Postupak : 2018/0813(CNS)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0065/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0065/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 14/02/2019 - 10.5

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0119

IZVJEŠĆE     *
PDF 173kWORD 54k
6.2.2019
PE 632.944v03-00 A8-0065/2019

o Nacrtu provedbene odluke Vijeća o odobrenju sklapanja od strane Eurojusta Sporazuma o suradnji između Eurojusta i Gruzije

(13483/2018 – C8-0484/2018 – 2018/0813(CNS))

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Izvjestiteljica: Sylvia-Yvonne Kaufmann

(Pojednostavljeni postupak – članak 50. stavak 1. Poslovnika)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Nacrtu provedbene odluke Vijeća o odobrenju sklapanja od strane Eurojusta Sporazuma o suradnji između Eurojusta i Gruzije

(13483/2018 – C8-0484/2018 – 2018/0813(CNS))

(Savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Nacrt Vijeća (13483/2018),

–  uzimajući u obzir članak 39. stavak 1. Ugovora o Europskoj uniji, izmijenjen Ugovorom iz Amsterdama, i članak 9. Protokola br. 36 o prijelaznim odredbama, na temelju kojih se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0484/2018),

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2002/187/PUP od 28. veljače 2002. kojom se osniva Eurojust s ciljem jačanja borbe protiv teških kaznenih djela(1), a posebno njezin članak 26.a stavak 2.,

–  uzimajući u obzir članak 78.c Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove i mišljenje Odbora za pravna pitanja (A8-0065/2019),

1.  prihvaća Nacrt Vijeća;

2.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako se namjerava udaljiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

3.  traži od Vijeća da se s njim ponovno savjetuje ako namjerava bitno izmijeniti tekst koji je Parlament prihvatio;

4.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)

SL L 63, 6.3.2002., str. 1.


OBRAZLOŽENJE

Sporazum o suradnji između Eurojusta i Gruzije slijedi model sličnih sporazuma koje je Eurojust sklopio u prošlosti (primjerice Eurojust-bivša jugoslavenska republika Makedonija, Eurojust-SAD, Eurojust-Norveška, Eurojust-Švicarska te, najnoviji u nizu, Eurojust-Albanija). Svrha takvih sporazuma jest poticanje ssuradnje u suzbijanju teških kaznenih djela, posebno organiziranog kriminala i terorizma. Sporazumima se predviđa uspostava kontaktnih točaka, časnika za vezu te razmjena informacija. Takvi sporazumi o suradnji temelje se na članku 26.a stavku 2. Odluke Vijeća 2002/187/PUP od 28. veljače 2002. o osnivanju Eurojusta s ciljem jačanja borbe protiv teških kaznenih djela.

Skupine organiziranog kriminala podrijetlom iz Gruzije djeluju u državama članicama EU-a (vidi, primjerice, nedavno zajedničko djelovanje iz 2018. koje su poduzele Gruzija, Grčka i Francuska). Gruzija je postkonflitna zemlja s velikim zalihama oružja koje se i dalje ondje nalazi, što bi moglo dovesti do nezakonite trgovine oružjem (vidi, na primjer izvješće Ministarstva vanjskih poslova SAD-a na temu sigurnosti i kriminala u Gruziji za 2018. godinu). Prema izvješću Europske komisije u okviru mehanizma suspenzije viza (COM(2017)815) „pripadnici skupina organiziranog kriminala iz Gruzije još uvijek su među najzastupljenijim državljanima država izvan EU-a koji se bave teškim i organiziranim kriminalom u EU-u. Gruzijske skupine organiziranog kriminala vrlo su mobilne, većinom se bave organiziranim kriminalom u vezi s imovinom (posebno organiziranim provalama i krađama) i posebno su aktivne u Francuskoj, Grčkoj, Njemačkoj, Italiji i Španjolskoj. Te su skupine organiziranog kriminala posebno opasne za EU jer se njihove aktivnosti često smatraju kriminalom niskog intenziteta, ali se njihova kontrola nad tržištem kriminala postupno povećava te surađuju s drugim skupinama organiziranog kriminala izvan EU-a. Gruzija je tranzitna zemlja za različitu nezakonitu robu koja se nezakonito unosi u EU, posebno za drogu. U Gruziji se sve više obavlja pranje nezakonitih prihoda različitih skupina organiziranog kriminala u EU-u i izvan njega te sve više postaje tranzitna zemlja za oprane prihode stečene kaznenim djelima.” Zbog toga se ovim sporazumom može poticati snažnija suradnja u borbi protiv organiziranog kriminala, a to je u interesu Gruzije i država članica EU-a s obzirom na to da je organizirani kriminal problem nadnacionalnih razmjera. Ovaj je sporazum također dobrodošao u području pravosudne suradnje s obzirom na već postojeći sporazum o suradnji između Europola i Gruzije iz 2017. kojim je obuhvaćena policijska suradnja.

Takvom će se suradnjom i gruzijskim vlastima pomoći u osiguravanju stalnog ispunjavanja njihovih obveza i poduprijeti njihova ozbiljna predanost sprečavanju i borbi protiv organiziranog kriminala (kao što su nova nacionalna strategija za razdoblje 2017. – 2020. za borbu protiv organiziranog kriminala, reforme policije pokrenute 2015., napori za jačanje pravosuđa na temelju izvješća Vijeća Europe, Sporazum o operativnoj i strateškoj suradnji između Gruzije i Europola iz 2017. godine itd.). Komisija je čak i izjavila da bi se Gruzija, kad je riječ o mjerilima u pogledu liberalizacije viznog režima, trebala pobrinuti za „žurnu provedbu Sporazuma o suradnji sklopljenog s Europolom i sklapanje sporazuma o suradnji s Eurojustom”.

U skladu sa sadašnjom Odlukom Eurojusta takvi sporazumi o suradnji između Eurojusta i trećih zemalja koji sadrže odredbe o razmjeni osobnih podataka mogu se zaključiti samo ako predmetni subjekt podliježe Konvenciji Vijeća Europe od 28. siječnja 1981. ili nakon procjene koja potvrđuje postojanje adekvatne razine zaštite podataka koju je osigurao predmetni subjekt. U tom pogledu potrebno je naglasiti da je Gruzija Konvenciju ratificirala 2005., a njezin Dodatni protokol 2014. godine. Dana 19. travnja 2018. Zajedničko nadzorno tijelo Eurojusta dalo je pozitivno mišljenje o odredbama Sporazuma koje se odnose na zaštitu podataka. Međutim, izjavilo je da se člankom 17. (sigurnost podataka) Nacrta sporazuma ne predviđa međusobno obavještavanje stranaka o povredama osobnih podataka. Stoga Zajedničko nadzorno tijelo Eurojusta preporučuje Eurojustu da razmotri taj element u okviru redovitih savjetovanja s gruzijskim partnerima kako je predviđeno člankom 20. Nacrta sporazuma, uzimajući u prvom redu u obzir odgovarajuće odredbe iz Direktive o policiji. Nadalje, Zajedničko nadzorno tijelo Eurojusta poziva Eurojust da takvu odredbu uključi u buduće sporazume o suradnji s trećim stranama i državama. Izvjestiteljica podupire izjavu Tijela. Novom Uredbom (EU) 2018/1727 o zamjeni i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2002/187/PUP predviđena je mogućnost sporazuma s trećim zemljama, pri čemu su takvi sporazumi mogući temelj za prijenos osobnih podataka, pod uvjetom da se moraju poštovati opća načela za prijenos operativnih osobnih podataka trećim zemljama (u vezi s tim vidi članak 56. Uredbe).

S obzirom na sve navedeno, izvjestiteljica podržava Nacrt provedbene odluke Vijeća o Nacrtu sporazuma o suradnji između Eurojusta i Gruzije.

