Postup : 2018/0211(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0064/2019

Predkladané texty :

A8-0064/2019

Rozpravy :

PV 11/02/2019 - 13
CRE 11/02/2019 - 13

Hlasovanie :

PV 12/02/2019 - 9.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0068

<Date>{04/02/2019}4.2.2019</Date>
<NoDocSe>A8-0064/2019</NoDocSe>
PDF 272kWORD 104k

<TitreType>SPRÁVA</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program EÚ pre boj proti podvodom</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD))</DocRef>


<Commission>{CONT}Výbor pre kontrolu rozpočtu</Commission>

Spravodajca: <Depute>José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra</Depute>

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pre rozpočet
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program EÚ pre boj proti podvodom

(COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

 so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0386),

 so zreteľom na články 325 a 33 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0236/2018),

 so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 zo zreteľom na stanovisko Dvora audítorov z 15. novembra 2018[1],

 so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre rozpočet (A8-0064/2019),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. poukazuje na to, že finančné krytie vymedzené v legislatívnom návrhu je len orientačným údajom pre zákonodarný orgán a že ho nemožno presne stanoviť, kým sa nedosiahne dohoda o návrhu nariadenia, ktorým sa stanoví viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027;

3. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

4. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


<RepeatBlock-Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 3 a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3 a) Na prekonanie nezrovnalostí a boj proti podvodom je potrebné kompenzovať rozmanitosť právnych a administratívnych systémov členských štátov. Zmeny v počte nezrovnalostí môžu súvisieť s vývojom viacročných programových cyklov a oneskoreným podávaním správ. To všetko si vyžaduje vytvorenie jednotného systému na zber údajov o nezrovnalostiach a prípadoch podvodov z členských štátov s cieľom zjednotiť postup podávania správ a zabezpečiť kvalitu a porovnateľnosť poskytovaných údajov.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Uznesenie Európskeho parlamentu z 3. mája 2018 o výročnej správe za rok 2016 o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom.  Dostupné na stránke: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0196+0+DOC+XML+V0//SK.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 3 b (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3 b) Význam preventívnych opatrení Komisie a Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) je nepopierateľný, ale dôležité je aj posilnenie vykonávania systému včasného odhaľovania rizika a vylúčenia (EDES) a informačného systému pre boj proti podvodom (AFIS) a dokončenie vnútroštátnych stratégií boja proti podvodom. V súvislosti s týmito aktivitami je potrebné vypracovať rámec digitalizácie všetkých postupov pri vykonávaní politík Únie (vrátane výziev na predkladanie návrhov, žiadostí, hodnotenia, vykonávania a platieb), ktorý by mali uplatňovať všetky členské štáty.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Uznesenie Európskeho parlamentu z 3. mája 2018 o výročnej správe za rok 2016 o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom. Dostupné na stránke: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0196+0+DOC+XML+V0//SK.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 6</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6) Podpora Únie v oblastiach ochrany finančných záujmov Únie, oznamovania nezrovnalostí a v oblasti vzájomnej administratívnej pomoci a spolupráce v colných a poľnohospodárskych záležitostiach by sa mala zjednodušiť do jedného programu, Európskeho programu pre boj proti podvodom (ďalej len „program“), s cieľom posilniť synergické účinky a rozpočtovú flexibilitu a zjednodušiť riadenie.

(6) Podpora Únie v oblastiach ochrany finančných záujmov Únie, oznamovania nezrovnalostí a v oblasti vzájomnej administratívnej pomoci a spolupráce v colných a poľnohospodárskych záležitostiach by sa mala zjednodušiť do jedného programu, Európskeho programu pre boj proti podvodom (ďalej len „program“), s cieľom posilniť synergické účinky a rozpočtovú flexibilitu a zjednodušiť riadenie bez toho, aby tým bola dotknutá účinná kontrola vykonávania programov vykonávaná spoluzákonodarcami.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 7 a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a) Ochrana finančných záujmov Únie by sa mala zameriavať na všetky aspekty rozpočtu Únie, tak na strane príjmov, ako aj na strane výdavkov. V tejto súvislosti by sa mala venovať náležitá pozornosť skutočnosti, že program je jediným konkrétnym programom na ochranu výdavkovej strany rozpočtu Únie.

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 10</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10) Na toto nariadenia sa vzťahujú horizontálne finančné pravidlá, ktoré prijali Európsky parlament a Rada na základe článku 322 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Tieto pravidlá sú stanovené v nariadení o rozpočtových pravidlách a upravujú najmä postup zostavovania a plnenia rozpočtu prostredníctvom grantov, obstarávania, cien, nepriamej implementácie, a stanovujú kontroly týkajúce sa zodpovednosti účastníkov finančných operácií. Pravidlá prijaté na základe článku 322 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa týkajú aj ochrany rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch, keďže dodržiavanie zásad právneho štátu je základným predpokladom správneho finančného riadenia a účinného financovania z prostriedkov EÚ.

(10) Na toto nariadenie sa vzťahujú horizontálne finančné pravidlá, ktoré prijali Európsky parlament a Rada na základe článku 322 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Tieto pravidlá sú stanovené v nariadení o rozpočtových pravidlách a upravujú najmä postup zostavovania a plnenia rozpočtu prostredníctvom grantov, obstarávania, cien, nepriamej implementácie, a stanovujú kontroly týkajúce sa zodpovednosti účastníkov finančných operácií. Na zmluvy, ktoré sú úplne alebo čiastočne financované z rozpočtu Únie v rámci programu, sa preto okrem iného vzťahujú zásady transparentnosti, proporcionality, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie, pričom granty musia byť navyše v súlade so zásadami spolufinancovania, nekumulácie a zákazu dvojitého financovania, neretroaktivity a neziskovosti. Pravidlá prijaté na základe článku 322 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa týkajú aj ochrany rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch, keďže dodržiavanie zásad právneho štátu je základným predpokladom správneho finančného riadenia a účinného financovania z prostriedkov EÚ.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Pozri článok 160 ods. 1 (zásady týkajúce sa obstarávania a koncesií) a článok 188 (zásady vzťahujúce sa na granty) nariadenia o rozpočtových pravidlách.

</Amend>

 

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 11 a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11 a) Maximálna miera spolufinancovania grantov v rámci programu nesmie presiahnuť 80 % oprávnených nákladov. Vo výnimočných a náležite odôvodnených prípadoch vymedzených v ročnom pracovnom programe, ako sú napríklad prípady týkajúce sa členských štátov vystavených vysokému riziku v súvislosti s finančnými záujmami Únie, by mala byť maximálna miera spolufinancovania stanovená  na 90 % oprávnených nákladov.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 12 a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12 a) Komisia by mala prijať pracovné programy v súlade s článkom 110 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Tieto pracovné programy by mali obsahovať opis akcií, ktoré sa majú financovať, údaje o sume vyčlenenej na každú akciu, orientačný harmonogram vykonávania a maximálnu mieru spolufinancovania grantov. Pri príprave pracovného programu by Komisia mala zohľadniť priority Európskeho parlamentu vyjadrené v rámci jeho ročného hodnotenia ochrany finančných záujmov Únie. Pracovný program by mal byť uverejnený na webovom sídle Komisie a predložený Európskemu parlamentu.

</Amend>

 

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 12 b (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12 b) Akcie by mali byť oprávnené na základe svojej schopnosti dosiahnuť špecifické ciele programu stanovené v článku 2. Môžu zahŕňať poskytovanie osobitnej technickej pomoci príslušným orgánom členských štátov, napríklad poskytovanie špecifických znalostí, špecializovaných a technicky vyspelých zariadení a účinných nástrojov informačných technológií (IT); zabezpečovanie potrebnej podpory a uľahčovanie vyšetrovaní, najmä vytváranie spoločných vyšetrovacích tímov a cezhraničných operácií; alebo zintenzívnenie výmen zamestnancov na konkrétne projekty. Oprávnené akcie môžu okrem toho zahŕňať aj organizovanie cielenej špecializovanej odbornej prípravy, workshopov zameraných na analýzu rizík a v náležitých prípadoch konferencií a štúdií.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 13</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13) Nákup vybavenia prostredníctvom nástroja finančnej podpory Únie pre vybavenie na colné kontroly26 môže mať pozitívny vplyv na boj proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy EÚ. V rámci nástroja finančnej podpory Únie pre vybavenie na colné kontroly a programu existuje spoločný záväzok zabrániť duplicitnej podpore Únie. Program by sa mal v zásade zameriavať na podporu nadobudnutia tých druhov vybavenia, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti nástroja finančnej podpory Únie pre vybavenie na colné kontroly, alebo na vybavenie, ktorého prijímateľmi sú iné orgány ako tie, na ktoré sa zameriava nástroj finančnej podpory Únie pre vybavenie na colné kontroly. Duplicite by sa malo zabrániť najmä v rámci prípravy ročných pracovných programov.

(13) Nákup vybavenia prostredníctvom nástroja finančnej podpory Únie pre vybavenie na colné kontroly26 môže mať pozitívny vplyv na boj proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy EÚ. V rámci nástroja finančnej podpory Únie pre vybavenie na colné kontroly a programu existuje spoločný záväzok zabrániť duplicitnej podpore Únie. Program by sa mal v zásade zameriavať na podporu nadobudnutia tých druhov vybavenia, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti nástroja finančnej podpory Únie pre vybavenie na colné kontroly, alebo na vybavenie, ktorého prijímateľmi sú iné orgány ako tie, na ktoré sa zameriava nástroj finančnej podpory Únie pre vybavenie na colné kontroly. Okrem toho by malo existovať jasné prepojenie medzi vplyvom financovaného vybavenia a ochranou finančných záujmov Únie. Predchádzanie duplicite a vytváranie synergií medzi programom a inými relevantnými programami v oblastiach, ako sú spravodlivosť, clá a vnútorné veci, by sa malo zaručiť najmä v rámci prípravy pracovných programov.

_________________

_________________

26 [ref]

26 [ref]

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

V súlade s pripomienkami Dvora audítorov uvedenými v jeho osobitnej správe č. 19/2017 Dovozné postupy: nedostatky v právnom rámci a neúčinné vykonávanie ovplyvňujú finančné záujmy EÚ

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 13 a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13 a) Program podporuje spoluprácu medzi správnymi orgánmi a orgánmi presadzovania práva členských štátov, a medzi týmito orgánmi a Komisiou vrátane úradu OLAF, ako aj ostatnými príslušnými orgánmi a agentúrami Únie, ako je napríklad Agentúra pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust), Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), s cieľom zabezpečiť účinnejšiu ochranu finančných záujmov Únie. Takisto bude v tejto súvislosti podporovať spoluprácu s Európskou prokuratúrou (EPPO), potom ako tento úrad začne plniť svoje úlohy.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 14</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14) Program by mal byť otvorený účasti krajín Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO), ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Mal by byť otvorený účasti pristupujúcich krajín, kandidátskych krajín a potenciálnych kandidátov, ako aj krajín v rámci Európskej susedskej politiky v súlade so všeobecnými zásadami a všeobecnými podmienkami účasti týchto krajín na programoch Únie stanovených v príslušných rámcových zmluvách a rozhodnutiach Rady pre pridruženie alebo v podobných dojednaniach. Program by mal byť otvorený aj iným tretím krajinám za predpokladu, že uzatvoria osobitnú dohodu, ktorá zahŕňa ich účasť na programoch Únie.

(14) Program by mal byť otvorený účasti krajín Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO), ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Mal by byť otvorený účasti pristupujúcich krajín, kandidátskych a potenciálnych kandidátskych krajín, ako aj krajín v rámci Európskej susedskej politiky v súlade so všeobecnými zásadami a všeobecnými podmienkami účasti týchto krajín na programoch Únie stanovených v príslušných rámcových zmluvách a rozhodnutiach Rady pre pridruženie alebo v podobných dojednaniach. Program by mal byť otvorený aj iným tretím krajinám za predpokladu, že uzatvorili dohodu o pridružení alebo uzatvoria osobitnú dohodu, ktorá zahŕňa ich účasť na programoch Únie.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Osobitná zmienka o tretích krajinách, ktoré uzatvorili dohodu o pridružení s EÚ.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 15 a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15 a) Mala by sa podporovať najmä účasť subjektov so sídlom v krajinách, ktoré majú platnú dohodu o pridružení s Úniou, s cieľom posilniť ochranu finančných záujmov Únie prostredníctvom spolupráce, ktorá sa týka ciel a výmeny najlepších postupov, najmä pokiaľ ide o spôsoby boja proti podvodom, korupcii a inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie a pokiaľ ide o výzvy spojené s novým technologickým vývojom;

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 22</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22) Podľa odseku 22 a 23 Medziinštitucionálnej dohody z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva35 treba vyhodnotiť tento program na základe informácií získaných splnením osobitných požiadaviek monitorovania a pritom zabrániť nadmernej regulácii a administratívnemu zaťaženiu, najmä pokiaľ ide o členské štáty. Vo vhodných prípadoch sa do takýchto požiadaviek môžu zaradiť aj merateľné ukazovatele ako základ pre hodnotenie účinkov programu v praxi.

(22) Podľa odseku 22 a 23 Medziinštitucionálnej dohody z 13. apríla o lepšej tvorbe práva35 treba tento program vyhodnotiť na základe informácií zozbieraných prostredníctvom predkladania správ, konkrétne požiadaviek na výkonnosť, monitorovanie a hodnotenie, pričom by sa malo zabrániť nadmernej regulácii a administratívnemu zaťaženiu, najmä pokiaľ ide o členské štáty. Vo vhodných prípadoch sa do takýchto požiadaviek môžu zaradiť aj merateľné ukazovatele ako základ pre hodnotenie účinkov programu v praxi. Hodnotenie by mal vykonať nezávislý hodnotiteľ.

__________________

__________________

35 Medziinštitucionálna dohoda medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016 (Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1).

35 Medziinštitucionálna dohoda medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1).

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Zosúladenie s Medziinštitucionálnou dohodou o lepšej tvorbe práva.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 23</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23) S cieľom vytvárať ustanovenia o rámci monitorovania a hodnotenia programu by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby sa tieto konzultácie viedli v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým v záujme zaistenia rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty poskytujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov a experti Európskeho parlamentu a Rady majú stály prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa venujú príprave delegovaných aktov.

(23) S cieľom doplniť toto nariadenie by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na prijatie pracovných programov. S cieľom zmeniť toto nariadenie by sa okrem toho mala právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o ukazovatele stanovené v prílohe II k tomuto nariadeniu. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby sa tieto konzultácie viedli v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým v záujme zaistenia rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty poskytujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov a experti Európskeho parlamentu a Rady majú stály prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa venujú príprave delegovaných aktov.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Zosúladenie so štandardným ustanovením odôvodnenia o delegovaných aktoch, ktoré bolo schválené v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva.

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 3 – odsek 1</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Finančné krytie na implementáciu programu na obdobie 2021 až 2027 je 181,207 milióna EUR v bežných cenách.

1. Finančné krytie na implementáciu programu na obdobie 2021 až 2027 je 321 314 000 EUR v cenách roku 2018 (362 414 000 v bežných cenách).

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

V súlade s rozhodnutím Konferencie predsedov z 13. septembra 2018 tento pozmeňujúci návrh odráža údaje uvedené v predbežnej správe o viacročnom finančnom rámci 2021 – 2027 prijatej na plenárnej schôdzi 14. novembra 2018.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 3 – odsek 2 – písmeno a</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) 114,207 milióna EUR na cieľ uvedený v článku 2 ods. 2 písm. a);

a) 202 512 000 EUR v cenách roku 2018 (228 414 000 EUR v bežných cenách) na cieľ uvedený v článku 2 ods. 2 písm. a);

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 3 – odsek 2 – písmeno b</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) 7 miliónov EUR na cieľ uvedený v článku 2 ods. 2 písm. b);

b) 12 412 000 EUR v cenách roku 2018 (14 miliónov EUR v bežných cenách) na cieľ uvedený v článku 2 ods. 2 písm. b);

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 3 – odsek 2 – písmeno c</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c) 60 miliónov EUR na cieľ uvedený v článku 2 ods. 2 písm. c).

c)  106 390 000 EUR v cenách roku 2018 (120 miliónov EUR v bežných cenách) na cieľ uvedený v článku 2 ods. 2 písm. b);

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 3 – odsek 2 a (nový)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2 a. Komisia je splnomocnená prerozdeliť finančné prostriedky medzi ciele stanovené v článku 2 ods. 2. Ak prerozdelením dôjde k zmene jednej zo súm stanovených v odseku 2 tohto článku o 10 % alebo viac, prerozdelenie sa uskutoční prostredníctvom delegovaného aktu prijatého v súlade s článkom 14.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 3 – odsek 3</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Suma uvedená v odseku 1 sa môže použiť na technickú a administratívnu pomoc určenú na implementáciu programu, ako sú prípravné, monitorovacie, kontrolné, audítorské a hodnotiace činnosti vrátane systémov informačných technológií na úrovni inštitúcií.

3. Suma uvedená v odseku 1 sa môže použiť na technickú a administratívnu pomoc určenú na implementáciu programu, ako sú prípravné, monitorovacie, kontrolné, audítorské a hodnotiace činnosti vrátane systémov informačných technológií na úrovni inštitúcií. Orientačné pridelenie rozpočtových prostriedkov uvedené v odseku 2 písm. a) navyše náležite zohľadní skutočnosť, že program sa ako jediný svojho druhu zameriava v rámci ochrany finančných záujmov Únie na stranu výdavkov.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 4 – odsek 1 – písmeno d – písmeno a</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) zabezpečuje spravodlivá rovnováha, pokiaľ ide o príspevky a výhody tretej krajiny, ktorá sa zúčastňuje na programoch Únie;

vypúšťa sa

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Obsah je uvedený v ostatných bodoch tohto odseku.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 5 – odsek 2</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Z programu sa môžu poskytovať finančné prostriedky v akejkoľvek forme stanovenej v nariadení o rozpočtových pravidlách, a to najmä vo forme grantov a verejného obstarávania, ako aj vo forme refundácie cestovných výdavkov a výdavkov na pobyt, ako sa stanovuje v článku 238 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

2. Z programu sa môžu poskytovať finančné prostriedky v akejkoľvek forme stanovenej v nariadení o rozpočtových pravidlách, a to najmä vo forme grantov v súlade s hlavou VIII a verejného obstarávania v súlade s hlavou VII, ako aj vo forme refundácie cestovných výdavkov a výdavkov na pobyt, ako sa stanovuje v článku 238 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Zahrnutie odkazov na nariadenie o rozpočtových pravidlách.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Kapitola 2 – názov</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

GRANTY

vypúšťa sa

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 7 – odsek 1</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Granty v rámci programu sa udeľujú a riadia v súlade s hlavou VIII nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Miera spolufinancovania v prípade grantov, ktoré boli udelené v rámci programu, nesmie presiahnuť 80 % oprávnených nákladov. Vo výnimočných a náležite odôvodnených prípadoch vymedzených v pracovných programoch, ktoré sú uvedené v článku 10, nesmie miera spolufinancovania presiahnuť 90 % oprávnených nákladov.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 8 – odsek 1</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na financovanie sú oprávnené len akcie, ktorými sa plnia ciele uvedené v článku 2.

Na financovanie sú oprávnené tieto akcie, ktorými sa plnia ciele uvedené v článku 2:

 

a) poskytovanie technických znalostí, špecializovaných a technicky vyspelých zariadení a účinných IT nástrojov, ktoré posilňujú nadnárodnú a multidisciplinárnu spoluprácu a spoluprácu s Komisiou;

 

b) zintenzívnenie výmen zamestnancov na konkrétne projekty, zabezpečovanie potrebnej podpory a uľahčovanie vyšetrovaní, najmä vytváranie spoločných vyšetrovacích tímov a cezhraničných operácií;

 

c) poskytovanie technickej a operačnej podpory na účely vnútroštátnych vyšetrovaní, najmä colným orgánom a orgánom presadzovania práva s cieľom posilniť boj proti podvodom a iným nezákonným činnostiam;

 

d) budovanie kapacít v oblasti IT v členských štátoch a tretích krajinách, rozširovanie výmen údajov, vytváranie a poskytovanie IT nástrojov na vyšetrovanie a monitorovanie spravodajskej činnosti;

 

e) organizovanie špecializovanej odbornej prípravy, workshopov zameraných na analýzu rizík, konferencií a štúdií zameraných na zlepšenie spolupráce a koordinácie služieb, ktorých sa týka ochrana finančných záujmov Únie;

 

f) financovanie súboru IT aplikácií, ktoré sa týkajú ciel a sú prevádzkované v rámci spoločného informačného systému spravovaného Komisiou, ktorý bol vytvorený na vykonávanie úloh zverených Komisii nariadením Rady (ES) č. 515/971a;

 

g) financovanie bezpečného elektronického komunikačného nástroja, ktorý má členským štátom uľahčovať plnenie povinnosti oznamovať zistené nezrovnalosti vrátane podvodov a ktorý podporuje riadenie a analýzu nezrovnalostí;

 

h) akékoľvek iné opatrenia stanovené v pracovných programoch podľa článku 10, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie všeobecných a osobitných cieľov uvedených v článku 2.

 

__________________

 

1a Nariadenie Rady (ES) č. 515/97 z 13. marca 1997 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach (Ú. v. ES L 82, 22.3.1997, s. 1).

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Do článku by sa mal vložiť podrobnejší opis oprávnených akcií.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 8 – odsek 1 a (nový)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Ak je súčasťou podporovaných akcií nadobudnutie vybavenia, Komisia zabezpečí, aby financované vybavenie prispievalo k ochrane finančných záujmov Únie.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

V súlade s pripomienkami Dvora audítorov uvedenými v jeho osobitnej správe č. 19/2017 Dovozné postupy: nedostatky v právnom rámci a neúčinné vykonávanie ovplyvňujú finančné záujmy EÚ.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 9 – odsek 2 – písmeno c</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c) akýkoľvek právny subjekt zriadený podľa práva Únie alebo akákoľvek medzinárodná organizácia.

c) akýkoľvek právny subjekt zriadený podľa práva Únie alebo akákoľvek medzinárodná organizácia podľa článku 156 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Zahrnúť odkaz na nariadenie o rozpočtových pravidlách.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 10 – odsek 1 a (nový)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Pracovné programy prijíma Komisia prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 14.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 10 – odsek 1 b (nový)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Komisia preskúma synergie medzi programom a inými relevantnými programami v oblastiach, ako sú spravodlivosť, clá a vnútorné veci, a zabezpečí, aby v rámci prípravy ročných pracovných programov nedochádzalo k duplicite.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 10 – odsek 1 c (nový)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Pracovné programy sa uverejnia na webovom sídle Komisie a postúpia sa Európskemu parlamentu, ktorý posúdi ich obsah a výsledky v rámci každoročného hodnotenia ochrany finančných záujmov Únie.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 11 – odsek 2</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Na zabezpečenie účinného posúdenia pokroku programu pri dosahovaní jeho cieľov je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 14 s cieľom zmeniť prílohu II na účely preskúmania alebo doplnenia ukazovateľov, ak to považuje za potrebné, a na účely doplnenia ustanovení o vytvorení rámca monitorovania a hodnotenia do tohto nariadenia.

2. Na zabezpečenie účinného posúdenia pokroku programu pri dosahovaní jeho cieľov je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 14 s cieľom zmeniť prílohu II na účely preskúmania alebo doplnenia ukazovateľov, ak to považuje za potrebné.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Uvedený rámec zatiaľ neexistuje.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 11 – odsek 2 a (nový)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2 a. Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade výročnú správu o výkonnosti programu.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 12 – odsek 1</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Hodnotenia sa vykonávajú včas, aby sa mohli využiť v rozhodovacom procese.

1. Hodnotenia vykonáva včas nezávislý hodnotiteľ, aby sa mohli využiť v rozhodovacom procese.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>34</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 12 – odsek 3</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Na konci implementácie programu, najneskôr však štyri roky po uplynutí obdobia uvedeného v článku 1, Komisia vykoná záverečné hodnotenie programu.

3. Na konci implementácie programu, najneskôr však tri roky po uplynutí obdobia uvedeného v článku 1, Komisia vykoná záverečné hodnotenie programu.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Hodnotenie programu po troch rokoch.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>35</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 12 – odsek 4</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Komisia oznámi závery týchto hodnotení spolu so svojimi pripomienkami Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a Európskemu dvoru audítorov.

4. Komisia oznámi závery týchto hodnotení spolu so svojimi pripomienkami Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a Európskemu dvoru audítorov a uverejní ich na svojom webovom sídle.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 14 – odsek 5 a (nový)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a. Delegovaný akt prijatý podľa článkov 10 a 13 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament ani Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

V návrhu chýba štandardná doložka.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>37</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 15 – odsek 1</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Príjemcovia finančných prostriedkov Únie priznávajú pôvod a zabezpečujú viditeľnosť finančných prostriedkov Únie (najmä pri propagácii akcií a ich výsledkov) tým, že poskytujú ucelené, účinné a primerané cielené informácie rôznym cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti. Priznanie pôvodu a zabezpečenie viditeľnosti finančných prostriedkov Únie sa nevyžaduje v prípade, že existuje riziko oslabenia účinného vykonávania činností zameraných proti podvodom a colných operačných činností.

1. Príjemcovia finančných prostriedkov Únie priznávajú pôvod a zabezpečujú maximálnu viditeľnosť finančných prostriedkov Únie (najmä pri propagácii akcií a ich výsledkov) tým, že poskytujú ucelené, účinné a primerané cielené informácie rôznym cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti. Priznanie pôvodu a zabezpečenie viditeľnosti finančných prostriedkov Únie sa nevyžaduje v prípade, že existuje riziko oslabenia účinného vykonávania činností zameraných proti podvodom a colných operačných činností.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>38</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 15 – odsek 2</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Komisia vykonáva v súvislosti s programom a jeho akciami a výsledkami informačné a komunikačné činnosti. Finančné zdroje pridelené na program zároveň prispievajú k inštitucionálnej komunikácii o politických prioritách Únie, pokiaľ sa týkajú cieľov uvedených v článku 2.

2. Komisia pravidelne vykonáva v súvislosti s programom a jeho akciami a výsledkami informačné a komunikačné činnosti. Finančné zdroje pridelené na program zároveň prispievajú k inštitucionálnej komunikácii o politických prioritách Únie, pokiaľ sa týkajú cieľov uvedených v článku 2.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>39</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha II – odsek 1 – pododsek 2 – bod 1.1 – písmeno a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

a) počtu a typu činností organizovaných a (spolu)financovaných prostredníctvom programu;

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Zahrnutie kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>40</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha II – odsek 1 – pododsek 2 – bod 1.2</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.2 : podielu členských štátov, ktoré každoročne dostanú podporu z programu.

1.2 : zoznamu členských štátov, ktoré každoročne dostanú podporu z programu, a príslušného podielu na financovaní.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>41</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha II – odsek 1 – pododsek 4 – písmeno a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

a) počet správ o nezrovnalostiach;

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Zahrnutie kvantitatívnych ukazovateľov.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>42</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha II – odsek 1 – pododsek 4 a (nový)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

miera spokojnosti používateľov, pokiaľ ide o používanie informačného systému pre boj proti podvodom.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>43</NumAm><DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha II – odsek 1 – pododsek 6 a (nový)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

počet a typ činností týkajúcich sa vzájomnej pomoci;

 


</Amend></RepeatBlock-Amend>


 

STANOVISKO Výboru pre rozpočet (23.11.2018)

<CommissionInt>pre Výbor pre kontrolu rozpočtu</CommissionInt>


<Titre>k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program EÚ pre boj proti podvodom</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD))</DocRef>

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: <Depute>Nedzhmi Ali</Depute>

 

 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 3 a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a) Treba sa primerane zaoberať rôznorodosťou právnych a administratívnych systémov členských štátov s cieľom vyriešiť nezrovnalosti a bojovať proti podvodom. Zmeny v počte nezrovnalostí môžu súvisieť s vývojom viacročných programových cyklov a oneskoreným podávaním správ. To všetko si vyžaduje vytvorenie jednotného systému zberu porovnateľných údajov o nezrovnalostiach a prípadoch podvodov z členských štátov s cieľom zjednotiť postup podávania správ a zabezpečiť kvalitu a porovnateľnosť poskytovaných údajov.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Uznesenie Európskeho parlamentu z 3. mája 2018 o výročnej správe za rok 2016 o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom.  Dostupné na stránke: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-0196&language=SK&ring=A8-2018-0135.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 3 b (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3b) Nepopierateľná je dôležitosť preventívnych opatrení Komisie a úradu OLAF, ale dôležité je aj posilnenie vykonávania systému včasného odhaľovania rizika a vylúčenia (EDES) a informačného systému pre boj proti podvodom (AFIS) a dokončenie vnútroštátnych stratégií boja proti podvodom. Z týchto požiadaviek vyplýva potreba vypracovať rámec digitalizácie všetkých postupov v rámci vykonávania politík EÚ (výzvy na predkladanie návrhov, žiadosti, hodnotenie, vykonávanie, platby), ktorý by mali uplatňovať všetky členské štáty.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Uznesenie Európskeho parlamentu z 3. mája 2018 o výročnej správe za rok 2016 o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom. Dostupné na stránke: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-0196&language=SK&ring=A8-2018-0135.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 6</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6) Podpora Únie v oblastiach ochrany finančných záujmov Únie, oznamovania nezrovnalostí a v oblasti vzájomnej administratívnej pomoci a spolupráce v colných a poľnohospodárskych záležitostiach by sa mala zjednodušiť do jedného programu, Európskeho programu pre boj proti podvodom (ďalej len „program“), s cieľom posilniť synergické účinky a rozpočtovú flexibilitu a zjednodušiť riadenie.

(6) Podpora Únie v oblastiach ochrany finančných záujmov Únie, oznamovania nezrovnalostí a v oblasti vzájomnej administratívnej pomoci a spolupráce v colných a poľnohospodárskych záležitostiach by sa mala zjednodušiť do jedného programu, Európskeho programu pre boj proti podvodom (ďalej len „program“), s cieľom posilniť synergické účinky a rozpočtovú flexibilitu a zjednodušiť riadenie. V rámci prípravy ročných pracovných programov sa budú navyše skúmať spôsoby zamedzenia duplicite a hľadania synergických účinkov medzi programom EÚ pre boj proti podvodom a inými relevantnými programami v oblastiach ako spravodlivosť, clá a vnútorné veci.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 10</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10) Na toto nariadenia sa vzťahujú horizontálne finančné pravidlá, ktoré prijali Európsky parlament a Rada na základe článku 322 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Tieto pravidlá sú stanovené v nariadení o rozpočtových pravidlách a upravujú najmä postup zostavovania a plnenia rozpočtu prostredníctvom grantov, obstarávania, cien, nepriamej implementácie, a stanovujú kontroly týkajúce sa zodpovednosti účastníkov finančných operácií. Pravidla prijaté na základe článku 322 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa týkajú aj ochrany rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch, keďže dodržiavanie zásad právneho štátu je základným predpokladom správneho finančného riadenia a účinného financovania z prostriedkov EÚ.

(10) Na toto nariadenie sa vzťahujú horizontálne finančné pravidlá, ktoré prijali Európsky parlament a Rada na základe článku 322 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Tieto pravidlá sú stanovené v nariadení o rozpočtových pravidlách a upravujú najmä postup zostavovania a plnenia rozpočtu prostredníctvom grantov, obstarávania, cien, nepriamej implementácie a stanovujú kontroly týkajúce sa zodpovednosti účastníkov finančných operácií. Na zmluvy, ktoré sú úplne alebo čiastočne financované z rozpočtu EÚ v rámci programu EÚ pre boj proti podvodom, sa preto okrem iného vzťahujú zásady transparentnosti, proporcionality, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie, pričom granty navyše musia byť v súlade so zásadami spolufinancovania, nekumulácie a zákazu dvojitého financovania, neretroaktivity a neziskovosti. Pravidla prijaté na základe článku 322 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa týkajú aj ochrany rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch, keďže dodržiavanie zásad právneho štátu je základným predpokladom správneho finančného riadenia a účinného financovania z prostriedkov EÚ.

<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>

Pozri článok 160 ods. 1 (zásady týkajúce sa obstarávania a koncesií) a článok 188 (zásady vzťahujúce sa na granty) nariadenia o rozpočtových pravidlách.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 3</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 3

Článok 3

Rozpočet

Rozpočet

1. Finančné krytie na implementáciu programu na obdobie 2021 až 2027 je 181,207 milióna EUR v bežných cenách.

1. Finančné krytie na implementáciu programu na obdobie 2021 až 2027 je 322 000 000 EUR v cenách roku 2018 (363 000 000 EUR v bežných cenách).

2. Orientačné rozdelenie sumy uvedenej v odseku 1 je takéto:

2. Orientačné rozdelenie sumy uvedenej v odseku 1 je takéto:

a) 114,207 milióna EUR na cieľ uvedený v článku 2 ods. 2 písm. a);

a) 203 000 000 EUR v cenách roku 2018 (229 000 000 EUR v bežných cenách) na cieľ uvedený v článku 2 ods. 2 písm. a);

b) 7 miliónov EUR na cieľ uvedený v článku 2 ods. 2 písm. b);

b) 12 000 000 EUR v cenách roku 2018 (14 000 000 EUR v bežných cenách) na cieľ uvedený v článku 2 ods. 2 písm. b);

c) 60 miliónov EUR na cieľ uvedený v článku 2 ods. 2 písm. c).

c) 107 000 000 EUR v cenách roku 2018 (120 000 000 EUR v bežných cenách) na cieľ uvedený v článku 2 ods. 2 písm. c).

3. Suma uvedená v odseku 1 sa môže použiť na technickú a administratívnu pomoc určenú na implementáciu programu, ako sú prípravné, monitorovacie, kontrolné, audítorské a hodnotiace činnosti vrátane systémov informačných technológií na úrovni inštitúcií.

3. Suma uvedená v odseku 1 sa môže použiť na technickú a administratívnu pomoc určenú na implementáciu programu, ako sú prípravné, monitorovacie, kontrolné, audítorské a hodnotiace činnosti vrátane systémov informačných technológií na úrovni inštitúcií.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>


POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Program EÚ pre boj proti podvodom

Referenčné čísla

COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD)

Gestorský výbor

 dátum oznámenia na schôdzi

CONT

14.6.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

 dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

14.6.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

 dátum vymenovania

Nedzhmi Ali

11.7.2018

Prerokovanie vo výbore

26.9.2018

 

 

 

Dátum prijatia

21.11.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

28

2

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

 


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

28

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

 

2

-

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

 

1

0

NI

Eleftherios Synadinos

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

 

 

 

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Program EÚ pre boj proti podvodom

Referenčné čísla

COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD)

Dátum predloženia v EP

30.5.2018

 

 

 

Gestorský výbor

 dátum oznámenia na schôdzi

CONT

14.6.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

 dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

14.6.2018

 

 

 

Spravodajcovia

 dátum menovania

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

12.7.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

13.12.2018

 

 

 

Dátum prijatia

29.1.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

17

0

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Jonathan Bullock, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Karin Kadenbach, Andrey Novakov, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Dátum predloženia

5.2.2019

 

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

17

+

ALDE

Nedzhmi Ali

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

PPE

Ingeborg Gräßle, Andrey Novakov, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

 

0

-

 

 

 

2

0

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Jean-François Jalkh

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

 

[1] Zatiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku.

Posledná úprava: 8. februára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia