Postup : 2017/0319(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0066/2019

Předložené texty :

A8-0066/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/02/2019 - 9.6

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0067

DOPORUČENÍ     ***
PDF 173kWORD 55k
6.2.2019
PE 622.187v02-00 A8-0066/2019

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států třetího dodatkového protokolu k Dohodě o hospodářském partnerství, politické koordinaci a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Spojenými státy mexickými na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

(15383/2017 – C8-0498/2018 – 2017/0319(NLE))

Výbor pro mezinárodní obchod

Zpravodajka: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států třetího dodatkového protokolu k Dohodě o hospodářském partnerství, politické koordinaci a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Spojenými státy mexickými na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

(15383/2017 – C8-0498/2018 – 2017/0319(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (15380/2017),

–  s ohledem na návrh třetího dodatkového protokolu k Dohodě o hospodářském partnerství, politické koordinaci a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Spojenými státy mexickými na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (15410/2017),

–  s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s článkem 91, čl. 100 odst. 2, články 207 a 211 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0489/2018),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 a 4 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro mezinárodní obchod (A8-0066/2019),

1.  uděluje souhlas s uzavřením protokolu;

2.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Spojených států mexických.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Podle čl. 6 odst. 2 aktu o přistoupení Chorvatské republiky se Chorvatsko zavázalo přistoupit ke stávajícím dohodám uzavřeným či podepsaným členskými státy a Evropskou unií se třetími zeměmi. Není-li v konkrétních dohodách stanoveno jinak, Chorvatsko k těmto stávajícím dohodám přistupuje formou protokolů, které Rada jednající jednomyslně jménem členských států uzavře s dotčenými třetími zeměmi.

Rada dne 14. září 2012(1) pověřila Komisi, aby zahájila jednání s dotčenými třetími zeměmi s cílem uzavřít příslušné protokoly. Třetí dodatkový protokol k Dohodě o hospodářském partnerství, politické koordinaci a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Spojenými státy mexickými na straně druhé byl podepsán v Bruselu dne 8. prosince 1997 a vstoupil v platnost dne 1. října 2000.

Třetí protokol byl úspěšně dokončen a byl podepsán dne 27. listopadu 2018 v Bruselu a byl postoupen Parlamentu, nejprve jako návrh rozhodnutí Rady(2) a nyní jako návrh rozhodnutí Rady pro svůj souhlas před tím, než bude moci být nakonec uzavřen v souladu s čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) SFEU. Je třeba poznamenat, že prozatímní provádění je uvedeno v čl. 5 odst. 3.

Zpravodajka pro tento postup Inmaculada Rodriguez-Piñerová si dovoluje doporučit, aby Parlament tomuto protokolu udělil svůj souhlas, a Chorvatsko se tak mohlo stát plnohodnotnou smluvní stranou.

Zpravodajka by si nicméně přála vyzvat k následujícím krokům:

i)   posílené sdílení informací s Výborem pro mezinárodní obchod (INTA) v průběhu celého životního cyklu mezinárodních dohod, včetně jednání o tzv. „technických“ dohodách, a dohodách spojených s přistoupením zemí k EU;

ii)   poskytování písemných shrnutí s věcnými údaji, která budou zpřístupněna veřejnosti a zúčastněným stranám a budou vypracována za tímto účelem a v nichž příslušné útvary Komise vysvětlí dopady mezinárodních dohod, aby všechny subjekty a občanská společnost mohly příslušné změny pochopit a mít z nich užitek;

iii)   omezené využívání institutu prozatímního uplatňování před souhlasem EP, neboť podle čl. 218 odst. 5 SFEU má k tomuto prozatímnímu uplatňování docházet pouze tehdy, je-li to třeba („případně“).

iv)   Informace ex ante a ex post, které Rada a Komise sdělily Evropskému parlamentu, hospodářským subjektům, sociálním partnerům a organizacím občanské společnosti, pokud jde o všechna příslušná rozhodnutí přijatá subjekty zřízenými v rámci mezinárodních obchodních dohod, včetně rozhodnutí, kterými se udělují koncese a náhrady třetím stranám.

(1)

  Rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o úpravě dohod podepsaných nebo uzavřených mezi Evropskou unií, nebo Evropskou unií a jejími členskými státy, s jednou nebo více třetími zeměmi nebo s mezinárodními organizacemi, s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (dokument Rady 13351/12 LIMITED).

(2)

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a jejích členských států a prozatímním provádění třetího dodatkového protokolu k Dohodě o hospodářském partnerství, politické koordinaci a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Spojenými státy mexickými na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (COM(2017)0722 final - 2017/0318 (NLE)).


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Protokol k Dohodě o hospodářském partnerství, politické koordinaci a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Spojenými státy mexickými na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

Referenční údaje

15383/2017 – C8-0489/2018 – COM(2017)07232017/0319(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

28.11.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

INTA

10.12.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

10.12.2018

DEVE

10.12.2018

TRAN

10.12.2018

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

AFET

22.2.2018

DEVE

29.1.2018

TRAN

22.1.2018

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

22.1.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

21.3.2018

24.1.2019

 

 

Datum přijetí

4.2.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

27

0

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Maria Arena, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, France Jamet, Patricia Lalonde, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Klaus Buchner, Ralph Packet, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lola Sánchez Caldentey

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle

Datum předložení

6.2.2019


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

27

+

ALDE

Patricia Lalonde

ECR

David Campbell Bannerman, Ralph Packet, Jan Zahradil

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz

PPE

Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle, Christophe Hansen, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Paul Rübig, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

0

-

 

 

1

0

ENF

France Jamet

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 8. února 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí