Postupak : 2018/0211(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0064/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0064/2019

Rasprave :

PV 11/02/2019 - 13
CRE 11/02/2019 - 13

Glasovanja :

PV 12/02/2019 - 9.7
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0068

<Date>{04/02/2019}4.2.2019</Date>
<NoDocSe>A8-0064/2019</NoDocSe>
PDF 254kWORD 103k

<TitreType>IZVJEŠĆE</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa EU-a za borbu protiv prijevara </Titre>

<DocRef>(COM(2018) 0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD))</DocRef>


<Commission>{CONT}Odbor za proračunski nadzor</Commission>

Izvjestitelj: <Depute>José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra</Depute>

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 MIŠLJENJE ODBORA ZA PRORAČUNE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa EU-a za borbu protiv prijevara

(COM(2018) 0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

 uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0386),

 uzimajući u obzir članak 325. i članak 33. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0236/2018),

 uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 uzimajući u obzir mišljenje Revizorskog suda od 15. studenoga 2018.[1],

 uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

 uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za proračune (A8-0064/2019),

1. usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2. ističe da financijska omotnica navedena u zakonodavnom prijedlogu predstavlja samo naznaku zakonodavnom tijelu te se ne može precizno utvrditi prije postizanja sporazuma o prijedlogu uredbe o utvrđivanju višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021. – 2027.;

3. poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

4. nalaže svojem predsjedniku/svojoj predsjednici da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.


<RepeatBlock-Amend><Amend>Amandman  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 3.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3.a) Nužno je uskladiti raznolikosti pravnih i administrativnih sustava u državama članicama u cilju prevladavanja nepravilnosti i suzbijanja prijevara. Fluktuacija u broju nepravilnosti može se povezati s napredovanjem višegodišnjih ciklusa programiranja i kasnim izvješćivanjem. Potrebno je uspostaviti jedinstven sustav za prikupljanje podataka o nepravilnostima i slučajevima prijevara od država članica kako bi se standardiziralo postupak izvješćivanja te zajamčilo kvalitetu i usporedivost pruženih podataka.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Rezolucija Europskog parlamenta od 3. svibnja 2018. o godišnjem izvješću o zaštiti financijskih interesa EU-a za 2016. – borba protiv prijevara. Dostupno na stranici: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0196+0+DOC+XML+V0//HR

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 3.b (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3.b) Važnost preventivnih aktivnosti Komisije i Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) je neupitna, kao i jačanje provedbe sustava ranog otkrivanja i isključenja (EDES) te informacijskog sustava za borbu protiv prijevara (AFIS) i dovršenje nacionalnih strategija za borbu protiv prijevara. U kontekstu tih aktivnosti potrebno je izraditi okvir za digitalizaciju svih postupaka u provedbi politika Unije (uključujući pozive na podnošenje prijedloga, zahtjeve, evaluacije, provedbe, plaćanja) koji će se primjenjivati u svim državama članicama.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Rezolucija Europskog parlamenta od 3. svibnja 2018. o godišnjem izvješću o zaštiti financijskih interesa EU-a za 2016. – borba protiv prijevara. Dostupno na stranici: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0196+0+DOC+XML+V0//HR

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 6.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6) Potporu Unije u području zaštite financijskih interesa Unije, izvješćivanja o nepravilnostima i uzajamne administrativne pomoći i suradnje u carinskim i poljoprivrednim pitanjima trebalo bi pojednostavniti i obuhvatiti jedinstvenim programom, odnosno Programom EU-a za borbu protiv prijevara (dalje u tekstu „Program”), radi povećanja sinergijskog učinka i proračunske fleksibilnosti te pojednostavnjenja upravljanja. U Programu su stoga spojene tri komponenti:

(6) Potporu Unije u području zaštite financijskih interesa Unije, izvješćivanja o nepravilnostima i uzajamne administrativne pomoći i suradnje u carinskim i poljoprivrednim pitanjima trebalo bi pojednostavniti i obuhvatiti jedinstvenim programom, odnosno Programom EU-a za borbu protiv prijevara (dalje u tekstu „Program”), radi povećanja sinergijskog učinka i proračunske fleksibilnosti te pojednostavnjenja upravljanja, ne dovodeći u pitanje učinkovitu kontrolu koju provode suzakonodavci u postupku provedbe programa.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 7.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7.a) Zaštita financijskih interesa Unije trebala bi biti usmjerena na sve aspekte proračuna Unije, i na prihodovnoj i na rashodovnoj strani. U tom kontekstu, trebalo bi uzeti u obzir činjenicu da se jedino Programom isključivo štiti rashodovna strana proračuna Unije.

</Amend><Amend>Amandman  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 10.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10) Na ovu se Uredbu primjenjuju horizontalna financijska pravila koja su donijeli Europski parlament i Vijeće na temelju članka 322. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Ta su pravila utvrđena u Financijskoj uredbi i njima se posebice utvrđuje postupak za utvrđivanje i izvršenje proračuna putem bespovratnih sredstava, javne nabave, nagrada i neizravnog izvršenja, te predviđaju kontrole u pogledu odgovornosti financijskih izvršitelja. Pravila donesena na temelju članka 322. Ugovora o funkcioniranju Europske unije odnose se i na zaštitu proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama jer je poštovanje vladavine prava bitan preduvjet za dobro financijsko upravljanje i učinkovito financiranja sredstvima EU-a.

(10) Na ovu se Uredbu primjenjuju horizontalna financijska pravila koja su donijeli Europski parlament i Vijeće na temelju članka 322. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Ta su pravila utvrđena u Financijskoj uredbi i njima se posebice utvrđuje postupak za utvrđivanje i izvršenje proračuna putem bespovratnih sredstava, javne nabave, nagrada i neizravnog izvršenja, te predviđaju kontrole u pogledu odgovornosti financijskih izvršitelja. Na ugovore koji se iz proračuna Unije u cijelosti ili djelomično financiraju u okviru Programa primjenjuju se, među ostalim, načela transparentnosti, proporcionalnosti, jednakog postupanja i nediskriminacije, dok su bespovratna sredstva osim toga podložna načelima sufinanciranja, nekumulativnosti i zabrani dvostrukog financiranja, neretroaktivnosti i neprofitnosti. Pravila donesena na temelju članka 322. Ugovora o funkcioniranju Europske unije odnose se i na zaštitu proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama jer je poštovanje vladavine prava bitan preduvjet za dobro financijsko upravljanje i učinkovito financiranja sredstvima EU-a.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Vidjeti članak 160. stavak 1. financijskih pravila (načela koja se primjenjuju na javne nabave i koncesije) i članak 188. Financijske uredbe (načela koja se primjenjuju na bespovratna sredstva).

</Amend>

 

<Amend>Amandman  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 11.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11.a) Najveća stopa sufinanciranja za bespovratna sredstva dodijeljena u sklopu Programa ne bi smjela prelaziti 80 % prihvatljivih troškova. U iznimnim i propisno opravdanim slučajevima, koji su definirani u programima rada, kao što su oni koji se tiču država članica izloženih visokom riziku u vezi s financijskim interesima Unije, najveća stopa sufinanciranja ne bi smjela premašivati 90 % prihvatljivih troškova.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 12.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12.a) Komisija bi programe rada trebala usvojiti u skladu s člankom110. Financijske uredbe. U programima rada u trebale bi se opisati aktivnosti koje će se financirati, navesti iznos dodijeljen za svaku aktivnost, okvirni raspored provedbe i najviša stopa sufinanciranja za bespovratna sredstva. Pri pripremi programa rada, Komisija bi trebala uzeti u obzir prioritete Europskog parlamenta izražene u okviru njegove godišnje ocjene zaštite financijskih interesa Unije. Program rada trebao bi se objaviti na internetskim stranicama Komisije i proslijediti Europskom parlamentu.

</Amend>

 

<Amend>Amandman  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 12.b (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12.b) Aktivnosti bi trebale biti prihvatljive na temelju mogućnosti da se njima ostvare konkretni ciljevi Programa navedeni u članku 2. One mogu uključivati pružanje posebne tehničke pomoći nadležnim tijelima država članica, kao što je pružanje posebnog znanja, specijalizirane i tehnički napredne opreme te učinkovitih alata informacijske tehnologije; osiguravanje nužne potpore i olakšavanje istraga, pogotovo uspostavom zajedničkih istražiteljskih timova i prekograničnih operacija ili poticanje razmjene zaposlenika za posebne projekte. Nadalje, prihvatljive aktivnosti mogu obuhvaćati organizaciju ciljanog specijaliziranog osposobljavanja, radionica za osposobljavanje na području analize rizika kao i, prema potrebi, konferencija i studija.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 13.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13) Nabava opreme u okviru instrumenta Unije za financijsku potporu za nabavu opreme za carinske kontrole26 mogla bi imati pozitivan učinak na borbu protiv prijevara koje utječu na financijske interese EU-a. Zajednička je obveza instrumenta Unije za financijsku potporu za nabavu opreme za carinske kontrole i Programa spriječiti dupliciranje potpore Unije. Potpora u okviru Programa trebala bi prvenstveno biti usmjerena na nabavu vrsta opreme koje nisu obuhvaćene instrumentom Unije za financijsku potporu za nabavu opreme za carinske kontrole ili opreme čiji su korisnici tijela koja nisu tijela obuhvaćena instrumentom Unije za financijsku potporu za nabavu opreme za carinske kontrole. Izbjegavanje preklapanja osobito bi trebalo osigurati u kontekstu pripreme godišnjih programa rada.

(13) Nabava opreme u okviru instrumenta Unije za financijsku potporu za nabavu opreme za carinske kontrole26 mogla bi imati pozitivan učinak na borbu protiv prijevara koje utječu na financijske interese EU-a. Zajednička je obveza instrumenta Unije za financijsku potporu za nabavu opreme za carinske kontrole i Programa spriječiti dupliciranje potpore Unije. Potpora u okviru Programa trebala bi prvenstveno biti usmjerena na nabavu vrsta opreme koje nisu obuhvaćene instrumentom Unije za financijsku potporu za nabavu opreme za carinske kontrole ili opreme čiji su korisnici tijela koja nisu tijela obuhvaćena instrumentom Unije za financijsku potporu za nabavu opreme za carinske kontrole. Nadalje, trebala bi postojati jasna veza između učinka financirane opreme i zaštite financijskog interesa Unije. U okviru pripreme godišnjih programa potrebno je zajamčiti izbjegavanje preklapanja te omogućiti uspostavu sinergija između Programa i drugih relevantnih programa u područjima kao što su pravosuđe, carine i unutarnji poslovi.

_________________

_________________

26 [ref]

26 [ref]

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

U skladu s tematskim izvješćem Europskog revizorskog suda br. 19/2017 naslovljenim „Uvozni postupci: nedostatci u pravnom okviru i nedjelotvorna provedba utječu na financijske interese EU-a”.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 13.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13.a) Programom se podupire suradnja između upravnih tijela i tijela za izvršavanje zakona u državama članicama te između potonjih i Komisije, uključujući OLAF, kao i drugih relevantnih tijela i agencija Unije, kao što su Agencija za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust), Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol), u cilju osiguranja učinkovitije zaštite financijskih interesa Unije. Njime će se također podupirati suradnja s Uredom europskog javnog tužitelja (EPPO) nakon što taj ured započne s radom.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 14.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14) U Programu bi trebale moći sudjelovati zemlje Europskog udruženja za slobodnu trgovinu (EFTA) koje su članice Europskoga gospodarskog prostora (EGP). Osim toga, u Programu bi trebale moći sudjelovati i zemlje pristupnice, zemlje kandidatkinje i potencijalni kandidati te zemlje na koje se odnosi europska politika susjedstva, u skladu s općim načelima i općim uvjetima sudjelovanja tih zemalja u programima Unije uspostavljenima u odgovarajućim okvirnim sporazumima i odlukama Vijeća o pridruživanju ili sličnim sporazumima. Program bi trebao biti otvoren i za ostale treće zemlje pod uvjetom da sklope poseban sporazum kojim se uređuje njihovo sudjelovanje u programima Unije.

(14) U Programu bi trebale moći sudjelovati zemlje Europskog udruženja za slobodnu trgovinu (EFTA) koje su članice Europskoga gospodarskog prostora (EGP). Osim toga, u Programu bi trebale moći sudjelovati i zemlje pristupnice, zemlje kandidatkinje i potencijalne zemlje kandidatkinje te zemlje na koje se odnosi europska politika susjedstva, u skladu s općim načelima i općim uvjetima sudjelovanja tih zemalja u programima Unije uspostavljenima u odgovarajućim okvirnim sporazumima i odlukama Vijeća o pridruživanju ili sličnim sporazumima. Program bi trebao biti otvoren i za ostale treće zemlje pod uvjetom da potpišu sporazum o pridruživanju ili sklope poseban sporazum kojim se uređuje njihovo sudjelovanje u programima Unije.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Posebno se navode treće zemlje koje su potpisale sporazum o pridruživanju s EU-om.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 15.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15.a) Potrebno je poticati sudjelovanje tijela osnovanih u zemljama koje imaju potpisan sporazum o pridruživanju s Unijom koji je na snazi, s ciljem jačanja zaštite financijskih interesa Unije kroz suradnju vezanu uz carinu i razmjenu najboljih praksi, osobito u pogledu načina borbe protiv prijevara, korupcije i drugih nezakonitih radnji koje utječu na financijske interese Unije te suočavanja s izazovima koje predstavljaju tehnološki noviteti.

</Amend><Amend>Amandman  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 22.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22) U skladu sa stavcima 22. i 23. Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.35 postoji potreba za evaluacijom ovog Programa na temelju informacija prikupljenih putem posebnih zahtjeva za praćenje tako da se pritom izbjegnu prekomjerni propisi i administrativna opterećenja, osobito za države članice. Ti zahtjevi, prema potrebi, mogu uključivati mjerljive pokazatelje kao temelj za evaluaciju učinaka Programa na terenu.

(22) U skladu sa stavcima 22. i 23. Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.35, potrebno je provesti evaluaciju ovog Programa na temelju podataka prikupljenih putem izvješćivanja, osobito o zahtjevima za uspješnost, praćenje i evaluaciju, izbjegavajući pritom prekomjerne propise i administrativna opterećenja, posebice za države članice. Ti zahtjevi, prema potrebi, mogu uključivati mjerljive pokazatelje kao temelj za evaluaciju učinaka Programa na terenu. Evaluaciju bi trebao provesti neovisni evaluator.

__________________

__________________

35 Međuinstitucijski sporazum Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. (SL L 123, 12.5.2016., str. 1.).

35 Međuinstitucijski sporazum Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. (SL L 123, 12.5.2016., str. 1.).

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Usklađenost s Međuinstitucijskim sporazumom o boljoj izradi zakonodavstva.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 23.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23) Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenja akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije radi utvrđivanja odredbi o okviru za praćenje i evaluaciju Programa. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

(23) Radi dopune ove Uredbe Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenja akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u pogledu donošenja programa rada. Osim toga, radi izmjene ove Uredbe, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebalo bi dodijeliti Komisiji u pogledu pokazatelja utvrđenih u Prilogu II. ovoj Uredbi. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Usklađenost sa standardnom uvodnom izjavom o delegiranim aktima koja je utvrđena Međuinstitucijskim sporazumom o boljoj izradi zakonodavstva.

</Amend><Amend>Amandman  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 3. – stavak 1.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Financijska omotnica za provedbu Programa za razdoblje 2021.–2027. iznosi 181,207 milijuna EUR u tekućim cijenama.

1. Financijska omotnica za provedbu Programa za razdoblje 2021. – 2027. iznosi 321 314 000 EUR u cijenama iz 2018. (362 414 000 EUR u tekućim cijenama).

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 13. rujna 2018., ovaj amandman odražava podatke iz privremenog izvješća o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje od 2021. do 2027., koje je usvojeno na plenarnoj sjednici 14. studenoga 2018.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 3. – stavak 2. – točka a</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) 114 207 milijuna EUR za cilj iz članka 2. stavka 2. točke (a);

(a) 202 000 000 EUR u cijenama iz 2018. (228 000 000 EUR u tekućim cijenama) za cilj iz članka 2. stavka 2. točke (a).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 3. – stavak 2. – točka b</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) 7 milijuna EUR za cilj iz članka 2. stavka 2. točke (b);

(b) 12 412 000 EUR u cijenama iz 2018. (14 milijuna EUR u tekućim cijenama) za cilj iz članka 2. stavka 2. točke (b);

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 3. – stavak 2. – točka c</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) 60 milijuna EUR za cilj iz članka 2. stavka 2. točke (c).

(c) 106 390 000 EUR u cijenama iz 2018. (120 milijuna EUR u tekućim cijenama) za cilj iz članka 2. stavka 2. točke (c).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 3. – stavak 2.a (novi)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a Komisija je ovlaštena preraspodijeliti sredstva među ciljevima utvrđenima u članku 2. stavku 2. Ako preraspodjela uključuje promjenu od 10 % ili više jednog od iznosa iz stavka 2. ovog članka, preraspodjela se provodi delegiranim aktom donesenim u skladu s člankom 14.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 3. – stavak 3.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Iznos naveden u stavku 1. može se upotrijebiti za tehničku i administrativnu pomoć za provedbu Programa, kao što su aktivnosti pripreme, praćenja, kontrole, revizije i evaluacije koje uključuju korporativne informacijske sustave.

3. Iznos naveden u stavku 1. može se upotrijebiti za tehničku i administrativnu pomoć za provedbu Programa, kao što su aktivnosti pripreme, praćenja, kontrole, revizije i evaluacije koje uključuju korporativne informacijske sustave. Nadalje, okvirnom raspodjelom u stavku 2. točki (a) uzima se u obzir činjenica da je Program jedini koji se odnosi na rashodovnu stranu kada je riječ o zaštiti financijskih interesa Unije.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 4. – stavak 1. – točka d – podtočka a</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) osigurava pravedna ravnoteža u pogledu doprinosa i koristi trećih zemalja koje sudjeluju u programima Unije;

Briše se.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Sadržaj je obuhvaćen preostalim točkama istog stavka.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 5. – stavak 2.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Programom se može omogućiti financiranje u bilo kojem obliku navedenom u Financijskoj uredbi, posebice u obliku bespovratnih sredstava i javne nabave te u obliku nadoknade putnih troškova i troškova boravka kako je predviđeno člankom 238. Financijske uredbe.

2. Programom se može omogućiti financiranje u bilo kojem obliku navedenom u Financijskoj uredbi, posebice u obliku bespovratnih sredstava u skladu s glavom VIII. i javne nabave u skladu s glavom VII. te u obliku nadoknade putnih troškova i troškova boravka kako je predviđeno člankom 238. Financijske uredbe.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Potrebno je uvrstiti upućivanja na Financijsku uredbu.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Poglavlje 2. – naslov</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

BESPOVRATNA SREDSTVA

Briše se.

</Amend><Amend>Amandman  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 7. – stavak 1.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Bespovratna sredstva u okviru Programa dodjeljuju se te se njima upravlja u skladu s glavom VIII. Financijske uredbe.

Stopa sufinanciranja za bespovratna sredstva koja se dodjeljuju u okviru Programa ne smije premašiti 80 % prihvatljivih troškova. U iznimnim i opravdanim slučajevima, definiranima u programima rada iz članka 10., stopa sufinanciranja ne smije premašiti 90 % prihvatljivih troškova.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 8. – stavak 1.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Samo djelovanja kojima se provode ciljevi navedeni u članku 2. prihvatljiva su za financiranje.

Sljedeća djelovanja kojima se provode ciljevi navedeni u članku 2. prihvatljiva su za financiranje:

 

(a) pružanje tehničkog znanja, specijalizirane i tehnički napredne opreme i učinkovitih alata informacijske tehnologije kojima se jača transnacionalna i multidisciplinarna suradnja te suradnja s Komisijom;

 

(b) jačanje razmjene zaposlenika za posebne projekte, osiguravanje nužne potpore i olakšavanje istraga, osobito uspostavom zajedničkih istražiteljskih timova i prekograničnih operacija;

 

(c) pružanje tehničke i operativne potpore nacionalnim istragama, osobito carinskim tijelima i tijelima kaznenog progona, radi jačanja borbe protiv prijevara i drugih nezakonitih radnji;

 

(d) izgradnja kapaciteta informacijske tehnologije u svim državama članicama i trećim zemljama, povećanje razmjene podataka, razvoj i osiguravanje alata informacijske tehnologije za istrage i nadzor nad obavještajnim poslovima;

 

(e) organizacija specijaliziranog osposobljavanja, radionica o analizi rizika, konferencija i studija o poboljšanju suradnje i koordinacije među službama koje se bave zaštitom financijskih interesa Unije;

 

(f) financiranje skupa carinskih IT aplikacija u okviru zajedničkog informacijskog sustava kojim upravlja Komisija, uspostavljenog za obavljanje zadaća koje su Komisiji dodijeljene Uredbom Vijeća (EZ) br. 515/971a;

 

(g) financiranje alata za sigurnu elektroničku komunikaciju kojim se državama članicama olakšava izvršavanje obveze prijave otkrivenih nepravilnosti, uključujući prijevare, te podupire upravljanje nepravilnostima i njihova analiza;

 

(h) sva druga djelovanja predviđena programima rada u skladu s člankom 10., nužna za postizanje općih i posebnih ciljeva predviđenih u članku 2.

 

__________________

 

1a Uredba Vijeća (EZ) br. 515/97 od 13. ožujka 1997. o uzajamnoj pomoći upravnih tijela država članica i o suradnji potonjih s Komisijom radi osiguravanja pravilne primjene propisa o carinskim i poljoprivrednim pitanjima (SL L 82, 22.3.1997., str. 1.).

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

U članku je potrebno navesti detaljniji opis prihvatljivih djelovanja.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 8. – stavak 1.a (novi)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Ako djelovanje koje se podupire uključuje nabavu opreme, Komisija jamči da financirana oprema doprinosi zaštiti financijskih interesa Unije.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

U skladu s tematskim izvješćem Europskog revizorskog suda br. 19/2017 naslovljenim „Uvozni postupci: nedostatci u pravnom okviru i nedjelotvorna provedba utječu na financijske interese EU-a”.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 9. – stavak 2. – točka c</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) svaki pravni subjekt osnovan u skladu s pravom Unije ili svaka međunarodna organizacija.

(c) svaki pravni subjekt osnovan u skladu s pravom Unije ili svaka međunarodna organizacija, kako je utvrđeno člankom 156. Financijske uredbe.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Potrebno je uvrstiti upućivanje na Financijsku uredbu.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 10. – stavak 1.a (novi)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Komisija delegiranim aktom donosi programe rada u skladu s člankom 14.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 10. – stavak 1.b (novi)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

U okviru pripreme godišnjih programa Komisija ispituje sinergije između Programa i drugih relevantnih programa u područjima kao što su pravosuđe, carine i unutarnji poslovi i jamči izbjegavanje preklapanja.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 10. – stavak 1.c (novi)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Programi rada objavljuju se na internetskim stranicama Komisije i prosljeđuju Europskom parlamentu koji njihov sadržaj i rezultate ocjenjuje u okviru godišnje ocjene zaštite financijskih interesa Unije.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 11. – stavak 2.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Kako bi se osigurala učinkovita procjena napretka Programa prema ostvarenju njegovih ciljeva, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 14. kako bi prema potrebi izmijenila Prilog II. radi preispitivanja ili nadopune pokazatelja te kako bi dopunila ovu Uredbu odredbama o uspostavi okvira za praćenje i evaluaciju.

2. Kako bi se osigurala učinkovita procjena napretka Programa prema ostvarenju njegovih ciljeva, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 14. kako bi prema potrebi izmijenila Prilog II. radi preispitivanja ili nadopune pokazatelja.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Navedeni okvir zasad ne postoji.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 11. – stavak 2.a (novi)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a Komisija podnosi Europskom parlamentu i Vijeću godišnje izvješće o uspješnosti programa.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 12. – stavak 1.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Evaluacije se provode pravodobno kako bi se njihovi rezultati uzeli u obzir tijekom postupka odlučivanja.

1. Evaluacije pravodobno provodi neovisni evaluator kako bi se njihovi rezultati uzeli u obzir tijekom postupka odlučivanja.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>34</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 12. – stavak 3.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Na kraju provedbe Programa, a najkasnije četiri godine nakon završetka razdoblja navedenog u članku 1. Komisija provodi završnu evaluaciju Programa.

3. Na kraju provedbe Programa, a najkasnije tri godine nakon završetka razdoblja navedenog u članku 1. Komisija provodi završnu evaluaciju Programa.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Evaluacija Programa nakon tri godine.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>35</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 12. – stavak 4.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Komisija dostavlja zaključke evaluacija i svoje primjedbe Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Odboru regija te Europskom revizorskom sudu.

4. Komisija dostavlja zaključke evaluacija i svoje primjedbe Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Odboru regija te Europskom revizorskom sudu te ih objavljuje na internetskoj stranici Komisije.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 14. – stavak 5.a (novi)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.a Delegirani akt donesen u skladu s člancima 10. i 13. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnese nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

U prijedlogu nedostaje standardna klauzula.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>37</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 15. – stavak 1.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Korisnici sredstava Unije priznaju porijeklo i jamče vidljivost financiranja Unije (posebice pri promicanju djelovanja i njihovih rezultata) pružajući usklađene, učinkovite i proporcionalne ciljane informacije različitoj publici, uključujući medije i javnost. Priznavanje porijekla i jamčenje vidljivosti financiranja Unije nije potrebno ako postoji rizik od ugrožavanja djelotvornog izvršavanja aktivnosti suzbijanja prijevara i operativnih carinskih aktivnosti.

1. Korisnici sredstava Unije priznaju porijeklo i jamče maksimalnu vidljivost financiranja Unije (posebice pri promicanju djelovanja i njihovih rezultata) pružajući usklađene, učinkovite i proporcionalne ciljane informacije različitoj publici, uključujući medije i javnost. Priznavanje porijekla i jamčenje vidljivosti financiranja Unije nije potrebno ako postoji rizik od ugrožavanja djelotvornog izvršavanja aktivnosti suzbijanja prijevara i operativnih carinskih aktivnosti.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>38</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 15. – stavak 2.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Komisija provodi aktivnosti obavješćivanja i priopćivanja u pogledu Programa, djelovanja i rezultata. Financijski izvori dodijeljeni Programu također pridonose institucijskom priopćavanju političkih prioriteta Unije ako se odnose na ciljeve navedene u članku 2.

2. Komisija redovito provodi aktivnosti obavješćivanja i priopćivanja u pogledu Programa, djelovanja i rezultata. Financijski izvori dodijeljeni Programu također pridonose institucijskom priopćavanju političkih prioriteta Unije ako se odnose na ciljeve navedene u članku 2.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>39</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog II. – stavak 1. − podstavak 2. − točka 1.1 – podtočka a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

a) brojem i vrstom aktivnosti koje se provode u okviru programa i iz njega se (su)financiraju;

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Potrebno je uvrstiti kvantitativne i kvalitativne pokazatelje.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>40</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog II. – stavak 1. − podstavak 2. − točka 1.2.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.2 : Postotak država članica koje primaju potporu svake godine trajanja programa.

1.2 : Popis država članica koje primaju potporu svake godine trajanja programa i postotak udjela financijskih sredstava koji primaju.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>41</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog II. – stavak 1. − podstavak 4. − točka a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(a) broj izvješća o nepravilnostima;

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Potrebno je uvrstiti kvantitativne pokazatelje.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>42</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog II. – stavak 1. – podstavak 4.a (novi)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Stopa zadovoljstva korisnika informacijskog sustava za borbu protiv prijevara.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>43</NumAm><DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog II. – točka 1. – podstavak 6.a (novi)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Broj i vrsta aktivnosti povezanih s uzajamnom pomoći;

MIŠLJENJE ODBORA ZA PRORAČUNE (23.11.2018)

<CommissionInt>upućeno Odboru za proračunski nadzor</CommissionInt>


<Titre>o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa EU-a za borbu protiv prijevara</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD))</DocRef>

Izvjestitelj za mišljenje: <Depute>Nedzhmi Ali</Depute>

 

 

AMANDMANI

Odbor za proračune poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 3.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3.a) Raznolikost pravnih i administrativnih sustava u državama članicama treba riješiti na odgovarajući način kako bi se prevladalo nepravilnosti i suzbilo prijevare. Fluktuacija u broju nepravilnosti može se povezati s napredovanjem višegodišnjih ciklusa programiranja i kasnim izvješćivanjem. Na temelju svega navedenog, potrebno je uspostaviti jedinstven sustav za prikupljanje usporedivih podataka o nepravilnostima i slučajevima prijevara od država članica kako bi se standardiziralo postupak izvješćivanja te zajamčilo kvalitetu i usporedivost pruženih podataka.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Rezolucija Europskog parlamenta od 3. svibnja 2018. o godišnjem izvješću o zaštiti financijskih interesa EU-a za 2016. – borba protiv prijevara. Dostupno na stranici: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0196+0+DOC+XML+V0//HR

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 3.b (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3.b) Važnost preventivnih aktivnosti Komisije i OLAF-a je neupitna, kao i jačanje provedbe sustava ranog otkrivanja i isključenja (EDES) te informacijskog sustava za borbu protiv prijevara (AFIS) i dovršenje nacionalnih strategija za borbu protiv prijevara. Iz tih zahtjeva proizlazi da je potrebno izraditi okvir za digitalizaciju svih postupaka u provedbi politika EU-a (pozivi na podnošenje prijedloga, zahtjevi, evaluacije, provedbe, plaćanja) koji će se primjenjivati u svim državama članicama.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Rezolucija Europskog parlamenta od 3. svibnja 2018. o godišnjem izvješću o zaštiti financijskih interesa EU-a za 2016. – borba protiv prijevara. Dostupno na stranici: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0196+0+DOC+XML+V0//HR

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 6.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6) Potporu Unije u području zaštite financijskih interesa Unije, izvješćivanja o nepravilnostima i uzajamne administrativne pomoći i suradnje u carinskim i poljoprivrednim pitanjima trebalo bi pojednostavniti i obuhvatiti jedinstvenim programom, odnosno Programom EU-a za borbu protiv prijevara (dalje u tekstu „Program”), radi povećanja sinergijskog učinka i proračunske fleksibilnosti te pojednostavnjenja upravljanja. U Programu su stoga spojene tri komponenti:

(6) Potporu Unije u području zaštite financijskih interesa Unije, izvješćivanja o nepravilnostima i uzajamne administrativne pomoći i suradnje u carinskim i poljoprivrednim pitanjima trebalo bi pojednostavniti i obuhvatiti jedinstvenim programom, odnosno Programom EU-a za borbu protiv prijevara (dalje u tekstu „Program”), radi povećanja sinergijskog učinka i proračunske fleksibilnosti te pojednostavnjenja upravljanja. U Programu su stoga spojene tri komponenti: Nadalje, u okviru pripreme godišnjih programa rada razmotrit će se pitanje kako izbjeći udvajanja i pronaći sinergije između Programa EU-a za borbu protiv prijevara i ostalih relevantnih programa u područjima kao što su pravosuđe, carina i unutarnji poslovi.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 10.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10) Na ovu se Uredbu primjenjuju horizontalna financijska pravila koja su donijeli Europski parlament i Vijeće na temelju članka 322. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Ta su pravila utvrđena u Financijskoj uredbi i njima se posebice utvrđuje postupak za utvrđivanje i izvršenje proračuna putem bespovratnih sredstava, javne nabave, nagrada i neizravnog izvršenja, te predviđaju kontrole u pogledu odgovornosti financijskih izvršitelja. Pravila donesena na temelju članka 322. Ugovora o funkcioniranju Europske unije odnose se i na zaštitu proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama jer je poštovanje vladavine prava bitan preduvjet za dobro financijsko upravljanje i učinkovito financiranja sredstvima EU-a.

(10) Na ovu se Uredbu primjenjuju horizontalna financijska pravila koja su donijeli Europski parlament i Vijeće na temelju članka 322. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Ta su pravila utvrđena u Financijskoj uredbi i njima se posebice utvrđuje postupak za utvrđivanje i izvršenje proračuna putem bespovratnih sredstava, javne nabave, nagrada i neizravnog izvršenja, te predviđaju kontrole u pogledu odgovornosti financijskih izvršitelja. Na ugovore koji se iz proračuna EU-a u cijelosti ili djelomično financiraju u okviru programa EU-a za borbu protiv prijevara primjenjuju se, među ostalim, načela transparentnosti, proporcionalnosti, jednakog postupanja i nediskriminacije, dok su bespovratna sredstva osim toga podložna načelima sufinanciranja, nekumulativnosti i zabrani dvostrukog financiranja, neretroaktivnosti i neprofitnosti. Pravila donesena na temelju članka 322. Ugovora o funkcioniranju Europske unije odnose se i na zaštitu proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama jer je poštovanje vladavine prava bitan preduvjet za dobro financijsko upravljanje i učinkovito financiranja sredstvima EU-a.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Vidjeti članak 160. stavak 1. financijskih pravila (načela koja se primjenjuju na javne nabave i koncesije) i članak 188. Financijske uredbe (načela koja se primjenjuju na bespovratna sredstva).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 3.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 3.

Članak 3.

Proračun

Proračun

1. Financijska omotnica za provedbu Programa za razdoblje 2021.–2027. iznosi 181,207 milijuna EUR u tekućim cijenama.

1. Financijska omotnica za provedbu Programa u razdoblju 2021. 2027. iznosi 322 000 000 EUR u cijenama iz 2018. (363 000 000 EUR u tekućim cijenama).

2. Indikativna raspodjela iznosa iz stavka 1.:

2. Indikativna raspodjela iznosa iz stavka 1.:

(a) 114,207 milijuna EUR za cilj iz članka 2. stavka 2. točke (a);

(a) 203 000 000 EUR u cijenama iz 2018. (229 000 000 EUR u tekućim cijenama) za cilj iz članka 2. stavka 2. točke (a).

(b) 7 milijuna EUR za cilj iz članka 2. stavka 2. točke (b);

(b) 12 000 000 EUR u cijenama iz 2018. (14 000 000 EUR u tekućim cijenama) za cilj iz članka 2. stavka 2. točke (b).

(c) 60 milijuna EUR za cilj iz članka 2. stavka 2. točke (c).

(c) 107 000 000 EUR u cijenama iz 2018. (120 000 000 EUR u tekućim cijenama) za cilj iz članka 2. stavka 2. točke (c).

3. Iznos naveden u stavku 1. može se upotrijebiti za tehničku i administrativnu pomoć za provedbu Programa, kao što su aktivnosti pripreme, praćenja, kontrole, revizije i evaluacije koje uključuju korporativne informacijske sustave.

3. Iznos naveden u stavku 1. može se upotrijebiti za tehničku i administrativnu pomoć za provedbu Programa, kao što su aktivnosti pripreme, praćenja, kontrole, revizije i evaluacije koje uključuju korporativne informacijske sustave.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>

 

 


POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Program EU-a za borbu protiv prijevara

Referentni dokumenti

COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD)

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

CONT

14.6.2018

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

 Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

14.6.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

 Datum imenovanja

Nedzhmi Ali

11.7.2018

Razmatranje u odboru

26.9.2018

 

 

 

Datum usvajanja

21.11.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

28

2

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

 


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM
U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

28

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

 

2

-

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

 

1

0

NI

Eleftherios Synadinos

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

 

 

 

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Program EU-a za borbu protiv prijevara

Referentni dokumenti

COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD)

Datum podnošenja EP-u

30.5.2018

 

 

 

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

CONT

14.6.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

 Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

14.6.2018

 

 

 

Izvjestitelji

 Datum imenovanja

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

12.7.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

13.12.2018

 

 

 

Datum usvajanja

29.1.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

17

0

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Jonathan Bullock, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Karin Kadenbach, Andrey Novakov, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Datum podnošenja

5.2.2019

 

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

17

+

ALDE

Nedzhmi Ali

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

PPE

Ingeborg Gräßle, Andrey Novakov, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

 

0

-

 

 

 

2

0

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Jean-François Jalkh

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

 

[1] Još nije objavljeno u Službenom listu.

Posljednje ažuriranje: 8. veljače 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti