Procedūra : 2018/0211(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0064/2019

Pateikti tekstai :

A8-0064/2019

Debatai :

PV 11/02/2019 - 13
CRE 11/02/2019 - 13

Balsavimas :

PV 12/02/2019 - 9.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0068

<Date>{04/02/2019}4.2.2019</Date>
<NoDocSe>A8-0064/2019</NoDocSe>
PDF 264kWORD 103k

<TitreType>PRANEŠIMAS</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ES kovos su sukčiavimu programos </Titre>

<DocRef>(COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD))</DocRef>


<Commission>{CONT}Biudžeto kontrolės komitetas</Commission>

Pranešėjas: <Depute>José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra</Depute>

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 Biudžeto komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ES kovos su sukčiavimu programos

(COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0386),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 325 dalį ir 33 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0236/2018),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

 atsižvelgdamas į 2018 m. lapkričio 15 d. Audito Rūmų nuomonę[1],

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto nuomonę (A8-0064/2019),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. nurodo, kad pasiūlyme dėl teisėkūros procedūra priimamo akto nurodytas finansinis paketas yra tik nuoroda teisėkūros institucijai ir negali būti nustatytas, kol nebus pasiektas susitarimas dėl pasiūlymo dėl reglamento, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa;

3. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

4. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


<RepeatBlock-Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>3 a konstatuojamoji dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a) reikia mažinti valstybių narių teisinių ir administracinių sistemų įvairovę, kad būtų šalinami pažeidimai ir kovojama su sukčiavimu. Pažeidimų skaičiaus svyravimas gali būti susijęs su daugiamečio programavimo ciklų raida ir vėlavimu pateikti ataskaitas. Todėl reikia nustatyti vienodą duomenų apie pažeidimus ir sukčiavimo atvejus rinkimo iš valstybių narių sistemą, kad būtų galima standartizuoti pranešimo procesą bei užtikrinti teikiamų duomenų kokybę ir palyginamumą;

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

2018 m. gegužės 3 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2016 m. metinės ataskaitos „ES finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“. Paskelbta: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-0196&language=LT&ring=A8-2018-0135

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>3 b konstatuojamoji dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3b) Komisijos ir Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) prevencijos veiklos svarba neginčytina, taip pat svarbu gerinti ankstyvojo nustatymo ir draudimo dalyvauti procedūroje sistemos (EDES) ir Kovos su sukčiavimu informacinės sistemos (AFIS) taikymą ir užbaigti rengti nacionalines kovos su sukčiavimu strategijas. Vykdant šią veiklą būtina parengti visų Sąjungos politikos įgyvendinimo procesų (įskaitant kvietimus teikti pasiūlymus, taikymą, vertinimą, įgyvendinimą ir mokėjimus) skaitmeninimo sistemą, kurią turėtų taikyti visos valstybės narės;

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

2018 m. gegužės 3 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2016 m. metinės ataskaitos „ES finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“. Paskelbta: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-0196&language=LT&ring=A8-2018-0135

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>6 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) siekiant didinti sąveiką, biudžeto lankstumą ir supaprastinti valdymą, Sąjungos parama Sąjungos finansinių interesų apsaugos, pranešimų apie pažeidimus, tarpusavio administracinės pagalbos ir bendradarbiavimo muitinės ir žemės ūkio klausimais srityse turėtų būti racionalizuota ir teikiama pagal vieną programą – ES kovos su sukčiavimu programą (toliau – Programa);

(6) siekiant didinti sąveiką, biudžeto lankstumą ir supaprastinti valdymą, Sąjungos parama Sąjungos finansinių interesų apsaugos, pranešimų apie pažeidimus, tarpusavio administracinės pagalbos ir bendradarbiavimo muitinės ir žemės ūkio klausimais srityse turėtų būti racionalizuota ir teikiama pagal vieną programą – ES kovos su sukčiavimu programą (toliau – Programa), nedarant poveikio teisėkūros institucijų vykdomai veiksmingai Programos įgyvendinimo kontrolei;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>7 a konstatuojamoji dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a) Sąjungos finansinių interesų apsauga turėtų būti taikoma visiems Sąjungos biudžeto aspektams, susijusiems tiek su pajamomis, tiek su išlaidomis. Šiomis aplinkybėmis reikėtų tinkamai atsižvelgti į tai, kad Programa yra vienintelė, kurią taikant konkrečiai saugoma Sąjungos biudžeto išlaidų sritis;

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>10 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) šiam reglamentui taikomos Europos Parlamento ir Tarybos pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 322 straipsnį priimtos horizontaliosios finansinės taisyklės. Šios taisyklės nustatytos Finansiniame reglamente, jos visų pirma apibrėžia biudžeto sudarymo ir vykdymo (dotacijų, viešųjų pirkimų, apdovanojimų, netiesioginio vykdymo) procedūrą ir numato su finansais susijusių asmenų atsakomybės kontrolę. Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 322 straipsnį priimtos taisyklės yra susijusios ir su Sąjungos biudžeto apsauga esant visuotinių teisinės valstybės principo taikymo valstybėse narėse trūkumų, kadangi teisinės valstybės principo laikymasis yra viena esminių patikimo finansų valdymo ir veiksmingo ES finansavimo prielaidų;

(10) šiam reglamentui taikomos Europos Parlamento ir Tarybos pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 322 straipsnį priimtos horizontaliosios finansinės taisyklės. Šios taisyklės nustatytos Finansiniame reglamente, jos visų pirma apibrėžia biudžeto sudarymo ir vykdymo (dotacijų, viešųjų pirkimų, apdovanojimų, netiesioginio vykdymo) procedūrą ir numato su finansais susijusių asmenų atsakomybės kontrolę. Taigi sutartims, pagal Programą visiškai arba iš dalies finansuojamoms iš Sąjungos biudžeto, inter alia, taikomi skaidrumo, proporcingumo, vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principai, o dotacijoms dar papildomai taikomi bendro finansavimo, nekaupiamojo skyrimo ir dvigubo finansavimo vengimo, neskyrimo atgaline data ir pelno nesiekimo principai. Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 322 straipsnį priimtos taisyklės yra susijusios ir su Sąjungos biudžeto apsauga esant visuotinių teisinės valstybės principo taikymo valstybėse narėse trūkumų, kadangi teisinės valstybės principo laikymasis yra viena esminių patikimo finansų valdymo ir veiksmingo ES finansavimo prielaidų;

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Žr. finansinių taisyklių 160 straipsnio 1 dalį (viešiesiems pirkimams ir koncesijoms taikomi principai) ir 188 straipsnį (dotacijoms taikytini principai).

</Amend>

 

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>11 a konstatuojamoji dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11a) maksimalios dotacijoms skirtos bendro finansavimo normos pagal Programą neturėtų viršyti 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Darbo programoje nustatytais išimtiniais ir tinkamai pagrįstais atvejais, pavyzdžiui, kai valstybės narės patiria didelę su Sąjungos finansiniais interesais susijusią riziką, maksimali bendro finansavimo norma turėtų būti 90 proc. tinkamų finansuoti išlaidų;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>12 a konstatuojamoji dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12a) Komisija turėtų patvirtinti darbo programas pagal Finansinio reglamento 110 straipsnį. Darbo programose turėtų būti aprašomi finansuotini veiksmai, nurodoma kiekvienos rūšies veiksmui skirta orientacinė lėšų suma, pateikiamas preliminarus įgyvendinimo tvarkaraštis ir didžiausia dotacijų bendro finansavimo dalis. Rengdama darbo programą Komisija turėtų atsižvelgti į Europos Parlamento prioritetus, nurodytus jo metiniame Sąjungos finansinių interesų apsaugos vertinime. Darbo programa turėtų būti paskelbta Komisijos interneto svetainėje ir perduota Europos Parlamentui;

</Amend>

 

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>12 b konstatuojamoji dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12b) veiksmai turėtų būti pasirenkami remiantis tuo, ar jais galima pasiekti konkrečius Programos tikslus, numatytus 2 straipsnyje. Šie veiksmai gali apimti specialios techninės pagalbos teikimą kompetetingoms valstybių narių institucijoms, pavyzdžiui, specialių žinių teikimą, aprūpinimą specialia ir pažangių technologijų įranga ir veiksmingomis informacinių technologijų (IT) priemonėmis; užtikrinant reikiamą paramą tyrimams ir sudarant jiems palankesnes sąlygas, visų pirma sudarant jungtines tyrimų grupes ir organizuojant tarpvalstybines operacijas arba gerinant darbuotojų mainus pagal konkrečius projektus. Be to, reikalavimus atitinkantys veiksmai taip pat gali apimti tikslinio specializuoto mokymo organizavimą, rizikos analizės praktinius seminarus ir, jei reikia, konferencijas bei tyrimus;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>13 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13) įsigyjant įrangą pagal Sąjungos priemonę, kuria teikiama finansinė parama muitinio tikrinimo įrangai įsigyti26, gali būti prisidedama prie kovos su ES finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu. Tiek taikant Sąjungos priemonę, kuria teikiama finansinė parama muitinio tikrinimo įrangai įsigyti, tiek įgyvendinant Programą būtina užtikrinti, kad Sąjungos parama nesidubliuotų. Parama pagal Programą iš esmės turėtų būti skirta įsigyti tokių rūšių įrangai, kuri nepatenka į Sąjungos priemonės, kuria teikiama finansinė parama muitinio tikrinimo įrangai įsigyti, taikymo sritį, arba įrangai, kurios gavėjos būtų kitos institucijos, nei pagal Sąjungos priemonę, kuria teikiama finansinė parama muitinio tikrinimo įrangai įsigyti. Užtikrinti, kad būtų išvengta dubliavimosi, visų pirma turi būti siekiama rengiant metines darbo programas;

(13) įsigyjant įrangą pagal Sąjungos priemonę, kuria teikiama finansinė parama muitinio tikrinimo įrangai įsigyti26, gali būti prisidedama prie kovos su ES finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu. Tiek taikant Sąjungos priemonę, kuria teikiama finansinė parama muitinio tikrinimo įrangai įsigyti, tiek įgyvendinant Programą būtina užtikrinti, kad Sąjungos parama nesidubliuotų. Parama pagal Programą iš esmės turėtų būti skirta įsigyti tokių rūšių įrangai, kuri nepatenka į Sąjungos priemonės, kuria teikiama finansinė parama muitinio tikrinimo įrangai įsigyti, taikymo sritį, arba įrangai, kurios gavėjos būtų kitos institucijos, nei pagal Sąjungos priemonę, kuria teikiama finansinė parama muitinio tikrinimo įrangai įsigyti. Be to, turėtų būti aiškus ryšys tarp finansuojamos įrangos daromo poveikio ir Sąjungos finansinių interesų apsaugos. Rengiant darbo programas visų pirma turi būti siekiama užtikrinti, kad būtų išvengta dubliavimosi ir kad būtų kuriama Programos ir kitų sričių, kaip antai teisingumo, muitų ir vidaus reikalų sričių, atitinkamų programų sąveika;

_________________

_________________

26 [nuor.]

26 [nuor.]

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Atsižvelgta į Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos Nr. 19/2017 „Importo procedūros: teisinės sistemos trūkumai ir neveiksmingas įgyvendinimas daro poveikį ES finansiniams interesams“ pastabas.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>13 a konstatuojamoji dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13a) pagal Programą remiamas valstybių narių administracinių ir teisėsaugos institucijų bei valstybių narių ir Komisijos, įskaitant OLAF, bendradarbiavimas, taip pat kitų atitinkamų Sąjungos įstaigų ir agentūrų, tokių kaip Bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūra (Eurojustas) ir Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas), bendradarbiavimas, siekiant užtikrinti veiksmingesnę Sąjungos finansinių interesų apsaugą. Pagal ją taip pat remiamas šios srities bendradarbiavimas su Europos prokuratūra (EPPO), kai tik ji pradės vykdyti savo užduotis;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>14 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14) Programoje turėtų būti leidžiama dalyvauti Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) šalims, kurios yra Europos ekonominės erdvės (EEE) narės. Joje taip pat turėtų būti leidžiama dalyvauti stojančiosioms šalims, šalims kandidatėms, potencialioms šalims kandidatėms ir šalims, kurioms taikoma Europos kaimynystės politika, pagal tų šalių dalyvavimo Sąjungos programose bendruosius principus ir sąlygas, nustatytus atitinkamuose bendruosiuose susitarimuose ir Asociacijos tarybos sprendimuose arba panašiuose susitarimuose. Be to, Programoje turėtų būti leidžiama dalyvauti kitoms trečiosioms valstybėms, su sąlyga, kad jos sudarys konkretų susitarimą dėl jų dalyvavimo Sąjungos programose;

(14) Programoje turėtų būti leidžiama dalyvauti Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) šalims, kurios yra Europos ekonominės erdvės (EEE) narės. Joje taip pat turėtų būti leidžiama dalyvauti stojančiosioms šalims, šalims kandidatėms, potencialioms šalims kandidatėms ir šalims, kurioms taikoma Europos kaimynystės politika, pagal tų šalių dalyvavimo Sąjungos programose bendruosius principus ir sąlygas, nustatytus atitinkamuose bendruosiuose susitarimuose ir Asociacijos tarybos sprendimuose arba panašiuose susitarimuose. Be to, Programoje turėtų būti leidžiama dalyvauti kitoms trečiosioms valstybėms, su sąlyga, kad jos yra sudariusios asociacijos susitarimą arba sudarys konkretų susitarimą dėl dalyvavimo Sąjungos programose;

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Konkrečiai paminėtos trečiosios šalys, sudariusios asociacijos susitarimą su ES.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>15 a konstatuojamoji dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15a) visų pirma turėtų būti skatinamas valstybėse, sudariusiose galiojantį asociacijos susitarimą su Sąjunga, įsteigtų subjektų dalyvavimas, kad būtų stiprinama Sąjungos finansinių interesų apsauga naudojant muitinių bendradarbiavimą ir keičiamasi geriausia patirtimi, ypač kovos su sukčiavimu, korupcija ir kita neteisėta veikla, kenkiančia Sąjungos finansiniams interesams, patirtimi ir atremti iššūkius, susijusius su naujais technologiniais pokyčiais;

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>22 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22) remiantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros 22 ir 23 punktais35, šią Programą būtina vertinti remiantis informacija, surinkta nustačius tam tikrus stebėsenos reikalavimus, kartu vengiant pernelyg didelio reguliavimo ir administracinės naštos, visų pirma valstybėms narėms. Kai tinkama, tokie reikalavimai gali apimti išmatuojamus rodiklius, naudojamus kaip Programos poveikio vietoje vertinimo pagrindas;

(22) remiantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros 22 ir 23 punktais35, šią Programą būtina vertinti remiantis informacija, surinkta nustačius ataskaitų teikimo, t. y. rezultatyvumo, stebėsenos ir vertinimo reikalavimus, kartu vengiant pernelyg didelio reguliavimo ir administracinės naštos, visų pirma valstybėms narėms. Kai tinkama, tokie reikalavimai gali apimti išmatuojamus rodiklius, naudojamus kaip Programos poveikio vietoje vertinimo pagrindas; Vertinimą turėtų atlikti nepriklausomas vertintojas.

__________________

__________________

35 2016 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl geresnės teisėkūros (OL L 123, 2016 5 12, p. 1).

35 2016 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl geresnės teisėkūros (OL L 123, 2016 5 12, p. 1).

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Suderinama su Tarpinstituciniu susitarimu dėl geresnės teisėkūros.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>23 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai parengti Programos stebėsenos ir vertinimo sistemos nuostatas. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(23) siekiant papildyti šį reglamentą, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl darbo programų tvirtinimo. Be to, siekiant iš dalies pakeisti šį reglamentą, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būtų suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl šio reglamento II priede nustatytų rodiklių. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Suderinimas su standartine konstatuojamąja dalimi dėl deleguotųjų aktų, kaip susitarta pagal Tarpinstitucinį susitarimą dėl geresnės teisėkūros.

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>3 straipsnio 1 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Programos įgyvendinimo 2021–2027 m. finansinis paketas yra 181,207 mln. EUR dabartinėmis kainomis.

1. Programos įgyvendinimo 2021–2027 m. finansinis paketas yra 321 314 000 EUR 2018 m. kainomis (362 414 000 EUR dabartinėmis kainomis).

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Šis pakeitimas atitinka Pirmininkų sueigos 2018 m. rugsėjo 13 d. sprendimą. Pakeitime nurodomi skaičiai, pateikti preliminariame pranešime dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos, priimtame 2018 m. lapkričio 14 d. plenariniame posėdyje.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>3 straipsnio 2 dalies a punktas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) 2 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytam tikslui – 114,207 mln. EUR;

a) 2 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytam tikslui – 202 512 000 EUR 2018 m. kainomis (228 414 000 EUR dabartinėmis kainomis);

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>3 straipsnio 2 dalies b punktas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) 2 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytam tikslui – 7 mln. EUR;

b) 2 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytam tikslui – 12 412 000 EUR 2018 m. kainomis (14 mln. EUR dabartinėmis kainomis);

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>3 straipsnio 2 dalies c punktas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) 2 straipsnio 2 dalies c punkte nurodytam tikslui – 60 mln. EUR.

c) 2 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytam tikslui – 106 390 000 EUR 2018 m. kainomis (120 mln. EUR dabartinėmis kainomis);

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>3 straipsnio 2 a dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Komisija įgaliojama perskirstyti lėšas 2 straipsnio 2 dalyje nustatytiems tikslams. Jei dėl perskirstymo viena iš šio straipsnio 2 dalyje nurodytų sumų pasikeičia 10 % ar daugiau procentų, perskirstymas atliekamas priimant deleguotąjį aktą pagal 14 straipsnį.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>3 straipsnio 3 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. 1 dalyje nurodyta suma gali būti panaudota teikiant Programai įgyvendinti skirtą techninę ir administracinę paramą, kaip antai parengiamąją, stebėsenos, kontrolės, audito ir vertinimo veiklą, įskaitant institucines informacinių technologijų sistemas.

3. 1 dalyje nurodyta suma gali būti panaudota teikiant Programai įgyvendinti skirtą techninę ir administracinę paramą, kaip antai parengiamąją, stebėsenos, kontrolės, audito ir vertinimo veiklą, įskaitant institucines informacinių technologijų sistemas. Be to, atliekant 2 dalies a punkte nurodytą preliminarų paskirstymą tinkamai atsižvelgiama į tai, kad ši Programa yra vienintelė tokio pobūdžio programa, skirta Sąjungos finansinių interesų apsaugos išlaidų klausimams spręsti.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>4 straipsnio 1 dalies d punkto a papunktis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) užtikrinama sąžininga Sąjungos programose dalyvaujančios trečiosios valstybės įnašų ir gaunamos naudos pusiausvyra;

Išbraukta.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Kituose tos pačios pastraipos punktuose nurodytas tas pats turinys.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>5 straipsnio 2 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Pagal Programą gali būti teikiamas bet kurios Finansiniame reglamente nustatytos formos finansavimas, visų pirma skiriamos dotacijos ir vykdomi viešieji pirkimai, taip pat kompensuojamos kelionės ir pragyvenimo išlaidos, kaip nurodyta Finansinio reglamento 238 straipsnyje.

2. Pagal Programą gali būti teikiamas bet kurios Finansiniame reglamente nustatytos formos finansavimas, visų pirma skiriamos dotacijos pagal VIII antraštinę dalį ir vykdomi viešieji pirkimai pagal VII antraštinę dalį, taip pat kompensuojamos kelionės ir pragyvenimo išlaidos, kaip nurodyta Finansinio reglamento 238 straipsnyje.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Pateikiamos nuorodos į Finansinį reglamentą.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>2 skyriaus pavadinimas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

DOTACIJOS

Išbraukta.

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>7 straipsnio 1 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Programos dotacijos skiriamos ir valdomos pagal Finansinio reglamento VIII antraštinę dalį.

Pagal Programą skiriamų dotacijų bendro finansavimo dalis negali viršyti 80 % finansavimo reikalavimus atitinkančių išlaidų. 10 straipsnyje nurodytose darbo programose nustatytais išimtiniais tinkamai pagrįstais atvejais bendro finansavimo dalis neviršija 90 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>8 straipsnio 1 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Reikalavimus gauti finansavimą atitinka tik tie veiksmai, kuriais siekiama 2 straipsnyje nurodytų tikslų.

Reikalavimus gauti finansavimą atitinka toliau nurodyti veiksmai, kuriais siekiama 2 straipsnyje nurodytų tikslų:

 

a) teikti technines žinias, aprūpinti specialia ir pažangių technologijų įranga ir veiksmingomis informacinių technologijų (IT) priemonėmis, siekiant sustiprinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą ir bendradarbiavimą su Komisija;

 

b) intensyvinti darbuotojų mainus pagal konkrečius projektus, užtikrinti reikiamą paramą tyrimams ir sudaryti jiems palankesnes sąlygas, visų pirma, kurti jungtines tyrimų grupes ir organizuoti tarpvalstybines operacijas;

 

c) teikti techninę ir operatyvinę paramą nacionalinėms tyrimų ir ypač muitinės bei teisėsaugos institucijoms, siekiant stiprinti kovą su sukčiavimu ir kitokia neteisėta veikla;

 

d) stiprinti visų valstybių narių ir trečiųjų šalių IT pajėgumus, intensyvinti duomenų mainus ir kurti žvalgomosios veiklos tyrimams ir stebėsenai skirtas IT priemones bei aprūpinti jomis;

 

e) organizuoti specializuoto mokymo kursus, rizikos analizės praktinius seminarus, konferencijas ir tyrimus siekiant pagerinti tarnybų, užtikrinančių Sąjungos finansinių interesų apsaugą, bendradarbiavimą ir veiksmų koordinavimą;

 

f) finansuoti muitinėms skirtas IT taikomąsias programas, veikiančias Komisijos valdomos bendros informacinės sistemos pagrindu ir sukurtas užduotims, kurios Komisijai pavestos Tarybos reglamentu (EB) Nr. 515/971a, vykdyti;

 

g) finansuoti saugią elektroninių ryšių priemonę, kuria valstybėms narėms sudaromos geresnės sąlygos vykdyti pareigą pranešti apie nustatytus pažeidimus, įskaitant sukčiavimą, ir padedama tuos pažeidimus valdyti ir analizuoti;

 

h) vykdyti bet kokius kitus darbo programose pagal 10 straipsnį numatytus veiksmus, reikalingus 2 straipsnyje nustatytiems bendriesiems ir konkretiems tikslams pasiekti.

 

__________________

 

1a 1997 m. kovo 13 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 515/97 dėl valstybių narių administracinių institucijų tarpusavio pagalbos ir dėl pastarųjų bei Komisijos bendradarbiavimo, siekiant užtikrinti teisingą muitinės ir žemės ūkio teisės aktų taikymą (OL L 82, 1997 3 22, p. 1).

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Į straipsnį turėtų būti įtrauktas išsamesnis reikalavimus atitinkančių veiksmų aprašymas.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>8 straipsnio 1 a dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Kai remiamas veiksmas susijęs su įrangos pirkimu, Komisija užtikrina, kad finansuojama įranga prisidėtų prie Sąjungos finansinių interesų apsaugos.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Suderinta su Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos Nr. 19/2017 „Importo procedūros: teisinės sistemos trūkumai ir neveiksmingas įgyvendinimas daro poveikį ES finansiniams interesams“ pastabomis.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>9 straipsnio 2 dalies c punktas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) teisės subjektai, įsteigti pagal Sąjungos teisę, ar tarptautinės organizacijos.

c) teisės subjektai, įsteigti pagal Sąjungos teisę, ar tarptautinės organizacijos, kaip apibrėžta Finansinio reglamento 156 straipsnyje;

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Pateikiama nuoroda į Finansinį reglamentą.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>10 straipsnio 1 a dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Komisija darbo programą priima deleguotaisiais aktais pagal 14 straipsnį.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>10 straipsnio 1 b dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Komisija tiria Programos ir kitų sričių, pvz., teisingumo, muitų ir vidaus reikalų sričių, atitinkamų programų sąveiką ir užtikrina, kad, rengiant darbo programas, būtų išvengta dubliavimosi.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>10 straipsnio 1 c dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Darbo programos skelbiamos Komisijos interneto svetainėje ir perduodamos Europos Parlamentui, kuris įvertina jų turinį ir rezultatus per metinį Sąjungos finansinių interesų apsaugos vertinimą.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>11 straipsnio 2 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Siekiant užtikrinti veiksmingą Programos įgyvendinimo pažangos, padarytos siekiant jos tikslų, vertinimą Komisijai pagal 14 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, siekiant persvarstyti ar papildyti rodiklius, jei tai būtų laikoma esant reikalinga, ir papildyti šį reglamentą nuostatomis dėl stebėsenos ir vertinimo sistemos sukūrimo, iš dalies keičiamas II priedas.

2. Siekiant užtikrinti veiksmingą Programos įgyvendinimo pažangos, padarytos siekiant jos tikslų, vertinimą Komisijai pagal 14 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, siekiant persvarstyti ar papildyti rodiklius, jei tai būtų laikoma esant reikalinga, iš dalies keičiamas II priedas.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Nurodyta sistema kol kas neegzistuoja.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>11 straipsnio 2 a dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Komisija teikia Europos Parlamentui ir Tarybai metinę programos veiksmingumo ataskaitą.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>12 straipsnio 1 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Vertinimai atliekami laiku, kad jų rezultatus būtų galima panaudoti priimant sprendimus.

1. Nepriklausomas vertintojas atlieka vertinimus laiku, kad jų rezultatus būtų galima panaudoti priimant sprendimus.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>34</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>12 straipsnio 3 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Baigiant įgyvendinti Programą, bet praėjus ne daugiau kaip ketveriems metams nuo 1 straipsnyje nurodyto laikotarpio pabaigos, Komisija atlieka galutinį Programos vertinimą.

3. Baigiant įgyvendinti Programą, bet praėjus ne daugiau kaip trejiems metams nuo 1 straipsnyje nurodyto laikotarpio pabaigos, Komisija atlieka galutinį Programos vertinimą.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Programa vertinama praėjus trejiems metams.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>35</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>12 straipsnio 4 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Vertinimų išvadas ir savo pastabas Komisija pateikia Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui ir Europos Audito Rūmams.

4. Vertinimų išvadas ir savo pastabas Komisija pateikia Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui ir Europos Audito Rūmams ir jas paskelbia Komisijos interneto svetainėje.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>14 straipsnio 5 a dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a. Pagal 10 ir 13 straipsnius priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Pasiūlyme trūksta standartinių nuostatų.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>37</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>15 straipsnio 1 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Sąjungos lėšų gavėjai nurodo Sąjungos lėšų kilmę ir užtikrina jų matomumą (visų pirma viešindami veiksmus ir jų rezultatus) teikdami nuoseklią, veiksmingą ir proporcingą tikslinę informaciją įvairiai auditorijai, įskaitant žiniasklaidą ir visuomenę. Nurodyti Sąjungos lėšų kilmę ir užtikrinti jų matomumą nereikalaujama, jei dėl to kyla pavojus veiksmingam kovos su sukčiavimu ir muitinės operatyvinės veiklos vykdymui.

1. Sąjungos lėšų gavėjai nurodo Sąjungos lėšų kilmę ir užtikrina didžiausią galimą jų matomumą (visų pirma viešindami veiksmus ir jų rezultatus) teikdami nuoseklią, veiksmingą ir proporcingą tikslinę informaciją įvairiai auditorijai, įskaitant žiniasklaidą ir visuomenę. Nurodyti Sąjungos lėšų kilmę ir užtikrinti jų matomumą nereikalaujama, jei dėl to kyla pavojus veiksmingam kovos su sukčiavimu ir muitinės operatyvinės veiklos vykdymui.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>38</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>15 straipsnio 2 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Komisija vykdo su Programa ir jos veiksmais bei rezultatais susijusius informavimo ir komunikacijos veiksmus. Programai skirtais finansiniais ištekliais taip pat prisidedama prie institucinės komunikacijos apie Sąjungos politikos prioritetus, susijusius su 2 straipsnyje nurodytais tikslais.

2. Komisija reguliariai vykdo su programa ir jos veiksmais bei rezultatais susijusius informavimo ir komunikacijos veiksmus. Programai skirtais finansiniais ištekliais taip pat prisidedama prie institucinės komunikacijos apie Sąjungos politikos prioritetus, susijusius su 2 straipsnyje nurodytais tikslais.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>39</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>II priedo 1 dalies 2 pastraipos 1.1 punkto a papunktis (naujas)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

a) pagal Programą organizuojamų ir (bendrai) finansuojamų veiksmų skaičių ir tipą;

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Įtraukiami kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>40</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>II priedo 1 dalies 2 pastraipos 1.2 punktas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.2 : kiekvienais programos metais paramą gaunančių valstybių narių procentinę dalį;

1.2 : kiekvienais programos metais paramą gaunančių valstybių narių sąrašą ir atitinkamą paskirstyto finansavimo dalį.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>41</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>II priedo 1 dalies 4 pastraipos a punktas (naujas)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

a) pažeidimų, apie kuriuos pranešta, skaičius;

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Įtraukiami kiekybiniai rodikliai.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>42</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>II priedo 1 dalies 4 a pastraipa (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Naudotojų pasitenkinimo Kovos su sukčiavimu informacine sistema lygis.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>43</NumAm><DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>II priedo 1 dalies 6 a pastraipa (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Su tarpusavio pagalba susijusių veiksmų skaičius ir tipas.

 

</Amend></RepeatBlock-Amend>

Biudžeto komiteto NUOMONĖ (23.11.2018)

<CommissionInt>pateikta Biudžeto kontrolės komitetui</CommissionInt>


<Titre>dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ES kovos su sukčiavimu programos</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD))</DocRef>

Nuomonės referentas: <Depute>Nedzhmi Ali</Depute>

 

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>3 a konstatuojamoji dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a) reikia tinkamai spręsti valstybių narių teisinių ir administracinių sistemų įvairovės klausimą, kad būtų šalinami pažeidimai ir kovojama su sukčiavimu. Pažeidimų skaičiaus svyravimas gali būti susijęs su daugiamečio programavimo ciklų raida ir vėlavimu pateikti ataskaitas. Todėl reikia nustatyti vienodą palyginamų duomenų apie pažeidimus ir sukčiavimo atvejus rinkimo iš valstybių narių sistemą, kad būtų galima standartizuoti pranešimo procesą bei užtikrinti teikiamų duomenų kokybę ir palyginamumą;

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

2018 m. gegužės 3 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2016 m. metinės ataskaitos „ES finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“. Paskelbta: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0196+0+DOC+XML+V0//LT.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>3 b konstatuojamoji dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3b) nekyla abejonių dėl Komisijos ir OLAF prevencijos veiklos svarbumo, taip pat svarbu gerinti ankstyvojo nustatymo ir draudimo dalyvauti procedūroje sistemos (EDES) ir Kovos su sukčiavimu informacinės sistemos (AFIS) taikymą ir užbaigti rengti nacionalines kovos su sukčiavimu strategijas. Atsižvelgiant į šiuos reikalavimus būtina parengti visų ES politikos įgyvendinimo procesų skaitmeninimo sistemą (kvietimai teikti pasiūlymus, taikymas, vertinimas, įgyvendinimas ir mokėjimai), kurią taikytų visos valstybės narės;

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

2018 m. gegužės 3 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2016 m. metinės ataskaitos „ES finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“. Paskelbta: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0196+0+DOC+XML+V0//LT.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>6 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) siekiant didinti sąveiką, biudžeto lankstumą ir supaprastinti valdymą, Sąjungos parama Sąjungos finansinių interesų apsaugos, pranešimų apie pažeidimus, tarpusavio administracinės pagalbos ir bendradarbiavimo muitinės ir žemės ūkio klausimais srityse turėtų būti racionalizuota ir teikiama pagal vieną programą – ES kovos su sukčiavimu programą (toliau – Programa);

(6) siekiant didinti sąveiką, biudžeto lankstumą ir supaprastinti valdymą, Sąjungos parama Sąjungos finansinių interesų apsaugos, pranešimų apie pažeidimus, tarpusavio administracinės pagalbos ir bendradarbiavimo muitinės ir žemės ūkio klausimais srityse turėtų būti racionalizuota ir teikiama pagal vieną programą – ES kovos su sukčiavimu programą (toliau – Programa). Be to, kaip išvengti ES kovos su sukčiavimu programos ir tokių sričių, kaip teisingumo, muitų ir vidaus reikalų, atitinkamų programų dubliavimosi, ir kaip siekti tų programų sąveikos, bus nagrinėjama rengiant metines darbo programas;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>10 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) šiam reglamentui taikomos Europos Parlamento ir Tarybos pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 322 straipsnį priimtos horizontaliosios finansinės taisyklės. Šios taisyklės nustatytos Finansiniame reglamente, jos visų pirma apibrėžia biudžeto sudarymo ir vykdymo (dotacijų, viešųjų pirkimų, apdovanojimų, netiesioginio vykdymo) procedūrą ir numato su finansais susijusių asmenų atsakomybės kontrolę. Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 322 straipsnį priimtos taisyklės yra susijusios ir su Sąjungos biudžeto apsauga esant visuotinių teisinės valstybės principo taikymo valstybėse narėse trūkumų, kadangi teisinės valstybės principo laikymasis yra viena esminių patikimo finansų valdymo ir veiksmingo ES finansavimo prielaidų;

(10) šiam reglamentui taikomos Europos Parlamento ir Tarybos pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 322 straipsnį priimtos horizontaliosios finansinės taisyklės. Šios taisyklės nustatytos Finansiniame reglamente, jos visų pirma apibrėžia biudžeto sudarymo ir vykdymo (dotacijų, viešųjų pirkimų, apdovanojimų, netiesioginio vykdymo) procedūrą ir numato su finansais susijusių asmenų atsakomybės kontrolę. Taigi sutartims, visiškai arba iš dalies finansuojamoms iš ES biudžeto pagal ES kovos su sukčiavimu programą, inter alia, taikomi skaidrumo, proporcingumo, vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principai, o dotacijoms dar papildomai taikomi bendro finansavimo, nekaupiamojo skyrimo ir dvigubo finansavimo vengimo, neskyrimo atgaline atgaline data ir pelno nesiekimo principai. Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 322 straipsnį priimtos taisyklės yra susijusios ir su Sąjungos biudžeto apsauga esant visuotinių teisinės valstybės principo taikymo valstybėse narėse trūkumų, kadangi teisinės valstybės principo laikymasis yra viena esminių patikimo finansų valdymo ir veiksmingo ES finansavimo prielaidų;

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Žr. finansinių taisyklių 160 straipsnio 1 dalį (viešiesiems pirkimams ir koncesijoms taikomi principai) ir 188 straipsnį (dotacijoms taikytini principai).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>3 straipsnis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3 straipsnis

3 straipsnis

Biudžetas

Biudžetas

1. Programos įgyvendinimo 2021–2027 m. finansinis paketas yra 181,207 mln. EUR dabartinėmis kainomis.

1. Programos įgyvendinimo 2021–2027 m. finansinis paketas yra 322 000 000 EUR 2018 m. kainomis (363 000 000 EUR dabartinėmis kainomis).

2. 1 dalyje nurodyta suma preliminariai paskirstoma taip:

2. 1 dalyje nurodyta suma preliminariai paskirstoma taip:

a) 2 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytam tikslui – 114,207 mln. EUR;

a) 2 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytam tikslui – 203 000 000 EUR 2018 m. kainomis (229 000 000 EUR dabartinėmis kainomis);

b) 2 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytam tikslui – 7 mln. EUR;

b) 2 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytam tikslui – 12 000 000 EUR 2018 m. kainomis (14 000 000 EUR dabartinėmis kainomis);

c) 2 straipsnio 2 dalies c punkte nurodytam tikslui – 60 mln. EUR.

c) 2 straipsnio 2 dalies c punkte nurodytam tikslui – 107 000 000 EUR 2018 m. kainomis (120 000 000 EUR dabartinėmis kainomis).

3. 1 dalyje nurodyta suma gali būti panaudota teikiant Programai įgyvendinti skirtą techninę ir administracinę paramą, kaip antai parengiamąją, stebėsenos, kontrolės, audito ir vertinimo veiklą, įskaitant institucines informacinių technologijų sistemas.

3. 1 dalyje nurodyta suma gali būti panaudota teikiant Programai įgyvendinti skirtą techninę ir administracinę paramą, kaip antai parengiamąją, stebėsenos, kontrolės, audito ir vertinimo veiklą, įskaitant institucines informacinių technologijų sistemas.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>


NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

ES kovos su sukčiavimu programa

Nuorodos

COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD)

Atsakingas komitetas

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CONT

14.6.2018

 

 

 

Nuomonę pateikė

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

14.6.2018

Nuomonės referentas (-ė)

 Paskyrimo data

Nedzhmi Ali

11.7.2018

Svarstymas komitete

26.9.2018

 

 

 

Priėmimo data

21.11.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

28

2

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

 


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

28

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

 

2

-

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

 

1

0

NI

Eleftherios Synadinos

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

ES kovos su sukčiavimu programa

Nuorodos

COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

30.5.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CONT

14.6.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

14.6.2018

 

 

 

Pranešėjai

 Paskyrimo data

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

12.7.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

13.12.2018

 

 

 

Priėmimo data

29.1.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

17

0

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Jonathan Bullock, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Karin Kadenbach, Andrey Novakov, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Pateikimo data

5.2.2019

 

 

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

17

+

ALDE

Nedzhmi Ali

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

PPE

Ingeborg Gräßle, Andrey Novakov, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

 

0

-

 

 

 

2

0

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Jean-François Jalkh

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 

 

[1] Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

Atnaujinta: 2019 m. vasario 7 d.Teisinė informacija - Privatumo politika