MIŠLJENJE ODBORA ZA PRAVNA PITANJA

g. Claude Moraes

Predsjednik

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

BRUXELLES

Predmet:  Mišljenje u obliku dopisa o Nacrtu provedbene odluke Vijeća o odobrenju sklapanja od strane Eurojusta Sporazuma o suradnji između Eurojusta i Gruzije

(2018/0813(CNS))

Poštovani g. predsjedniče

Od Odbora za pravna pitanja, kojem imam čast predsjedati, zatraženo je da Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove podnese svoje mišljenje u vezi s Odlukom o Nacrtu sporazuma o suradnji između Eurojusta i Gruzije (2018/0813(CNS)). Za autoricu nacrta mišljenja imenovana je Joëlle Bergeron. Zbog razloga povezanih s rokovima za usvajanje izvješća u Vašem odboru, Odbor za pravna pitanja odlučio je dostaviti svoje mišljenje u obliku dopisa.

Odlukom se odobrava Sporazum o suradnji između Eurojusta i Gruzije (dalje u tekstu „Sporazum”) s ciljem jačanja pravosudne suradnje u borbi protiv teškog organiziranog kriminala i korupcije. Sporazum sadržava odredbe o razmjeni osobnih podataka. Kolegij Eurojusta odobrio je sporazum na dan 20. rujna 2018.

U skladu s člankom 26.a stavkom 2. Odluke Vijeća od 28. veljače 2002. o osnivanju Eurojusta, kako je zadnje izmijenjena Odlukom Vijeća 2009/426/PUP od 16. prosinca 2008., Vijeće je odgovorno za odobravanje sporazuma koje Eurojust sklapa s trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama. Uvjeti utvrđeni u članku 26.a. moraju biti ispunjeni, a o odobrenju se treba prethodno savjetovati s Europskim parlamentom.

Odbor za pravna pitanja smatra da je operativna suradnja Eurojusta s Gruzijom potrebna za borbu protiv transnacionalnog kriminala i za jačanje pravosudne suradnje u Europi. Odbor za pravna pitanja podupire Sporazum, a nakon razmjene gledišta među koordinatorima pisanim postupkom te po donošenju mišljenja na sastanku tog odbora održanom 23. siječnja 2019.(1) predlaže odobravanje Provedbene odluke Vijeća bez izmjena. Odbor za pravna pitanja poziva Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove da kao nadležni odbor predloži prihvaćanje Nacrta provedbene odluke Vijeća o odobrenju sklapanja od strane Eurojusta Sporazuma o suradnji između Eurojusta i Gruzije.

Nadam se da će naše mišljenje poslužiti kao koristan doprinos mišljenju koje izrađuje Vaš odbor.

S poštovanjem,

Pavel Svoboda

(1)

Na konačnom glasovanju nazočni su bili: Pavel Svoboda (predsjednik), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (potpredsjednica), Jean-Marie Cavada (potpredsjednik), Mady Delvaux (potpredsjednica), Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Pascal Durand, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Angelika Niebler, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, József Szájer, Axel Voss, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Kosma Złotowski, Luis de Grandes Pascual, Lola Sánchez Caldentey (u ime Kostasa Chrysogonosa u skladu s člankom 200. stavkom 2. Poslovnika).


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Nacrt sporazuma o suradnji između Eurojusta i Gruzije

Referentni dokumenti

13483/2018 – C8-0484/2018 – 2018/0813(CNS)

Datum savjetovanja s Parlamentom

15.11.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

28.11.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

28.11.2018

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Sylvia-Yvonne Kaufmann

7.1.2019

 

 

 

Pojednostavljeni postupak - datum odluke

10.12.2018

Razmatranje u odboru

24.1.2019

4.2.2019

 

 

Datum usvajanja

4.2.2019

 

 

 

Datum podnošenja

6.2.2019

Posljednje ažuriranje: 8. veljače 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti