Postup : 2018/0813(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0065/2019

Předložené texty :

A8-0065/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/02/2019 - 10.5

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0119

ZPRÁVA     *
PDF 179kWORD 55k
6.2.2019
PE 632.944v03-00 A8-0065/2019

o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření Dohody o spolupráci mezi Eurojustem a Gruzií ze strany Eurojustu

(13483/2018 – C8-0484/2018 – 2018/0813(CNS))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodajka: Sylvia-Yvonne Kaufmann

(Zjednodušený postup – čl. 50 odst. 1 jednacího řádu)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO VÝBORU PRO PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření Dohody o spolupráci mezi Eurojustem a Gruzií ze strany Eurojustu

(13483/2018 – C8-0484/2018 – 2018/0813(CNS))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Rady (13483/2018),

–  s ohledem na čl. 39 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii ve znění Amsterodamské smlouvy a článek 9 Protokolu č. 36 o přechodných ustanoveních, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0484/2018),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2002/187/SVV ze dne 28. února 2002 o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti(1), a zejména na čl. 26a odst. 2 tohoto rozhodnutí,

–  s ohledem na článek 78c jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a stanovisko Výboru pro právní záležitosti (A8-0065/2019),

1.  schvaluje návrh Rady;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby opětovně konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1)

Úř. věst. L 63, 6.3.2002, s. 1.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Dohoda o spolupráci mezi Eurojustem a Gruzií následuje model podobných dohod, které Eurojust uzavřel v minulosti (např. mezi Eurojustem a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, Eurojustem a USA, Eurojustem a Norskem, Eurojustem a Švýcarskem a naposledy mezi Eurojustem a Albánií). Účelem těchto dohod je podpořit spolupráci, pokud jde o boj proti závažné trestné činnosti, především proti organizovanému zločinu a terorismu. Nabízejí mimo jiné kontaktní místa a výměnu informací pro styčné úředníky. Taková spolupráce je založena na čl. 26a odst. 2 rozhodnutí Rady 2002/187/SVV ze dne 28. února 2002 o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti.

Organizované zločinecké skupiny pocházející z Gruzie působí v členských státech EU (viz např. nedávná společná akce Gruzie, Řecka a Francie v roce 2018) a Gruzie je státem, v kterém po skončení konfliktu zůstalo velké množství zbraní a který má potenciál obchodovat se zbraněmi (viz např. zpráva ministerstva zahraničí USA o trestné činnosti a bezpečnosti v Gruzii v roce 2018). Evropská komise ve své zprávě v rámci mechanismu pro pozastavení zrušení vízové povinnosti (COM(2017)815) uvedla, že „organizované zločinecké skupiny z Gruzie jsou nadále zmiňovány jako jedny z nejčastěji zastoupených národností mimo EU, které jsou zapojeny do závažné a organizované trestné činnosti v EU. Gruzínské organizované zločinecké skupiny jsou velmi mobilní, zapojují se hlavně do organizované majetkové trestné činnosti (zejména do organizovaných vloupání a krádeží) a působí především ve Francii, Řecku, Německu, Itálii a Španělsku. Tyto skupiny jsou velkou hrozbou pro EU, protože jejich aktivity jsou často přehlíženy jako trestná činnost nízké intenzity, jejich moc nad kriminálním prostředím postupně roste a spolupracují s dalšími organizovanými zločineckými skupinami ze zemí mimo EU. Gruzie zůstává tranzitní zemí pro různé nelegální komodity pašované do EU, zejména drogy. Gruzie se stále častěji využívá k legalizaci nezákonných výnosů pocházejících od různých organizovaných zločineckých skupin v EU i mimo EU a stává se tranzitní zemí pro legalizované výnosy z trestné činnosti.“ Podobná dohoda tudíž může posílit spolupráci v boji proti organizované trestné činnosti a je v zájmu Gruzie a členských států EU, neboť organizovaná trestná činnost je nadnárodním problémem. S ohledem na již existující dohodu mezi Europolem a Gruzií z roku 2017, která se týká policejní spolupráce, je taková dohoda vítána rovněž v oblasti soudní spolupráce.

Tato spolupráce pomůže rovněž gruzínským orgánům zajistit trvalé plnění jejich povinností a jejich vážně míněného závazku předcházet organizované trestné činnosti a bojovat proti ní (např. nová Národní strategie pro boj proti organizované trestné činnosti na období 2017–2020, reformy policie od roku 2015, úsilí o posílení soudnictví na základě zpráv Rady Evropy, dohoda s Europolem z roku 2017 atd.). Komise dokonce uvedla, že pokud jde o kritéria v oblasti uvolnění vízového režimu, měla by Gruzie „prioritně vytvořit operační rámec pro dohodu o spolupráci uzavřenou s Europolem a uzavřít dohodu o spolupráci s agenturou Eurojust“.

V souladu se současným rozhodnutím Eurojustu lze takové dohody o spolupráci mezi Eurojustem a třetími zeměmi obsahující ujednání o výměně osobních údajů uzavírat pouze v případě, že se na dotyčný subjekt vztahuje Úmluva Rady Evropy ze dne 28. ledna 1981, nebo poté, co hodnocení potvrdí, že tento subjekt zajišťuje přiměřenou úroveň ochrany údajů. V této souvislosti je nutno poukázat na to, že Gruzie zmíněnou dohodu ratifikovala v roce 2005 a její dodatkový protokol v roce 2014. Pokud jde o ustanovení dohody o ochraně údajů, společný kontrolní orgán Eurojustu k nim vydal dne 19. dubna 2018 kladné stanovisko. Uvedl však, že „článek 17 (Bezpečnost údajů) návrhu dohody nepočítá s tím, že by se strany dohody navzájem informovaly o narušení bezpečnosti osobních údajů. Společný kontrolní orgán proto doporučuje, aby Eurojust tento prvek zohlednil v rámci pravidelných konzultačních schůzek s gruzínskými protějšky, které stanoví článek 20 návrhu dohody, zejména s přihlédnutím k příslušným ustanovením směrnice o zpracování osobních údajů policií. Společný kontrolní orgán dále Eurojust vyzývá, aby toto ustanovení zahrnul do budoucích dohod o spolupráci se třetími stranami a státy“. Zpravodajka toto prohlášení podporuje. Rovněž nové nařízení (EU) č. 2018/1727 o Eurojustu, kterým se nahrazuje a zrušuje rozhodnutí Rady 2002/187/SVV, stanoví možnost dohod se třetími zeměmi, podle nichž jsou tyto dohody možným základem pro předávání osobních údajů, pokud budou dodrženy obecné zásady pro předávání operativních osobních údajů třetím zemím (viz v tomto ohledu článek 56 nařízení).

Vhledem ke všemu uvedenému tedy zpravodajka souhlasí s návrhem prováděcího rozhodnutí Rady, pokud jde o návrh Dohody o spolupráci mezi Eurojustem a Gruzií.


STANOVISKO VÝBORU PRO PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

pan Claude Moraes

předseda

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

BRUSEL

Věc:  Stanovisko ve formě dopisu k návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření Dohody o spolupráci mezi Eurojustem a Gruzií ze strany Eurojustu (2018/0813(CNS))

Vážený pane předsedo,

Výbor pro právní záležitosti, kterému mám tu čest předsedat, byl vyzván k tomu, aby Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci předložil své stanovisko k rozhodnutí, jež se týká návrhu Dohody o spolupráci mezi Eurojustem a Gruzií (2018/0813(CNS)). Zpravodajkou byla jmenována paní Joëlle Bergeronová. Vzhledem ke lhůtě pro přijetí zprávy ve Vašem výboru se Výbor pro právní záležitosti rozhodl zaslat své stanovisko ve formě dopisu.

Dotčeným rozhodnutím se schvaluje uzavření Dohody o spolupráci mezi Eurojustem a Gruzií (dále jen „dohoda“) v zájmu posílení soudní spolupráce v boji proti závažné organizované trestné činnosti a korupci. Dohoda obsahuje ustanovení o výměně osobních údajů. Dne 20. září 2018 ji schválilo kolegium Eurojustu.

V souladu s čl. 26a odst. 2 rozhodnutí Rady ze dne 28. února 2002 o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) naposledy pozměněného rozhodnutím Rady 2009/426/JHA ze dne 16. prosince 2008 je subjektem, který uděluje souhlas s uzavřením dohod mezi Eurojustem a třetími zeměmi nebo mezinárodními organizacemi ze strany Eurojustu, Rada. K tomu musí být splněny podmínky stanovené v článku 26a. Udělení souhlasu by měla předcházet konzultace s Parlamentem.

Výbor pro právní záležitosti je přesvědčen, že operativní spolupráce Eurojustu s Gruzií je pro boj proti nadnárodní trestné činnosti a posílení soudní spolupráce v Evropě nezbytná. Výbor pro právní záležitosti dohodu podporuje a v návaznosti na jednání mezi koordinátory, které proběhlo písemným postupem, a na přijetí stanoviska na schůzi konané dne 23. ledna 2019(1) proto navrhuje, aby bylo prováděcí rozhodnutí Rady přijato beze změn. Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako věcně příslušný výbor, aby navrhl schválení návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření Dohody o spolupráci mezi Eurojustem a Gruzií ze strany Eurojustu.

Věřím, že naše stanovisko bude užitečným příspěvkem k návrhu zprávy, kterou Váš výbor vypracovává.

S pozdravem

Pavel Svoboda

(1)

Konečného hlasování se zúčastnili: Pavel Svoboda (předseda), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (místopředsedkyně), Jean-Marie Cavada (místopředseda), Mady Delvaux (místopředsedkyně), Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Pascal Durand, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Angelika Niebler, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, József Szájer, Axel Voss, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Kosma Złotowski, Luis de Grandes Pascual, Lola Sánchez Caldentey (za Kostase Chrysogonose podle čl. 200 odst. 2)).


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Návrh dohody o spolupráci mezi Eurojustem a Gruzií

Referenční údaje

13483/2018 – C8-0484/2018 – 2018/0813(CNS)

Datum konzultace s EP

15.11.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

28.11.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

JURI

28.11.2018

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Sylvia-Yvonne Kaufmann

7.1.2019

 

 

 

Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

10.12.2018

Projednání ve výboru

24.1.2019

4.2.2019

 

 

Datum přijetí

4.2.2019

 

 

 

Datum předložení

6.2.2019

Poslední aktualizace: 8. února 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí