Förfarande : 2018/0813(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0065/2019

Ingivna texter :

A8-0065/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/02/2019 - 10.5

Antagna texter :

P8_TA(2019)0119

BETÄNKANDE     *
PDF 166kWORD 55k
6.2.2019
PE 632.944v03-00 A8-0065/2019

om utkastet till rådets genomförandebeslut om godkännande av Eurojusts ingående av avtalet om samarbete mellan Eurojust och Georgien

(13483/2018 – C8-0484/2018 – 2018/0813(CNS))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Sylvia-Yvonne Kaufmann

(Förenklat förfarande – artikel 50.1 i arbetsordningen)

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR ÖVER DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets genomförandebeslut om godkännande av Eurojusts ingående av avtalet om samarbete mellan Eurojust och Georgien

(13483/2018 – C8-0484/2018 – 2018/0813(CNS))

(Samråd)

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av rådets utkast (13483/2018),

–  med beaktande av artikel 39.1 i fördraget om Europeiska unionen, i dess ändrade lydelse enligt Amsterdamfördraget, och artikel 9 i protokoll nr 36 om övergångsbestämmelser, i enlighet med vilka rådet har hört parlamentet (C8‑0484/2018),

–  med beaktande av rådets beslut 2008/615/RIF av den 28 februari 2002 om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet(1), särskilt artikel 26a,

–  med beaktande av artikel 78c i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandet från utskottet för rättsliga frågor (A8‑0065/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets utkast.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen.

(1)

EGT L 63, 6.3.2002, s. 1.


MOTIVERING

Samarbetsavtalet mellan Eurojust och Georgien följer modellen för liknande avtal som ingåtts tidigare av Eurojust (till exempel mellan Eurojust och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Eurojust och USA, Eurojust och Norge, Eurojust och Schweiz och senast Eurojust och Albanien). Syftet med dessa avtal är att främja samarbete i kampen mot grov brottslighet, särskilt organiserad brottslighet och terrorism. Genom dem tillhandahålls bland annat sambandsmän, kontaktpunkter och informationsutbyte. Dessa samarbetsavtal grundar sig på artikel 26a.2 i rådets beslut 2002/187/RIF av den 28 februari 2002 om inrättande av Eurojust för att stärka kampen mot grov brottslighet.

Organiserade kriminella grupper med ursprung i Georgien är verksamma i EU:s medlemsstater (se t.ex. den nyligen genomförda gemensamma georgiska, grekiska och franska insatsen 2018) och Georgien är en stat som genomgått en konflikt med ett stort antal vapen kvar i landet med potential för olaglig vapenhandel (se t.ex. US Department of State, Georgia 2018 Crime & Safety Report). Kommissionen uppgav i sin rapport inom ramen för upphävandemekanismen för viseringar (COM(2017)0815) att ”kriminella organisationer från Georgien [finns] kvar högt upp på listan över de utomeuropeiska nationaliteter som oftast är inblandade i grov och organiserad brottslighet i EU. Kriminella organisationer från Georgien är mycket rörliga, är framför allt involverade i organiserad brottslighet mot enskild egendom (särskilt organiserade inbrott och stölder) och är särskilt aktiva i Frankrike, Grekland, Tyskland, Italien och Spanien. Sådana kriminella organisationer utgör ett särskilt hot mot EU, eftersom deras verksamhet ofta avfärdas som ”lågintensiv” brottslighet och eftersom de får en allt större kontroll över den kriminella marknaden och samarbetar med andra kriminella organisationer i tredjeländer. Georgien är fortfarande ett transitland för olika olagliga handelsvaror som smugglas till EU, framför allt narkotika. Georgien har i växande grad utnyttjats för tvättning av olagliga intäkter från olika kriminella organisationer inom och utanför EU och har börjat bli ett transitland för vinning av brott som blivit föremål för penningtvätt.” Ett avtal av denna typ kan därför främja ett ökat samarbete i kampen mot organiserad brottslighet och ligger i Georgiens och EU:s medlemsstaters intresse, eftersom organiserad brottslighet är ett gränsöverskridande problem. Ett sådant avtal är också välkommet på området för rättsligt samarbete, med tanke på det redan befintliga avtalet om polissamarbete mellan Europol och Georgien från 2017.

Ett samarbete på detta område skulle också hjälpa de georgiska myndigheterna att fortsätta att uppfylla sina skyldigheter och sitt seriösa åtagande för att förebygga och bekämpa organiserad brottslighet (såsom den nya nationella strategin 2017–2020 för bekämpning av organiserad brottslighet, polisreformerna som inleddes 2015, insatserna för att stärka rättsväsendet på grundval av Europarådets rapporter, 2017 års avtal med Europol osv.). Kommissionen uppgav till och med att Georgien, när det gäller riktmärkena för viseringsliberalisering, ”[p]raktiskt [bör] tillämpa samarbetsavtalet med Europol i första hand och ingå samarbetsavtalet med Eurojust”.

I enlighet med det nuvarande Eurojustbeslutet får sådana samarbetsavtal mellan Eurojust och tredjeländer som innehåller bestämmelser om utbyte av personuppgifter ingås endast om den berörda enheten omfattas av Europarådets konvention av den 28 januari 1981 eller efter att det har gjorts en bedömning som bekräftar att enheten säkerställer en tillräckligt hög dataskyddsnivå. I detta avseende måste det framhållas att Georgien ratificerade den nämnda konventionen 2005 och dess tilläggsprotokoll 2014. Eurojusts gemensamma tillsynsmyndighet avgav den 19 april 2018 ett positivt yttrande om bestämmelserna i avtalet om dataskydd. Där konstaterades dock att artikel 17 (om datasäkerhet) i utkastet till avtal inte föreskriver att personuppgiftsincidenter meddelas parterna emellan. Därför rekommenderar den gemensamma tillsynsmyndigheten i yttrandet Eurojust att beakta detta inom ramen för de regelbundna samrådsmötena med de georgiska motparterna i enlighet med artikel 20 i utkastet till avtal, särskilt med hänsyn till de relevanta bestämmelserna i polisdirektivet. Tillsynsmyndigheten uppmanar vidare Eurojust att ta med sådana bestämmelser i framtida samarbetsavtal med tredje parter och tredjeländer. Föredraganden ställer sig bakom detta uttalande. I den nya förordningen (EU) nr 2018/1727 om Eurojust, som ersätter och upphäver rådets beslut 2002/187/JHA, föreskrivs dessutom möjligheten till avtal med tredjeländer, där sådana avtal utgör en möjlig grund för överföring av personuppgifter, förutsatt att de allmänna principerna för överföring av operativa personuppgifter till tredjeländer respekteras (se artikel 56 i förordningen).

Mot bakgrund av ovanstående ställer sig föredraganden alltså bakom utkastet till rådets genomförandebeslut avseende utkastet till avtal om samarbete mellan Eurojust och Georgien.


YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR ÖVER DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN

Claude Moraes

Ordförande

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

BRYSSEL

Ärende:  Yttrande i form av en skrivelse om utkastet till rådets genomförandebeslut om godkännande av Eurojusts ingående av samarbetsavtalet mellan Eurojust och Georgien (2018/0813(CNS))

Utskottet för rättsliga frågor, som jag har äran att vara ordförande för, har uppmanats att lägga fram ett yttrande för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor över beslutet avseende utkastet till samarbetsavtal mellan Eurojust och Georgien (2018/0813(CNS)). Joëlle Bergeron har utsetts till föredragande. Med hänsyn till tidsfristerna för antagandet av betänkandet i ditt utskott beslutade utskottet för rättsliga frågor att avge sitt yttrande i form av en skrivelse.

I detta beslut godkänns samarbetsavtalet mellan Eurojust och Georgien (nedan kallat avtalet) som har till syfte att stärka det rättsliga samarbetet i kampen mot grov organiserad brottslighet och korruption. Avtalet inbegriper bestämmelser om utbyte av personuppgifter. Det godkändes av Eurojusts kollegium den 20 september 2018.

I enlighet med artikel 26a.2 i rådets beslut av den 28 februari 2002 om inrättande av Eurojust, senast ändrat genom rådets beslut 2009/426/RIF av den 16 december 2008, ska rådet ansvara för att godkänna de avtal som Eurojust har ingått med tredjeländer eller internationella organisationer. Villkoren i nämnda artikel 26a måste vara uppfyllda. Samråd bör ske med parlamentet om detta godkännande.

Utskottet för rättsliga frågor anser att Eurojusts operativa samarbete med Georgien är nödvändigt för att bekämpa gränsöverskridande brottslighet och stärka det rättsliga samarbetet i Europa. Utskottet för rättsliga frågor stöder avtalet och, efter utbyte mellan samordnarna genom skriftligt förfarande och antagande av yttrandet vid sammanträdet den 23 januari 2019(1), föreslår utskottet därför att rådets genomförandebeslut godkänns utan ändringar. Utskottet uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott föreslå att utkastet till rådets genomförandebeslut om godkännande av Eurojusts ingående av samarbetsavtalet mellan Eurojust och Georgien godkänns.

Jag hoppas att detta kommer att utgöra ett värdefullt bidrag till det betänkande som utarbetas av ditt utskott.

Med vänlig hälsning

Pavel Svoboda

(1)

Följande ledamöter var närvarande vid slutomröstningen: Pavel Svoboda (ordförande), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (vice ordförande), Jean‑Marie Cavada (vice ordförande), Mady Delvaux (vice ordförande), Max Andersson, Marie‑Christine Boutonnet, Pascal Durand, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Sajjad Karim, Sylvia‑Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Angelika Niebler, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, József Szájer, Axel Voss, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Kosma Złotowski, Luis de Grandes Pascual, Lola Sánchez Caldentey (suppleant för Kostas Chrysogonos i enlighet med artikel 200.2 i arbetsordningen).


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Utkast till samarbetsavtal mellan Eurojust och Georgien

Referensnummer

13483/2018 – C8-0484/2018 – 2018/0813(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

15.11.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

28.11.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

28.11.2018

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Sylvia-Yvonne Kaufmann

7.1.2019

 

 

 

Förenklat förfarande - beslut

10.12.2018

Behandling i utskott

24.1.2019

4.2.2019

 

 

Antagande

4.2.2019

 

 

 

Ingivande

6.2.2019

Senaste uppdatering: 7 februari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy