Förfarande : 2018/0211(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0064/2019

Ingivna texter :

A8-0064/2019

Debatter :

PV 11/02/2019 - 13
CRE 11/02/2019 - 13

Omröstningar :

PV 12/02/2019 - 9.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0068

BETÄNKANDE     ***I
PDF 241kWORD 103k
4.2.2019
PE 630.376v02-00 A8-0064/2019

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av EU-programmet för bedrägeribekämpning

(COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 YTTRANDE från budgetutskottet
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av EU‑programmet för bedrägeribekämpning

(COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0386),

–  med beaktande av artiklarna 325 och 33 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0236/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av revisionsrättens yttrande av den 15 november 2018(1),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från budgetutskottet (A8-0064/2019).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet påpekar att den finansieringsram som specificeras i lagstiftningsförslaget endast är en vägledning för den lagstiftande myndigheten och att denna ram inte kan fastställas förrän en överenskommelse nåtts om förslaget till förordning om den fleråriga budgetramen för åren 2021–2027.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  Det är nödvändigt att kompensera för det breda spektrumet av rättsliga och administrativa system i medlemsstaterna för att det ska gå att få bukt med oegentligheter och bekämpa bedrägerier. Variationerna i antalet oriktigheter kan kopplas till hur de fleråriga programcyklerna framskrider och till sen rapportering. Allt detta kräver att det inrättas ett enhetligt system för insamling av uppgifter om oriktigheter och fall av bedrägerier i medlemsstaterna, i syfte att standardisera rapporteringsprocessen och säkerställa kvalitet och jämförbarhet mellan de uppgifter som lämnas.

Motivering

Europaparlamentets resolution av den 3 maj 2018 om årsrapporten för 2016 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier. Finns på http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-0196&language=SV&ring=A8-2018-0135

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3b)  Vikten av de förebyggande åtgärder som vidtas av kommissionen och Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) är odiskutabel, liksom förstärkningen av genomförandet av systemet för tidig upptäckt och uteslutning (Edes) och informationssystemet för bedrägeribekämpning (Afis) och slutförandet av de nationella bedrägeribekämpningsstrategierna. Inom ramen för dessa verksamheter måste det utarbetas en ram för digitaliseringen av alla processer i genomförandet av unionens politik (inbegripet uppmaningar att lämna förslag, tillämpning, utvärdering, genomförande och betalningar), som ska tillämpas av alla medlemsstater.

Motivering

Europaparlamentets resolution av den 3 maj 2018 om årsrapporten för 2016 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier. Finns på http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-0196&language=SV&ring=A8-2018-0135

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Unionens stöd på områdena skydd av unionens ekonomiska intressen, rapportering av oriktigheter samt ömsesidigt administrativt bistånd och samarbete i tull- och jordbrukslagstiftningen bör integreras i ett enda program, EU-programmet för bedrägeribekämpning (nedan kallat programmet) för att öka synergieffekter och budgetflexibilitet samt förenkla förvaltningen.

(6)  Unionens stöd på områdena skydd av unionens ekonomiska intressen, rapportering av oriktigheter samt ömsesidigt administrativt bistånd och samarbete i tull- och jordbrukslagstiftningen bör integreras i ett enda program, EU-programmet för bedrägeribekämpning (nedan kallat programmet) för att öka synergieffekter och budgetflexibilitet samt förenkla förvaltningen, utan att detta påverkar en effektiv kontroll från medlagstiftarnas sida av programmets genomförande.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a)  Skyddet av unionens ekonomiska intressen bör inriktas på alla aspekter av unionens budget, både på inkomstsidan och på utgiftssidan. I detta sammanhang bör vederbörlig hänsyn tas till det faktum att programmet är det enda program som specifikt är avsett att skydda utgiftssidan i unionens budget.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Övergripande finansiella regler som antas av Europaparlamentet och rådet på grundval av artikel 322 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är tillämpliga på denna förordning. Dessa regler fastställs i budgetförordningen och reglerar särskilt förfarandet för fastställande och genomförande av budgeten genom bidrag, upphandling, priser och indirekt genomförande och föreskriver kontroller av finansiella aktörers ansvar. Regler som antas på grundval av artikel 322 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt avser också skyddet av unionens budget vid allmänna brister i medlemsstaternas rättsstatsprincip, eftersom respekten för rättsstatsprincipen är en förutsättning för en sund ekonomisk förvaltning och en effektiv EU-finansiering.

(10)  Övergripande finansiella regler som antas av Europaparlamentet och rådet på grundval av artikel 322 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är tillämpliga på denna förordning. Dessa regler fastställs i budgetförordningen och reglerar särskilt förfarandet för fastställande och genomförande av budgeten genom bidrag, upphandling, priser och indirekt genomförande och föreskriver kontroller av finansiella aktörers ansvar. Kontrakt som finansieras helt eller delvis genom unionens budget inom ramen för programmet omfattas därför bland annat av principerna om transparens, proportionalitet, likabehandling och icke-diskriminering, medan bidrag även omfattas av principerna om samfinansiering, icke-kumulativ tilldelning och icke-dubbelfinansiering, icke-retroaktivitet och icke-vinst. Regler som antas på grundval av artikel 322 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt avser också skyddet av unionens budget vid allmänna brister i medlemsstaternas rättsstatsprincip, eftersom respekten för rättsstatsprincipen är en förutsättning för en sund ekonomisk förvaltning och en effektiv EU-finansiering.

Motivering

Se artikel 160.1 i budgetförordningen (principer för upphandling och koncessioner) och artikel 188 i budgetförordningen (principer för bidrag).

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a)  Den maximala samfinansieringsgraden för bidrag som tilldelas enligt programmet bör inte överskrida 80 % av de stödberättigande kostnaderna. I vederbörligen motiverade undantagsfall som anges i arbetsprogrammet, t.ex. fall som gäller medlemsstater som befinner sig i ett riskabelt läge vad gäller unionens ekonomiska intressen, får den maximala samfinansieringsgraden inte överstiga 90 % av de stödberättigande kostnaderna.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a)  Kommissionen bör anta arbetsprogrammen i enlighet med artikel 110 i budgetförordningen. Arbetsprogrammen bör innehålla en kortfattad beskrivning av de insatser som ska finansieras, uppgifter om finansieringsbelopp för varje åtgärd, en vägledande tidsplan för åtgärdernas genomförande samt den maximala andelen för samfinansiering av bidrag. När kommissionen utarbetar arbetsprogrammet bör den ta hänsyn till de prioriteringar som Europaparlamentet gett uttryck för inom ramen för den årliga utvärderingen av skyddet av unionens ekonomiska intressen. Arbetsprogrammet bör offentliggöras på kommissionens webbplats och översändas till Europaparlamentet.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 12b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12b)  Åtgärder bör vara stödberättigande på grundval av deras förmåga att uppnå de särskilda mål för programmet som avses i artikel 2. Dessa kan omfatta tillhandahållande av särskilt tekniskt bistånd till de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna, såsom tillhandahållande av särskild kunskap, specialiserad och tekniskt avancerad utrustning och effektiva it-verktyg, säkerställande av nödvändigt stöd och främjande av utredningar, i synnerhet genom gemensamma utredningsgrupper och gränsöverskridande insatser, eller utökning av personalutbytet i samband med vissa projekt. Stödberättigande åtgärder kan också omfatta särskild specialiserad utbildning, workshoppar om riskanalys samt, när så är lämpligt, konferenser och studier.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  Inköp av utrustning genom unionens instrument för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning26 kan ha en positiv inverkan på bekämpning av bedrägerier som skadar EU:s ekonomiska intressen. Det finns ett gemensamt ansvar för unionens instrument för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning och programmet för att undvika dubbelarbete inom unionens stöd. Programmets stöd bör i huvudsak inriktas på förvärv av sådana typer av utrustning som inte omfattas av tillämpningsområdet för unionens instrument för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning eller av utrustning för vilka mottagarna är andra myndigheter än de myndigheter som berörs av unionens instrument för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning. Vid utarbetandet av de årliga arbetsprogrammen bör det säkerställas att man undviker dubbelarbete.

(13)  Inköp av utrustning genom unionens instrument för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning26 kan ha en positiv inverkan på bekämpning av bedrägerier som skadar EU:s ekonomiska intressen. Det finns ett gemensamt ansvar för unionens instrument för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning och programmet för att undvika dubbelarbete inom unionens stöd. Programmets stöd bör i huvudsak inriktas på förvärv av sådana typer av utrustning som inte omfattas av tillämpningsområdet för unionens instrument för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning eller av utrustning för vilka mottagarna är andra myndigheter än de myndigheter som berörs av unionens instrument för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning. Dessutom bör det finnas en tydlig koppling mellan effekterna av den finansierade utrustningen och skyddet av unionens ekonomiska intressen. Vid utarbetandet av de årliga arbetsprogrammen bör det säkerställas att man undviker dubbelarbete samt skapar synergier mellan programmet och andra relevanta program på områden som rättsliga och inrikes frågor och tullfrågor.

_________________

_________________

26 [hänvisning]

26 [hänvisning]

Motivering

I enlighet med iakttagelserna i revisionsrättens särskilda rapport 19/2017 ”Importförfaranden: brister i den rättsliga ramen och oändamålsenlig tillämpning påverkar EU:s ekonomiska intressen”.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a)  Programmet stöder samarbete mellan medlemsstaternas administrativa och brottsbekämpande myndigheter och mellan dessa och kommissionen, inbegripet Olaf, samt andra relevanta unionsorgan och byråer, såsom byrån för straffrättsligt samarbete (Eurojust) och Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol), i syfte att säkerställa ett effektivare skydd för unionens ekonomiska intressen. Det kommer också att stödja samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten i detta avseende, så snart denna myndighet börjat utföra sina uppgifter.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  Programmet bör vara öppet för deltagande av länder i Europeiska frihandelssammanslutningen (Efta) som är medlemmar i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Det bör också vara öppet för deltagande av anslutande länder, kandidatländer och potentiella kandidatländer, samt länder som omfattas av den europeiska grannskapspolitiken, i enlighet med de allmänna principer och de allmänna villkor och bestämmelser för deltagande i unionens program som gäller för dessa länder enligt respektive ramavtal och associeringsrådsbeslut eller liknande arrangemang. Programmet bör också vara öppet för andra tredjeländer, under förutsättning att de ingår ett särskilt avtal om deras deltagande i unionens program.

(14)  Programmet bör vara öppet för deltagande av länder i Europeiska frihandelssammanslutningen (Efta) som är medlemmar i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Det bör också vara öppet för deltagande av anslutande länder, kandidatländer och potentiella kandidatländer, samt länder som omfattas av den europeiska grannskapspolitiken, i enlighet med de allmänna principer och de allmänna villkor och bestämmelser för deltagande i unionens program som gäller för dessa länder enligt respektive ramavtal och associeringsrådsbeslut eller liknande arrangemang. Programmet bör också vara öppet för andra tredjeländer, under förutsättning att de har ett associeringsavtal eller ingår ett särskilt avtal om sitt deltagande i unionens program.

Motivering

Ett särskilt omnämnande av tredjeländer med ett associeringsavtal med EU.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15a)  Deltagande för enheter som är etablerade i länder som har ett associeringsavtal med unionen bör särskilt uppmuntras, i syfte att stärka skyddet av unionens ekonomiska intressen genom samarbete i tullfrågor och utbyte av bästa praxis, särskilt när det gäller metoder för att bekämpa bedrägerier, korruption och annan olaglig verksamhet som skadar unionens ekonomiska intressen och när det gäller att hantera utmaningar som är kopplade till ny teknisk utveckling.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  I enlighet med punkterna 22 och 23 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 201635 behöver detta program utvärderas på grundval av information som samlats in till följd av särskilda övervakningskrav, samtidigt som överreglering och administrativa bördor undviks, särskilt för medlemsstaterna. Dessa krav kan i förekommande fall innefatta mätbara indikatorer som kan användas som utgångspunkt för utvärdering av programmets faktiska konsekvenser.

(22)  I enlighet med punkterna 22 och 23 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 201635 behöver detta program utvärderas på grundval av information som samlats in till följd av rapporteringskrav, närmare bestämt om resultat, övervakning och utvärdering, samtidigt som överreglering och administrativa bördor undviks, särskilt för medlemsstaterna. Dessa krav kan i förekommande fall innefatta mätbara indikatorer som kan användas som utgångspunkt för utvärdering av programmets faktiska konsekvenser. Utvärderingen bör utföras av en oberoende utvärderare.

__________________

__________________

35 Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om bättre lagstiftning av den 13 april 2016 (EUT L 123, 12.5.2016, s. 1).

35 Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om bättre lagstiftning av den 13 april 2016 (EUT L 123, 12.5.2016, s. 1).

Motivering

Överensstämmelse med det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  Befogenheten att anta rättsakter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt bör delegeras till kommissionen med avseende på att utarbeta bestämmelserna om en övervaknings- och utvärderingsram för programmet. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(23)  För att komplettera denna förordning bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på antagandet av arbetsprogrammen. I syfte att ändra denna förordning bör dessutom befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på de indikatorer som anges i bilaga II till denna förordning. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Motivering

Anpassning till standardklausulen i skälet i samband med delegerade akter enligt överenskommelsen i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Finansieringsramen för genomförandet av programmet för perioden 2021–2027 ska vara 181,207 miljoner EUR i löpande priser.

1.  Finansieringsramen för genomförandet av programmet för perioden 2021–2027 ska vara 321 314 000 EUR i 2018 års priser (362 414 000 EUR i löpande priser).

Motivering

I enlighet med talmanskonferensens beslut av den 13 september 2018 speglar detta ändringsförslag siffrorna i interimsbetänkandet om den fleråriga budgetramen 2021–2027, som antogs av plenarförsamlingen den 14 november 2018.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  114,207 miljoner EUR för det mål som avses i artikel 2.2 a.

a)  202 512 000 EUR i 2018 års priser (228 414 000 EUR i löpande priser) för det mål som avses i artikel 2.2 a.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  7 miljoner EUR för målet i artikel 2.2 b.

(b)  12 412 000 EUR i 2018 års priser (14 miljoner EUR i löpande priser) för målet i artikel 2.2 b.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  60 miljoner EUR för målet i artikel 2.2 c.

(c)  106 390 000 EUR i 2018 års priser (120 miljoner EUR i löpande priser) för målet i artikel 2.2 c.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Kommissionen ska ges befogenhet att omfördela medel mellan de mål som anges i artikel 2.2. Om en omfördelning innebär att 10 % eller mer av de belopp som anges i punkt 2 i denna artikel ändras ska omfördelningen ske genom en delegerad akt som antas i enlighet med artikel 14.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Det belopp som anges i punkt 1 får användas för tekniskt och administrativt bistånd för genomförandet av programmet, såsom förberedelser, övervakning, kontroll, revision och utvärdering, inklusive centrala informationstekniska system.

3.  Det belopp som anges i punkt 1 får användas för tekniskt och administrativt bistånd för genomförandet av programmet, såsom förberedelser, övervakning, kontroll, revision och utvärdering, inklusive centrala informationstekniska system. I den vägledande fördelningen i punkt 2 a ska dessutom vederbörlig hänsyn tas till att programmet är det enda i sitt slag som fokuserar på utgiftssidan av skyddet av unionens ekonomiska intressen.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 4 – led d – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  säkerställer en rimlig balans mellan bidraget från det tredjeland som deltar i unionens program och de fördelar som landet får genom respektive program,

utgår

Motivering

Innehållet ingår i de återstående leden i samma punkt.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Programmet får tillhandahålla finansiering i alla former som anges i budgetförordningen, särskilt bidrag och upphandling, samt ersättning för utgifter för resor och uppehälle i enlighet med vad som anges i artikel 238 i budgetförordningen.

2.  Programmet får tillhandahålla finansiering i alla former som anges i budgetförordningen, särskilt bidrag i enlighet med avdelning VIII och upphandling i enlighet med avdelning VII, samt ersättning för utgifter för resor och uppehälle i enlighet med vad som anges i artikel 238 i budgetförordningen.

Motivering

Innehåller hänvisningar till budgetförordningen.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Kapitel 2 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

BIDRAG

utgår

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Bidrag inom programmet ska tilldelas och förvaltas i enlighet med avdelning VIII i budgetförordningen.

Samfinansieringsgraden för bidrag som tilldelas enligt programmet ska inte överskrida 80 % av de stödberättigande kostnaderna. I sådana vederbörligen motiverade undantagsfall som anges i de årliga arbetsprogram som avses i artikel 10 får samfinansieringsgraden inte överskrida 90 % av de stödberättigande kostnaderna.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Endast åtgärder som genomför de mål som avses i artikel 2 ska berättiga till finansiering.

Följande åtgärder som genomför de mål som avses i artikel 2 ska berättiga till finansiering:

 

(a)  Tillhandahållande av teknisk kunskap, specialiserad och tekniskt avancerad utrustning och effektiva it-verktyg som förbättrar det gränsöverskridande samarbetet och samarbetet med kommissionen.

 

(b)  Utökning av personalutbytet i vissa projekt, säkerställande av nödvändigt stöd och främjande av utredningar, i synnerhet genom inrättande av gemensamma utredningsgrupper och gränsöverskridande insatser.

 

(c)  Tillhandahållande av tekniskt och operativt stöd till nationella utredningar, särskilt till tullmyndigheter och brottsbekämpande myndigheter, för att stärka kampen mot bedrägerier och annan olaglig verksamhet.

 

(d)  Uppbyggnad av it-kapaciteten i medlemsstaterna och tredjeländer, ökning av utbytet av uppgifter, utveckling och tillhandahållande av it-verktyg för utredning och övervakning av underrättelsearbetet.

 

(e)  Specialiserad utbildning, workshoppar för riskanalys, konferenser och undersökningar som syftar till att förbättra samarbetet och samordningen när det gäller tjänster relaterade till skyddet av unionens ekonomiska intressen.

 

(f)  Finansiering av en uppsättning it-applikationer som rör tullfrågor och drivs under ett gemensamt informationssystem förvaltat av kommissionen, och som är utformade att utföra de uppgifter som anförtrotts kommissionen genom rådets förordning (EG) nr 515/971a.

 

(g)  Finansiering av ett säkert elektroniskt kommunikationsverktyg som underlättar medlemsstaternas skyldighet att rapportera upptäckta oriktigheter, inklusive bedrägeri, och som stöder förvaltning och analys av dessa.

 

(h)  Övriga åtgärder i enlighet med de arbetsprogram som avses i artikel 10 och som är nödvändiga för att nå de allmänna och särskilda mål som avses i artikel 2.

 

__________________

 

1a Rådets förordning (EG) nr 515/97 av den 13 mars 1997 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen (EGT L 82, 22.3.1997, s. 1).

 

Motivering

En mer detaljerad beskrivning av de stödberättigande åtgärderna bör ingå i artikeln.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 8 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

När den åtgärd som får stöd innebär anskaffning av utrustning ska kommissionen se till att den finansierade utrustningen bidrar till skyddet av unionens ekonomiska intressen.

Motivering

I enlighet med iakttagelserna i revisionsrättens särskilda rapport 19/2017 ”Importförfaranden: brister i den rättsliga ramen och oändamålsenlig tillämpning påverkar EU:s ekonomiska intressen”.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Varje rättslig enhet som inrättats i enlighet med unionsrätten eller varje internationell organisation.

(c)  Varje rättslig enhet som inrättats i enlighet med unionsrätten eller varje internationell organisation, enligt definitionen i artikel 156 i budgetförordningen.

Motivering

En hänvisning till budgetförordningen införs.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 10 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Arbetsprogrammen ska antas av kommissionen genom delegerade akter i enlighet med artikel 14.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 10 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Vid utarbetandet av arbetsprogrammen ska kommissionen undersöka möjliga synergier mellan programmet och andra relevanta program på områden som rättsliga och inrikes frågor och tullfrågor och se till att dubbelarbete undviks.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 10 – stycke 1c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Arbetsprogrammen ska offentliggöras på kommissionens webbplats och översändas till Europaparlamentet, som ska bedöma deras innehåll och resultat inom ramen för den årliga utvärderingen av skyddet av unionens ekonomiska intressen.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  För att säkerställa en effektiv bedömning av programmets framsteg i riktning mot uppnåendet av dess mål ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 14 med avseende på att ändra bilaga II i syfte att se över eller komplettera indikatorerna där så krävs och att komplettera denna förordning med bestämmelser om inrättandet av en ram för övervakning och utvärdering.

2.  För att säkerställa en effektiv bedömning av programmets framsteg i riktning mot uppnåendet av dess mål ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 14 med avseende på att ändra bilaga II i syfte att se över eller komplettera indikatorerna där så krävs.

Motivering

Den ram som det hänvisas till finns för närvarande inte.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Kommissionen ska årligen lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om programmets resultat.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Utvärderingar ska utföras i god tid för att kunna användas i beslutsprocessen.

1.  Utvärderingar ska utföras i god tid av en oberoende utvärderare för att kunna användas i beslutsprocessen.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Vid utgången av programmets genomförandeperiod, dock senast fyra år efter utgången av den period som anges i artikel 1, ska kommissionen göra en slututvärdering av programmet.

3.  Vid utgången av programmets genomförandeperiod, dock senast tre år efter utgången av den period som anges i artikel 1, ska kommissionen göra en slututvärdering av programmet.

Motivering

Utvärdering av programmet efter tre år.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Kommissionen ska överlämna slutsatserna från dessa utvärderingar tillsammans med sina egna iakttagelser till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och Europeiska revisionsrätten.

4.  Kommissionen ska överlämna slutsatserna från dessa utvärderingar tillsammans med sina egna iakttagelser till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och Europeiska revisionsrätten, och offentliggöra dem på kommissionens webbplats.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 10 och 13 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Motivering

Standardklausulen saknas i förslaget.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Mottagarna av unionsfinansiering ska framhålla unionsfinansieringens ursprung och säkerställa dess synlighet (i synnerhet när de främjar åtgärderna och deras resultat) genom att tillhandahålla enhetlig, verkningsfull och proportionell riktad information till olika målgrupper, däribland medierna och allmänheten. Att framhålla ursprunget och säkerställa unionsfinansieringens synlighet ska inte krävas när det finns en risk för att äventyra det effektiva utförandet av bedrägeribekämpning och tullens operativa verksamhet.

1.  Mottagarna av unionsfinansiering ska framhålla unionsfinansieringens ursprung och säkerställa största möjliga synlighet för den (i synnerhet när de främjar åtgärderna och deras resultat) genom att tillhandahålla enhetlig, verkningsfull och proportionell riktad information till olika målgrupper, däribland medierna och allmänheten. Att framhålla ursprunget och säkerställa unionsfinansieringens synlighet ska inte krävas när det finns en risk för att äventyra det effektiva utförandet av bedrägeribekämpning och tullens operativa verksamhet.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen ska vidta informations- och kommunikationsåtgärder avseende programmet och dess åtgärder och resultat. Medel som tilldelats programmet ska också bidra till den gemensamma kommunikationen av unionens politiska prioriteringar, i den mån de har anknytning till de mål som avses i artikel 2.

2.  Kommissionen ska regelbundet vidta informations- och kommunikationsåtgärder avseende programmet och dess åtgärder och resultat. Medel som tilldelats programmet ska också bidra till den gemensamma kommunikationen av unionens politiska prioriteringar, i den mån de har anknytning till de mål som avses i artikel 2.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Bilaga II – indikator 1 – led 1.1 – led a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

a)  Antal och typ av verksamheter som organiserats och (sam-) finansierats genom programmet.

Motivering

Kvantitativa och kvalitativa indikatorer inkluderas.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Bilaga II – indikator 1 – led 1.2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.2: Procentandel av medlemsstater som varje år får stöd genom programmet.

1.2: Förteckning över medlemsstater som varje år får stöd genom programmet och respektive finansieringsandel.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Bilaga II – indikator 2 – led a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

a)  Antal rapporterade oriktigheter.

Motivering

Kvantitativa indikatorer inkluderas.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Bilaga II – indikator 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Grad av tillfredsställelse i samband med användningen av informationssystemet för bedrägeribekämpning.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Bilaga II – indikator 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Antal och typ av verksamheter som omfattas av ömsesidigt bistånd.

(1)

Ännu ej offentliggjort i EUT.


YTTRANDE från budgetutskottet (23.11.2018)

till budgetkontrollutskottet

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av EU-programmet för bedrägeribekämpning

(COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD))

Föredragande av yttrande: Nedzhmi Ali

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  Det breda spektrumet av rättsliga och administrativa system i medlemsstaterna behöver hanteras på ett lämpligt sätt för att det ska gå att få bukt med oriktigheter och bekämpa bedrägerier. Fluktuationerna i antalet oriktigheter kan kopplas till hur de fleråriga programcyklerna fortskrider och till sen rapportering. För allt detta krävs att det inrättas ett enhetligt system för insamling av jämförbara uppgifter om oriktigheter och fall av bedrägerier i medlemsstaterna, i syfte att standardisera rapporteringsprocessen och säkerställa kvalitet och jämförbarhet hos de uppgifter som lämnas.

Motivering

Europaparlamentets resolution av den 3 maj 2018 om årsrapporten för 2016 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier. Tillgänglig på http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-0196&language=SV&ring=A8-2018-0135

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3b)  Vikten av kommissionens och Olafs förebyggande åtgärder är odiskutabel, liksom förstärkningen av genomförandet av systemet för tidig upptäckt och uteslutning (Edes) och informationssystemet för bedrägeribekämpning (Afis) och slutförande av de nationella bedrägeribekämpningsstrategierna. För att uppfylla dessa krav måste det utarbetas en ram för digitaliseringen av alla processer i genomförandet av EU:s politik (uppmaningar att lämna förslag, tillämpning, utvärdering, genomförande, betalningar), som ska tillämpas av alla medlemsstater.

Motivering

Europaparlamentets resolution av den 3 maj 2018 om årsrapporten för 2016 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier. Tillgänglig på http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-0196&language=SV&ring=A8-2018-0135

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Unionens stöd på områdena skydd av unionens ekonomiska intressen, rapportering av oriktigheter samt ömsesidigt administrativt bistånd och samarbete i tull- och jordbrukslagstiftningen bör integreras i ett enda program, EU-programmet för bedrägeribekämpning (nedan kallat programmet) för att öka synergieffekter och budgetflexibilitet samt förenkla förvaltningen.

(6)  Unionens stöd på områdena skydd av unionens ekonomiska intressen, rapportering av oriktigheter samt ömsesidigt administrativt bistånd och samarbete i tull- och jordbrukslagstiftningen bör integreras i ett enda program, EU-programmet för bedrägeribekämpning (nedan kallat programmet) för att öka synergieffekter och budgetflexibilitet samt förenkla förvaltningen. Vid utarbetandet av de årliga arbetsprogrammen kommer man dessutom att undersöka hur det är möjligt att undvika dubbelarbete och skapa synergier mellan EU-programmet för bedrägeribekämpning och andra relevanta program på områden som rättsliga och inrikes frågor och tullfrågor.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Övergripande finansiella regler som antas av Europaparlamentet och rådet på grundval av artikel 322 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är tillämpliga på denna förordning. Dessa regler fastställs i budgetförordningen och reglerar särskilt förfarandet för fastställande och genomförande av budgeten genom bidrag, upphandling, priser och indirekt genomförande och föreskriver kontroller av finansiella aktörers ansvar. Regler som antas på grundval av artikel 322 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt avser också skyddet av unionens budget vid allmänna brister i medlemsstaternas rättsstatsprincip, eftersom respekten för rättsstatsprincipen är en förutsättning för en sund ekonomisk förvaltning och en effektiv EU-finansiering.

(10)  Övergripande finansiella regler som antas av Europaparlamentet och rådet på grundval av artikel 322 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är tillämpliga på denna förordning. Dessa regler fastställs i budgetförordningen och reglerar särskilt förfarandet för fastställande och genomförande av budgeten genom bidrag, upphandling, priser och indirekt genomförande och föreskriver kontroller av finansiella aktörers ansvar. Kontrakt som finansieras helt eller delvis genom EU-budgeten inom ramen för EU-programmet för bedrägeribekämpning omfattas därför bland annat av principerna om transparens, proportionalitet, likabehandling och icke-diskriminering, medan bidrag även omfattas av principerna om samfinansiering, icke-kumulativ tilldelning och icke-dubbelfinansiering, icke-retroaktivitet och icke-vinst. Regler som antas på grundval av artikel 322 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt avser också skyddet av unionens budget vid allmänna brister i medlemsstaternas rättsstatsprincip, eftersom respekten för rättsstatsprincipen är en förutsättning för en sund ekonomisk förvaltning och en effektiv EU-finansiering.

Motivering

Se artikel 160.1 i budgetförordningen (principer för upphandling och koncessioner) och artikel 188 i budgetförordningen (principer för bidrag).

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Artikel 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 3

Artikel 3

Budget

Budget

1.  Finansieringsramen för genomförandet av programmet för perioden 2021–2027 ska vara 181,207 miljoner EUR i löpande priser.

1.  Finansieringsramen för genomförandet av programmet för perioden 2021–2027 ska vara 322 000 000 EUR i 2018 års priser (363 000 000 EUR i löpande priser).

2.  Den vägledande fördelningen av det belopp som anges i punkt 1 ska vara följande:

2.  Den vägledande fördelningen av det belopp som anges i punkt 1 ska vara följande:

(a)  114,207 miljoner EUR för det mål som avses i artikel 2.2 a.

(a)  203 000 000 EUR i 2018 års priser (229 000 000 EUR i löpande priser) för det mål som avses i artikel 2.2 a.

(b)  7 miljoner EUR för målet i artikel 2.2 b.

(b)  12 000 000 EUR i 2018 års priser (14 000 000 EUR i löpande priser) för det mål som avses i artikel 2.2 b.

(c)  60 miljoner EUR för målet i artikel 2.2 c.

(c)  107 000 000 EUR i 2018 års priser (120 000 000 EUR i löpande priser) för det mål som avses i artikel 2.2 c.

3.  Det belopp som anges i punkt 1 får användas för tekniskt och administrativt bistånd för genomförandet av programmet, såsom förberedelser, övervakning, kontroll, revision och utvärdering, inklusive centrala informationstekniska system.

3.  Det belopp som anges i punkt 1 får användas för tekniskt och administrativt bistånd för genomförandet av programmet, såsom förberedelser, övervakning, kontroll, revision och utvärdering, inklusive centrala informationstekniska system.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

EU-programmet för bedrägeribekämpning

Referensnummer

COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

CONT

14.6.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

14.6.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Nedzhmi Ali

11.7.2018

Behandling i utskott

26.9.2018

 

 

 

Antagande

21.11.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

28

2

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

28

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

1

0

NI

Eleftherios Synadinos

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

EU-programmet för bedrägeribekämpning

Referensnummer

COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD)

Framläggande för parlamentet

30.5.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

CONT

14.6.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

14.6.2018

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

12.7.2018

 

 

 

Behandling i utskott

13.12.2018

 

 

 

Antagande

29.1.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

17

0

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Jonathan Bullock, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Karin Kadenbach, Andrey Novakov, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Ingivande

5.2.2019


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

17

+

ALDE

Nedzhmi Ali

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

PPE

Ingeborg Gräßle, Andrey Novakov, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

0

-

 

 

2

0

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Jean-François Jalkh

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 8 februari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy