AJÁNLÁS az egyrészről az Európai Közösség és annak tagállamai, másrészről a Mexikói Egyesült Államok közötti gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozására figyelemmel készült harmadik kiegészítő jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

  6.2.2019 - (15383/2017 – C8-0498/2018 – 2017/0319(NLE)) - ***

  Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
  Előadó: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

  Eljárás : 2017/0319(NLE)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A8-0066/2019
  Előterjesztett szövegek :
  A8-0066/2019
  Viták :
  Elfogadott szövegek :

  AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

  az egyrészről az Európai Közösség és annak tagállamai, másrészről a Mexikói Egyesült Államok közötti gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozására figyelemmel készült harmadik kiegészítő jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

  (15383/2017 – C8-0498/2018 – 2017/0319(NLE))

  (Egyetértés)

  Az Európai Parlament,

  –  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (15383/2017),

  –  tekintettel az Európai Közösség és annak tagállamai, másrészről a Mexikói Egyesült Államok közötti gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozására figyelemmel készült harmadik kiegészítő jegyzőkönyv tervezetére (15410/2017),

  –  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 91. cikkével, 100. cikke (2) bekezdésével, 207. és 211. cikkével és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjával összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0498/2018),

  –  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (1) és (4) bekezdésére és 108. cikkének (7) bekezdésére,

  –  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ajánlására (A8-0066/2019),

  1.  egyetért a megállapodás megkötésével;

  2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve a Mexikói Egyesült Államok kormányainak és parlamentjeinek.

  INDOKOLÁS

  A Horvát Köztársaság csatlakozási okmánya 6. cikkének (2) bekezdése értelmében Horvátország vállalta, hogy csatlakozik az Európai Unió és tagállamai, valamint egy vagy több harmadik ország által aláírt vagy megkötött megállapodásokhoz. Ha konkrét megállapodások másként nem rendelkeznek, Horvátország ezekhez a meglévő megállapodásokhoz a tagállamok nevében egyhangúlag eljáró Tanács és az érintett harmadik országok által megkötött jegyzőkönyvek útján csatlakozik.

  A Tanács 2012. szeptember 14-én[1] felhatalmazta a Bizottságot, hogy az érintett harmadik országokkal a vonatkozó jegyzőkönyvek elfogadására irányuló tárgyalásokat kezdjen. Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Mexikói Egyesült Államok között létrejött gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapodáshoz csatolt harmadik kiegészítő jegyzőkönyvet 1997. december 8-án Brüsszelben aláírták és az 2000. október 1-jén hatályba lépett.

  A harmadik jegyzőkönyvet sikeresen véglegesítették, aláírására 2018. november 27-én került sor Brüsszelben, majd az a Parlament elé került, először tanácsi határozatra irányuló javaslatként[2], most pedig tanácsi határozattervezetként, hogy a Parlament egyetértését adja, mielőtt az EUMSZ 218. cikke (6) bekezdése második albekezdésének a) pontjával összhangban megkötésre kerül. Meg kell jegyezni, hogy az 5. cikk (3) bekezdése ideiglenes alkalmazást ír elő.

  Inmaculada Rodriguez-Piñero, az eljárás előadója javasolja a jegyzőkönyvhöz történő egyetértés megadását, így Horvátország teljes körű szerződő féllé válhat.

  Az előadó azonban fel szeretné hívni a figyelmet az alábbiakra:

  i.   hatékonyabb információmegosztásra van szükség a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottsággal (INTA) a nemzetközi megállapodások teljes életciklusában, többek között az úgynevezett technikai megállapodások és az uniós csatlakozási megállapodások tárgyalása során;

  ii.   a megfelelő bizottsági szervezeti egységek készítsenek a nyilvánosság és az érdekelt felek számára hozzáférhető (és nekik szánt), ténybeli információkat tartalmazó írásos összefoglalókat, amelyekben elmagyarázzák a nemzetközi megállapodások következményeit úgy, hogy minden szereplő és a civil társadalom meg tudja érteni és ki tudja aknázni a változásokat;

  iii.   a Parlament egyetértése előtt a megállapodás ideiglenes alkalmazásához csak korlátozott mértékben lehet folyamodni, azt ugyanis az EUMSZ 218. cikkének (5) bekezdése értelmében csak akkor lehet alkalmazni, „amennyiben szükséges”.

  iv.   szükség van a Tanács és a Bizottság által az Európai Parlamentnek, a gazdasági szereplőknek, a szociális partnereknek és a civil társadalmi szervezeteknek nyújtott előzetes és utólagos információkra a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokban létrehozott szervekben hozott valamennyi vonatkozó határozat, köztük a harmadik feleknek nyújtott engedmények és ellentételezések tekintetében hozott határozatok tekintetében.

  • [1]   A Tanács határozata az Európai Unió vagy az Európai Unió és tagállamai, valamint egy vagy több harmadik ország vagy nemzetközi szervezet által aláírt vagy megkötött megállapodásoknak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozására való tekintettel történő kiigazítására irányuló tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról (13351/12 sz. tanácsi dokumentum, LIMITED).
  • [2]   Javaslat az egyrészről az Európai Közösség és annak tagállamai, másrészről a Mexikói Egyesült Államok közötti gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozására figyelemmel készült harmadik kiegészítő jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról szóló tanácsi határozatra (COM(2017)0722 – 2017/0318 (NLE)).

  AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA

  Cím

  Az egyrészről az Európai Közösség és annak tagállamai, másrészről a Mexikói Egyesült Államok közötti gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozására figyelemmel készült jegyzőkönyv

  Hivatkozások

  15383/2017 – C8-0489/2018 – COM(2017)07232017/0319(NLE)

  A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

  28.11.2018

   

   

   

  Illetékes bizottság

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  INTA

  10.12.2018

   

   

   

  Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  AFET

  10.12.2018

  DEVE

  10.12.2018

  TRAN

  10.12.2018

   

  Nem nyilvánított véleményt

         A határozat dátuma

  AFET

  22.2.2018

  DEVE

  29.1.2018

  TRAN

  22.1.2018

   

  Előadók

         A kijelölés dátuma

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

  22.1.2018

   

   

   

  Vizsgálat a bizottságban

  21.3.2018

  24.1.2019

   

   

  Az elfogadás dátuma

  4.2.2019

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  27

  0

  1

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Maria Arena, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, France Jamet, Patricia Lalonde, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok

  Klaus Buchner, Ralph Packet, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lola Sánchez Caldentey

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

  Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle

  Benyújtás dátuma

  6.2.2019

  AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGNÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

  27

  +

  ALDE

  Patricia Lalonde

  ECR

  David Campbell Bannerman, Ralph Packet, Jan Zahradil

  GUE/NGL

  Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz

  PPE

  Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle, Christophe Hansen, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Paul Rübig, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Iuliu Winkler

  S&D

  Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

  VERTS/ALE

  Klaus Buchner, Heidi Hautala

  0

  -

   

   

  1

  0

  ENF

  France Jamet

  Jelmagyarázat:

  +  :  mellette

  -  :  ellene

  0  :  tartózkodás

  Utolsó frissítés: 2019. február 8.
  Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat