DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států třetího dodatkového protokolu k Dohodě o hospodářském partnerství, politické koordinaci a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Spojenými státy mexickými na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

  6.2.2019 - (15383/2017 – C8-0498/2018 – 2017/0319(NLE)) - ***

  Výbor pro mezinárodní obchod
  Zpravodajka: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

  Postup : 2017/0319(NLE)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A8-0066/2019
  Předložené texty :
  A8-0066/2019
  Rozpravy :
  Hlasování :
  Přijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států třetího dodatkového protokolu k Dohodě o hospodářském partnerství, politické koordinaci a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Spojenými státy mexickými na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

  (15383/2017 – C8-0498/2018 – 2017/0319(NLE))

  (Souhlas)

  Evropský parlament,

  –  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (15380/2017),

  –  s ohledem na návrh třetího dodatkového protokolu k Dohodě o hospodářském partnerství, politické koordinaci a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Spojenými státy mexickými na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (15410/2017),

  –  s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s článkem 91, čl. 100 odst. 2, články 207 a 211 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0489/2018),

  –  s ohledem na čl. 99 odst. 1 a 4 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

  –  s ohledem na doporučení Výboru pro mezinárodní obchod (A8-0066/2019),

  1.  uděluje souhlas s uzavřením protokolu;

  2.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Spojených států mexických.

  VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

  Podle čl. 6 odst. 2 aktu o přistoupení Chorvatské republiky se Chorvatsko zavázalo přistoupit ke stávajícím dohodám uzavřeným či podepsaným členskými státy a Evropskou unií se třetími zeměmi. Není-li v konkrétních dohodách stanoveno jinak, Chorvatsko k těmto stávajícím dohodám přistupuje formou protokolů, které Rada jednající jednomyslně jménem členských států uzavře s dotčenými třetími zeměmi.

  Rada dne 14. září 2012[1] pověřila Komisi, aby zahájila jednání s dotčenými třetími zeměmi s cílem uzavřít příslušné protokoly. Třetí dodatkový protokol k Dohodě o hospodářském partnerství, politické koordinaci a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Spojenými státy mexickými na straně druhé byl podepsán v Bruselu dne 8. prosince 1997 a vstoupil v platnost dne 1. října 2000.

  Třetí protokol byl úspěšně dokončen a byl podepsán dne 27. listopadu 2018 v Bruselu a byl postoupen Parlamentu, nejprve jako návrh rozhodnutí Rady[2] a nyní jako návrh rozhodnutí Rady pro svůj souhlas před tím, než bude moci být nakonec uzavřen v souladu s čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) SFEU. Je třeba poznamenat, že prozatímní provádění je uvedeno v čl. 5 odst. 3.

  Zpravodajka pro tento postup Inmaculada Rodriguez-Piñerová si dovoluje doporučit, aby Parlament tomuto protokolu udělil svůj souhlas, a Chorvatsko se tak mohlo stát plnohodnotnou smluvní stranou.

  Zpravodajka by si nicméně přála vyzvat k následujícím krokům:

  i)   posílené sdílení informací s Výborem pro mezinárodní obchod (INTA) v průběhu celého životního cyklu mezinárodních dohod, včetně jednání o tzv. „technických“ dohodách, a dohodách spojených s přistoupením zemí k EU;

  ii)   poskytování písemných shrnutí s věcnými údaji, která budou zpřístupněna veřejnosti a zúčastněným stranám a budou vypracována za tímto účelem a v nichž příslušné útvary Komise vysvětlí dopady mezinárodních dohod, aby všechny subjekty a občanská společnost mohly příslušné změny pochopit a mít z nich užitek;

  iii)   omezené využívání institutu prozatímního uplatňování před souhlasem EP, neboť podle čl. 218 odst. 5 SFEU má k tomuto prozatímnímu uplatňování docházet pouze tehdy, je-li to třeba („případně“).

  iv)   Informace ex ante a ex post, které Rada a Komise sdělily Evropskému parlamentu, hospodářským subjektům, sociálním partnerům a organizacím občanské společnosti, pokud jde o všechna příslušná rozhodnutí přijatá subjekty zřízenými v rámci mezinárodních obchodních dohod, včetně rozhodnutí, kterými se udělují koncese a náhrady třetím stranám.

  • [1]   Rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o úpravě dohod podepsaných nebo uzavřených mezi Evropskou unií, nebo Evropskou unií a jejími členskými státy, s jednou nebo více třetími zeměmi nebo s mezinárodními organizacemi, s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (dokument Rady 13351/12 LIMITED).
  • [2]  Návrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a jejích členských států a prozatímním provádění třetího dodatkového protokolu k Dohodě o hospodářském partnerství, politické koordinaci a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Spojenými státy mexickými na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (COM(2017)0722 final - 2017/0318 (NLE)).

  POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

  Název

  Protokol k Dohodě o hospodářském partnerství, politické koordinaci a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Spojenými státy mexickými na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

  Referenční údaje

  15383/2017 – C8-0489/2018 – COM(2017)07232017/0319(NLE)

  Datum konzultace / žádosti o souhlas

  28.11.2018

   

   

   

  Věcně příslušný výbor

         Datum oznámení na zasedání

  INTA

  10.12.2018

   

   

   

  Výbory požádané o stanovisko

         Datum oznámení na zasedání

  AFET

  10.12.2018

  DEVE

  10.12.2018

  TRAN

  10.12.2018

   

  Nezaujetí stanoviska

         Datum rozhodnutí

  AFET

  22.2.2018

  DEVE

  29.1.2018

  TRAN

  22.1.2018

   

  Zpravodajové

         Datum jmenování

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

  22.1.2018

   

   

   

  Projednání ve výboru

  21.3.2018

  24.1.2019

   

   

  Datum přijetí

  4.2.2019

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  27

  0

  1

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Maria Arena, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, France Jamet, Patricia Lalonde, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

  Náhradníci přítomní při konečném hlasování

  Klaus Buchner, Ralph Packet, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lola Sánchez Caldentey

  Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

  Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle

  Datum předložení

  6.2.2019

  JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

  27

  +

  ALDE

  Patricia Lalonde

  ECR

  David Campbell Bannerman, Ralph Packet, Jan Zahradil

  GUE/NGL

  Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz

  PPE

  Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle, Christophe Hansen, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Paul Rübig, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Iuliu Winkler

  S&D

  Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

  VERTS/ALE

  Klaus Buchner, Heidi Hautala

  0

  -

   

   

  1

  0

  ENF

  France Jamet

  Význam zkratek:

  +  :  pro

  -  :  proti

  0  :  zdrželi se

  Poslední aktualizace: 8. února 2019
  Právní upozornění - Ochrana soukromí