδική έκθεση αριθ. 19/2017, με τίτλο «Διαδικασίες εισαγωγής: οι αδυναμίες του νομικού πλαισίου και η αναποτελεσματική εφαρμογή έχουν αντίκτυπο στα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ»

  Τροπολογία    27

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  γ)  νομικές οντότητες που έχουν συσταθεί βάσει του δικαίου της Ένωσης ή διεθνείς οργανισμοί.

  γ)  νομικές οντότητες που έχουν συσταθεί βάσει του δικαίου της Ένωσης ή διεθνείς οργανισμοί, όπως ορίζονται στο άρθρο 156 του δημοσιονομικού κανονισμού.

  Αιτιολόγηση

  Συμπερίληψη αναφοράς στον δημοσιονομικό κανονισμό.

  Τροπολογία    28

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 10 – εδάφιο 1 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Τα προγράμματα εργασίας εγκρίνονται από την Επιτροπή με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 14.

  Τροπολογία    29

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 10 – εδάφιο 1 β (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Η Επιτροπή διερευνά τις συνέργειες μεταξύ του προγράμματος και άλλων συναφών προγραμμάτων σε τομείς όπως η δικαιοσύνη, τα τελωνειακά θέματα και οι εσωτερικές υποθέσεις, και διασφαλίζει την αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων στο πλαίσιο της προετοιμασίας των προγραμμάτων εργασίας.

  Τροπολογία    30

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 10 – εδάφιο 1 γ (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Τα προγράμματα εργασίας δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής και διαβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο αξιολογεί τα περιεχόμενα και τα αποτελέσματά τους στο πλαίσιο της ετήσιας αξιολόγησης της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

  Τροπολογία    31

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 11 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2.  Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου του προγράμματος όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14 για την τροποποίηση του παραρτήματος, προκειμένου να επανεξετάσει ή να συμπληρώσει τους δείκτες, όταν κρίνεται αναγκαίο, και να συμπληρώσει τον παρόντα κανονισμό με διατάξεις σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης.

  2.  Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου του προγράμματος όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14 για την τροποποίηση του παραρτήματος, προκειμένου να επανεξετάσει ή να συμπληρώσει τους δείκτες, όταν κρίνεται αναγκαίο.

  Αιτιολόγηση

  Το αναφερόμενο πλαίσιο δεν υφίσταται προς το παρόν.

  Τροπολογία    32

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 11 – παράγραφος 2 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  2α.  Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τις επιδόσεις του προγράμματος.

  Τροπολογία    33

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 12 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Οι αξιολογήσεις διενεργούνται εγκαίρως ώστε να τροφοδοτούν με στοιχεία τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

  1.  Οι αξιολογήσεις διενεργούνται εγκαίρως από ανεξάρτητο αξιολογητή ώστε να τροφοδοτούν με στοιχεία τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

  Τροπολογία    34

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 12 – παράγραφος 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3.  Αφού ολοκληρωθεί η εκτέλεση του προγράμματος, αλλά το αργότερο τέσσερα έτη ύστερα από τη λήξη της περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 1, η Επιτροπή προβαίνει σε τελική αξιολόγηση του προγράμματος.

  3.  Αφού ολοκληρωθεί η εκτέλεση του προγράμματος, αλλά το αργότερο τρία έτη ύστερα από τη λήξη της περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 1, η Επιτροπή προβαίνει σε τελική αξιολόγηση του προγράμματος.

  Αιτιολόγηση

  Αξιολόγηση του προγράμματος έπειτα από τρία έτη.

  Τροπολογία    35

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 12 – παράγραφος 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  4.  Η Επιτροπή ανακοινώνει τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων, μαζί με τις παρατηρήσεις της, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

  4.  Η Επιτροπή ανακοινώνει τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων, μαζί με τις παρατηρήσεις της, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, και τα δημοσιεύει στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής.

  Τροπολογία    36

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 14 – παράγραφος 5 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  5α.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει των άρθρων 10 και 13 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, προτού λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

  Αιτιολόγηση

  Η τυποποιημένη ρήτρα απουσιάζει από την πρόταση.

  Τροπολογία    37

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 15 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Οι αποδέκτες της ενωσιακής χρηματοδότησης μνημονεύουν ρητώς την προέλευση της χρηματοδότησης και εξασφαλίζουν την προβολή της (ιδίως κατά την προώθηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους), παρέχοντας συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και του κοινού. Η ρητή μνημόνευση της προέλευσης της ενωσιακής χρηματοδότησης και η εξασφάλιση της προβολής της δεν είναι απαραίτητες σε περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος διακύβευσης της αποτελεσματικής άσκησης των δραστηριοτήτων για την καταπολέμηση της απάτης και των τελωνειακών επιχειρησιακών δραστηριοτήτων.

  1.  Οι αποδέκτες της ενωσιακής χρηματοδότησης μνημονεύουν ρητώς την προέλευση της χρηματοδότησης και εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της (ιδίως κατά την προώθηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους), παρέχοντας συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και του κοινού. Η ρητή μνημόνευση της προέλευσης της ενωσιακής χρηματοδότησης και η εξασφάλιση της προβολής της δεν είναι απαραίτητες σε περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος διακύβευσης της αποτελεσματικής άσκησης των δραστηριοτήτων για την καταπολέμηση της απάτης και των τελωνειακών επιχειρησιακών δραστηριοτήτων.

  Τροπολογία    38

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 15 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2.  Η Επιτροπή προβαίνει σε ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας για το πρόγραμμα, τις δράσεις και τα αποτελέσματά του. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται στο πρόγραμμα συμβάλλουν επίσης στην εταιρική προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 2.

  2.  Η Επιτροπή προβαίνει τακτικά σε ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας για το πρόγραμμα, τις δράσεις και τα αποτελέσματά του. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται στο πρόγραμμα συμβάλλουν επίσης στην εταιρική προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 2.

  Τροπολογία    39

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα II – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – σημείο 1.1 – στοιχείο α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  α)  Τον αριθμό και τον τύπο των δραστηριοτήτων που οργανώνονται και (συγ)χρηματοδοτούνται μέσω του προγράμματος·

  Αιτιολόγηση

  Συμπερίληψη ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών.

  Τροπολογία    40

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα ΙI – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – σημείο 1.2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.2  : Το ποσοστό των κρατών μελών που λαμβάνουν στήριξη σε κάθε έτος του προγράμματος.

  1.2  : Τον κατάλογο των κρατών μελών που λαμβάνουν στήριξη σε κάθε έτος του προγράμματος και αντίστοιχο μερίδιο στη χρηματοδότηση.

  Τροπολογία    41

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα II – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 – στοιχείο α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  α)  Αριθμός αναφορών παρατυπιών·

  Αιτιολόγηση

  Συμπερίληψη ποσοτικών δεικτών.

  Τροπολογία    42

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα II – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Ποσοστό ικανοποίησης των χρηστών που χρησιμοποιούν το σύστημα πληροφοριών κατά της απάτης.

  Τροπολογία    43

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα II – παράγραφος 1 – εδάφιο 6 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Αριθμός και τύπος δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την αμοιβαία συνδρομή.

  • [1]  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών (23.11.2018)

  προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

  σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης
  (COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD))

  Συντάκτης γνωμοδότησης: Nedzhmi Ali

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

  Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

  Τροπολογία    1

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (3α)  Πρέπει να αντιμετωπιστεί καταλλήλως το πρόβλημα που δημιουργεί η πολυμορφία νομικών και διοικητικών συστημάτων των κρατών μελών, προκειμένου να αποφεύγονται οι παρατυπίες και να καταπολεμάται η απάτη. H διακύμανση του αριθμού των παρατυπιών μπορεί να συνδεθεί με την εξέλιξη των πολυετών κύκλων προγραμματισμού και την καθυστερημένη υποβολή εκθέσεων. Όλα αυτά απαιτούν ενιαίο σύστημα συλλογής συγκρίσιμων δεδομένων από τα κράτη μέλη για τις παρατυπίες και τις περιπτώσεις απάτης, προκειμένου να τυποποιηθεί η διαδικασία κοινοποίησης και να εξασφαλιστούν η ποιότητα και η συγκρισιμότητα των στοιχείων που υποβάλλονται·

  Αιτιολόγηση

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Μαΐου 2018 σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2016 για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Καταπολέμηση της απάτης. Διατίθενται στον δικτυακό τόπο: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0196+0+DOC+XML+V0//EL

  Τροπολογία    2

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (3β)  Θεωρεί ότι οι δραστηριότητες πρόληψης της Επιτροπής και της OLAF είναι αδιαμφισβήτητες καθώς και η ενίσχυση του συστήματος έγκαιρου εντοπισμού και αποκλεισμού (EDES) και του συστήματος πληροφοριών κατά της απάτης (AFIS) και η ολοκλήρωση των εθνικών στρατηγικών για την καταπολέμηση της απάτης. Από τις απαιτήσεις αυτές απορρέει η ανάγκη να διαμορφωθεί πλαίσιο για την ψηφιοποίηση όλων των διεργασιών στην υλοποίηση των πολιτικών της ΕΕ (προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, αίτηση, αξιολόγηση, υλοποίηση, πληρωμές), το οποίο θα εφαρμόζεται από όλα τα κράτη μέλη.

  Αιτιολόγηση

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Μαΐου 2018 σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2016 για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Καταπολέμηση της απάτης. Διατίθενται στον δικτυακό τόπο: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0196+0+DOC+XML+V0//EL

  Τροπολογία    3

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 6

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (6)  Η ενωσιακή στήριξη στους τομείς της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, της υποβολής έκθεσης παρατυπιών και της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής και συνεργασίας σε τελωνειακά και γεωργικά θέματα θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί στο πλαίσιο ενός ενιαίου προγράμματος, του προγράμματος της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης (το «πρόγραμμα»), με σκοπό την ενίσχυση των συνεργειών και της δημοσιονομικής ευελιξίας, καθώς και την απλούστευση της διαχείρισης.

  (6)  Η ενωσιακή στήριξη στους τομείς της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, της υποβολής έκθεσης παρατυπιών και της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής και συνεργασίας σε τελωνειακά και γεωργικά θέματα θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί στο πλαίσιο ενός ενιαίου προγράμματος, του προγράμματος της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης (το «πρόγραμμα»), με σκοπό την ενίσχυση των συνεργειών και της δημοσιονομικής ευελιξίας, καθώς και την απλούστευση της διαχείρισης. Επιπλέον, η αποφυγή επαναλήψεων και η αναζήτηση συνεργειών ανάμεσα στο πρόγραμμα της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης και σε άλλα συναφή προγράμματα σε τομείς όπως η δικαιοσύνη, τα τελωνεία και οι εσωτερικές υποθέσεις θα διερευνηθούν στο πλαίσιο της κατάρτισης των ετήσιων προγραμμάτων εργασίας.

  Τροπολογία    4

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 10

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (10)  Οι οριζόντιοι δημοσιονομικοί κανόνες που θεσπίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, βάσει του άρθρου 322 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφαρμόζονται στον παρόντα κανονισμό. Οι κανόνες αυτοί θεσπίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό και προσδιορίζουν συγκεκριμένα τη διαδικασία για τον καθορισμό και την εκτέλεση του προϋπολογισμού, μέσω επιχορηγήσεων, δημοσίων συμβάσεων, βραβείων και έμμεσης διαχείρισης, και προβλέπουν ελέγχους σχετικά με την ευθύνη των δημοσιονομικών παραγόντων. Οι κανόνες που θεσπίζονται βάσει του άρθρου 322 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορούν επίσης την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη, δεδομένου ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και την αποτελεσματική χρηματοδότηση της ΕΕ.

  (10)  Οι οριζόντιοι δημοσιονομικοί κανόνες που θεσπίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, βάσει του άρθρου 322 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφαρμόζονται στον παρόντα κανονισμό. Οι κανόνες αυτοί θεσπίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό και προσδιορίζουν συγκεκριμένα τη διαδικασία για τον καθορισμό και την εκτέλεση του προϋπολογισμού, μέσω επιχορηγήσεων, δημοσίων συμβάσεων, βραβείων και έμμεσης διαχείρισης, και προβλέπουν ελέγχους σχετικά με την ευθύνη των δημοσιονομικών παραγόντων. Οι συμβάσεις που χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από τον προϋπολογισμό της ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης, υπόκεινται, μεταξύ άλλων, στις αρχές της διαφάνειας, της αναλογικότητας, της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης, ενώ οι επιχορηγήσεις υπόκεινται επιπλέον στις αρχές της συγχρηματοδότησης, της μη σωρευτικής ανάθεσης και της μη επικαλυπτόμενης χρηματοδότησης, της μη αναδρομικότητας και του μη κερδοσκοπικού σκοπού. Οι κανόνες που θεσπίζονται βάσει του άρθρου 322 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορούν επίσης την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη, δεδομένου ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και την αποτελεσματική χρηματοδότηση της ΕΕ.

  Αιτιολόγηση

  Άρθρο 160, παράγραφος 1, των δημοσιονομικών κανόνων (αρχές που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης) και το άρθρο 188 του ΔΚ (αρχές που εφαρμόζονται στις επιχορηγήσεις)

  Τροπολογία    5

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Άρθρο 3

  Άρθρο 3

  Προϋπολογισμός

  Προϋπολογισμός

  1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εκτέλεση του προγράμματος για την περίοδο 2021 – 2027 ανέρχεται σε 181 207 εκατ. EUR σε τρέχουσες τιμές.

  1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εκτέλεση του προγράμματος για την περίοδο 2021 – 2027 ανέρχεται σε 322 000 000 EUR σε τιμές 2018 (363 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές).

  2.  Η ενδεικτική κατανομή του ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 έχει ως εξής:

  2.  Η ενδεικτική κατανομή του ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 έχει ως εξής:

  α)  114 207 εκατ. EUR για τον στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α)·

  α)  203 000 000 EUR σε τιμές 2018 (229 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές) για τον στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α)·

  β)  7 εκατ. EUR για τον στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β)·

  β)  12 000 000 EUR σε τιμές 2018 (14 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές) για τον στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β)·

  γ)  60 εκατ. EUR για τον στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο γ).

  γ)  107 000 000 EUR σε τιμές 2018 (120 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές) για τον στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο γ)·

  3.  Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να χρησιμοποιείται για τεχνική και διοικητική βοήθεια για την εκτέλεση του προγράμματος, όπως π.χ. για δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών συστημάτων τεχνολογίας της πληροφορίας.

  3.  Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να χρησιμοποιείται για τεχνική και διοικητική βοήθεια για την εκτέλεση του προγράμματος, όπως π.χ. για δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών συστημάτων τεχνολογίας της πληροφορίας.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  Τίτλος

  Πρόγραμμα της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης

  Έγγραφα αναφοράς

  COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD)

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

   Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  CONT

  14.6.2018

   

   

   

  Γνωμοδότηση της

   Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  BUDG

  14.6.2018

  Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

   Ημερομηνία ορισμού

  Nedzhmi Ali

  11.7.2018

  Εξέταση στην επιτροπή

  26.9.2018

   

   

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  21.11.2018

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  28

  2

  1

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Jean Arthuis, Λευτέρης Χριστοφόρου, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Ελευθέριος Συναδινός, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

  ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  28

  +

  ALDE

  Jean Arthuis, Gérard Deprez

  ECR

  Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

  PPE

  Λευτέρης Χριστοφόρου, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

  S&D

  Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

  VERTS/ALE

  Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

  2

  -

  ENF

  André Elissen, Stanisław Żółtek

  1

  0

  NI

  Ελευθέριος Συναδινός

  Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα:

  +  :  υπέρ

  -  :  κατά

  0  :  αποχή

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Τίτλος

  Πρόγραμμα της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης

  Έγγραφα αναφοράς

  COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD)

  Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

  30.5.2018

   

   

   

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  CONT

  14.6.2018

   

   

   

  Γνωμοδοτικές επιτροπές

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  BUDG

  14.6.2018

   

   

   

  Εισηγητές

         Ημερομηνία ορισμού

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

  12.7.2018

   

   

   

  Εξέταση στην επιτροπή

  13.12.2018

   

   

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  29.1.2019

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  17

  0

  2

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Jonathan Bullock, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Karin Kadenbach, Andrey Novakov, Miroslav Poche, Patricija Šulin

  Ημερομηνία κατάθεσης

  5.2.2019

  ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  17

  +

  ALDE

  Nedzhmi Ali

  GUE/NGL

  Luke Ming Flanagan

  PPE

  Ingeborg Gräßle, Andrey Novakov, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský

  S&D

  Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Derek Vaughan

  VERTS/ALE

  Bart Staes, Indrek Tarand

  0

  -

   

   

  2

  0

  EFDD

  Jonathan Bullock

  ENF

  Jean-François Jalkh

  Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

  +  :  υπέρ

  -  :  κατά

  0  :  αποχή

  Τελευταία ενημέρωση: 8 Φεβρουαρίου 2019
  Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου