Eljárás : 2017/0319(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0066/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0066/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 12/02/2019 - 9.6

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0067

AJÁNLÁS     ***
PDF 175kWORD 55k
6.2.2019
PE 622.187v02-00 A8-0066/2019

az egyrészről az Európai Közösség és annak tagállamai, másrészről a Mexikói Egyesült Államok közötti gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozására figyelemmel készült harmadik kiegészítő jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

(15383/2017 – C8-0498/2018 – 2017/0319(NLE))

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

Előadó: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGNÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az egyrészről az Európai Közösség és annak tagállamai, másrészről a Mexikói Egyesült Államok közötti gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozására figyelemmel készült harmadik kiegészítő jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

(15383/2017 – C8-0498/2018 – 2017/0319(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (15383/2017),

–  tekintettel az Európai Közösség és annak tagállamai, másrészről a Mexikói Egyesült Államok közötti gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozására figyelemmel készült harmadik kiegészítő jegyzőkönyv tervezetére (15410/2017),

–  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 91. cikkével, 100. cikke (2) bekezdésével, 207. és 211. cikkével és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjával összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0498/2018),

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (1) és (4) bekezdésére és 108. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ajánlására (A8-0066/2019),

1.  egyetért a megállapodás megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve a Mexikói Egyesült Államok kormányainak és parlamentjeinek.


INDOKOLÁS

A Horvát Köztársaság csatlakozási okmánya 6. cikkének (2) bekezdése értelmében Horvátország vállalta, hogy csatlakozik az Európai Unió és tagállamai, valamint egy vagy több harmadik ország által aláírt vagy megkötött megállapodásokhoz. Ha konkrét megállapodások másként nem rendelkeznek, Horvátország ezekhez a meglévő megállapodásokhoz a tagállamok nevében egyhangúlag eljáró Tanács és az érintett harmadik országok által megkötött jegyzőkönyvek útján csatlakozik.

A Tanács 2012. szeptember 14-én(1) felhatalmazta a Bizottságot, hogy az érintett harmadik országokkal a vonatkozó jegyzőkönyvek elfogadására irányuló tárgyalásokat kezdjen. Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Mexikói Egyesült Államok között létrejött gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapodáshoz csatolt harmadik kiegészítő jegyzőkönyvet 1997. december 8-án Brüsszelben aláírták és az 2000. október 1-jén hatályba lépett.

A harmadik jegyzőkönyvet sikeresen véglegesítették, aláírására 2018. november 27-én került sor Brüsszelben, majd az a Parlament elé került, először tanácsi határozatra irányuló javaslatként(2), most pedig tanácsi határozattervezetként, hogy a Parlament egyetértését adja, mielőtt az EUMSZ 218. cikke (6) bekezdése második albekezdésének a) pontjával összhangban megkötésre kerül. Meg kell jegyezni, hogy az 5. cikk (3) bekezdése ideiglenes alkalmazást ír elő.

Inmaculada Rodriguez-Piñero, az eljárás előadója javasolja a jegyzőkönyvhöz történő egyetértés megadását, így Horvátország teljes körű szerződő féllé válhat.

Az előadó azonban fel szeretné hívni a figyelmet az alábbiakra:

i.   hatékonyabb információmegosztásra van szükség a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottsággal (INTA) a nemzetközi megállapodások teljes életciklusában, többek között az úgynevezett technikai megállapodások és az uniós csatlakozási megállapodások tárgyalása során;

ii.   a megfelelő bizottsági szervezeti egységek készítsenek a nyilvánosság és az érdekelt felek számára hozzáférhető (és nekik szánt), ténybeli információkat tartalmazó írásos összefoglalókat, amelyekben elmagyarázzák a nemzetközi megállapodások következményeit úgy, hogy minden szereplő és a civil társadalom meg tudja érteni és ki tudja aknázni a változásokat;

iii.   a Parlament egyetértése előtt a megállapodás ideiglenes alkalmazásához csak korlátozott mértékben lehet folyamodni, azt ugyanis az EUMSZ 218. cikkének (5) bekezdése értelmében csak akkor lehet alkalmazni, „amennyiben szükséges”.

iv.   szükség van a Tanács és a Bizottság által az Európai Parlamentnek, a gazdasági szereplőknek, a szociális partnereknek és a civil társadalmi szervezeteknek nyújtott előzetes és utólagos információkra a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokban létrehozott szervekben hozott valamennyi vonatkozó határozat, köztük a harmadik feleknek nyújtott engedmények és ellentételezések tekintetében hozott határozatok tekintetében.

(1)

  A Tanács határozata az Európai Unió vagy az Európai Unió és tagállamai, valamint egy vagy több harmadik ország vagy nemzetközi szervezet által aláírt vagy megkötött megállapodásoknak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozására való tekintettel történő kiigazítására irányuló tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról (13351/12 sz. tanácsi dokumentum, LIMITED).

(2)

  Javaslat az egyrészről az Európai Közösség és annak tagállamai, másrészről a Mexikói Egyesült Államok közötti gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozására figyelemmel készült harmadik kiegészítő jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról szóló tanácsi határozatra (COM(2017)0722 – 2017/0318 (NLE)).


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA

Cím

Az egyrészről az Európai Közösség és annak tagállamai, másrészről a Mexikói Egyesült Államok közötti gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozására figyelemmel készült jegyzőkönyv

Hivatkozások

15383/2017 – C8-0489/2018 – COM(2017)07232017/0319(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

28.11.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

10.12.2018

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

10.12.2018

DEVE

10.12.2018

TRAN

10.12.2018

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

AFET

22.2.2018

DEVE

29.1.2018

TRAN

22.1.2018

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

22.1.2018

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

21.3.2018

24.1.2019

 

 

Az elfogadás dátuma

4.2.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

27

0

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Maria Arena, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, France Jamet, Patricia Lalonde, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Klaus Buchner, Ralph Packet, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lola Sánchez Caldentey

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle

Benyújtás dátuma

6.2.2019


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGNÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

27

+

ALDE

Patricia Lalonde

ECR

David Campbell Bannerman, Ralph Packet, Jan Zahradil

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz

PPE

Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle, Christophe Hansen, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Paul Rübig, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

0

-

 

 

1

0

ENF

France Jamet

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2019. február 8.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat