Menetlus : 2017/0319(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0066/2019

Esitatud tekstid :

A8-0066/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 12/02/2019 - 9.6

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0067

SOOVITUS     ***
PDF 159kWORD 55k
6.2.2019
PE 622.187v02-00 A8-0066/2019

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Mehhiko Ühendriikide vahelisele majanduspartnerlust, poliitilist kooskõlastamist ja koostööd käsitlevale lepingule Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud kolmanda lisaprotokolli Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

(15383/2017 – C8‑0489/2018 – 2017/0319(NLE))

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

Raportöör: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Mehhiko Ühendriikide vahelisele majanduspartnerlust, poliitilist kooskõlastamist ja koostööd käsitlevale lepingule Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud kolmanda lisaprotokolli Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

(15383/2017 – C8‑0489/2018 – 2017/0319(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (15383/2017),

–  võttes arvesse ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Mehhiko Ühendriikide vahelisele majanduspartnerlust, poliitilist kooskõlastamist ja koostööd käsitlevale lepingule Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud kolmanda lisaprotokolli eelnõu (15410/2017),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 91, artikli 100 lõikele 2, artiklitele 207 ja 211 ning artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a (C8-0489/2018),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 108 lõiget 7,

–  võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni soovitust (A8-0066/2019),

1.  annab nõusoleku protokolli sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Mehhiko Ühendriikide valitsusele ja parlamendile.


SELETUSKIRI

Vastavalt Horvaatia Vabariigi ühinemisakti artikli 6 lõikele 2 kohustus Horvaatia ühinema kehtivate lepingutega, mille liikmesriigid ja Euroopa Liit on kolmandate riikidega sõlminud või millele nad on alla kirjutanud. Horvaatia ühineb nende kehtivate lepingutega liikmesriikide nimel ühehäälselt tegutseva nõukogu ja asjaomaste kolmandate riikide vahel sõlmitavate protokollidega, kui lepingutes ei ole sätestatud teisiti.

14. septembril 2012(1) andis nõukogu komisjonile volitused alustada kolmandate riikidega läbirääkimisi protokollide sõlmimiseks. Ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Mehhiko Ühendriikide vahelisele majanduspartnerlust, poliitilist kooskõlastamist ja koostööd käsitlevale lepingule lisatud kolmas lisaprotokoll allkirjastati 8. detsembril 1997 Brüsselis ning jõustus 1. oktoobril 2000.

Kolmanda protokolli läbirääkimised viidi edukalt lõpule, protokollile kirjutati alla 27. novembril 2018 Brüsselis ning see edastati Euroopa Parlamendile, kõigepealt nõukogu otsuse ettepaneku kujul(2) ja seejärel nõukogu otsuse eelnõuna, et saada parlamendi nõusolek, mis on vajalik protokolli lõplikuks sõlmimiseks vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a. Tuleb märkida, et otsuse ettepaneku artikli 5 lõikes 3 on ette nähtud ajutine kohaldamine.

Selle menetlusega tegelev raportöör Inmaculada Rodriguez-Piñero soovitab anda nõusoleku protokolli sõlmimiseks, et Horvaatia saaks täieõiguslikuks lepinguosaliseks.

Seejuures on raportööril järgmised nõudmised:

i)   tõhustada teabevahetust rahvusvahelise kaubanduse komisjoniga (INTA) kogu rahvusvaheliste lepingute kehtivusaja jooksul, mis hõlmab ka läbirääkimisi nn tehniliste ja mõne riigi ELi liikmeks saamisega seotud kokkulepete sõlmimiseks;

ii)   teha üldsusele ja sidusrühmadele kättesaadavaks asjaomaste komisjoni talituste (selleks ette nähtud) kirjalikud kokkuvõtted, mis sisaldavad faktilist teavet ja milles selgitatakse niisuguste rahvusvaheliste lepingute tagajärgi, et kõik ettevõtjad ja kodanikuühiskond toimuvaid muutusi mõistaksid ja neist kasu saaksid;

iii)   piirata lepingute ajutist kohaldamist enne Euroopa Parlamendi nõusoleku saamist, kuna aluslepingu artikli 218 lõike 5 kohaselt on see ette nähtud üksnes vajaduse korral;

iv)   nõukogul ja komisjonil tuleb esitada Euroopa Parlamendile, asjaomastele ettevõtjatele, sotsiaalpartneritele ja kodanikuühiskonna organisatsioonidele eel- ja järelteavet seoses kõigi otsustega, mis on tehtud rahvusvahelistes kaubanduslepingutes sätestatud organites, kaasa arvatud otsused, millega kolmandatele isikutele antakse kontsessioone ja hüvitisi.

(1)

  Nõukogu otsus, millega antakse luba alustada läbirääkimisi, et teha lepingutes, mis on allkirjastatud või sõlmitud Euroopa Liidu või Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning ühe või mitme kolmanda riigi või rahvusvahelise organisatsiooni vahel, kohandusi seoses Horvaatia Vabariigi ühinemisega Euroopa Liiduga (nõukogu dokument 13351/12 LIMITED).

(2)

  Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Mehhiko Ühendriikide vahelisele majanduspartnerlust, poliitilist kooskõlastamist ja koostööd käsitlevale lepingule Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud kolmanda lisaprotokolli Euroopa Liidu nimel allkirjastamise ja ajutise kohaldamise kohta (COM(2017)0722 final – 2017/0318 (NLE)).


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Mehhiko Ühendriikide vahelisele majanduspartnerlust, poliitilist kooskõlastamist ja koostööd käsitlevale lepingule Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud protokoll

Viited

15383/2017 – C8-0489/2018 – COM(2017)07232017/0319(NLE)

Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

28.11.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

INTA

10.12.2018

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

AFET

10.12.2018

DEVE

10.12.2018

TRAN

10.12.2018

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

AFET

22.2.2018

DEVE

29.1.2018

TRAN

22.1.2018

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

22.1.2018

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

21.3.2018

24.1.2019

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

4.2.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

27

0

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Maria Arena, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, France Jamet, Patricia Lalonde, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Klaus Buchner, Ralph Packet, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lola Sánchez Caldentey

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle

Esitamise kuupäev

6.2.2019


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

27

+

ALDE

Patricia Lalonde

ECR

David Campbell Bannerman, Ralph Packet, Jan Zahradil

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz

PPE

Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle, Christophe Hansen, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Paul Rübig, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

0

 

 

1

0

ENF

France Jamet

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 8. veebruar 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika