Izvješće - A8-0066/2019Izvješće
A8-0066/2019

  PREPORUKA o nacrtu Odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Trećeg dodatnog protokola uz Sporazum o gospodarskom partnerstvu, političkoj koordinaciji i suradnji između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Sjedinjenih Meksičkih Država, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji

  6.2.2019 - (15383/2017 – C8-0498/2018 – 2017/0319(NLE)) - ***

  Odbor za međunarodnu trgovinu
  Izvjestiteljica: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

  Postupak : 2017/0319(NLE)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  A8-0066/2019
  Podneseni tekstovi :
  A8-0066/2019
  Rasprave :
  Doneseni tekstovi :

  NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

  o nacrtu Odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Trećeg dodatnog protokola uz Sporazum o gospodarskom partnerstvu, političkoj koordinaciji i suradnji između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Sjedinjenih Meksičkih Država, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji

  (15383/2017 – C8-0489/2018 – 2017/0319(NLE))

  (Suglasnost)

  Europski parlament,

  –  uzimajući u obzir nacrt odluke Vijeća (15383/2017),

  –  uzimajući u obzir nacrt trećeg Protokola uz Sporazum o gospodarskom partnerstvu, političkoj koordinaciji i suradnji između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Sjedinjenih Meksičkih Država, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji (15410/2017),

  –  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 91., člankom 100. stavkom 2., člancima 207. i 211. i člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0489/2018),

  –  uzimajući u obzir članak 99. stavke 1. i 4. te članak 108. stavak 7. Poslovnika,

  –  uzimajući u obzir preporuku Odbora za međunarodnu trgovinu (A8-0066/2019),

  1.  daje suglasnost za sklapanje Protokola;

  2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Sjedinjenih Meksičkih Država.

  OBRAZLOŽENJE

  U skladu s člankom 6. stavkom 2. Akta o pristupanju Republike Hrvatske, Hrvatska se obvezala na pristupanje postojećim sporazumima koje su države članice i Europska unija sklopile ili potpisale s trećim zemljama. Ako posebnim sporazumima nije drugačije utvrđeno, Hrvatska pristupa tim postojećim sporazumima putem protokola koje Vijeće, djelujući jednoglasno u ime država članica, sklapa s dotičnim trećim zemljama.

  Vijeće je 14. rujna 2012.[1] odobrilo Komisiji da otvori pregovore s dotičnim trećim zemljama u cilju sklapanja relevantnih protokola. Treći dodatni protokol uz Sporazum o gospodarskom partnerstvu, političkoj koordinaciji i suradnji između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Sjedinjenih Meksičkih Država, s druge strane, potpisan je u Bruxellesu 8. prosinca 1997. i stupio je na snagu 1. listopada 2000.

  Treći Protokol uspješno je dovršen i potpisan 27. studenoga 2018. u Bruxellesu te upućen Parlamentu, prvo kao prijedlog Odluke Vijeća[2], a sada kao nacrt Odluke Vijeća, radi njegove suglasnosti prije konačnog sklapanja u skladu s člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a) UFEU-a. Treba napomenuti da je privremena primjena predviđena u članku 5. stavku 3.

  Izvjestiteljica u ovom postupku, Inmaculada Rodriguez-Piñero, predlaže davanje suglasnosti za Protokol kako bi Hrvatska u cijelosti mogla postati ugovorna strana.

  Međutim, izvjestiteljica poziva na:

  i.   veću razmjenu informacija s Odborom za međunarodnu trgovinu (INTA) tijekom cijelog ciklusa međunarodnih sporazuma, uključujući u pogledu pregovora o takozvanim „tehničkim” sporazumima i onima koji su povezani s pristupanjem EU-u;

  ii.   stavljanje na raspolaganje javnosti i dionicima (kojima su i namijenjeni) pisanih sažetaka s činjenicama koje sastavljaju relevantne službe Komisije, a u kojima se objašnjavaju učinci međunarodnih sporazuma kako bi svi subjekti i civilno društvo mogli razumjeti promjene i imati koristi od njih;

  iii.   ograničenu uporabu privremene primjene prije suglasnosti Europskog parlamenta jer se u skladu s člankom 218. stavkom 5. UFEU-a takva privremena primjena predviđa samo ako je „potrebna”;

  iv.   ex ante i ex post pružanje informacija Vijeća i Komisije Europskom parlamentu, dotičnim gospodarskim subjektima, socijalnim partnerima i civilnim organizacijama u pogledu svih relevantnih odluka koje su donijela tijela uspostavljena u međunarodnim sporazumima o trgovini, uključujući odluke kojima se koncesije i naknade dodjeljuju trećim stranama.

  • [1]   Odluka Vijeća o odobrenju otvaranja pregovora za prilagodbu sporazuma potpisanih ili sklopljenih između Europske unije, ili Europske unije i njezinih država članica, s jednom ili više trećih zemalja ili međunarodnih organizacija radi pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji (dokument Vijeća 13351/12 LIMITED).
  • [2]    Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju i privremenoj primjeni, u ime Europske unije i njezinih država članica, Trećeg dodatnog protokola uz Sporazum o gospodarskom partnerstvu, političkoj koordinaciji i suradnji između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Sjedinjenih Meksičkih Država, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji (COM(2017)0722 final - 2017/0318 (NLE)).

  POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

  Naslov

  Protokol uz Sporazum o gospodarskom partnerstvu, političkoj koordinaciji i suradnji između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Sjedinjenih Meksičkih Država, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji

  Referentni dokumenti

  15383/2017 – C8-0489/2018 – COM(2017)07232017/0319(NLE)

  Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

  28.11.2018

   

   

   

  Nadležni odbor

         Datum objave na plenarnoj sjednici

  INTA

  10.12.2018

   

   

   

  Odbori koji daju mišljenje

         Datum objave na plenarnoj sjednici

  AFET

  10.12.2018

  DEVE

  10.12.2018

  TRAN

  10.12.2018

   

  Odbori koji nisu dali mišljenje

         Datum odluke

  AFET

  22.2.2018

  DEVE

  29.1.2018

  TRAN

  22.1.2018

   

  Izvjestitelji

         Datum imenovanja

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

  22.1.2018

   

   

   

  Razmatranje u odboru

  21.3.2018

  24.1.2019

   

   

  Datum usvajanja

  4.2.2019

   

   

   

  Rezultat konačnog glasovanja

  +:

  –:

  0:

  27

  0

  1

  Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

  Maria Arena, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, France Jamet, Patricia Lalonde, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

  Klaus Buchner, Ralph Packet, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lola Sánchez Caldentey

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

  Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle

  Datum podnošenja

  6.2.2019

  KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

  27

  +

  ALDE

  Patricia Lalonde

  ECR

  David Campbell Bannerman, Ralph Packet, Jan Zahradil

  GUE/NGL

  Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz

  PPE

  Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle, Christophe Hansen, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Paul Rübig, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Iuliu Winkler

  S&D

  Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

  VERTS/ALE

  Klaus Buchner, Heidi Hautala

  0

  -

   

   

  1

  0

  ENF

  France Jamet

  Korišteni znakovi:

  +  :  za

  -  :  protiv

  0  :  suzdržani

  Posljednje ažuriranje: 8. veljače 2019.
  Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti