ODPORÚČANIE k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí tretieho dodatkového protokolu k Dohode o hospodárskom partnerstve, politickej koordinácii a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi mexickými na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky do Európskej únie, v mene Európskej únie a jej členských štátov

  6.2.2019 - (15383/2017 – C8‑0489/2018 – 2017/0319(NLE)) - ***

  Výbor pre medzinárodný obchod
  Spravodajkyňa: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

  Postup : 2017/0319(NLE)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A8-0066/2019
  Predkladané texty :
  A8-0066/2019
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí tretieho dodatkového protokolu k Dohode o hospodárskom partnerstve, politickej koordinácii a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi mexickými na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky do Európskej únie, v mene Európskej únie a jej členských štátov

  (15383/2017 – C8‑0489/2018 – 2017/0319(NLE))

  (Súhlas)

  Európsky parlament,

  –  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (15383/2017),

  –  so zreteľom na návrh tretieho dodatkového protokolu k dohode o hospodárskom partnerstve, politickej koordinácii a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi mexickými na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii (15410/2017),

  –  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 91, článkom 100 ods. 2, článkami 207, 211 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0489/2018),

  –  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

  –  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod (A8-0066/2019),

  1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

  2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Spojených štátov mexických.

  DÔVODOVÁ SPRÁVA

  Podľa článku 6 ods. 2 aktu o pristúpení Chorvátskej republiky sa Chorvátsko zaviazalo pristúpiť k existujúcim dohodám, ktoré uzavreli alebo podpísali členské štáty a Európska únia s tretími krajinami. Pokiaľ nie je stanovené inak v osobitných dohodách, Chorvátsko pristupuje k týmto existujúcim dohodám prostredníctvom protokolov, ktoré Rada, konajúc jednomyseľne, uzatvára v mene členských štátov s dotknutými tretími krajinami.

  Rada 14. septembra 2012[1] poverila Komisiu, aby začala rokovania s dotknutými tretími krajinami s cieľom uzavrieť príslušné protokoly. Tretí dodatkový protokol k dohode o hospodárskom partnerstve, politickej koordinácii a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi mexickými na strane druhej bol podpísaný 8. decembra 1997 a platnosť nadobudol 1. októbra 2000.

  Tretí protokol bol úspešne dokončený a podpísaný 27. novembra 2018 v Bruseli a bol postúpený Parlamentu, najprv ako návrh na rozhodnutie Rady[2] a teraz ako návrh rozhodnutia Rady na udelenie súhlasu pred tým, ako bude s konečnou platnosťou uzavretý v súlade s článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) ZFEÚ. Treba poznamenať, že v jeho článku 5 ods. 3 sa predpokladá predbežné vykonávanie.

  Spravodajkyňa pre tento postup Inmaculada Rodriguez-Piñero odporúča udeliť súhlas s protokolom, aby sa Chorvátsko mohlo stať plnoprávnou zmluvnou stranou dohody.

  Spravodajkyňa však požaduje:

  i)   širšiu výmenu informácií s Výborom pre medzinárodný obchod (INTA) v priebehu celého životného cyklu medzinárodných dohôd, a to aj pokiaľ ide o rokovania o tzv. technických dohodách a tých, ktoré súvisia s pristúpením k EÚ;

  ii)   písomné zhrnutia s faktickými informáciami prístupné (a určené) verejnosti a zainteresovaným stranám z príslušných útvarov Komisie, v ktorých budú vysvetlené účinky medzinárodných dohôd, aby všetky subjekty a občianska spoločnosť porozumeli zmenám a mali z nich prospech;

  iii)   obmedzené využívanie predbežného vykonávania pred poskytnutím súhlasu EP, keďže podľa článku 218 ods. 5 ZFEÚ sa predbežné vykonávanie predpokladá len „v prípade potreby“;

  iv)   sprístupňovanie informácií ex ante a ex post Radou a Komisiou Európskemu parlamentu, hospodárskym subjektom, sociálnym partnerom a príslušným organizáciám občianskej spoločnosti, pokiaľ ide o všetky relevantné rozhodnutia prijaté orgánmi zriadenými na základe medzinárodných obchodných dohôd vrátane rozhodnutí, ktorými sa udeľujú koncesie a kompenzácie tretím stranám.

  • [1]   Rozhodnutie Rady o poverení začať rokovania týkajúce sa úpravy dohôd podpísaných alebo uzavretých medzi Európskou úniou alebo Európskou úniou a jej členskými štátmi s jednou alebo viacerými tretími krajinami alebo medzinárodnými organizáciami so zreteľom na pristúpenie Chorvátskej republiky k Európskej únii (dokument Rady č. 13351/12 LIMITED).
  • [2]    Návrh rozhodnutia Rady o podpise a predbežnom vykonávaní tretieho dodatkového protokolu k Dohode o hospodárskom partnerstve, politickej koordinácii a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi mexickými na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky do Európskej únie, v mene Európskej únie a jej členských štátov (COM(2017)0722 final - 2017/0318 (NLE)).

  POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

  Názov

  Protokol k Dohode o hospodárskom partnerstve, politickej koordinácii a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi mexickými na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii

  Referenčné čísla

  15383/2017 – C8-0489/2018 – COM(2017)07232017/0319(NLE)

  Dátum konzultácie / žiadosť o udelenie súhlasu

  28.11.2018

   

   

   

  Gestorský výbor

         dátum oznámenia na schôdzi

  INTA

  10.12.2018

   

   

   

  Výbory požiadané o stanoviská

         dátum oznámenia na schôdzi

  AFET

  10.12.2018

  DEVE

  10.12.2018

  TRAN

  10.12.2018

   

  Bez predloženia stanovísk

         dátum rozhodnutia

  AFET

  22.2.2018

  DEVE

  29.1.2018

  TRAN

  22.1.2018

   

  Spravodajkyňa

         dátum vymenovania

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

  22.1.2018

   

   

   

  Prerokovanie vo výbore

  21.3.2018

  24.1.2019

   

   

  Dátum prijatia

  4.2.2019

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  27

  0

  1

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Maria Arena, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, France Jamet, Patricia Lalonde, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Klaus Buchner, Ralph Packet, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lola Sánchez Caldentey

  Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

  Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle

  Dátum predloženia

  6.2.2019

  ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

  27

  +

  ALDE

  Patricia Lalonde

  ECR

  David Campbell Bannerman, Ralph Packet, Jan Zahradil

  GUE/NGL

  Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz

  PPE

  Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle, Christophe Hansen, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Paul Rübig, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Iuliu Winkler

  S&D

  Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

  VERTS/ALE

  Klaus Buchner, Heidi Hautala

  0

  -

   

   

  1

  0

  ENF

  France Jamet

  Vysvetlenie použitých znakov:

  +  :  za

  -  :  proti

  0  :  zdržali sa hlasovania

  Posledná úprava: 8. februára 2019
  Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia