AANBEVELING betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het derde aanvullend protocol bij de Overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Verenigde Mexicaanse Staten, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

6.2.2019 - (15383/2017 – C8-0489/2018 – 2017/0319(NLE)) - ***

Commissie internationale handel
Rapporteur: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Procedure : 2017/0319(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A8-0066/2019
Ingediende teksten :
A8-0066/2019
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het derde aanvullend protocol bij de Overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Verenigde Mexicaanse Staten, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

(15383/2017 – C8-0489/2018 – 2017/0319(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (15383/2017),

–  gezien het ontwerp van derde aanvullend protocol bij de Overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Verenigde Mexicaanse Staten, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (15410/2017),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 91, artikel 100, lid 2, de artikelen 207 en 211, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0489/2018),

–  gezien artikel 99, leden 1 en 4, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie internationale handel (A8-0066/2019),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Verenigde Mexicaanse Staten.

TOELICHTING

Overeenkomstig artikel 6, lid 2, van de Akte van toetreding van de Republiek Kroatië heeft Kroatië zich ertoe verbonden toe te treden tot de bestaande overeenkomsten die de Europese Unie en haar lidstaten met derde landen hebben gesloten of ondertekend. Behoudens in de gevallen waarin bij specifieke overeenkomsten anders is bepaald, wordt de toetreding van Kroatië tot deze bestaande overeenkomsten geregeld door de sluiting van een protocol door de Raad, handelend met eenparigheid van stemmen namens de lidstaten, met de desbetreffende derde landen.

Op 14 september 2012[1] heeft de Raad de Commissie gemachtigd om met de desbetreffende derde landen onderhandelingen te openen met het oog op de sluiting van de desbetreffende protocollen. Een derde aanvullend protocol bij de Overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Verenigde Mexicaanse Staten, anderzijds, werd op 8 december 1997 in Brussel ondertekend en is op 1 oktober 2000 in werking getreden.

Het derde protocol is met succes voltooid en werd op 27 november 2018 in Brussel ondertekend. Vervolgens is het voor goedkeuring aan het Parlement voorgelegd, eerst als een voorstel voor een besluit van de Raad[2] en nu als een ontwerp van besluit van de Raad. Hierna kan het uiteindelijk worden vastgesteld in overeenstemming met artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), VWEU. Er moet op worden gewezen dat artikel 5, lid 3, ervan in voorlopige toepassing voorziet.

De rapporteur voor deze procedure, mevrouw Inmaculada Rodriguez-Piñero, beveelt de goedkeuring van het protocol aan, zodat Kroatië ten volle partij kan worden.

De rapporteur roept evenwel op tot:

(i)   betere informatie-uitwisseling met de Commissie internationale handel (INTA) gedurende de volledige looptijd van internationale overeenkomsten, onder meer met betrekking tot onderhandelingen over zogenoemde "technische" overeenkomsten en onderhandelingen in verband met toetreding tot de EU;

(ii)   schriftelijke samenvattingen met feitelijke informatie die toegankelijk zijn voor (en gericht zijn op) het publiek en de belanghebbenden, waarin de betrokken diensten van de Europese Commissie de gevolgen van internationale overeenkomsten uiteenzetten, zodat alle marktdeelnemers en het maatschappelijk middenveld de wijzigingen kunnen begrijpen en er profijt van kunnen trekken;

(iii)   beperkt gebruik van de voorlopige toepassing die aan de goedkeuring door het EP voorafgaat, aangezien een dergelijke voorlopige toepassing overeenkomstig artikel 218, lid 5, VWEU, uitsluitend "in voorkomend geval" kan plaatsvinden;

(iv)   informatie vooraf en achteraf van de Raad en de Commissie aan het Europees Parlement en de betrokken marktdeelnemers, sociale partners en maatschappelijke organisaties, betreffende alle door de op grond van internationale handelsovereenkomsten opgerichte organen genomen relevante besluiten, met inbegrip van besluiten waarbij concessies en compensaties aan derde partijen worden verleend.

  • [1]  Besluit van de Raad waarbij machtiging wordt verleend tot het openen van onderhandelingen over aanpassing van door de Europese Unie of door de Europese Unie en haar lidstaten ondertekende of gesloten overeenkomsten met een of meer derde landen of internationale organisaties, in verband met de toetreding tot de Europese Unie van de Republiek Kroatië (Raadsdocument 13351/12 LIMITED).
  • [2]  Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie en haar lidstaten, en de voorlopige toepassing van een derde aanvullend protocol bij de Overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Verenigde Mexicaanse Staten, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (COM(2017)0722 final - 2017/0318 (NLE)).

PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Protocol bij de Overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Verenigde Mexicaanse Staten, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

Document- en procedurenummers

15383/2017 – C8-0489/2018 – COM(2017)07232017/0319(NLE)

Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

28.11.2018

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

INTA

10.12.2018

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

AFET

10.12.2018

DEVE

10.12.2018

TRAN

10.12.2018

 

Geen advies

       Datum besluit

AFET

22.2.2018

DEVE

29.1.2018

TRAN

22.1.2018

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

22.1.2018

 

 

 

Behandeling in de commissie

21.3.2018

24.1.2019

 

 

Datum goedkeuring

4.2.2019

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

27

0

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Maria Arena, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, France Jamet, Patricia Lalonde, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Klaus Buchner, Ralph Packet, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lola Sánchez Caldentey

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle

Datum indiening

6.2.2019

HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

27

+

ALDE

Patricia Lalonde

ECR

David Campbell Bannerman, Ralph Packet, Jan Zahradil

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz

PPE

Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle, Christophe Hansen, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Paul Rübig, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

0

-

 

 

1

0

ENF

France Jamet

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 7 februari 2019
Juridische mededeling - Privacybeleid