ODPORÚČANIE k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí tretieho dodatkového protokolu k Dohode o hospodárskom partnerstve, politickej koordinácii a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi mexickými na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky do Európskej únie, v mene Európskej únie a jej členských štátov

6.2.2019 - (15383/2017 – C8‑0489/2018 – 2017/0319(NLE)) - ***

Výbor pre medzinárodný obchod
Spravodajkyňa: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Postup : 2017/0319(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0066/2019
Predkladané texty :
A8-0066/2019
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí tretieho dodatkového protokolu k Dohode o hospodárskom partnerstve, politickej koordinácii a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi mexickými na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky do Európskej únie, v mene Európskej únie a jej členských štátov

(15383/2017 – C8‑0489/2018 – 2017/0319(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (15383/2017),

–  so zreteľom na návrh tretieho dodatkového protokolu k dohode o hospodárskom partnerstve, politickej koordinácii a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi mexickými na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii (15410/2017),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 91, článkom 100 ods. 2, článkami 207, 211 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0489/2018),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod (A8-0066/2019),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Spojených štátov mexických.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Podľa článku 6 ods. 2 aktu o pristúpení Chorvátskej republiky sa Chorvátsko zaviazalo pristúpiť k existujúcim dohodám, ktoré uzavreli alebo podpísali členské štáty a Európska únia s tretími krajinami. Pokiaľ nie je stanovené inak v osobitných dohodách, Chorvátsko pristupuje k týmto existujúcim dohodám prostredníctvom protokolov, ktoré Rada, konajúc jednomyseľne, uzatvára v mene členských štátov s dotknutými tretími krajinami.

Rada 14. septembra 2012[1] poverila Komisiu, aby začala rokovania s dotknutými tretími krajinami s cieľom uzavrieť príslušné protokoly. Tretí dodatkový protokol k dohode o hospodárskom partnerstve, politickej koordinácii a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi mexickými na strane druhej bol podpísaný 8. decembra 1997 a platnosť nadobudol 1. októbra 2000.

Tretí protokol bol úspešne dokončený a podpísaný 27. novembra 2018 v Bruseli a bol postúpený Parlamentu, najprv ako návrh na rozhodnutie Rady[2] a teraz ako návrh rozhodnutia Rady na udelenie súhlasu pred tým, ako bude s konečnou platnosťou uzavretý v súlade s článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) ZFEÚ. Treba poznamenať, že v jeho článku 5 ods. 3 sa predpokladá predbežné vykonávanie.

Spravodajkyňa pre tento postup Inmaculada Rodriguez-Piñero odporúča udeliť súhlas s protokolom, aby sa Chorvátsko mohlo stať plnoprávnou zmluvnou stranou dohody.

Spravodajkyňa však požaduje:

i)   širšiu výmenu informácií s Výborom pre medzinárodný obchod (INTA) v priebehu celého životného cyklu medzinárodných dohôd, a to aj pokiaľ ide o rokovania o tzv. technických dohodách a tých, ktoré súvisia s pristúpením k EÚ;

ii)   písomné zhrnutia s faktickými informáciami prístupné (a určené) verejnosti a zainteresovaným stranám z príslušných útvarov Komisie, v ktorých budú vysvetlené účinky medzinárodných dohôd, aby všetky subjekty a občianska spoločnosť porozumeli zmenám a mali z nich prospech;

iii)   obmedzené využívanie predbežného vykonávania pred poskytnutím súhlasu EP, keďže podľa článku 218 ods. 5 ZFEÚ sa predbežné vykonávanie predpokladá len „v prípade potreby“;

iv)   sprístupňovanie informácií ex ante a ex post Radou a Komisiou Európskemu parlamentu, hospodárskym subjektom, sociálnym partnerom a príslušným organizáciám občianskej spoločnosti, pokiaľ ide o všetky relevantné rozhodnutia prijaté orgánmi zriadenými na základe medzinárodných obchodných dohôd vrátane rozhodnutí, ktorými sa udeľujú koncesie a kompenzácie tretím stranám.

  • [1]   Rozhodnutie Rady o poverení začať rokovania týkajúce sa úpravy dohôd podpísaných alebo uzavretých medzi Európskou úniou alebo Európskou úniou a jej členskými štátmi s jednou alebo viacerými tretími krajinami alebo medzinárodnými organizáciami so zreteľom na pristúpenie Chorvátskej republiky k Európskej únii (dokument Rady č. 13351/12 LIMITED).
  • [2]    Návrh rozhodnutia Rady o podpise a predbežnom vykonávaní tretieho dodatkového protokolu k Dohode o hospodárskom partnerstve, politickej koordinácii a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi mexickými na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky do Európskej únie, v mene Európskej únie a jej členských štátov (COM(2017)0722 final - 2017/0318 (NLE)).

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Protokol k Dohode o hospodárskom partnerstve, politickej koordinácii a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi mexickými na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii

Referenčné čísla

15383/2017 – C8-0489/2018 – COM(2017)07232017/0319(NLE)

Dátum konzultácie / žiadosť o udelenie súhlasu

28.11.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

10.12.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanoviská

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

10.12.2018

DEVE

10.12.2018

TRAN

10.12.2018

 

Bez predloženia stanovísk

       dátum rozhodnutia

AFET

22.2.2018

DEVE

29.1.2018

TRAN

22.1.2018

 

Spravodajkyňa

       dátum vymenovania

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

22.1.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

21.3.2018

24.1.2019

 

 

Dátum prijatia

4.2.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

27

0

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Arena, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, France Jamet, Patricia Lalonde, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Klaus Buchner, Ralph Packet, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lola Sánchez Caldentey

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle

Dátum predloženia

6.2.2019

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

27

+

ALDE

Patricia Lalonde

ECR

David Campbell Bannerman, Ralph Packet, Jan Zahradil

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz

PPE

Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle, Christophe Hansen, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Paul Rübig, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

0

-

 

 

1

0

ENF

France Jamet

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 8. februára 2019
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia