Postup : 2018/0813(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0065/2019

Predkladané texty :

A8-0065/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/02/2019 - 10.5

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0119

SPRÁVA     *
PDF 183kWORD 50k
6.2.2019
PE 632.944v03-00 A8-0065/2019

o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie Dohody o spolupráci medzi Eurojustom a Gruzínskom zo strany Eurojustu

(13483/2018 – C8-0484/2018 – 2018/0813(CNS))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajkyňa: Sylvia-Yvonne Kaufmann

(Zjednodušený postup – článok 50 ods. 1 rokovacieho poriadku)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO VÝBORU PRE PRÁVNE VECI K PRÁVNEMU ZÁKLADU
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie Dohody o spolupráci medzi Eurojustom a Gruzínskom zo strany Eurojustu

(13483/2018 – C8-0484/2018 – 2018/0813(CNS))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Rady (13483/2018),

–  so zreteľom na článok 39 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii v znení zmenenom Amsterdamskou zmluvou a na článok 9 Protokolu č. 36 o prechodných ustanoveniach, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0484/2018),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2002/187/SVV z 28. februára 2002, ktorým sa zriaďuje Eurojust s cieľom posilniť boj proti závažným trestným činom(1), a najmä na jeho článok 26a ods. 2,

–  so zreteľom na článok 78c rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanovisko Výboru pre právne veci (A8-0065/2019),

1.  schvaľuje návrh Rady;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

(1)

Ú. v. ES L 63, 6.3.2002, s. 1.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Dohoda o spolupráci medzi Eurojustom a Gruzínskom nadväzuje na model podobných dohôd, ktoré Eurojust uzavrel v minulosti (napríklad Eurojust – FYROM, Eurojust – USA, Eurojust – Nórsko, Eurojust – Švajčiarsko a najnovšie Eurojust – Albánsko). Účelom takýchto dohôd je posilniť spoluprácu v oblasti boja proti závažnej trestnej činnosti, najmä proti organizovanému zločinu a terorizmu. Umožňujú okrem iného aj vysielanie styčných dôstojníkov, vytváranie kontaktných miest a výmenu informácií. Takéto dohody o spolupráci sú založené na článku 26a ods. 2 rozhodnutia Rady 2002/187/SVV z 28. februára 2002, ktorým sa zriaďuje Eurojust s cieľom posilniť boj proti závažným trestným činom.

Organizované zločinecké skupiny s pôvodom v Gruzínsku pôsobia v členských štátoch EÚ (pozri napríklad nedávnu gruzínsko-grécko-francúzsku spoločnú akciu z roku 2018) a Gruzínsko je krajinou po konflikte, v ktorej sa nachádzajú veľké zásoby zbraní, čo vytvára potenciál na obchodovanie so zbraňami (pozri napríklad správu ministerstva zahraničných vecí USA o trestnej činnosti a bezpečnosti v Gruzínsku z roku 2018). Európska komisia vo svojej správe o mechanizme pozastavenia oslobodenia od vízovej povinnosti (COM(2017)0815) uviedla, že „organizované zločinecké skupiny z Gruzínska naďalej uvádzajú ako jedna z najčastejšie zastúpených štátnych príslušností tretích krajín podieľajúcich na závažnej a organizovanej trestnej činnosti v EÚ. Gruzínske organizované zločinecké skupiny sú vysoko mobilné a podieľajú sa najmä na organizovanej majetkovej trestnej činnosti (najmä organizovaných vlámaniach a krádežiach), a to najmä vo Francúzsku, Grécku, Nemecku, Taliansku a v Španielsku. Tieto organizované zločinecké skupiny sú pre EÚ mimoriadne nebezpečné, pretože ich aktivity sa často považujú za kriminalitu s nízkou intenzitou, ich kontrola nad zločineckými trhmi sa postupne zvyšuje a spolupracujú s inými organizovanými zločineckými skupinami z krajín mimo EÚ. Gruzínsko naďalej zostáva tranzitnou krajinou, cez ktorú sa pašujú rôzne nezákonné komodity smerujúce do EÚ, a to najmä drogy. Gruzínsko sa čoraz viac využíva na legalizáciu nezákonných príjmov, ktoré generujú rozličné organizované zločinecké skupiny v EÚ a mimo nej, a stáva sa tranzitnou krajinou pre legalizované príjmy z trestnej činnosti.“ Takáto dohoda preto môže podporiť lepšiu spoluprácu v boji proti organizovanej trestnej činnosti a je v záujme Gruzínska aj členských štátov EÚ, lebo organizovaná trestná činnosť je nadnárodným problémom. Takáto dohoda je vítaná aj v oblasti justičnej spolupráce, vzhľadom na už existujúcu dohodu medzi Europolom a Gruzínskom z roku 2017 o policajnej spolupráci.

Takáto spolupráca zároveň pomôže gruzínskym orgánom zabezpečiť nepretržité plnenie ich povinností a vážneho záväzku predchádzať organizovanej trestnej činnosti a bojovať proti nej (napríklad v rámci novej národnej stratégie na boj proti organizovanej trestnej činnosti na obdobie rokov 2017 – 2020, policajných reforiem, ktoré sa začali v roku 2015, úsilia o posilnenie súdnictva na základe správ Rady Európy, dohody s Europolom z roku 2017 atď.). Komisia dokonca uviedla, že pokiaľ ide o kritériá na liberalizáciu vízového režimu, Gruzínsko by malo „prioritne sfunkčniť dohodu o spolupráci uzavretú s Europolom a uzatvoriť dohodu o spolupráci s Eurojustom“.

V súlade so súčasným rozhodnutím Eurojustu sa takéto dohody o spolupráci medzi Eurojustom a tretími krajinami, ktoré obsahujú ustanovenia o výmene osobných údajov, môžu uzatvárať iba v prípade, že na dotknutý subjekt sa vzťahuje Dohovor Rady Európy z 28. januára 1981 alebo že sa uskutočnilo posúdenie, ktoré potvrdilo, že tento subjekt zabezpečil primeranú úroveň ochrany údajov. V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že Gruzínsko v roku 2005 ratifikovalo uvedený dohovor a v roku 2014 aj dodatkový protokol k nemu. Spoločný dozorný orgán Eurojustu 19. apríla 2018 vydal kladné stanovisko k ustanoveniam dohody týkajúcim sa ochrany údajov. Uviedol však, že článok 17 (Bezpečnosť údajov) návrhu dohody nepredpokladá oznamovanie porušení ochrany osobných údajov medzi zmluvnými stranami. Spoločný dozorný orgán preto odporučil, aby Eurojust zvážil tento prvok v rámci pravidelných konzultačných stretnutí s gruzínskymi partnermi, ako sa uvádza v článku 20 návrhu dohody, najmä so zreteľom na príslušné ustanovenia smernice o polícii. Okrem toho spoločný dozorný orgán vyzval Eurojust, aby takéto ustanovenie zahrnul do budúcich dohôd o spolupráci s tretími krajinami a štátmi. Spravodajkyňa tento postoj podporuje. Aj v novom nariadení (EÚ) č. 2018/1727 o Eurojuste a o nahradení a zrušení rozhodnutia Rady 2002/187/SVV sa stanovuje možnosť dohôd s tretími štátmi, pričom takéto dohody sú možným základom na prenos osobných údajov za predpokladu, že sa dodržia všeobecné zásady prenosu operačných osobných údajov do tretích krajín (v tejto súvislosti pozri článok 56 nariadenia).

Spravodajkyňa vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti podporuje návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady, pokiaľ ide o návrh dohody o spolupráci medzi Eurojustom a Gruzínskom.


STANOVISKO VÝBORU PRE PRÁVNE VECI K PRÁVNEMU ZÁKLADU

Vážený pán Claude Moraes

predseda

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

BRUSEL

Vec:  Stanovisko vo forme listu k návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie Dohody o spolupráci medzi Eurojustom a Gruzínskom zo strany Eurojustu (2018/0813(CNS))

Vážený pán predseda,

Výbor pre právne veci, ktorému mám česť predsedať, bol požiadaný, aby Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci poskytol svoje stanovisko k rozhodnutiu, ktoré sa týka návrhu Dohody o spolupráci medzi Eurojustom a Gruzínskom (2018/0813(CNS)). Za spravodajkyňu pre stanovisko bola vymenovaná Joëlle Bergeron. Vzhľadom na lehoty stanovené na prijatie správy vo Vašom výbore sa Výbor pre právne veci rozhodol, že stanovisko pošle vo forme listu.

Týmto rozhodnutím sa schvaľuje Dohoda o spolupráci medzi Eurojustom a Gruzínskom (ďalej len „dohoda“) v záujme posilnenia justičnej spolupráce v boji proti závažnej organizovanej trestnej činnosti a korupcii. Dohoda obsahuje ustanovenia o výmene osobných údajov. Kolégium Eurojustu ju schválilo 20. septembra 2018.

V súlade s článkom 26a ods. 2 rozhodnutia Rady z 28. februára 2002, ktorým sa zriaďuje Eurojust a ktoré bolo naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím Rady 2009/426/SVV zo 16. decembra 2008, musí dohody, ktoré Eurojust uzatvára s tretími krajinami alebo medzinárodnými organizáciami, schváliť Rada. Musia byť splnené podmienky stanovené v článku 26a. Toto schválenie by sa malo prekonzultovať s Parlamentom.

Podľa názoru Výboru pre právne veci je operačná spolupráca Eurojustu s Gruzínskom potrebná na boj proti nadnárodnej trestnej činnosti a posilnenie justičnej spolupráce v Európe. Výbor pre právne veci dohodu podporuje a na základe výmeny názorov medzi koordinátormi písomným postupom a stanoviska prijatého na schôdzi 23. januára 2019(1) preto navrhuje, aby bolo vykonávacie rozhodnutie Rady schválené bez zmien. Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor navrhol schváliť návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady o uzavretí dohody o spolupráci medzi Eurojustom a Gruzínskom zo strany Eurojustu.

Verím, že toto stanovisko bude užitočným príspevkom k príprave správy vo Vašom výbore.

S úctou

Pavel Svoboda

(1)

Na záverečnom hlasovaní boli prítomní: Pavel Svoboda (predseda), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (podpredsedníčka), Jean-Marie Cavada (podpredseda), Mady Delvaux (podpredsedníčka), Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Pascal Durand, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Angelika Niebler, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, József Szájer, Axel Voss, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Kosma Złotowski, Luis de Grandes Pascual, Lola Sánchez Caldentey (za Kostasa Chrysogonosa v súlade s článkom 200 ods. 2).


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Návrh dohody o spolupráci medzi Eurojustom a Gruzínskom

Referenčné čísla

13483/2018 – C8-0484/2018 – 2018/0813(CNS)

Dátum konzultácie s EP

15.11.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

28.11.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

28.11.2018

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Sylvia-Yvonne Kaufmann

7.1.2019

 

 

 

Zjednodušený postup - dátum rozhodnutia

10.12.2018

Prerokovanie vo výbore

24.1.2019

4.2.2019

 

 

Dátum prijatia

4.2.2019

 

 

 

Dátum predloženia

6.2.2019

Posledná úprava: 8. februára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia