JELENTÉS a csalás elleni uniós program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

  4.2.2019 - (COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD)) - ***I

  Költségvetési Ellenőrző Bizottság
  Előadó: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra


  Eljárás : 2018/0211(COD)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A8-0064/2019
  Előterjesztett szövegek :
  A8-0064/2019
  Elfogadott szövegek :

  AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

  a csalás elleni uniós program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

  (COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD))

  (Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

  Az Európai Parlament,

   tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0386),

   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 325. és 33. cikkére, amely alapján az Európai Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0236/2018),

   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

   tekintettel az Európai Számvevőszék 2018. november 15-i véleményére[1],

   tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

   tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság véleményére (A8-0064/2019),

  1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

  2. rámutat, hogy a jogalkotási javaslatban meghatározott pénzügyi keretösszeg mindössze jelzésként szolgál a jogalkotó hatóság számára, és nem rögzíthető mindaddig, amíg a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret megállapításáról szóló rendeletre irányuló javaslatról megállapodás nem születik;

  3. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

  4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.


  Módosítás  1

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 a preambulumbekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (3a) A szabálytalanságok leküzdése és a csalás elleni küzdelem érdekében kompenzálni kell a tagállamok jogi és adminisztratív rendszerei közötti eltéréseket. A szabálytalanságok számában tapasztalható ingadozás a többéves programozási ciklusok előrehaladásával és a késedelmes jelentéstétellel hozható összefüggésbe. Mindehhez szükség van egy olyan egységes rendszer létrehozására, amely összegyűjti a tagállamokból származó, szabálytalanságokra és csalásokra vonatkozó adatokat annak érdekében, hogy szabványosítsa a jelentéstételi eljárást és biztosítsa a szolgáltatott adatok minőségét és összehasonlíthatóságát.

  Indokolás

  Az Európai Parlament 2018. május 3-i állásfoglalása az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről – a csalás elleni küzdelemről szóló 2016. évi éves jelentésről (2016/2097(INI))  Hozzáférhető itt: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0196+0+DOC+XML+V0//HU

  Módosítás  2

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 b preambulumbekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (3b) A Bizottság és az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) megelőző tevékenységeinek tagadhatatlan a jelentősége, csakúgy mint a korai felismerési és kizárási rendszerek (EDES) és a Csalás Elleni Információs Rendszer (AFIS) végrehajtása megerősítésének, valamint a csalás elleni nemzeti stratégiák elkészítésének. E tevékenységek tekintetében szükség van az uniós politikák valamennyi végrehajtási folyamatának (többek között a pályázati felhívások, pályázás, értékelés, végrehajtás és kifizetések) digitalizálására irányuló, az összes tagállam által alkalmazandó keret kidolgozására.

  Indokolás

  Az Európai Parlament 2018. május 3-i állásfoglalása az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről – a csalás elleni küzdelemről szóló 2016. évi éves jelentésről (2016/2097(INI)) Hozzáférhető itt: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0196+0+DOC+XML+V0//HU

  Módosítás  3

  Rendeletre irányuló javaslat

  6 preambulumbekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (6) Az Unió pénzügyi érdekeinek védelme, a szabálytalanságok bejelentése, továbbá a vámügyi és mezőgazdasági kérdésekben való kölcsönös adminisztratív segítségnyújtás és együttműködés terén nyújtott uniós támogatást egyetlen program, nevezetesen a csalás elleni uniós program (a továbbiakban: a program) keretében kell észszerűsíteni a szinergiák és a költségvetési rugalmasság növelése, valamint az irányítás egyszerűsítése céljából.

  (6) Az Unió pénzügyi érdekeinek védelme, a szabálytalanságok bejelentése, továbbá a vámügyi és mezőgazdasági kérdésekben való kölcsönös adminisztratív segítségnyújtás és együttműködés terén nyújtott uniós támogatást egyetlen program, nevezetesen a csalás elleni uniós program (a továbbiakban: a program) keretében kell észszerűsíteni a szinergiák és a költségvetési rugalmasság növelése, valamint az irányítás egyszerűsítése céljából, anélkül, hogy ez érintené a társjogalkotóknak a program végrehajtása feletti tényleges ellenőrzését.

  Módosítás  4

  Rendeletre irányuló javaslat

  7 a preambulumbekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (7a) Az Unió pénzügyi érdekeinek védelme során az uniós költségvetés valamennyi oldalára, a bevételi és a kiadási oldalra is figyelmet kell fordítani. Ennek fényében kellően meg kell fontolni, hogy ez a program az egyetlen, amelynek kifejezett célja, hogy az Unió költségvetésének a kiadási oldalát védje.

  Módosítás  5

  Rendeletre irányuló javaslat

  10 preambulumbekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (10) E rendeletre az Európai Parlament és a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 322. cikke alapján elfogadott horizontális pénzügyi szabályok alkalmazandók. Ezeket a szabályokat a költségvetési rendelet tartalmazza és meghatározzák elsősorban a költségvetés elkészítésére és a költségvetés vissza nem térítendő támogatásokkal, közbeszerzésekkel, pénzdíjakkal és közvetett irányítással való végrehajtására vonatkozó eljárást, továbbá előírják a pénzügyi szereplők felelősségének ellenőrzését. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 322. cikke alapján elfogadott szabályok az Unió költségvetésének védelmére is vonatkoznak a tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén, mivel a jogállamiság tiszteletben tartása elengedhetetlen előfeltétele a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásnak és a hatékony uniós finanszírozásnak.

  (10) E rendeletre az Európai Parlament és a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 322. cikke alapján elfogadott horizontális pénzügyi szabályok alkalmazandók. Ezeket a szabályokat a költségvetési rendelet tartalmazza és meghatározzák elsősorban a költségvetés elkészítésére és a költségvetés vissza nem térítendő támogatásokkal, közbeszerzésekkel, pénzdíjakkal és közvetett irányítással való végrehajtására vonatkozó eljárást, továbbá előírják a pénzügyi szereplők felelősségének ellenőrzését. A program keretében részben vagy egészben az uniós költségvetésből finanszírozott szerződésekre vonatkozik így többek között az átláthatóság, az arányosság, az egyenlő bánásmód és a megkülönböztetésmentesség elve, míg a támogatásokra vonatkozik ezenkívül a társfinanszírozás elve, a támogatáshalmozási tilalom és a kettős finanszírozás tilalma, a visszaható hatály tilalma és a nonprofit szabály. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 322. cikke alapján elfogadott szabályok az Unió költségvetésének védelmére is vonatkoznak a tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén, mivel a jogállamiság tiszteletben tartása elengedhetetlen előfeltétele a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásnak és a hatékony uniós finanszírozásnak.

  Indokolás

  Lásd a pénzügyi szabályzat (közbeszerzésekre és koncessziókra alkalmazandó szabályok) 160. cikkének (1) bekezdését és 188. cikkét (támogatásokra alkalmazandó szabályok).

   

  Módosítás  6

  Rendeletre irányuló javaslat

  11 a preambulumbekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (11a) A támogatások társfinanszírozásának maximális mértéke nem haladhatja meg az elszámolható költségek 80% -át. A munkaprogramban meghatározott kivételes és kellően indokolt esetekben, például az Unió pénzügyi érdekeit illetően nagy kockázatnak kitett tagállamokkal kapcsolatos ügyekben, a maximális társfinanszírozási arányt az elszámolható költségek 90%-ában kell megállapítani.

  Módosítás  7

  Rendeletre irányuló javaslat

  12 a preambulumbekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (12a) A Bizottságnak a munkaprogramokat a költségvetési rendelet 110. cikkének megfelelően elfogadnia. A munkaprogramoknak tartalmazniuk kell a finanszírozandó tevékenységek leírását, az egyes fellépési típusokhoz rendelt összegek megjelölését, végrehajtásuk tervezett menetrendjét és a támogatások maximális társfinanszírozási arányát. A munkaprogram elkészítésekor a Bizottságnak figyelembe kell vennie az Európai Parlament prioritásait az Unió pénzügyi érdekeinek védelmére vonatkozó éves értékelése keretében meghatározottak szerint. A munkaprogramot közzé kell tenni a Bizottság honlapján és továbbítani kell az Európai Parlamentnek.

   

  Módosítás  8

  Rendeletre irányuló javaslat

  12 b preambulumbekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (12b) Olyan tevékenységek támogathatók, amelyek képesek a program 2. cikkben meghatározott egyedi célkitűzéseinek elérésére. Ezek magukban foglalhatják különleges technikai segítségnyújtás biztosítását a tagállamok illetékes hatóságai számára, például szaktudás, specializált és technikailag fejlett felszerelés, valamint hatékony információtechnológiai (IT) eszközök rendelkezésre bocsátása, a szükséges támogatás biztosítása és a vizsgálatok előmozdítása, különösen közös vizsgálócsoportok létrehozása és határokon átnyúló műveletek alkalmazása, vagy egyes projektek esetében a személyzeti csereprogramok megerősítése révén. A támogatható intézkedések között szerepelhet célzott szaktanfolyamok, kockázatelemzési műhelyek, valamint adott esetben konferenciák és tanulmányok szervezése is.

  Módosítás  9

  Rendeletre irányuló javaslat

  13 preambulumbekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (13) A vámellenőrzési berendezések beszerzésének pénzügyi támogatására szolgáló uniós eszközből26  történő berendezés-beszerzés pozitív hatást gyakorolhat az EU pénzügyi érdekeit sértő csalás elleni küzdelemre. Mind a vámellenőrzési berendezések beszerzésének pénzügyi támogatására szolgáló uniós eszköz, mind a program tekintetében ügyelni kell az uniós támogatások közötti átfedések elkerülésére. A program keretében nyújtott támogatásnak alapvetően az olyan berendezések beszerzésére kell irányulnia, amelyek nem tartoznak a vámellenőrzési berendezések beszerzésének pénzügyi támogatására szolgáló uniós eszköz hatálya alá, vagy az olyan berendezésekére, amelyek kedvezményezettjei a vámellenőrzési berendezések pénzügyi támogatásának uniós eszköze kedvezményezett hatóságaitól eltérő hatóságok. Az átfedések elkerüléséről különösen az éves munkaprogramok elkészítése során kell gondoskodni.

  (13) A vámellenőrzési berendezések beszerzésének pénzügyi támogatására szolgáló uniós eszközből26 történő berendezés-beszerzés pozitív hatást gyakorolhat az EU pénzügyi érdekeit sértő csalás elleni küzdelemre. Mind a vámellenőrzési berendezések beszerzésének pénzügyi támogatására szolgáló uniós eszköz, mind a program tekintetében ügyelni kell az uniós támogatások közötti átfedések elkerülésére. A program keretében nyújtott támogatásnak alapvetően az olyan berendezések beszerzésére kell irányulnia, amelyek nem tartoznak a vámellenőrzési berendezések beszerzésének pénzügyi támogatására szolgáló uniós eszköz hatálya alá, vagy az olyan berendezésekére, amelyek kedvezményezettjei a vámellenőrzési berendezések pénzügyi támogatásának uniós eszköze kedvezményezett hatóságaitól eltérő hatóságok. Ezen túlmenően egyértelmű kapcsolatnak kell lennie a támogatott eszközök hatása és az Unió pénzügyi érdekeinek védelme között. Az éves munkaprogramok elkészítése során biztosítani kell a program és az olyan területek, mint a bel- és igazságügy, illetve a vámügy többi releváns programjai közötti átfedések elkerülését és a szinergiák kialakítását.

  _________________

  _________________

  26 [ref]

  26 [ref]

  Indokolás

  Az Európai Számvevőszék „Importeljárások: a jogszabályi keretek hiányosságai és a nem kellően eredményes végrehajtás hátrányos hatással vannak az Unió pénzügyi érdekeire” című, 19/2017. számú különjelentésében szereplő megállapításokkal összhangban

  Módosítás  10

  Rendeletre irányuló javaslat

  13 a preambulumbekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (13a) A program támogatja a tagállamok közigazgatási és bűnüldöző hatóságai, valamint ez utóbbi és a Bizottság, többek között az OLAF és a többi érintett uniós szerv és ügynökség, például az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége (Eurojust) vagy a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol) közötti, az Unió pénzügyi érdekeinek hatékonyabb védelmét célzó együttműködést. E tekintetben a program támogatni fogja az Európai Ügyészséggel (EPPO) való együttműködést is, amint a hivatal megkezdi feladatai ellátását.

  Módosítás  11

  Rendeletre irányuló javaslat

  14 preambulumbekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (14) A programnak nyitva kell állnia az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) azon országainak részvétele előtt, amelyek az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagjai is. A programnak nyitva kell állnia a csatlakozó országok, a tagjelölt országok, és a potenciális tagjelöltek, valamint az európai szomszédságpolitika hatálya alá tartozó országok részvétele előtt is, a szóban forgó országok uniós programokban való részvételének a vonatkozó keretmegállapodásokban és társulási tanácsi határozatokban vagy hasonló megállapodásokban meghatározott általános alapelveivel és általános feltételeivel összhangban. A programnak nyitva kell állnia más harmadik országok előtt is, feltéve, hogy az uniós programokban való részvételüket szabályozó egyedi megállapodást kötnek.

  (14) A programnak nyitva kell állnia az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) azon országainak részvétele előtt, amelyek az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagjai is. A programnak nyitva kell állnia a csatlakozó országok, a tagjelölt és a potenciális tagjelölt országok, valamint az európai szomszédságpolitika hatálya alá tartozó országok részvétele előtt is, a szóban forgó országok uniós programokban való részvételének a vonatkozó keretmegállapodásokban és társulási tanácsi határozatokban vagy hasonló megállapodásokban meghatározott általános alapelveivel és általános feltételeivel összhangban. A programnak nyitva kell állnia más harmadik országok előtt is, feltéve, hogy társulási megállapodással rendelkeznek vagy az uniós programokban való részvételüket szabályozó egyedi megállapodást kötnek.

  Indokolás

  A módosítás célja, hogy a szöveg konkrétan említse meg azokat a harmadik országokat, amelyek társulási megállapodással rendelkeznek.

  Módosítás  12

  Rendeletre irányuló javaslat

  15 a preambulumbekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (15a) Különösen ösztönözni kell az Unióval hatályos társulási megállapodással rendelkező országokban letelepedett szervezetek részvételét az Unió pénzügyi érdekei védelmének megerősítése érdekében, a vámügyi együttműködés és a bevált gyakorlatok megosztása révén, különösen a csalás, a korrupció és az Unió pénzügyi érdekeit sértő egyéb jogellenes tevékenységek elleni küzdelem, valamint az új technológiai fejleményekkel kapcsolatos kihívások tekintetében;

  Módosítás  13

  Rendeletre irányuló javaslat

  22 preambulumbekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (22) A jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodás35 (22) és (23) bekezdése szerint szükséges értékelni a programot a nyomon követésre vonatkozó követelményeknek megfelelően gyűjtött információk alapján, egyidejűleg elkerülve a túlszabályozást és az adminisztratív terheket, főként a tagállamokra nehezedőeket. Adott esetben e követelmények közé tartozhatnak mérhető mutatók, amelyek alapján értékelhetők a program gyakorlati hatásai.

  (22) A jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodás35 (22) és (23) bekezdése szerint szükséges értékelni a programot a jelentésre – nevezetesen a teljesítményjelentésre –, a nyomon követésre és az értékelésre vonatkozó követelményeknek megfelelően gyűjtött információk alapján, egyidejűleg elkerülve a túlszabályozást és az adminisztratív terheket, főként a tagállamokra nehezedőeket. Adott esetben e követelmények közé tartozhatnak mérhető mutatók, amelyek alapján értékelhetők a program gyakorlati hatásai. Az értékelést független értékelőnek kell elvégeznie.

  __________________

  __________________

  35 Intézményközi megállapodás (2016. április 13.) az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság között a jogalkotás minőségének javításáról (HL L 123., 2016.5.12., 1. o.).

  35 Intézményközi megállapodás (2016. április 13.) az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság között a jogalkotás minőségének javításáról (HL L 123., 2016.5.12., 1. o.).

  Indokolás

  A módosítás célja a rendelet összehangolása a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodással.

  Módosítás  14

  Rendeletre irányuló javaslat

  23 preambulumbekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (23) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a program nyomonkövetési és értékelési keretére vonatkozó rendelkezések meghatározása céljából. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

  (23) E rendelet kiegészítése érdekében a Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el az éves munkaprogramok elfogadása érdekében. Továbbá e rendelet módosítása érdekében a Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkével összhangban jogi aktusokat fogadjon el az e rendelet II. mellékletében szereplő mutatókra vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

  Indokolás

  A módosítás célja a rendelet összehangolása a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodásban meghatározott, a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó záradék szövegével.

  Módosítás  15

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1) A programnak a 2021–2027 közötti időszakban történő végrehajtására szánt pénzügyi keretösszeg folyó áron 181,207 millió EUR.

  (1) A programnak a 2021–2027 közötti időszakban történő végrehajtására szánt pénzügyi keretösszeg 2018-as árakon 321 314 000 EUR (folyó áron 362 414 000 EUR).

  Indokolás

  Az Elnökök Értekezletének 2018. szeptember 13-i határozatával összhangban ez a módosítás a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, a 2018. november 14-i plenáris ülésen elfogadott időközi jelentésben szereplő számadatokat tükrözi.

  Módosítás  16

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk – 2 bekezdés – a pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a) 114,207 millió EUR a 2. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett célkitűzésre;

  a) 2018-as árakon 202 512 000 EUR (folyó áron 228 414 000 EUR) a 2. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett célkitűzésre;

  Módosítás  17

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk – 2 bekezdés – b pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b) 7 millió EUR a 2. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett célkitűzésre;

  b) 2018. évi árakon 12 412 000 EUR (folyó áron 14 millió EUR) a 2. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett célkitűzésre;

  Módosítás  18

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk – 2 bekezdés – c pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  c) 60 millió EUR a 2. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett célkitűzésre.

  c) 2018. évi árakon 106 390 000 EUR (folyó áron 120 millió EUR) a 2. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett célkitűzésre.

  Módosítás  19

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk – 2 a bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (2a) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy forrásokat csoportosítson át a 2. cikk (2) bekezdésében meghatározott célkitűzések között. Amennyiben az újraelosztás az e cikk (2) bekezdésében meghatározott összegek egyikének 10%-os vagy azt meghaladó mértékű megváltozását vonja maga után, az átcsoportosításra a 14. cikkel összhangban elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus útján kerül sor.

  Módosítás  20

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk – 3 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3) Az (1) bekezdésben említett összeg felhasználható a program végrehajtásához kapcsolódó technikai és igazgatási segítségnyújtásra, így például előkészítő, nyomonkövetési, kontroll-, ellenőrzési és értékelési intézkedésekre, ideértve a vállalati információtechnológiai rendszereket.

  (3) Az (1) bekezdésben említett összeg felhasználható a program végrehajtásához kapcsolódó technikai és igazgatási segítségnyújtásra, így például előkészítő, nyomonkövetési, kontroll-, ellenőrzési és értékelési intézkedésekre, ideértve a vállalati információtechnológiai rendszereket. Ezenfelül a (2) bekezdés a) pontjában említett indikatív támogatásnál figyelembe kell venni, hogy ez a program az egyetlen olyan, amely az Unió pénzügyi érdekeinek védelme keretében kifejezetten a kiadási oldallal foglalkozik.

  Módosítás  21

  Rendeletre irányuló javaslat

  4 cikk – 1 bekezdés – d pont – a pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a) méltányos egyensúlyt biztosít az uniós programokban részt vevő harmadik ország hozzájárulásai és a neki biztosított juttatások tekintetében,

  törölve

  Indokolás

  A bekezdés többi pontja már foglalkozik ennek a pontnak a tartalmával.

  Módosítás  22

  Rendeletre irányuló javaslat

  5 cikk – 2 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2) A program a költségvetési rendeletben meghatározott bármely formában – különösen vissza nem térítendő támogatás, közbeszerzés, továbbá az utazási költségek és napidíjak visszatérítése formájában – nyújthat finanszírozást a költségvetési rendelet 238. cikkében meghatározottak szerint.

  (2) A program a költségvetési rendeletben meghatározott bármely formában – különösen VIII. cím szerinti vissza nem térítendő támogatás és a VII. cím szerinti közbeszerzés, továbbá az utazási költségek és napidíjak visszatérítése formájában – nyújthat finanszírozást a költségvetési rendelet 238. cikkében meghatározottak szerint.

  Indokolás

  A módosítás célja a költségvetési rendeletre történő hivatkozások beszúrása.

  Módosítás  23

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 fejezet – cím

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK

  törölve

  Módosítás  24

  Rendeletre irányuló javaslat

  7 cikk – 1 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A program keretében nyújtott vissza nem térítendő támogatások odaítélésére és kezelésére a költségvetési rendelet VIII. címével összhangban kerül sor.

  A program alapján odaítélt vissza nem térítendő támogatások társfinanszírozási rátája nem haladhatja meg az elszámolható költségek 80%-át. A 10. cikkben említett munkaprogramokban meghatározott kivételes és kellően indokolt esetekben a társfinanszírozás mértéke legfeljebb az elszámolható költségek 90%-a lehet.

  Módosítás  25

  Rendeletre irányuló javaslat

  8 cikk – 1 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Kizárólag a 2. cikkben említett célkitűzéseket végrehajtó intézkedések finanszírozhatók.

  Kizárólag a 2. cikkben említett célkitűzéseket végrehajtó alábbi intézkedések finanszírozhatók:

   

  a) szaktudás, specializált és technikailag fejlett felszerelés, valamint hatékony IT-eszközök biztosítása a nemzetek közötti és a multidiszciplináris együttműködés, illetve a Bizottsággal való együttműködés megerősítése érdekében;

   

  b) egyedi projektekhez kapcsolódóan csereprogramok előmozdítása a személyzet számára, a szükséges támogatás biztosítása és a vizsgálatok előmozdítása, különösen közös vizsgálócsoportok létrehozása és határokon átnyúló műveletek alkalmazása;

   

  c) a csalás és egyéb jogellenes tevékenységek elleni küzdelem megszilárdítása oly módon, hogy technikai és működési támogatást biztosítanak nemzeti vizsgálatokhoz, különösen a vám- és bűnüldöző hatóságok részére;

   

  d) IT-kapacitások kiépítése a tagállamokban és a harmadik országokban, az adatcsere előmozdítása, IT-eszközök fejlesztése és rendelkezésre bocsátása a nyomozás, valamint a hírszerzési tevékenység nyomon követése céljából;

   

  e) az Unió pénzügyi érdekeinek védelmével foglalkozó szervezeti egységek közötti együttműködés és koordináció javítását célzó szakmai képzés és kockázatelemzési képzéssel foglalkozó műhelytalálkozók, illetve konferenciák szervezése és tanulmányok készítése;

   

  f) az 515/97/EK rendeletben1a a Bizottságra ruházott feladatok elvégzése céljából létrehozott, a Bizottság által kezelt közös információs rendszer keretében működtetett vámügyi informatikai alkalmazások pénzügyi támogatása;

   

  g) a felderített szabálytalanságok, így a csalások bejelentésére vonatkozó kötelezettségük teljesítésében, illetve e szabálytalanságok kezelésében és elemzésében a tagállamoknak segítséget nyújtó biztonságos elektronikus kommunikációs eszköz pénzügyi támogatása;

   

  h) bármely egyéb intézkedés, amelyet a 10. cikk szerinti éves munkaprogramok tartalmaznak, és amely a 2. cikkben meghatározott általános és egyedi célkitűzések eléréséhez szükséges.

   

  __________________

   

  1a A Tanács 1997. március 13-i 515/97/EK rendelete a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködéséről (HL L 82., 1997.3.22., 1. o.).

  Indokolás

  A cikknek a finanszírozható tevékenységek részletesebb leírását kell tartalmaznia.

  Módosítás  26

  Rendeletre irányuló javaslat

  8 cikk – 1 a bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  Amennyiben a támogatott tevékenység felszerelés beszerzését is magában foglalja, a Bizottság gondoskodik arról, hogy a finanszírozott felszerelés hozzájáruljon az Unió pénzügyi érdekeinek védelméhez.

  Indokolás

  Az Európai Számvevőszék „Importeljárások: a jogszabályi keretek hiányosságai és a nem kellően eredményes végrehajtás hátrányos hatással vannak az Unió pénzügyi érdekeire” című, 19/2017. számú különjelentésében szereplő megállapításokkal összhangban

  Módosítás  27

  Rendeletre irányuló javaslat

  9 cikk – 2 bekezdés – c pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  c) bármely nemzetközi szervezet vagy az uniós jog alapján létrehozott bármely jogalany.

  c) a költségvetési rendelet 156. cikkében maghatározottak szerinti bármely, az uniós jog alapján létrehozott jogalany vagy bármely nemzetközi szervezet.

  Indokolás

  A módosítás célja a költségvetési rendeletre történő hivatkozás beszúrása.

  Módosítás  28

  Rendeletre irányuló javaslat

  10 cikk – 1 a bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  A munkaprogramokat a Bizottság fogadja el felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén, a 14. cikknek megfelelően.

  Módosítás  29

  Rendeletre irányuló javaslat

  10 cikk – 1 b bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  A Bizottság megvizsgálja a program és az egyéb érintett programok közötti szinergiákat olyan területeken, mint például a bel- és igazságügy, illetve a vámügy, továbbá biztosítja, hogy a munkaprogramok előkészítése során ne legyenek átfedések.

  Módosítás  30

  Rendeletre irányuló javaslat

  10 cikk – 1 c bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  A munkaprogramokat közzéteszik a Bizottság honlapján, és továbbítják az Európai Parlamentnek, amely az Unió pénzügyi érdekei védelmének éves értékelése keretében értékeli azok tartalmát és eredményét.

  Módosítás  31

  Rendeletre irányuló javaslat

  11 cikk – 2 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2) A programcélkitűzések megvalósítása terén tett előrelépések hatékony értékelése érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 14. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a II. melléklet módosítására vonatkozóan a mutatók felülvizsgálata vagy kiegészítése, továbbá e rendelet nyomonkövetési és értékelési keretre vonatkozó rendelkezésekkel való kiegészítése céljából, ahol azt szükségesnek ítéli.

  (2) A program célkitűzéseinek megvalósítása terén tett előrelépések hatékony értékelése érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 14. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a II. melléklet módosítására vonatkozóan a mutatók felülvizsgálata vagy kiegészítése céljából, ahol azt szükségesnek ítéli.

  Indokolás

  A hivatkozott keret még nem létezik.

  Módosítás  32

  Rendeletre irányuló javaslat

  11 cikk – 2 a bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (2a) A Bizottság éves jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a Program eredményeiről.

  Módosítás  33

  Rendeletre irányuló javaslat

  12 cikk – 1 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1) Az értékeléseket időben el kell végezni ahhoz, hogy a döntéshozatali folyamatban felhasználhatók legyenek.

  (1) Az értékeléseket egy független értékelőnek időben el kell végeznie ahhoz, hogy a döntéshozatali folyamatban felhasználhatók legyenek.

  Módosítás  34

  Rendeletre irányuló javaslat

  12 cikk – 3 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3) A program végrehajtásának végén, de legkésőbb négy évvel az 1. cikkben meghatározott időszak végét követően a Bizottság elvégzi a program végső értékelését.

  (3) A program végrehajtásának végén, de legkésőbb három évvel az 1. cikkben meghatározott időszak végét követően a Bizottság elvégzi a program végső értékelését.

  Indokolás

  A program értékelése három év után.

  Módosítás  35

  Rendeletre irányuló javaslat

  12 cikk – 4 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (4) A Bizottság az értékelések megállapításait saját észrevételei kíséretében közli az Európai Parlamenttel, a Tanáccsal, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal, a Régiók Bizottságával és az Európai Számvevőszékkel.

  (4) A Bizottság az értékelések megállapításait saját észrevételei kíséretében közli az Európai Parlamenttel, a Tanáccsal, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal, a Régiók Bizottságával és az Európai Számvevőszékkel, valamint a Bizottság honlapján közzéteszi azokat.

  Módosítás  36

  Rendeletre irányuló javaslat

  14 cikk – 5 a bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (5a) A 10. és 13. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

  Indokolás

  A sztenderd záradék hiányzik a javaslatból.

  Módosítás  37

  Rendeletre irányuló javaslat

  15 cikk – 1 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1) Az uniós finanszírozás címzettjei elismerik az uniós finanszírozás eredetét, és (különösen az intézkedések és azok eredményeinek népszerűsítésekor) gondoskodnak annak láthatóságáról azáltal, hogy következetes, hatékony és arányos módon célzott információkat juttatnak el többféle közönségnek, köztük a médiának és a nyilvánosságnak. Az uniós finanszírozás eredetének elismerése és az annak láthatóságáról való gondoskodás nem követelmény azokban az esetekben, ahol a csalás elleni tevékenységek és a vámügyi operatív tevékenységek eredményes elvégzését veszélyeztető kockázat áll fenn.

  (1) Az uniós finanszírozás címzettjei elismerik az uniós finanszírozás eredetét, és (különösen az intézkedések és azok eredményeinek népszerűsítésekor) gondoskodnak annak lehető legnagyobb láthatóságáról azáltal, hogy következetes, hatékony és arányos módon célzott információkat juttatnak el többféle közönségnek, köztük a médiának és a nyilvánosságnak. Az uniós finanszírozás eredetének elismerése és az annak láthatóságáról való gondoskodás nem követelmény azokban az esetekben, ahol a csalás elleni tevékenységek és a vámügyi operatív tevékenységek eredményes elvégzését veszélyeztető kockázat áll fenn.

  Módosítás  38

  Rendeletre irányuló javaslat

  15 cikk – 2 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2) A Bizottság tájékoztatási és kommunikációs tevékenységeket végez a programhoz, valamint annak intézkedéseihez és eredményeihez kapcsolódóan. A programhoz allokált pénzügyi forrásokat ezenfelül az Unió azon politikai prioritásaira vonatkozó intézményi kommunikáció költségeinek fedezésére is kell fordítani, amelyek kapcsolódnak a 2. cikkben említett célkitűzésekhez.

  (2) A Bizottság rendszeresen tájékoztatási és kommunikációs tevékenységeket végez a programhoz, valamint annak intézkedéseihez és eredményeihez kapcsolódóan. A programhoz allokált pénzügyi forrásokat ezenfelül az Unió azon politikai prioritásaira vonatkozó intézményi kommunikáció költségeinek fedezésére is kell fordítani, amelyek kapcsolódnak a 2. cikkben említett célkitűzésekhez.

  Módosítás  39

  Rendeletre irányuló javaslat

  II melléklet – 1 bekezdés – 2 albekezdés – 1.1 pont – a pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  a) a program keretében szervezett és (társ)finanszírozott tevékenységek száma és típusa;

  Indokolás

  Mennyiségi és minőségi mutatók feltüntetése.

  Módosítás  40

  Rendeletre irányuló javaslat

  II melléklet – 1 bekezdés – 2 albekezdés – 1.2 pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  1.2 : A programból évente támogatásban részesülő tagállamok százalékos aránya.

  1.2 : A programból évente támogatásban részesülő tagállamok felsorolása, illetve a támogatásban való részesedésük aránya.

  Módosítás  41

  Rendeletre irányuló javaslat

  II melléklet – 1 bekezdés – 4 albekezdés – a pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  a) a bejelentett szabálytalanságok száma;

  Indokolás

  Mennyiségi mutatók feltüntetése.

  Módosítás  42

  Rendeletre irányuló javaslat

  II melléklet – 1 bekezdés – 4 a albekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  A felhasználók elégedettségi szintje a Csalás Elleni Információs Rendszer használatával kapcsolatban.

  Módosítás  43Rendeletre irányuló javaslat

  II melléklet – 1 bekezdés – 6 a albekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  a kölcsönös segítségnyújtással kapcsolatos tevékenységek száma és típusa;

     VÉLEMÉNY  a Költségvetési Bizottság részéről (23.11.2018)

  a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

  a csalás elleni uniós program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

  (COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD))

  A vélemény előadója: Nedzhmi Ali

   

   

   

  MÓDOSÍTÁSOK

  A Költségvetési Bizottság felkéri a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

  Módosítás  1

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 a preambulumbekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (3a) A tagállamok jogi és adminisztratív rendszereinek sokféleségét megfelelően kell kezelni a szabálytalanságok leküzdése és a csalás elleni küzdelem érdekében. A szabálytalanságok számában tapasztalható ingadozás a többéves programozási ciklusok előrehaladásával és a késedelmes jelentéstétellel kapcsolható össze. Mindehhez szükség van egy olyan egységes rendszer létrehozására, amely összegyűjti a tagállamokból származó, szabálytalanságokra és csalásokra vonatkozó összehasonlítható adatokat annak érdekében, hogy szabványosítsa a jelentéstételi eljárást és biztosítsa a szolgáltatott adatok minőségét és összehasonlíthatóságát.

  Indokolás

  Az Európai Parlament 2018. május 3-i állásfoglalása az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről – a csalás elleni küzdelemről szóló 2016. évi éves jelentésről (2016/2097(INI))  Hozzáférhető itt: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0196+0+DOC+XML+V0//HU

  Módosítás  2

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 b preambulumbekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (3b) A Bizottság és az OLAF megelőző tevékenységeinek tagadhatatlan a jelentősége, csakúgy mint a korai felismerési és kizárási rendszerek (EDES) és a Csalás Elleni Információs Rendszer (AFIS) végrehajtása megerősítésének, valamint a csalás elleni nemzeti stratégiák elkészítésének. Ezek a követelmények szükségessé teszik az uniós politikák valamennyi végrehajtási folyamatának (pályázati felhívások, pályázás, értékelés, végrehajtás, kifizetések) digitalizálására irányuló, valamennyi tagállam által alkalmazandó keret kidolgozását.

  Indokolás

  Az Európai Parlament 2018. május 3-i állásfoglalása az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről – a csalás elleni küzdelemről szóló 2016. évi éves jelentésről (2016/2097(INI)) Hozzáférhető itt: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0196+0+DOC+XML+V0//HU

  Módosítás  3

  Rendeletre irányuló javaslat

  6 preambulumbekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (6) Az Unió pénzügyi érdekeinek védelme, a szabálytalanságok bejelentése, továbbá a vámügyi és mezőgazdasági kérdésekben való kölcsönös adminisztratív segítségnyújtás és együttműködés terén nyújtott uniós támogatást egyetlen program, nevezetesen a csalás elleni uniós program (a továbbiakban: a program) keretében kell észszerűsíteni a szinergiák és a költségvetési rugalmasság növelése, valamint az irányítás egyszerűsítése céljából.

  (6) Az Unió pénzügyi érdekeinek védelme, a szabálytalanságok bejelentése, továbbá a vámügyi és mezőgazdasági kérdésekben való kölcsönös adminisztratív segítségnyújtás és együttműködés terén nyújtott uniós támogatást egyetlen program, nevezetesen a csalás elleni uniós program (a továbbiakban: a program) keretében kell észszerűsíteni a szinergiák és a költségvetési rugalmasság növelése, valamint az irányítás egyszerűsítése céljából. Ezenkívül az éves munkaprogramok elkészítése során figyelemmel kell lenni a csalás elleni uniós program és az olyan területek, mint a bel- és igazságügy és a vámügy többi releváns programjai közötti átfedések elkerülésére és azonosítani kell a szinergiákat.

  Módosítás  4

  Rendeletre irányuló javaslat

  10 preambulumbekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (10) E rendeletre az Európai Parlament és a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 322. cikke alapján elfogadott horizontális pénzügyi szabályok alkalmazandók. Ezeket a szabályokat a költségvetési rendelet tartalmazza és meghatározzák elsősorban a költségvetés elkészítésére és a költségvetés vissza nem térítendő támogatásokkal, közbeszerzésekkel, pénzdíjakkal és közvetett irányítással való végrehajtására vonatkozó eljárást, továbbá előírják a pénzügyi szereplők felelősségének ellenőrzését. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 322. cikke alapján elfogadott szabályok az Unió költségvetésének védelmére is vonatkoznak a tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén, mivel a jogállamiság tiszteletben tartása elengedhetetlen előfeltétele a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásnak és a hatékony uniós finanszírozásnak.

  (10) E rendeletre az Európai Parlament és a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 322. cikke alapján elfogadott horizontális pénzügyi szabályok alkalmazandók. Ezeket a szabályokat a költségvetési rendelet tartalmazza és meghatározzák elsősorban a költségvetés elkészítésére és a költségvetés vissza nem térítendő támogatásokkal, közbeszerzésekkel, pénzdíjakkal és közvetett irányítással való végrehajtására vonatkozó eljárást, továbbá előírják a pénzügyi szereplők felelősségének ellenőrzését. Az EU csalás elleni programja keretében részben vagy egészben az uniós költségvetésből finanszírozott szerződésekre vonatkozik így többek között az átláthatóság, az arányosság, az egyenlő bánásmód és a megkülönböztetésmentesség elve, míg a támogatásokra vonatkozik ezenkívül a társfinanszírozás elve, a támogatáshalmozási tilalom és a kettős finanszírozás tilalma, a visszaható hatály tilalma és a nonprofit szabály. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 322. cikke alapján elfogadott szabályok az Unió költségvetésének védelmére is vonatkoznak a tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén, mivel a jogállamiság tiszteletben tartása elengedhetetlen előfeltétele a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásnak és a hatékony uniós finanszírozásnak.

  Indokolás

  Lásd a pénzügyi szabályzat (közbeszerzésekre és koncessziókra alkalmazandó szabályok) 160. cikkének (1) bekezdését és 188. cikkét (támogatásokra alkalmazandó szabályok).

  Módosítás  5

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  3. cikk

  3. cikk

  Költségvetés

  Költségvetés

  (1) A programnak a 2021–2027 közötti időszakban történő végrehajtására szánt pénzügyi keretösszeg folyó áron 181,207 millió EUR.

  (1) A programnak a 2021–2027 közötti időszakban történő végrehajtására szánt pénzügyi keretösszeg 2018-as árakon 322 000 000 EUR (folyó áron 363 000 000 EUR).

  (2) Az (1) bekezdésben említett összeg indikatív felosztása a következő:

  (2) Az (1) bekezdésben említett összeg indikatív felosztása a következő:

  a) 114,207 millió EUR a 2. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett célkitűzésre;

  a) 2018-as árakon 203 000 000 EUR (folyó áron 229 000 000 EUR) a 2. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett célkitűzésre;

  b) 7 millió EUR a 2. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett célkitűzésre;

  b) 2018-as árakon 12 000 000 EUR (folyó áron 14 000 000 EUR) a 2. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett célkitűzésre;

  c) 60 millió EUR a 2. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett célkitűzésre.

  c) 2018-as árakon 107 000 000 EUR (folyó áron 120 000 000 EUR) a 2. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett célkitűzésre.

  (3) Az (1) bekezdésben említett összeg felhasználható a program végrehajtásához kapcsolódó technikai és igazgatási segítségnyújtásra, így például előkészítő, nyomonkövetési, kontroll-, ellenőrzési és értékelési intézkedésekre, ideértve a vállalati információtechnológiai rendszereket.

  (3) Az (1) bekezdésben említett összeg felhasználható a program végrehajtásához kapcsolódó technikai és igazgatási segítségnyújtásra, így például előkészítő, nyomonkövetési, kontroll-, ellenőrzési és értékelési intézkedésekre, ideértve a vállalati információtechnológiai rendszereket.


  ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA
  FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

  Cím

  Az EU csalásellenes programja

  Hivatkozások

  COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD)

  Illetékes bizottság

   A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  CONT

  14.6.2018

   

   

   

  Véleményt nyilvánított

   A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  BUDG

  14.6.2018

  A vélemény előadója

   A kijelölés dátuma

  Nedzhmi Ali

  11.7.2018

  Vizsgálat a bizottságban

  26.9.2018

   

   

   

  Az elfogadás dátuma

  21.11.2018

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  28

  2

  1

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok

  Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

   


  A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG

  NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

  28

  +

  ALDE

  Jean Arthuis, Gérard Deprez

  ECR

  Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

  PPE

  Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

  S&D

  Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

  VERTS/ALE

  Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

   

  2

  -

  ENF

  André Elissen, Stanisław Żółtek

   

  1

  0

  NI

  Eleftherios Synadinos

   

  Jelmagyarázat:

  + : mellette

  - : ellene

  0 : tartózkodás

   

   

   

  ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

  Cím

  Az EU csalásellenes programja

  Hivatkozások

  COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD)

  Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

  30.5.2018

   

   

   

  Illetékes bizottság

   A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  CONT

  14.6.2018

   

   

   

  Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

   A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  BUDG

  14.6.2018

   

   

   

  Előadók

   A kijelölés dátuma

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

  12.7.2018

   

   

   

  Vizsgálat a bizottságban

  13.12.2018

   

   

   

  Az elfogadás dátuma

  29.1.2019

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  17

  0

  2

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Jonathan Bullock, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok

  Karin Kadenbach, Andrey Novakov, Miroslav Poche, Patricija Šulin

  Benyújtás dátuma

  5.2.2019

   

  AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

  17

  +

  ALDE

  Nedzhmi Ali

  GUE/NGL

  Luke Ming Flanagan

  PPE

  Ingeborg Gräßle, Andrey Novakov, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský

  S&D

  Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Derek Vaughan

  VERTS/ALE

  Bart Staes, Indrek Tarand

   

  0

  -

   

   

   

  2

  0

  EFDD

  Jonathan Bullock

  ENF

  Jean-François Jalkh

   

  Jelmagyarázat:

  + : mellette

  - : ellene

  0 : tartózkodás

   

   

  Utolsó frissítés: 2019. február 8.
  Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat