Pranešimas - A8-0066/2019Pranešimas
A8-0066/2019

  REKOMENDACIJA dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Meksikos Jungtinių Valstijų ekonominės partnerystės, politinio koordinavimo ir bendradarbiavimo susitarimo trečiojo papildomo protokolo sudarymo Europos Sąjungos bei jos valstybių narių vardu, siekiant atsižvelgti į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą projekto

  6.2.2019 - (15383/2017 – C8-0489/2018 – 2017/0319(NLE)) - ***

  Tarptautinės prekybos komitetas
  Pranešėja: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

  Procedūra : 2017/0319(NLE)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A8-0066/2019
  Pateikti tekstai :
  A8-0066/2019
  Debatai :
  Priimti tekstai :

  EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

  dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Meksikos Jungtinių Valstijų ekonominės partnerystės, politinio koordinavimo ir bendradarbiavimo susitarimo trečiojo papildomo protokolo sudarymo Europos Sąjungos bei jos valstybių narių vardu, siekiant atsižvelgti į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą projekto

  (15383/2017 – C8-0489/2018 – 2017/0319(NLE))

  (Pritarimo procedūra)

  Europos Parlamentas,

  –  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (15383/2017),

  –  atsižvelgdamas į Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Meksikos Jungtinių Valstijų ekonominės partnerystės, politinio koordinavimo ir bendradarbiavimo susitarimo trečiąjį papildomą protokolą, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą (15410/2017),

  –  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 91 straipsnį, 100 straipsnio 2 dalį, 207 bei 211 straipsnius ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą (C8-0489/2018),

  –  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 bei 4 dalį ir į 108 straipsnio 7 dalį,

  –  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto rekomendaciją (A8-0066/2019),

  1.  pritaria protokolo sudarymui;

  2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Meksikos Jungtinių Valstijų parlamentams ir vyriausybėms.

  AIŠKINAMOJIS DALIS

  Pagal Akto dėl Kroatijos Respublikos stojimo 6 straipsnio 2 dalį Kroatija įsipareigojo prisijungti prie esamų valstybių narių ir Europos Sąjungos su trečiosiomis šalimis sudarytų ar pasirašytų susitarimų. Jei konkrečiuose susitarimuose nenurodyta kitaip, Kroatija prie šių esamų susitarimų prisijungia protokolais, kuriuos Taryba, vieningai veikdama valstybių narių vardu, sudaro su atitinkamomis trečiosiomis šalimis.

  2012 m. rugsėjo 14 d.[1] Taryba įgaliojo Komisiją pradėti derybas su trečiosiomis šalimis dėl susijusių protokolų sudarymo. Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Meksikos Jungtinių Valstijų ekonominės partnerystės, politinio koordinavimo ir bendradarbiavimo susitarimo trečiasis papildomas protokolas buvo pasirašytas 1997 m. gruodžio 8 d. Briuselyje ir įsigaliojo 2000 m. spalio 1 d.

  Trečiasis protokolas sėkmingai užbaigtas ir pasirašytas 2018 m. lapkričio 27 d. Briuselyje ir perduotas Parlamentui pritarti, pirmiausia kaip pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo[2], o dabar – kaip Tarybos sprendimo projektas, kad jis galėtų būti galutinai sudarytas pagal SESV 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą. Reikia pažymėti, kad laikinas taikymas numatytas jo 5 straipsnio 3 dalyje.

  Šios procedūros pranešėja Inmaculada Rodriguez-Piñero norėtų rekomenduoti pritarti protokolui, kad Kroatija galėtų tapti visateise susitariančiąja šalimi.

  Tačiau pranešėja norėtų paraginti:

  i)   intensyviau dalytis informacija su Tarptautinės prekybos (INTA) komitetu per visą tarptautinių susitarimų įgyvendinimo ciklą, įskaitant derybas dėl vadinamųjų techninių ir su stojimais į ES susijusių susitarimų;

  ii)   rengti rašytines santraukas, kuriose visuomenei ir atitinkamų Komisijos tarnybų suinteresuotiesiems subjektams būtų pateikiama (jiems skirta) faktinė informacija apie tokių tarptautinių susitarimų poveikį, kad visi ūkio subjektai ir pilietinė visuomenė galėtų suprasti, kas jais kečiama, ir tais pasikeitimais pasinaudoti;

  iii)   riboti laikiną taikymą prieš gavus EP pritarimą, nes, remiantis SESV 218 straipsnio 5 dalimi, toks laikinas taikymas numatytas tik „prireikus“;

  iv)   kad Taryba ir Komisija teiktų Europos Parlamentui, susijusiems ekonominės veiklos vykdytojams, socialiniams partneriams ir pilietinės visuomenės organizacijoms ex ante ir ex post informaciją apie visus pagal tarptautinius prekybos susitarimus įsteigtų institucijų priimtus atitinkamus sprendimus, įskaitant sprendimus, kuriais trečiosioms šalims suteikiamos lengvatos ir kompensacijos.

  • [1]   Tarybos sprendimas, kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti derybas dėl Europos Sąjungos arba Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir vienos ar kelių trečiųjų šalių arba tarptautinių organizacijų pasirašytų arba sudarytų susitarimų pritaikymo atsižvelgiant į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą (Tarybos dok. Nr. 13351/12 LIMITED).
  • [2]    Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Meksikos Jungtinių Valstijų ekonominės partnerystės, politinio koordinavimo ir bendradarbiavimo susitarimo trečiojo papildomo protokolo pasirašymo ir laikino taikymo Europos Sąjungos bei jos valstybių narių vardu, siekiant atsižvelgti į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą (COM(2017)0722 final - 2017/0318 (NLE)).

  ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Meksikos Jungtinių Valstijų ekonominės partnerystės, politinio koordinavimo ir bendradarbiavimo susitarimo protokolas, siekiant atsižvelgti į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą

  Nuorodos

  15383/2017 – C8-0489/2018 – COM(2017)07232017/0319(NLE)

  Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

  28.11.2018

   

   

   

  Atsakingas komitetas

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  INTA

  10.12.2018

   

   

   

  Nuomonę teikiantys komitetai

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  AFET

  10.12.2018

  DEVE

  10.12.2018

  TRAN

  10.12.2018

   

  Nuomonė nepareikšta

         Nutarimo data

  AFET

  22.2.2018

  DEVE

  29.1.2018

  TRAN

  22.1.2018

   

  Pranešėjai

         Paskyrimo data

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

  22.1.2018

   

   

   

  Svarstymas komitete

  21.3.2018

  24.1.2019

   

   

  Priėmimo data

  4.2.2019

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  27

  0

  1

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Maria Arena, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, France Jamet, Patricia Lalonde, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

  Klaus Buchner, Ralph Packet, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lola Sánchez Caldentey

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

  Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle

  Pateikimo data

  6.2.2019

  GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

  27

  +

  ALDE

  Patricia Lalonde

  ECR

  David Campbell Bannerman, Ralph Packet, Jan Zahradil

  GUE/NGL

  Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz

  PPE

  Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle, Christophe Hansen, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Paul Rübig, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Iuliu Winkler

  S&D

  Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

  VERTS/ALE

  Klaus Buchner, Heidi Hautala

  0

  -

   

   

  1

  0

  ENF

  France Jamet

  Sutartiniai ženklai:

  +  :  už

  -  :  prieš

  0  :  susilaikė

  Atnaujinta: 2019 m. vasario 8 d.
  Teisinė informacija - Privatumo politika