Процедура : 2018/0384(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0067/2019

Внесени текстове :

A8-0067/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/02/2019 - 16.6

Приети текстове :

P8_TA(2019)0108

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 193kWORD 56k
6.2.2019
PE 632.765v03-00 A8-0067/2019

относно проекта на решение на Съвета относно сключването на съответните споразумения съгласно член XXI от Общото споразумение по търговията с услуги с Аржентина, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Отделната митническа територия на Тайван, Пенгу, Кинмен и Матцу („Китайски Тайпе“), Колумбия, Куба, Еквадор, Хонг Конг (Китай), Индия, Япония, Корея, Нова Зеландия, Филипините, Швейцария и Съединените американски щати относно необходимите компенсаторни корекции в резултат на присъединяването към Европейския съюз на Чехия, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Австрия, Полша, Словения, Словакия, Финландия и Швеция

(14020/2018 – C8‑0509/2018 – 2018/0384(NLE))

Комисия по международна търговия

Докладчик: Хосе Игнасио Салафранка Санчес-Нейра

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета относно сключването на съответните споразумения съгласно член XXI от Общото споразумение по търговията с услуги с Аржентина, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Отделната митническа територия на Тайван, Пенгу, Кинмен и Матцу („Китайски Тайпе“), Колумбия, Куба, Еквадор, Хонг Конг (Китай), Индия, Япония, Корея, Нова Зеландия, Филипините, Швейцария и Съединените американски щати относно необходимите компенсаторни корекции в резултат на присъединяването към Европейския съюз на Чехия, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Австрия, Полша, Словения, Словакия, Финландия и Швеция

(14020/2018 – C8‑0509/2018 – 2018/0384(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (14020/2018),

–  като взе предвид проекта на съответните споразумения съгласно член XXI от Общото споразумение по търговията с услуги с Аржентина, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Отделната митническа територия на Тайван, Пенгу, Кинмен и Матцу („Китайски Тайпе“), Колумбия, Куба, Еквадор, Хонг Конг (Китай), Индия, Япония, Корея, Нова Зеландия, Филипините, Швейцария и Съединените американски щати относно необходимите компенсаторни корекции в резултат на присъединяването към Европейския съюз на Чехия, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Австрия, Полша, Словения, Словакия, Финландия и Швеция (14020/2018 ADD 1-17),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 91, член 100, параграф 2, член 207, параграф 4, първа алинея и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0509/2018),

–  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия (A8-0067/2019),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразуменията;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Списъкът на задълженията на ЕС и неговите държави членки в ГАТС (Общо споразумение по търговията с услуги) датира от 1994 г. и обхваща само тези дванадесет държави членки, които са били членки на ЕС по това време. Тринадесетте държави членки, които се присъединиха към Европейския съюз оттогава, т.е. през 1995 г. и 2004 г., продължиха да поддържат индивидуалните си задължения по ГАТС, приети преди присъединяването им към ЕС.

В съответствие с условията на член XXI от ГАТС Европейските общности и техните държави членки представиха съобщение в съответствие с член V от ГАТС, с което уведомиха за намерението си да изменят специфичните задължения, за да може то да обхване тринадесетте държави членки, които се присъединиха към Европейския съюз през 1995 г. и 2004 г.

След представянето на уведомлението осемнадесет членове на СТО подадоха съответно заявление за изразяване на интерес. След преговори с членовете на СТО и в съответствие със заключенията на Съвета от юли 2006 г. Европейският съюз прие компенсаторни корекции, които могат да бъдат намерени в приложенията към предложението на Комисията за Решение 2018/0384 на Съвета.

Споразуменията не изискват от Европейския съюз да извършва каквито и да било изменения на правила, разпоредби или стандарти. Споразуменията са в съответствие със съществуващите политики на Европейския съюз и не засягат по никакъв начин правото на правителствата да приемат разпоредби в защита на обществения интерес.

На 27 март 2007 г. Комисията представи предложение за решение на Съвета относно сключването на споразуменията, последвано от одобрение от Съвета през юли и от Парламента през октомври 2007 г. При все това поради значително забавяне в процеса на ратификация от страна на държавите членки, споразуменията все още не са официално сключени.

С влизането в сила на Договора от Лисабон и в съответствие със Становище 2/15 от 16 май 2017 г. на Съда на ЕС споразуменията вече могат да бъдат сключени от Европейския съюз по силата на решение на Съвета въз основа на член 218, параграф 6 от ДФЕС, след като Европейският парламент даде одобрението си, тъй като споразуменията не обхващат въпроси, които попадат извън обхвата на изключителната компетентност на Европейския съюз.

Влизането в сила на списъка е необходимо, за да се гарантира, че всички съответни държави членки са обхванати от едни и същи хоризонтални ограничения и че техните задължения не са в нарушение на достиженията на правото на ЕС, за да се постигне напредък в процесите за по-нататъшно консолидиране. Докладчикът е на мнение, че предложението за решение на Съвета е от чисто техническо естество и следва да бъде сключено бързо, за да може ЕС да продължи преговорите за списък на ГАТС, който обхваща всички настоящи държави – членки на Европейския съюз.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Предложение за решение на Съвета относно сключването на съответните споразумения съгласно член XXI от ГАТС с Аржентина, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Отделната митническа територия на Тайван, Пенгу, Кинмен и Матцу („Китайски Тайпе“), Колумбия, Куба, Еквадор, Хонг Конг (Китай), Индия, Япония, Корея, Нова Зеландия, Филипините, Швейцария и Съединените щати относно необходимите компенсаторни корекции в резултат на присъединяването към Европейския съюз на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Австрия, Република Полша, Република Словения, Словашката република, Република Финландия и Кралство Швеция

Позовавания

14020/2018 – C8-0509/2018 – COM(2018)07332018/0384(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

18.12.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

INTA

14.1.2019

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

19.11.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

24.1.2019

 

 

 

Дата на приемане

4.2.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

27

0

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Maria Arena, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, France Jamet, Patricia Lalonde, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Klaus Buchner, Ralph Packet, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lola Sánchez Caldentey

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle

Дата на внасяне

6.2.2019


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

27

+

ALDE

Patricia Lalonde

ECR

David Campbell Bannerman, Ralph Packet, Jan Zahradil

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz

PPE

Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle, Christophe Hansen, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Paul Rübig, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

0

-

 

 

1

0

ENF

France Jamet

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 8 февруари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност