Procedūra : 2018/0813(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0065/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0065/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 14/02/2019 - 10.5

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0119

ZIŅOJUMS     *
PDF 190kWORD 49k
6.2.2019
PE 632.944v03-00 A8-0065/2019

par projektu Padomes īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina to, ka Eurojust noslēdz Nolīgumu par sadarbību starp Eurojust un Gruziju

(13483 – C8-0484/2018 – 2018/0813(CNS))

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referente: Sylvia-Yvonne Kaufmann

(Vienkāršota procedūra — Reglamenta 50. panta 1. punkts)

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVAS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 JURIDISKĀS KOMITEJAS ATZINUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVAS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina to, ka Eurojust noslēdz Nolīgumu par sadarbību starp Eurojust un Gruziju

(13483 – C8-0484/2018 – 2018/0813(CNS))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes projektu (13483),

–  ņemot vērā ar Amsterdamas līgumu grozītā Līguma par Eiropas Savienību 39. panta 1. punktu un 36. protokola par pārejas noteikumiem 9. pantu, saskaņā ar kuriem Padome ar to ir apspriedusies (C8-0484/2018),

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 28. februāra Lēmumu 2002/187/TI, ar ko izveido Eurojust, lai pastiprinātu cīņu pret smagiem noziegumiem(1), un jo īpaši tā 26.a panta 2. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 78.c pantu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu un Juridiskās komitejas atzinumu (A8-0065/2019),

1.  apstiprina Padomes projektu;

2.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

3.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Parlamenta apstiprināto tekstu;

4.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1)

OV L 63, 6.3.2002., 1. lpp.


PASKAIDROJUMS

Eurojust un Gruzijas sadarbības nolīgums ir turpinājums līdzīgiem vienota modeļa nolīgumiem, ko Eurojust noslēdza iepriekš (piemēram, Eurojust un bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Eurojust un ASV, Eurojust un Norvēģija, Eurojust un Šveice un visnesenāk — Eurojust un Albānija). Šādu nolīgumu mērķis ir veicināt sadarbību smagu noziegumu, jo īpaši organizētās noziedzības un terorisma, apkarošanā. Tie cita starpā paredz sadarbības koordinatorus, kontaktpunktus un informācijas apmaiņu. Šādi sadarbības nolīgumi balstās uz 26.a panta 2. punktu Padomes 2002. gada 28. februāra Lēmumā 2002/187/TI, ar ko izveido Eurojust, lai pastiprinātu cīņu pret smagiem noziegumiem.

ES dalībvalstīs darbojas Gruzijas izcelsmes organizētās noziedzības grupas (sk., piemēram, neseno kopīgo Gruzijas/Grieķijas un Francijas kopējo rīcību 2018. gadā), un Gruzija ir pēckonflikta valsts ar lielu ieroču krājumu, kas nozīmē, ka tā ir valsts ar ieroču kontrabandas potenciālu (skatīt, piemēram, ASV Valsts departamenta 2018. gada ziņojumu par noziedzību un drošību Gruzijā). Eiropas Komisija savā ziņojumā par vīzu režīma atcelšanas apturēšanas mehānismu (COM (2017) 815) norādīja, ka “Gruzija joprojām ir viena no tām valstīm ārpus ES, kuras valstspiederīgo organizētas noziedzīgas grupas visbiežāk ir iesaistītas smagos un organizētos noziegumos ES. Organizētas noziedzīgas grupas no Gruzijas ir ļoti mobilas, tās galvenokārt veic organizētus noziedzīgus nodarījumus pret īpašumu (īpaši ielaušanos un zādzības) un īpaši aktīvi darbojas Francijā, Grieķijā, Vācijā, Itālijā un Spānijā. Šīs organizētās noziedzīgās grupas ir īpaši bīstamas ES, jo to nodarījumi bieži tiek uzskatīti par nenozīmīgiem likumpārkāpumiem, to kontrole pār noziedzīgajiem tirgiem pakāpeniski palielinās un tās sadarbojas ar citām organizētām noziedzīgām grupām no valstīm, kas nav ES dalībvalstis. Gruzija joprojām ir tranzīta valsts, caur kuru ES tiek ievestas dažādas nelegālas preces, jo īpaši narkotikas. Gruzijā arvien biežāk tiek legalizēti līdzekļi, ko organizētas noziedzīgas grupas nelikumīgi ieguvušas ES vai ārpus ES, un to sāk izmantot kā tranzīta valsti legalizētiem noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem.” Līdz ar to šāds nolīgums var veicināt plašāku sadarbību cīņā pret organizēto noziedzību un ir Gruzijas un ES dalībvalstu interesēs, jo organizētā noziedzība ir starptautiska problēma. Šāds nolīgums ir apsveicams arī tiesu iestāžu sadarbības jomā, ņemot vērā jau pastāvošo 2017. gada Eiropola un Gruzijas nolīgumu par policijas sadarbību.

Šāda sadarbība arī palīdzēs Gruzijas iestādēm nodrošināt, ka tās pilda savus pienākumus un uzņemas nopietnas saistības, lai novērstu un apkarotu organizēto noziedzību (piemēram, jaunā valsts stratēģija 2017.–2020. gadam cīņai pret organizēto noziedzību, policijas reformas no 2015. gada, centieni stiprināt tiesu sistēmu, pamatojoties uz Eiropas Padomes ziņojumiem, 2017. gada nolīgums ar Eiropolu utt.). Komisija pat norādīja, ka attiecībā uz vīzu režīma liberalizācijas kritērijiem Gruzijai būtu „prioritārā kārtā praktiski jāīsteno sadarbības nolīgums ar Eiropolu, kā arī jānoslēdz sadarbības nolīgums ar Eurojust”.

Saskaņā ar pašreizējo Eurojust lēmumu šādus sadarbības nolīgumus starp Eurojust un trešām valstīm, kuros ietverti noteikumi par apmaiņu ar personas datiem, var noslēgt tikai tad, ja uz attiecīgo vienību attiecas Eiropas Padomes 1981. gada 28. janvāra konvencija, vai pēc novērtējuma, kas apstiprina, ka minētā vienība nodrošina pietiekamu datu aizsardzības līmeni. Šajā sakarībā jāuzsver, ka Gruzija 2005. gadā ir ratificējusi minēto konvenciju, kā arī tās 2014. gada papildu protokolu. Eurojust Apvienotā uzraudzības iestāde 2018. gada 19. aprīlī sniedza pozitīvu atzinumu par nolīguma noteikumiem par datu aizsardzību. Tomēr tā norādīja, ka ”nolīguma projekta 17. pantā (Datu drošība) nav paredzēta pušu informēšana par personas datu aizsardzības pārkāpumiem. Tādēļ AUI iesaka Eurojust apsvērt šo aspektu regulārās apspriešanās sanāksmēs ar Gruzijas kolēģiem, kā paredzēts nolīguma projekta 20. pantā, jo īpaši ņemot vērā attiecīgos noteikumus Policijas direktīvā. Turklāt JSB aicina Eurojust iekļaut šos noteikumus turpmākajos sadarbības nolīgumos ar trešām pusēm un valstīm.” Referente atbalsta šādu paziņojumu. Arī jaunajā Regulā (ES) Nr. 2018/1727 par Eurojust, ar ko aizstāj un atceļ Padomes Lēmumu 2002/187/TI, paredzēta iespēja slēgt nolīgumus ar trešām valstīm, saskaņā ar kuriem šādi nolīgumi ir iespējams pamats personas datu nosūtīšanai, ja ir jāievēro vispārīgi principi attiecībā uz operatīvo personas datu nosūtīšanu uz trešām valstīm (šajā sakarībā sk. regulas 56. pantu).

Līdz ar to, ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus, referente pauž atbalstu Padomes īstenošanas lēmuma projektam attiecībā uz nolīguma projektu par sadarbību starp Eurojust un Gruziju.


JURIDISKĀS KOMITEJAS ATZINUMS

Claude Moraes

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas

priekšsēdētājam

BRISELĒ

Temats:  Atzinums vēstules veidā par projektu Padomes īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina to, ka Eurojust noslēdz Nolīgumu par sadarbību starp Eurojust un Gruziju (2018/0813(CNS))

Godātais priekšsēdētāj!

Juridiskā komiteja, kuras vadītājs esmu, ir saņēmusi pieprasījumu sniegt Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai atzinumu attiecībā uz lēmumu par sadarbības nolīguma projektu starp Eurojust un Gruziju (2018/0813 (CNS)). Joëlle Bergeron ir iecelta par atzinuma sagatavotāju. Ņemot vērā iemeslus, kas ir saistīti ar ziņojuma pieņemšanas termiņiem Jūsu vadītajā komitejā, Juridiskā komiteja ir nolēmusi atzinumu nosūtīt vēstules veidā.

Ar šo lēmumu apstiprina sadarbības nolīgumu starp Eurojust un Gruziju, lai stiprinātu tiesisko sadarbību cīņā pret nopietniem noziedzīgiem nodarījumiem, ko izdara noziedzīgas grupas, un korupciju. Nolīgumā ir ietverti noteikumi par personas datu apmaiņu. Eurojust Kolēģija to apstiprināja 2018. gada 20. septembrī.

Saskaņā ar Padomes 2002. gada 28. februāra Lēmuma, ar ko izveido Eurojust un kurā aktuālākie grozījumi veikti ar Padomes 2008. gada 16. decembra Lēmumu 2009/426/TI, 26.a panta 2. punktu Padomei ar kvalificētu balsu vairākumu ir jāapstiprina Eurojust noslēgtie nolīgumi ar trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām. Ir jānodrošina atbilstība minētajā 26.a pantā paredzētajiem nosacījumiem. Ar Parlamentu būtu jāapspriežas par minēto apstiprināšanu.

Juridiskā komiteja uzskata, ka Eurojust operatīvā sadarbība ar Gruziju ir nepieciešama, lai apkarotu pārrobežu noziedzību un stiprinātu tiesu iestāžu sadarbību Eiropā. Juridiskā komiteja atbalsta nolīgumu un pēc viedokļu apmaiņas starp koordinatoriem, izmantojot rakstisko procedūru, ka arī atzinuma pieņemšanas 2019. gada 23. janvāra(1) sanāksmē ierosina apstiprināt Padomes Īstenošanas lēmumu bez grozījumiem. Komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju nākt klajā ar priekšlikumu apstiprināt projektu Padomes īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina to, ka Eurojust slēdz sadarbības nolīgumu starp Eurojust un Gruziju.

Ceru, ka šis atzinums vēstules veidā būs noderīgs ieguldījums ziņojumā, ko gatavo Jūsu vadītā komiteja.

Ar cieņu

Pavel Svoboda

(1)

Galīgajā balsošanā piedalījās: Pavel Svoboda (priekšsēdētājs), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (priekšsēdētaja vietniece), Jean-Marie Cavada (priekšsēdētāja vietnieks), Mady Delvaux (priekšsēdētaja vietniece), Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Pascal Durand, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Angelika Niebler, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, József Szájer, Axel Voss, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Kosma Złotowski, Luis de Grandes Pascual, Lola Sánchez Caldentey (Kostas Chrysogonos aizstājējs saskaņā ar Reglamenta 200. panta 2. punktu).


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Projekts nolīgumam par sadarbību starp Eurojust un Gruziju

Atsauces

13483/2018 – C8-0484/2018 – 2018/0813(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

15.11.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

28.11.2018

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

28.11.2018

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Sylvia-Yvonne Kaufmann

7.1.2019

 

 

 

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

10.12.2018

Izskatīšana komitejā

24.1.2019

4.2.2019

 

 

Pieņemšanas datums

4.2.2019

 

 

 

Iesniegšanas datums

6.2.2019

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 8. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika