Procedūra : 2017/0319(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0066/2019

Pateikti tekstai :

A8-0066/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 12/02/2019 - 9.6

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0067

REKOMENDACIJA     ***
PDF 174kWORD 55k
6.2.2019
PE 622.187v02-00 A8-0066/2019

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Meksikos Jungtinių Valstijų ekonominės partnerystės, politinio koordinavimo ir bendradarbiavimo susitarimo trečiojo papildomo protokolo sudarymo Europos Sąjungos bei jos valstybių narių vardu, siekiant atsižvelgti į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą projekto

(15383/2017 – C8-0489/2018 – 2017/0319(NLE))

Tarptautinės prekybos komitetas

Pranešėja: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJIS DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Meksikos Jungtinių Valstijų ekonominės partnerystės, politinio koordinavimo ir bendradarbiavimo susitarimo trečiojo papildomo protokolo sudarymo Europos Sąjungos bei jos valstybių narių vardu, siekiant atsižvelgti į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą projekto

(15383/2017 – C8-0489/2018 – 2017/0319(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (15383/2017),

–  atsižvelgdamas į Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Meksikos Jungtinių Valstijų ekonominės partnerystės, politinio koordinavimo ir bendradarbiavimo susitarimo trečiąjį papildomą protokolą, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą (15410/2017),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 91 straipsnį, 100 straipsnio 2 dalį, 207 bei 211 straipsnius ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą (C8-0489/2018),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 bei 4 dalį ir į 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto rekomendaciją (A8-0066/2019),

1.  pritaria protokolo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Meksikos Jungtinių Valstijų parlamentams ir vyriausybėms.


AIŠKINAMOJIS DALIS

Pagal Akto dėl Kroatijos Respublikos stojimo 6 straipsnio 2 dalį Kroatija įsipareigojo prisijungti prie esamų valstybių narių ir Europos Sąjungos su trečiosiomis šalimis sudarytų ar pasirašytų susitarimų. Jei konkrečiuose susitarimuose nenurodyta kitaip, Kroatija prie šių esamų susitarimų prisijungia protokolais, kuriuos Taryba, vieningai veikdama valstybių narių vardu, sudaro su atitinkamomis trečiosiomis šalimis.

2012 m. rugsėjo 14 d.(1) Taryba įgaliojo Komisiją pradėti derybas su trečiosiomis šalimis dėl susijusių protokolų sudarymo. Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Meksikos Jungtinių Valstijų ekonominės partnerystės, politinio koordinavimo ir bendradarbiavimo susitarimo trečiasis papildomas protokolas buvo pasirašytas 1997 m. gruodžio 8 d. Briuselyje ir įsigaliojo 2000 m. spalio 1 d.

Trečiasis protokolas sėkmingai užbaigtas ir pasirašytas 2018 m. lapkričio 27 d. Briuselyje ir perduotas Parlamentui pritarti, pirmiausia kaip pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo(2), o dabar – kaip Tarybos sprendimo projektas, kad jis galėtų būti galutinai sudarytas pagal SESV 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą. Reikia pažymėti, kad laikinas taikymas numatytas jo 5 straipsnio 3 dalyje.

Šios procedūros pranešėja Inmaculada Rodriguez-Piñero norėtų rekomenduoti pritarti protokolui, kad Kroatija galėtų tapti visateise susitariančiąja šalimi.

Tačiau pranešėja norėtų paraginti:

i)   intensyviau dalytis informacija su Tarptautinės prekybos (INTA) komitetu per visą tarptautinių susitarimų įgyvendinimo ciklą, įskaitant derybas dėl vadinamųjų techninių ir su stojimais į ES susijusių susitarimų;

ii)   rengti rašytines santraukas, kuriose visuomenei ir atitinkamų Komisijos tarnybų suinteresuotiesiems subjektams būtų pateikiama (jiems skirta) faktinė informacija apie tokių tarptautinių susitarimų poveikį, kad visi ūkio subjektai ir pilietinė visuomenė galėtų suprasti, kas jais kečiama, ir tais pasikeitimais pasinaudoti;

iii)   riboti laikiną taikymą prieš gavus EP pritarimą, nes, remiantis SESV 218 straipsnio 5 dalimi, toks laikinas taikymas numatytas tik „prireikus“;

iv)   kad Taryba ir Komisija teiktų Europos Parlamentui, susijusiems ekonominės veiklos vykdytojams, socialiniams partneriams ir pilietinės visuomenės organizacijoms ex ante ir ex post informaciją apie visus pagal tarptautinius prekybos susitarimus įsteigtų institucijų priimtus atitinkamus sprendimus, įskaitant sprendimus, kuriais trečiosioms šalims suteikiamos lengvatos ir kompensacijos.

(1)

  Tarybos sprendimas, kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti derybas dėl Europos Sąjungos arba Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir vienos ar kelių trečiųjų šalių arba tarptautinių organizacijų pasirašytų arba sudarytų susitarimų pritaikymo atsižvelgiant į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą (Tarybos dok. Nr. 13351/12 LIMITED).

(2)

  Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Meksikos Jungtinių Valstijų ekonominės partnerystės, politinio koordinavimo ir bendradarbiavimo susitarimo trečiojo papildomo protokolo pasirašymo ir laikino taikymo Europos Sąjungos bei jos valstybių narių vardu, siekiant atsižvelgti į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą (COM(2017)0722 final - 2017/0318 (NLE)).


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Meksikos Jungtinių Valstijų ekonominės partnerystės, politinio koordinavimo ir bendradarbiavimo susitarimo protokolas, siekiant atsižvelgti į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą

Nuorodos

15383/2017 – C8-0489/2018 – COM(2017)07232017/0319(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

28.11.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

10.12.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

10.12.2018

DEVE

10.12.2018

TRAN

10.12.2018

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

AFET

22.2.2018

DEVE

29.1.2018

TRAN

22.1.2018

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

22.1.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

21.3.2018

24.1.2019

 

 

Priėmimo data

4.2.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

27

0

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Maria Arena, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, France Jamet, Patricia Lalonde, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Klaus Buchner, Ralph Packet, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lola Sánchez Caldentey

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle

Pateikimo data

6.2.2019


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

27

+

ALDE

Patricia Lalonde

ECR

David Campbell Bannerman, Ralph Packet, Jan Zahradil

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz

PPE

Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle, Christophe Hansen, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Paul Rübig, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

0

-

 

 

1

0

ENF

France Jamet

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2019 m. vasario 8 d.Teisinė informacija - Privatumo politika