Menettely : 2018/0211(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0064/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0064/2019

Keskustelut :

PV 11/02/2019 - 13
CRE 11/02/2019 - 13

Äänestykset :

PV 12/02/2019 - 9.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0068

MIETINTÖ     ***I
PDF 238kWORD 106k
4.2.2019
PE 630.376v02-00 A8-0064/2019

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n petostentorjuntaohjelman perustamisesta

(COM(2018)0386 – C8‑0236/2018 – 2018/0211(COD))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n petostentorjuntaohjelman perustamisesta

(COM(2018)0386 – C8‑0236/2018 – 2018/0211(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0386),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan ja 33 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0236/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon 15. marraskuuta 2018 annetun tilintarkastustuomioistuimen lausunnon(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön ja budjettivaliokunnan lausunnon (A8–0064/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  huomauttaa, että lainsäädäntöehdotuksessa esitetyt rahoituspuitteet ovat lainsäädäntövallan käyttäjän kannalta vain ohjeelliset eikä niitä voida vahvistaa, ennen kuin vuosien 2021–2027 monivuotista rahoituskehystä koskevasta asetusehdotuksesta on päästy sopimukseen;

3.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a)  Sääntöjenvastaisuuksien ja petosten torjunta edellyttää, että jäsenvaltioiden oikeus- ja hallintojärjestelmien erilaisuus kompensoidaan. Sääntöjenvastaisuuksien määrän vaihtelu voidaan yhdistää monivuotisten ohjelmakausien etenemiseen ja raportoinnin myöhästymiseen. Kaikki tämä edellyttää, että perustetaan yhtenäinen järjestelmä, jonka avulla jäsenvaltioissa kerätään tietoja sääntöjenvastaisuuksista ja petostapauksista, jotta voidaan yhdenmukaistaa raportointiprosessi ja varmistaa toimitettujen tietojen laatu ja vertailukelpoisuus.

Perustelu

Euroopan parlamentin 3. toukokuuta 2018 antama päätöslauselma vuosikertomuksesta 2016 Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisesta – petostentorjunta. Saatavilla seuraavasta verkko-osoitteesta: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-0196&language=FI&ring=A8-2018-0135

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 b)  Komission ja Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) ennaltaehkäisytoimien merkitys on kiistaton, ja tärkeitä ovat myös varhaishavainta- ja poissulkemisjärjestelmän ja petostentorjunnan tietojärjestelmän täytäntöönpanon vahvistaminen sekä kansallisten petostentorjuntastrategioiden valmiiksi saattaminen. Näiden toimien yhteyteen olisi laadittava järjestelmä, jonka avulla digitalisoidaan unionin toimintapolitiikkojen koko täytäntöönpanoprosessi (ehdotuspyynnöt, hakumenettely, arviointi, täytäntöönpano ja maksut) ja jota kaikkien jäsenvaltioiden olisi sovellettava.

Perustelu

Euroopan parlamentin 3. toukokuuta 2018 antama päätöslauselma vuosikertomuksesta 2016 Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisesta – petostentorjunta. Saatavilla seuraavasta verkko-osoitteesta: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-0196&language=FI&ring=A8-2018-0135

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Tuki, jota unioni antaa unionin taloudellisten etujen suojaamisen, sääntöjenvastaisuuksien raportoinnin sekä tulli- ja maatalousasioissa tehtävän keskinäisen hallinnollisen avunannon ja yhteistyön alalla, olisi siirrettävä yhden ohjelman eli EU:n petostentorjuntaohjelman alaisuuteen. Näin lisättäisiin synergiaa ja talousarvion joustavuutta ja yksinkertaistetaan hallinnointia.

(6)  Tuki, jota unioni antaa unionin taloudellisten etujen suojaamisen, sääntöjenvastaisuuksien raportoinnin sekä tulli- ja maatalousasioissa tehtävän keskinäisen hallinnollisen avunannon ja yhteistyön alalla, olisi siirrettävä yhden ohjelman eli EU:n petostentorjuntaohjelman alaisuuteen. Näin lisättäisiin synergiaa ja talousarvion joustavuutta ja yksinkertaistetaan hallinnointia rajoittamatta kuitenkaan lainsäädäntövallan käyttäjien mahdollisuutta valvoa tehokkaasti ohjelman täytäntöönpanoa.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a)  Unionin taloudellisten etujen suojaaminen olisi kohdistettava unionin talousarvion kaikkiin näkökohtiin sekä tulo- että menopuolella. Tässä yhteydessä olisi kiinnitettävä asianmukaista huomiota siihen, että ohjelma on ainoa, jolla suojataan nimenomaan unionin talousarvion menopuolta.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Tähän asetukseen sovelletaan horisontaalisia varainhoitosääntöjä, jotka Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat antaneet SEUT-sopimuksen 322 artiklan nojalla. Nämä säännöt on vahvistettu varainhoitoasetuksessa, ja niissä määrätään erityisesti menettelystä, jonka mukaisesti talousarvio laaditaan ja sitä toteutetaan avustusten, julkisten hankintojen, palkintojen ja välillisen toteutuksen avulla. Lisäksi niissä säädetään taloushallinnon toimijoiden vastuuta koskevista tarkistuksista. SEUT-sopimuksen 322 artiklan nojalla annetut säännöt suojaavat unionin talousarviota myös silloin, kun jäsenvaltioissa ilmenee oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen kohdistuvia yleisiä puutteita, sillä oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen on moitteettoman varainhoidon ja EU:n rahoituksen tuloksellisuuden keskeinen ennakkoehto.

(10)  Tähän asetukseen sovelletaan horisontaalisia varainhoitosääntöjä, jotka Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat antaneet SEUT-sopimuksen 322 artiklan nojalla. Nämä säännöt on vahvistettu varainhoitoasetuksessa, ja niissä määrätään erityisesti menettelystä, jonka mukaisesti talousarvio laaditaan ja sitä toteutetaan avustusten, julkisten hankintojen, palkintojen ja välillisen toteutuksen avulla. Lisäksi niissä säädetään taloushallinnon toimijoiden vastuuta koskevista tarkistuksista. Sopimuksiin, jotka rahoitetaan kokonaan tai osittain unionin talousarviosta ohjelman puitteissa, sovelletaan näin ollen muun muassa avoimuuden, suhteellisuuden, tasapuolisen kohtelun ja syrjimättömyyden periaatteita, kun taas avustuksiin sovelletaan myös yhteisrahoituksen, päällekkäisten avustusten kiellon, kaksinkertaisen rahoituksen kiellon, taannehtivuuskiellon ja voiton tuottamisen kiellon periaatteita. SEUT-sopimuksen 322 artiklan nojalla annetut säännöt suojaavat unionin talousarviota myös silloin, kun jäsenvaltioissa ilmenee oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen kohdistuvia yleisiä puutteita, sillä oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen on moitteettoman varainhoidon ja EU:n rahoituksen tuloksellisuuden keskeinen ennakkoehto.

Perustelu

Ks. varainhoitoasetuksen 160 artiklan 1 kohta (julkisiin hankintoihin ja käyttöoikeussopimuksiin sovellettavat periaatteet) ja 188 artikla (avustuksiin sovellettavat periaatteet).

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 a)  Ohjelman puitteissa annettavien avustusten yhteisrahoituksen enimmäisosuus ei saisi olla yli 80 prosenttia avustuskelpoisista kustannuksista. Työohjelmassa määritellyissä asianmukaisesti perustelluissa poikkeustapauksissa, kuten tapauksissa, jotka koskevat jäsenvaltioita, joilla on unionin taloudellisiin etuihin liittyvä suuri riski, yhteisrahoituksen enimmäisosuus olisi vahvistettava 90 prosenttiin avustuskelpoisista kustannuksista.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 a)  Komission olisi hyväksyttävä työohjelmat varainhoitoasetuksen 110 artiklan mukaisesti. Työohjelmiin olisi sisällyttävä kuvaus rahoitettavista toimista, kullekin toimelle alustavasti kohdennettava rahoitusosuus, alustava toteutusaikataulu ja osarahoituksen enimmäismäärä avustuksia varten. Komission olisi työohjelmaa laatiessaan otettava huomioon Euroopan parlamentin painopisteet, jotka on ilmaistu sen vuotuisessa arvioinnissa unionin taloudellisten etujen suojaamisesta. Työohjelma olisi julkaistava komission verkkosivustolla ja toimitettava Euroopan parlamentille.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 b)  Toimien olisi oltava avustuskelpoisia, jos niillä saavutetaan 2 artiklassa säädetyt ohjelman erityistavoitteet. Niihin voivat sisältyä jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille annettava erityinen tekninen apu, kuten erityistietämyksen, erikoistuneiden ja teknisesti kehittyneiden laitteiden ja tehokkaiden tietotekniikan välineiden toimittaminen, tarvittavan tuen tarjoaminen ja tutkimuksen edistäminen, erityisesti yhteisten tutkimusryhmien perustaminen ja rajatylittävien operaatioiden käynnistäminen, tai henkilövaihdon tehostaminen erityishankkeita varten. Avustuskelpoisiin toimiin voi lisäksi sisältyä kohdennettua erityiskoulutusta, riskianalyysiin liittyviä työpajoja sekä tarvittaessa konferensseja ja tutkimuksia.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Laitteilla, jotka on ostettu tullivalvontalaitteiden hankintaa koskevan unionin ohjelman26 avulla, voidaan kohentaa EU:n taloudellisiin etuihin vaikuttavien petosten torjuntaa. On yhteinen velvollisuus varmistaa, että tullivalvontalaitteiden hankintaohjelmassa ja EU:n petostentorjuntaohjelmassa vältetään unionin tuen päällekkäisyys. EU:n petostentorjuntaohjelmasta annettava tuki olisi pääasiassa kohdennettava sellaisten laitteiden hankintaan, jotka eivät kuulu tullivalvontalaitteiden hankintaohjelman piiriin tai joita hankkivat muut kuin tullivalvontalaitteiden hankintaohjelman piiriin kuuluvat viranomaiset. Päällekkäisyyksien välttäminen olisi varmistettava erityisesti siinä vaiheessa, kun laaditaan vuotuisia työohjelmia.

(13)  Laitteilla, jotka on ostettu tullivalvontalaitteiden hankintaa koskevan unionin ohjelman26 avulla, voidaan kohentaa EU:n taloudellisiin etuihin vaikuttavien petosten torjuntaa. On yhteinen velvollisuus varmistaa, että tullivalvontalaitteiden hankintaohjelmassa ja EU:n petostentorjuntaohjelmassa vältetään unionin tuen päällekkäisyys. EU:n petostentorjuntaohjelmasta annettava tuki olisi pääasiassa kohdennettava sellaisten laitteiden hankintaan, jotka eivät kuulu tullivalvontalaitteiden hankintaohjelman piiriin tai joita hankkivat muut kuin tullivalvontalaitteiden hankintaohjelman piiriin kuuluvat viranomaiset. Rahoitettujen laitteiden vaikutuksen ja unionin taloudellisten etujen suojaamisen välillä olisi myös oltava selvä yhteys. Työohjelmien laadinnassa olisi varmistettava erityisesti päällekkäisyyksien välttäminen ja synergioiden löytäminen ohjelman ja muiden asiaan liittyvien ohjelmien välillä esimerkiksi oikeus-, tulli- ja sisäasioiden aloilla.

_________________

_________________

26 [ref]

26 [ref]

Perustelu

Tämä vastaa tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa nro 19/2017 ”Tuontimenettelyt: oikeuskehyksen puutteet ja täytäntöönpanon tehottomuus vaikuttavat EU:n taloudellisiin etuihin” esitettyjä huomautuksia.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 a)  Ohjelmalla tuetaan jäsenvaltioiden hallinto- ja lainvalvontaviranomaisten välistä sekä jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten ja komission, OLAF mukaan luettuna, sekä muiden asiaankuuluvien unionin elinten ja virastojen, kuten Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön viraston (Eurojust) ja Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol), välistä yhteistyötä, jotta unionin taloudellisia etuja suojattaisiin tehokkaammin. Sillä tuetaan yhteistyötä myös Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) kanssa, kunhan virasto alkaa hoitamaan tehtäviään.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Sellaisten Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) maiden, jotka ovat Euroopan talousalueen (ETA) jäseniä, olisi voitava osallistua EU:n petostentorjuntaohjelmaan. Myös EU:hun liittymässä olevien maiden, ehdokasmaiden, mahdollisten ehdokasmaiden ja Euroopan naapuruuspolitiikan kumppanimaiden olisi voitava osallistua ohjelmaan. Näiden maiden osallistumisessa unionin ohjelmiin on noudatettava yleisperiaatteita ja -ehtoja, jotka tästä asiasta on vahvistettu kyseisten maiden puitesopimuksissa ja assosiaationeuvostojen päätöksissä tai vastaavissa sopimuksissa. Myös muiden kolmansien maiden olisi voitava osallistua ohjelmaan sillä edellytyksellä, että niiden osallistumisesta unionin ohjelmiin syntyy sopimus.

(14)  Sellaisten Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) maiden, jotka ovat Euroopan talousalueen (ETA) jäseniä, olisi voitava osallistua EU:n petostentorjuntaohjelmaan. Myös EU:hun liittymässä olevien maiden, ehdokasmaiden, mahdollisten ehdokasmaiden ja Euroopan naapuruuspolitiikan kumppanimaiden olisi voitava osallistua ohjelmaan. Näiden maiden osallistumisessa unionin ohjelmiin on noudatettava yleisperiaatteita ja -ehtoja, jotka tästä asiasta on vahvistettu kyseisten maiden puitesopimuksissa ja assosiaationeuvostojen päätöksissä tai vastaavissa sopimuksissa. Myös muiden kolmansien maiden olisi voitava osallistua ohjelmaan sillä edellytyksellä, että ne ovat tehneet assosiaatiosopimuksen tai niiden osallistumisesta unionin ohjelmiin syntyy sopimus.

Perustelu

Erityinen maininta kolmansista maista, joilla on assosiaatiosopimus EU:n kanssa.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(15 a)  Erityisesti olisi kannustettava sellaisiin maihin sijoittautuneiden yhteisöjen osallistumista, joilla on voimassa oleva assosiaatiosopimus unionin kanssa, jotta vahvistetaan unionin taloudellisten etujen suojaamista tulliyhteistyöllä ja parhaiden käytäntöjen vaihdolla erityisesti petosten, lahjonnan ja muun unionin taloudellisiin etuihin vaikuttavan laittoman toiminnan torjunnan osalta ja uuteen teknologiaan liittyvien haasteiden ratkaisemisen osalta.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22)  EU:n petostentorjuntaohjelma olisi paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn toimielinten sopimuksen35 22 ja 23 kohdan mukaisesti arvioitava sellaisten tietojen perusteella, jotka kerätään erityisten seurantavaatimusten mukaisesti. Tällöin olisi vältettävä sitä, että erityisesti jäsenvaltioihin kohdistetaan liiallista sääntelyä tai niille aiheutetaan hallinnollista taakkaa. Seurantavaatimuksiin voidaan tarvittaessa sisällyttää mitattavissa olevia indikaattoreita, joiden perusteella voidaan arvioida ohjelman vaikutuksia kentällä.

(22)  EU:n petostentorjuntaohjelma olisi paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn toimielinten sopimuksen35 22 ja 23 kohdan mukaisesti arvioitava sellaisten tietojen perusteella, jotka kerätään raportoimalla tulos-, seuranta- ja arviointivaatimuksista. Tällöin olisi vältettävä sitä, että erityisesti jäsenvaltioihin kohdistetaan liiallista sääntelyä tai niille aiheutetaan hallinnollista taakkaa. Seurantavaatimuksiin voidaan tarvittaessa sisällyttää mitattavissa olevia indikaattoreita, joiden perusteella voidaan arvioida ohjelman vaikutuksia kentällä. Riippumattoman arvioijan olisi suoritettava arviointi.

__________________

__________________

35 Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission välillä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehty toimielinten sopimus paremmasta lainsäädännöstä (EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1).

35 Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission välillä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehty toimielinten sopimus paremmasta lainsäädännöstä (EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1).

Perustelu

Sovitetaan yhteen paremmasta lainsäädännöstä tehdyn toimielinten välisen sopimuksen kanssa.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23)  Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädöksiä SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisesti EU:n petostentorjuntaohjelman seuranta- ja arviointikehyksen luomiseksi. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(23)  Tämän asetuksen täydentämiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädöksiä SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisesti työohjelmien hyväksymisestä. Lisäksi tämän asetuksen muuttamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädöksiä, jotka koskevat tämän asetuksen liitteessä II olevia indikaattoreita. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Perustelu

Mukautetaan delegoituja säännöksiä koskevaan vakiomuotoiseen johdanto-osan lausekkeeseen, josta on sovittu paremmasta lainsäädännöstä tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Ohjelman toteuttamiseen varatut rahoituspuitteet vuosiksi 2021–2027 ovat 181,207 miljoonaa euroa käypinä hintoina.

1.  Ohjelman toteuttamiseen varatut rahoituspuitteet vuosiksi 2021–2027 ovat 321 314 000 euroa vuoden 2018 hintoina (362 414 000 euroa käypinä hintoina).

Perustelu

Puheenjohtajakokouksen 13. syyskuuta 2018 tekemän päätöksen mukaisesti tässä tarkistuksessa otetaan huomioon täysistunnossa 14. marraskuuta 2018 hyväksyttyyn monivuotista rahoituskehystä 2021–2027 koskevaan väliaikaiseen mietintöön sisältyvät luvut.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  114,207 miljoonaa euroa 2 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuun tavoitteeseen;

a)  202 512 000 euroa vuoden 2018 hintoina (228 414 000 euroa käypinä hintoina) 2 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuun tavoitteeseen;

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  7 miljoonaa euroa 2 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun tavoitteeseen;

b)  12 412 000 euroa vuoden 2018 hintoina (14 miljoonaa euroa käypinä hintoina) 2 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun tavoitteeseen;

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  60 miljoonaa euroa 2 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettuun tavoitteeseen.

c)  106 390 000 euroa vuoden 2018 hintoina (120 miljoonaa euroa käypinä hintoina) 2 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettuun tavoitteeseen.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Siirretään komissiolle valta kohdentaa varat uudelleen 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin tavoitteisiin. Jos uudelleenkohdentamisen yhteydessä jotakin tämän artiklan 2 kohdassa vahvistettua määrää muutetaan vähintään 10 prosenttia, uudelleenkohdentaminen on tehtävä 14 artiklan mukaisesti hyväksytyllä delegoidulla säädöksellä.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettua määrää voidaan käyttää ohjelman täytäntöönpanoa koskevaan tekniseen ja hallinnolliseen apuun, kuten valmistelu-, seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja arviointitoimintaan, mukaan lukien komission tasolla toteutettavat tietotekniikkajärjestelmät.

3.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettua määrää voidaan käyttää ohjelman täytäntöönpanoa koskevaan tekniseen ja hallinnolliseen apuun, kuten valmistelu-, seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja arviointitoimintaan, mukaan lukien komission tasolla toteutettavat tietotekniikkajärjestelmät. Edellä olevassa 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetussa ohjeellisessa jaossa otetaan lisäksi asianmukaisesti huomioon se, että kyseessä on ainoa unionin taloudellisten etujen suojelun menopuoleen kohdistuva ohjelma.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – d alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  varmistetaan oikeudenmukainen tasapaino unionin ohjelmiin osallistuvien kolmansien maiden maksamien rahoitusosuuksien ja niiden saamien etuuksien välillä;

Poistetaan.

Perustelu

Sisältö on katettu saman kohdan muissa alakohdissa.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Ohjelmasta voidaan myöntää rahoitusta kaikissa varainhoitoasetuksessa vahvistetuissa muodoissa, erityisesti avustuksina ja julkisina hankintoina sekä varainhoitoasetuksen 238 artiklassa tarkoitettuina matka- ja oleskelukustannusten korvauksina.

2.  Ohjelmasta voidaan myöntää rahoitusta kaikissa varainhoitoasetuksessa vahvistetuissa muodoissa, erityisesti avustuksina VIII osaston mukaisesti ja julkisina hankintoina VII osaston mukaisesti sekä varainhoitoasetuksen 238 artiklassa tarkoitettuina matka- ja oleskelukustannusten korvauksina.

Perustelu

Sisältää viittaukset varainhoitoasetukseen.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

II luku – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

AVUSTUKSET

Poistetaan.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Avustusten myöntämiseen ohjelmasta ja niiden hallinnointiin sovelletaan varainhoitoasetuksen VIII osaston säännöksiä.

Ohjelman puitteissa myönnettyjen avustusten yhteisrahoitusosuus saa olla enintään 80 prosenttia avustuskelpoisista kustannuksista. Yhteisrahoitusosuus voi olla enintään 90 prosenttia avustuskelpoisista kustannuksista asianmukaisesti perustelluissa poikkeustapauksissa, jotka määritetään 10 artiklassa tarkoitetuissa työohjelmissa.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Rahoitusta voivat saada ainoastaan sellaiset toimet, joilla pyritään saavuttamaan 2 artiklassa tarkoitetut tavoitteet.

Rahoitusta voivat saada seuraavat toimet, joilla pyritään saavuttamaan 2 artiklassa tarkoitetut tavoitteet:

 

a)  tarjotaan teknistä osaamista, teknisesti edistyksellisiä erikoislaitteita ja tehokkaita tietotekniikkavälineitä, jotka tehostavat rajat ylittävää ja monialaista yhteistyötä ja yhteistyötä komission kanssa;

 

b)  tehostetaan henkilöstövaihtoa yksittäisiä hankkeita varten ja taataan tarvittava tuki sekä helpotetaan tutkimuksia, erityisesti yhteisten tutkimusryhmien perustamista ja rajat ylittäviä operaatioita;

 

c)  tarjotaan teknistä ja operatiivista tukea kansallisille tutkimuksille ja erityisesti tulli- ja lainvalvontaviranomaisille petosten ja muun laittoman toiminnan torjunnan vahvistamiseksi;

 

d)  rakennetaan tietoteknisiä valmiuksia kaikissa jäsenvaltioissa ja kolmansissa maissa, lisätään tietojenvaihtoa sekä kehitetään ja tarjotaan tietoteknisiä välineitä tutkimuksia ja tiedustelutoiminnan seurantatoimia varten;

 

e)  järjestetään erikoiskoulutusta, riskianalyysityöpajoja, konferensseja ja tutkimuksia, joiden tarkoituksena on parantaa unionin taloudellisten etujen suojelemisesta vastaavien yksiköiden välistä yhteistyötä ja koordinointia;

 

f)  rahoitetaan joukko tullin tietoteknisiä sovelluksia, jotka toimivat sellaisen komission hallinnoiman yhteisen tietojärjestelmän alaisuudessa, joka on tehty komissiolle neuvoston asetuksessa (EY) N:o 515/971 a uskottujen tehtävien suorittamista varten;

 

g)  rahoitetaan suojattu sähköisen viestinnän väline, joka auttaa jäsenvaltioita selviytymään velvollisuudestaan ilmoittaa havaituista sääntöjenvastaisuuksista, mukaan lukien petoksista, ja joka tukee niiden hallinnointia ja analysointia;

 

h)  kaikki muut toimet, jotka sisältyvät 10 artiklassa tarkoitettuihin työohjelmiin ja jotka ovat tarpeen 2 artiklassa säädettyjen yleis- ja erityistavoitteiden saavuttamiseksi.

 

__________________

 

1 a Neuvoston asetus (EY) N:o 515/97, annettu 13 päivänä maaliskuuta 1997, jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäisestä avunannosta sekä jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten ja komission yhteistyöstä tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi(EYVL L 82, 22.3.1997, s. 1).

Perustelu

Artiklaan olisi sisällytettävä yksityiskohtaisempi kuvaus avustuskelpoisista toimista.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jos tuettuun toimeen liittyy laitteiden hankintaa, komissio varmistaa, että rahoitettava välineistö edistää unionin taloudellisten etujen suojaamista.

Perustelu

Tämä vastaa tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa nro 19/2017 ”Tuontimenettelyt: oikeuskehyksen puutteet ja täytäntöönpanon tehottomuus vaikuttavat EU:n taloudellisiin etuihin” esitettyjä huomautuksia.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  mikä tahansa unionin oikeuden mukaisesti perustettu oikeussubjekti tai mikä tahansa kansainvälinen järjestö.

c)  mikä tahansa unionin oikeuden mukaisesti perustettu oikeussubjekti tai mikä tahansa kansainvälinen järjestö, sellaisena kuin se on määriteltynä varainhoitoasetuksen 156 artiklassa.

Perustelu

Sisällytetään viittaus varainhoitoasetukseen.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Komissio hyväksyy työohjelmat delegoiduilla säädöksillä 14 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Komissio tutkii ohjelman ja muiden asiaan liittyvien ohjelmien välisiä synergioita muun muassa oikeuden, tullin ja sisäasioiden alalla ja varmistaa, että työohjelmien valmistelun yhteydessä vältetään päällekkäisyydet.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Työohjelmat julkaistaan komission verkkosivustolla ja toimitetaan Euroopan parlamentille, joka arvioi niiden sisällön ja tulokset unionin taloudellisten etujen suojaamisen vuosittaisessa arvioinnissa.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Sen varmistamiseksi, että ohjelman tavoitteiden saavuttamisessa tapahtunutta edistymistä arvioidaan tehokkaasti, komissiolle siirretään valta antaa 14 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitettä II indikaattoreiden tarkistamiseksi tai täydentämiseksi tarvittaessa sekä täydennetään tätä asetusta seuranta- ja arviointikehyksen perustamista koskevilla säännöksillä.

2.  Sen varmistamiseksi, että ohjelman tavoitteiden saavuttamisessa tapahtunutta edistymistä arvioidaan tehokkaasti, komissiolle siirretään valta antaa 14 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitettä II indikaattoreiden tarkistamiseksi tai täydentämiseksi tarvittaessa.

Perustelu

Tätä kehystä ei ole vielä olemassa.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosittain kertomuksen ohjelman tuloksista.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Arvioinnit on suoritettava oikea-aikaisesti, jotta niitä voidaan hyödyntää päätöksenteossa.

1.  Riippumattoman arvioijan on suoritettava arvioinnit oikea-aikaisesti, jotta niitä voidaan hyödyntää päätöksenteossa.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Komissio suorittaa ohjelman täytäntöönpanon päätyttyä, kuitenkin viimeistään neljän vuoden kuluttua 1 artiklassa mainitun ajanjakson päättymisestä, ohjelman lopullisen arvioinnin.

3.  Komissio suorittaa ohjelman täytäntöönpanon päätyttyä, kuitenkin viimeistään kolmen vuoden kuluttua 1 artiklassa mainitun ajanjakson päättymisestä, ohjelman lopullisen arvioinnin.

Perustelu

Ohjelma arvioidaan kolmen vuoden kuluttua.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Komissio toimittaa arviointiensa havainnot ja päätelmät Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden komitealle ja Euroopan unionin tilintarkastustuomioistuimelle.

4.  Komissio toimittaa arviointiensa havainnot ja päätelmät Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden komitealle ja Euroopan unionin tilintarkastustuomioistuimelle ja julkistaa ne verkkosivustollaan.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Edellä olevien 10 ja 13 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

Perustelu

Ehdotuksesta puuttuu vakiomuotoinen lauseke.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Unionin rahoituksen saajien on ilmaistava rahoituksen alkuperä ja varmistettava unionin rahoituksen näkyvyys (erityisesti kun ne tekevät tunnetuksi toimia ja niiden tuloksia) tarjoamalla johdonmukaista, vaikuttavaa ja oikeasuhteista kohdennettua tietoa eri kohderyhmille, tiedotusvälineet ja suuri yleisö mukaan lukien. Tätä ei kuitenkaan vaadita, jos unionin rahoituksen alkuperän ilmaisemisella ja sen näkyvyyden varmistamisella vaarannetaan petostentorjunnan ja tullin operatiivisen toiminnan tuloksellisuus.

1.  Unionin rahoituksen saajien on ilmaistava rahoituksen alkuperä ja varmistettava unionin rahoituksen mahdollisimman hyvä näkyvyys (erityisesti kun ne tekevät tunnetuksi toimia ja niiden tuloksia) tarjoamalla johdonmukaista, vaikuttavaa ja oikeasuhteista kohdennettua tietoa eri kohderyhmille, tiedotusvälineet ja suuri yleisö mukaan lukien. Tätä ei kuitenkaan vaadita, jos unionin rahoituksen alkuperän ilmaisemisella ja sen näkyvyyden varmistamisella vaarannetaan petostentorjunnan ja tullin operatiivisen toiminnan tuloksellisuus.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komissio toteuttaa tiedotus- ja viestintätoimia, jotka koskevat ohjelmaa ja sen toimia ja tuloksia. Ohjelmalle osoitetuilla taloudellisilla resursseilla tuetaan myös unionin poliittisia painopisteitä koskevaa komission tiedottamista sikäli kuin painopisteet liittyvät 2 artiklassa tarkoitettuihin tavoitteisiin.

2.  Komissio toteuttaa säännöllisesti tiedotus- ja viestintätoimia, jotka koskevat ohjelmaa ja sen toimia ja tuloksia. Ohjelmalle osoitetuilla taloudellisilla resursseilla tuetaan myös unionin poliittisia painopisteitä koskevaa komission tiedottamista sikäli kuin painopisteet liittyvät 2 artiklassa tarkoitettuihin tavoitteisiin.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 1 kohta – 2 alakohta – 1.1 alakohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a)  ohjelman avulla järjestettyjen ja (yhteis)rahoitettujen toimien määrällä ja tyypillä;

Perustelu

Sisällytetään määrälliset ja laadulliset indikaattorit.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 1 kohta – 2 alakohta – 1.2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1.2  : niiden jäsenvaltioiden prosenttiosuudella, jotka saavat tukea kunakin ohjelman toteuttamisvuonna.

1.2  : luettelolla jäsenvaltioista, jotka saavat tukea kunakin ohjelman toteuttamisvuonna, sekä niiden osuudella rahoituksesta.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a)  Raportoitujen sääntöjenvastaisuuksien määrä

Perustelu

Sisällytetään määrälliset indikaattorit.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Petostentorjunnan tietojärjestelmän käyttäjien tyytyväisyysaste.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 1 kohta – 6 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Keskinäiseen avunantoon liittyvien toimien määrä ja tyyppi

(1)

Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO (23.11.2018)

talousarvion valvontavaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n petostentorjuntaohjelman perustamisesta

(COM(2018)0386 – C8‑0236/2018 – 2018/0211(COD))

Valmistelija: Nedzhmi Ali

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a)  Jäsenvaltioiden oikeus- ja hallintojärjestelmien erilaisuuteen on kiinnitettävä riittävästi huomiota sääntöjenvastaisuuksien ja petosten torjumiseksi. Sääntöjenvastaisuuksien määrän vaihtelu voidaan yhdistää monivuotisten ohjelmakausien etenemiseen ja raportoinnin myöhästymiseen. Kaikki tämä edellyttää, että perustetaan yhtenäinen järjestelmä, jonka avulla jäsenvaltioissa kerätään vertailukelpoisia tietoja sääntöjenvastaisuuksista ja petostapauksista, jotta voidaan yhdenmukaistaa raportointimenettelyjä ja varmistaa toimitettujen tietojen laatu ja vertailukelpoisuus.

Perustelu

Euroopan parlamentin päätöslauselma 3. toukokuuta 2018 vuosikertomuksesta 2016 Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisesta – petostentorjunta Saatavilla seuraavasta verkko-osoitteesta: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-0196&language=FI&ring=A8-2018-0135

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 b)  Komission ja OLAFin ennaltaehkäisytoimien merkitys on kiistaton, ja tärkeitä ovat myös varhaishavainta- ja poissulkemisjärjestelmän ja petostentorjunnan tietojärjestelmän täytäntöönpanon vahvistaminen sekä kansallisten petostentorjuntastrategioiden valmiiksi saattaminen. Näiden edellytysten johdosta olisi laadittava järjestelmä, jonka avulla digitalisoidaan unionin toimintapolitiikkojen koko täytäntöönpanoprosessi (ehdotuspyynnöt, soveltaminen, arviointi, täytäntöönpano ja maksut) ja jota kaikkien jäsenvaltioiden olisi sovellettava.

Perustelu

Euroopan parlamentin päätöslauselma 3. toukokuuta 2018 vuosikertomuksesta 2016 Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisesta – petostentorjunta Saatavilla seuraavasta verkko-osoitteesta: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-0196&language=FI&ring=A8-2018-0135

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Tuki, jota unioni antaa unionin taloudellisten etujen suojaamisen, sääntöjenvastaisuuksien raportoinnin sekä tulli- ja maatalousasioissa tehtävän keskinäisen hallinnollisen avunannon ja yhteistyön alalla, olisi siirrettävä yhden ohjelman eli EU:n petostentorjuntaohjelman alaisuuteen. Näin lisättäisiin synergiaa ja talousarvion joustavuutta ja yksinkertaistetaan hallinnointia.

(6)  Tuki, jota unioni antaa unionin taloudellisten etujen suojaamisen, sääntöjenvastaisuuksien raportoinnin sekä tulli- ja maatalousasioissa tehtävän keskinäisen hallinnollisen avunannon ja yhteistyön alalla, olisi siirrettävä yhden ohjelman eli EU:n petostentorjuntaohjelman alaisuuteen. Näin lisättäisiin synergiaa ja talousarvion joustavuutta ja yksinkertaistetaan hallinnointia. Lisäksi vuotuisia työohjelmia valmisteltaessa tarkastellaan mahdollisuuksia välttää päällekkäisyyksiä ja löytää synergioita EU:n petostentorjuntaohjelman ja muiden asiaan liittyvien ohjelmien välillä, esimerkiksi oikeus-, tulli- ja sisäasioiden aloilla.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Tähän asetukseen sovelletaan horisontaalisia varainhoitosääntöjä, jotka Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat antaneet SEUT-sopimuksen 322 artiklan nojalla. Nämä säännöt on vahvistettu varainhoitoasetuksessa, ja niissä määrätään erityisesti menettelystä, jonka mukaisesti talousarvio laaditaan ja sitä toteutetaan avustusten, julkisten hankintojen, palkintojen ja välillisen toteutuksen avulla. Lisäksi niissä säädetään taloushallinnon toimijoiden vastuuta koskevista tarkistuksista. SEUT-sopimuksen 322 artiklan nojalla annetut säännöt suojaavat unionin talousarviota myös silloin, kun jäsenvaltioissa ilmenee oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen kohdistuvia yleisiä puutteita, sillä oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen on moitteettoman varainhoidon ja EU:n rahoituksen tuloksellisuuden keskeinen ennakkoehto.

(10)  Tähän asetukseen sovelletaan horisontaalisia varainhoitosääntöjä, jotka Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat antaneet SEUT-sopimuksen 322 artiklan nojalla. Nämä säännöt on vahvistettu varainhoitoasetuksessa, ja niissä määrätään erityisesti menettelystä, jonka mukaisesti talousarvio laaditaan ja sitä toteutetaan avustusten, julkisten hankintojen, palkintojen ja välillisen toteutuksen avulla. Lisäksi niissä säädetään taloushallinnon toimijoiden vastuuta koskevista tarkistuksista. Sopimuksiin, jotka rahoitetaan kokonaan tai osittain EU:n talousarviosta EU:n petostentorjuntaohjelman puitteissa, sovelletaan näin ollen muun muassa avoimuuden, suhteellisuuden, tasapuolisen kohtelun ja syrjimättömyyden periaatteita, kun taas avustuksiin sovelletaan yhteisrahoituksen, päällekkäisten avustusten kiellon, kaksinkertaisen rahoituksen kiellon, taannehtivuuskiellon ja voiton tuottamisen kiellon periaatteita. SEUT-sopimuksen 322 artiklan nojalla annetut säännöt suojaavat unionin talousarviota myös silloin, kun jäsenvaltioissa ilmenee oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen kohdistuvia yleisiä puutteita, sillä oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen on moitteettoman varainhoidon ja EU:n rahoituksen tuloksellisuuden keskeinen ennakkoehto.

Perustelu

Ks. varainhoitosääntöjen 160 artiklan 1 kohta (julkisiin hankintoihin ja käyttöoikeussopimuksiin sovellettavat periaatteet) ja varainhoitosääntöjen 188 artikla (avustuksiin sovellettavat periaatteet).

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

3 artikla

Komission teksti

Tarkistus

3 artikla

3 artikla

Talousarvio

Talousarvio

1.  Ohjelman toteuttamiseen varatut rahoituspuitteet vuosiksi 2021–2027 ovat 181,207 miljoonaa euroa käypinä hintoina.

1.  Ohjelman toteuttamiseen varatut rahoituspuitteet vuosiksi 2021–2027 ovat 322 000 000 euroa vuoden 2018 hintoina (363 000 000 euroa käypinä hintoina).

2.  Seuraavassa esitetään 1 kohdassa tarkoitetun määrän ohjeellinen jakautuminen:

2.  Seuraavassa esitetään 1 kohdassa tarkoitetun määrän ohjeellinen jakautuminen:

a)  114,207 miljoonaa euroa 2 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuun tavoitteeseen;

a)  203 000 000 euroa vuoden 2018 hintoina (229 000 000 euroa käypinä hintoina) 2 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuun tavoitteeseen;

b)  7 miljoonaa euroa 2 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun tavoitteeseen;

b)  12 000 000 euroa vuoden 2018 hintoina (14 000 000 euroa käypinä hintoina) 2 artiklan kohdan b alakohdassa tarkoitettuun tavoitteeseen;

c)  60 miljoonaa euroa 2 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettuun tavoitteeseen.

c)  107 000 000 euroa vuoden 2018 hintoina (120 000 000 euroa käypinä hintoina) 2 artiklan kohdan c alakohdassa tarkoitettuun tavoitteeseen.

3.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettua määrää voidaan käyttää ohjelman täytäntöönpanoa koskevaan tekniseen ja hallinnolliseen apuun, kuten valmistelu-, seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja arviointitoimintaan, mukaan lukien komission tasolla toteutettavat tietotekniikkajärjestelmät.

3.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettua määrää voidaan käyttää ohjelman täytäntöönpanoa koskevaan tekniseen ja hallinnolliseen apuun, kuten valmistelu-, seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja arviointitoimintaan, mukaan lukien komission tasolla toteutettavat tietotekniikkajärjestelmät.

ASIAN KÄSITTELY LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

EU:n petostentorjuntaohjelma

Viiteasiakirjat

COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CONT

14.6.2018

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

14.6.2018

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Nedzhmi Ali

11.7.2018

Valiokuntakäsittely

26.9.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

21.11.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

28

2

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

28

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

1

0

NI

Eleftherios Synadinos

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

EU:n petostentorjuntaohjelma

Viiteasiakirjat

COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

30.5.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CONT

14.6.2018

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

14.6.2018

 

 

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

12.7.2018

 

 

 

Valiokuntakäsittely

13.12.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

29.1.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

17

0

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Jonathan Bullock, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Karin Kadenbach, Andrey Novakov, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

5.2.2019


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

17

+

ALDE

Nedzhmi Ali

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

PPE

Ingeborg Gräßle, Andrey Novakov, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

0

-

 

 

2

0

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Jean-François Jalkh

Key to symbols:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 8. helmikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö