RAKKOMANDAZZJONI dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, tat-Tielet Protokoll Addizzjonali tal-Ftehim dwar Sħubija Ekonomika, Koordinazzjoni Politika u Koperazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u l-Istati Uniti tal-Messiku, min-naħa l-oħra, biex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja fl-Unjoni Ewropea

6.2.2019 - (15383/2017 – C8-0498/2018 – 2017/0319(NLE)) - ***

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
Rapporteur: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Proċedura : 2017/0319(NLE)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
A8-0066/2019
Testi mressqa :
A8-0066/2019
Dibattiti :
Votazzjonijiet :
Testi adottati :

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, tat-Tielet Protokoll Addizzjonali tal-Ftehim dwar Sħubija Ekonomika, Koordinazzjoni Politika u Koperazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u l-Istati Uniti tal-Messiku, min-naħa l-oħra, biex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja fl-Unjoni Ewropea

(15383/2017 – C8-0489/2018 – 2017/0319(NLE))

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill (15383/2017),

–  wara li kkunsidra l-abbozz tat-Tielet Protokoll Addizzjonali tal-Ftehim dwar Sħubija Ekonomika, Koordinazzjoni Politika u Koperazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u l-Istati Uniti Messikani, min-naħa l-oħra, sabiex jittieħed kont tal-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea (15410/2017),

–  wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni ppreżentata mill-Kunsill skont l-Artikolu 91, l-Artikolu 100(2), l-Artikoli 207 u 211, u l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, punt (a), tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C8-0489/2018),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 99(1) u (4) u l-Artikolu 108(7) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali (A8-0066/2019),

1.  Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-protokoll;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tiegħu lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u tal-Istati Uniti Messikani.

NOTA SPJEGATTIVA

Skont l-Artikolu 6(2) tal-Att ta' Adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja, il-Kroazja impenjat ruħha li taċċedi mal-ftehimiet eżistenti konklużi jew iffirmati mill-Istati Membri u mill-Unjoni Ewropea ma' pajjiżi terzi. Sakemm mhux previst mod ieħor fi ftehimiet speċifiċi, il-Kroazja taċċedi għal dawn il-ftehimiet eżistenti permezz ta' protokolli li l-Kunsill, li jkun qed jaġixxi unanimament f'isem l-Istati Membri, jikkonkludi mal-pajjiżi terzi kkonċernati.

Fl-14 ta' Settembru 2012[1], il-Kunsill awtorizza lill-Kummissjoni tiftaħ negozjati mal-pajjiżi terzi kkonċernati bil-ħsieb li jiġu konklużi l-protokolli rilevanti. It-Tielet Protokoll Addizzjonali tal-Ftehim dwar Sħubija Ekonomika, Koordinazzjoni Politika u Koperazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u l-Istati Uniti Messikani, min-naħa l-oħra, kien iffirmat fi Brussell fit-8 ta' Diċembru 1997, u daħal fis-seħħ fl-1 ta' Ottubru 2000.

It-Tielet Protokoll ġie ffinalizzat b'suċċess u kien iffirmat fis-27 ta' Novembru 2018 fi Brussell u ġie riferut lill-Parlament, l-ewwel nett bħala proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill[2] u issa bħala abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill, għal approvazzjoni qabel ma jkun jista' jiġi konkluż bi qbil mal-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, punt (a) TFUE. Għandu jiġi nnotat li l-applikazzjoni provviżorja hija prevista fl-Artikolu 5(3) tiegħu.

Ir-rapporteur għal din il-proċedura, is-Sa Inmaculada Rodriguez-Piñero, tixtieq tirrakkomanda li tingħata l-approvazzjoni għall-Protokoll sabiex il-Kroazja tkun tista' ssir parti kontraenti bis-sħiħ.

Madankollu, ir-Rapporteur tixtieq tappella għal:

(i)   Tisħiħ tal-kondiviżjoni ta' informazzjoni mal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali (INTA) matul iċ-ċiklu tal-ħajja sħiħ ta' ftehimiet internazzjonali, inkluż fir-rigward tan-negozjati tal-hekk imsejħa ftehimiet "tekniċi", bħal dawk marbuta mal-adeżjonijiet għall-UE.

(ii)   Taqsiriet bil-miktub b'informazzjoni fattwali, aċċessibbli (u intiża) għall-pubbliku u l-partijiet interessati mis-servizzi rilevanti tal-Kummissjoni li jispjegaw l-effetti ta' ftehimiet internazzjonali, sabiex l-operaturi kollha u s-soċjetà ċivili jkunu jistgħu jifhmu u jibbenefikaw mill-bidliet.

(iii)   Użu mrażżan tal-applikazzjoni proviżorja qabel l-approvazzjoni tal-PE, billi skont l-Artikolu 218(5) TFUE din l-applikazzjoni proviżorja hija prevista biss "jekk meħtieġ".

(iv)   Informazzjoni ex ante u ex post mill-Parlament Ewropew, mill-Kunsill u mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-operaturi ekonomiċi, lis-sħab soċjali u lill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili kkonċernati, fir-rigward tad-deċiżjonijiet rilevanti kollha meħuda mill-korpi stabbiliti fil-ftehimiet kummerċjali internazzjonali, inklużi deċiżjonijiet li bihom jingħataw konċessjonijiet u kumpensi lil partijiet terzi.

  • [1]   Id-Deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza l-ftuħ tan-negozjati għall-adattament tal-ftehimiet iffirmati jew konklużi bejn l-Unjoni Ewropea, jew l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, ma' pajjiż terz wieħed jew aktar jew ma' organizzazzjonijiet internazzjonali, fid-dawl tal-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea (id-dokument tal-Kunsill 13351/12 LIMITED).
  • [2]    Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-iffirmar u l-applikazzjoni proviżorja, f'isem l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, tat-Tielet Protokoll Addizzjonali tal-Ftehim dwar Sħubija Ekonomika, Koordinazzjoni Politika u Koperazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u l-Istati Uniti Messikani, min-naħa l-oħra, sabiex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea (COM(2017)0722 final - 2017/0318 (NLE)).

PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI

Titolu

Protokoll tal-Ftehim dwar Sħubija Ekonomika, Koordinazzjoni Politika u Koperazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u l-Istati Uniti tal-Messiku, min-naħa l-oħra, biex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja fl-Unjoni Ewropea

Referenzi

15383/2017 – C8-0489/2018 – COM(2017)07232017/0319(NLE)

Data tal-konsultazzjoni / talba għal approvazzjoni

28.11.2018

 

 

 

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

INTA

10.12.2018

 

 

 

Kumitati mitluba jagħtu opinjoni

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

AFET

10.12.2018

DEVE

10.12.2018

TRAN

10.12.2018

 

Opinjoni(jiet) mhux mogħtija

       Data tad-deċiżjoni

AFET

22.2.2018

DEVE

29.1.2018

TRAN

22.1.2018

 

Rapporteurs

       Data tal-ħatra

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

22.1.2018

 

 

 

Eżami fil-kumitat

21.3.2018

24.1.2019

 

 

Data tal-adozzjoni

4.2.2019

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

27

0

1

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Maria Arena, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, France Jamet, Patricia Lalonde, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Klaus Buchner, Ralph Packet, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lola Sánchez Caldentey

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle

Data tat-tressiq

6.2.2019

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

27

+

ALDE

Patricia Lalonde

ECR

David Campbell Bannerman, Ralph Packet, Jan Zahradil

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz

PPE

Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle, Christophe Hansen, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Paul Rübig, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

0

-

 

 

1

0

ENF

France Jamet

Tifsira tas-simboli użati:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjoni

Aġġornata l-aħħar: 8 ta' Frar 2019
Avviż legali - Politika tal-privatezza