Postup : 2018/0384(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0067/2019

Předložené texty :

A8-0067/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/02/2019 - 16.6

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0108

DOPORUČENÍ     ***
PDF 177kWORD 57k
6.2.2019
PE 632.765v03-00 A8-0067/2019

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření příslušných dohod podle článku XXI Všeobecné dohody o obchodu službami s Argentinou, Austrálií, Brazílií, Čínou, samostatným celním územím Tchaj-wan, Penghu, Kinmen a Matsu (Čínská Tchaj-pej), Ekvádorem, Filipínami, Hongkongem (Čína), Indií, Japonskem, Kanadou, Kolumbií, Koreou, Kubou, Novým Zélandem, Spojenými státy americkými a Švýcarskem o potřebných kompenzačních vyrovnáních v důsledku přistoupení Česka, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Rakouska, Polska, Slovinska, Slovenska, Finska a Švédska k Evropské unii

(14020/2018 – C8‑0509/2018 – 2018/0384(NLE))

Výbor pro mezinárodní obchod

Zpravodaj: José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření příslušných dohod podle článku XXI Všeobecné dohody o obchodu službami s Argentinou, Austrálií, Brazílií, Čínou, samostatným celním územím Tchaj-wan, Penghu, Kinmen a Matsu (Čínská Tchaj-pej), Ekvádorem, Filipínami, Hongkongem (Čína), Indií, Japonskem, Kanadou, Kolumbií, Koreou, Kubou, Novým Zélandem, Spojenými státy americkými a Švýcarskem o potřebných kompenzačních vyrovnáních v důsledku přistoupení Česka, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Rakouska, Polska, Slovinska, Slovenska, Finska a Švédska k Evropské unii

(14020/2018 – C8‑0509/2018 – 2018/0384(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (14020/2018),

–  s ohledem na návrh příslušných dohod podle článku XXI Všeobecné dohody o obchodu službami s Argentinou, Austrálií, Brazílií, Čínou, samostatným celním územím Tchaj-wan, Penghu, Kinmen a Matsu (Čínská Tchaj-pej), Ekvádorem, Filipínami, Hongkongem (Čína), Indií, Japonskem, Kanadou, Kolumbií, Koreou, Kubou, Novým Zélandem, Spojenými státy americkými a Švýcarskem o potřebných kompenzačních vyrovnáních v důsledku přistoupení Česka, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Rakouska, Polska, Slovinska, Slovenska, Finska a Švédska k Evropské unii (14020/2018 ADD 1-17),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s článkem 91, čl. 100 odst. 2 a prvním pododstavcem čl. 207 odst. 4 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0509/2018),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 a 4 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro mezinárodní obchod (A8-0067/2019),

1.  uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Listina závazků Evropské unie a jejích členských států v rámci GATS (Všeobecná dohoda o obchodu službami) pochází z roku 1994 a zahrnuje pouze dvanáct členských států, které byly v té době členy Evropské unie. Třináct členských států, které od té doby přistoupily k EU, a to v letech 1995 a 2004, si ponechalo vlastní závazky GATS, které byly přijaty ještě před jejich přistoupením k Evropské unii.

V souladu s ustanoveními článku XXI dohody GATS předložily Evropská společenství a členské státy sdělení podle článku V dohody GATS, v němž oznámily svůj záměr změnit specifické závazky tak, aby se vztahovaly na třináct členských států, které přistoupily k Evropské unii v letech 1995 a 2004.

V návaznosti na toto oznámení předložilo osmnáct členů WTO příslušné vyjádření zájmu. Po jednáních s členy WTO a v souladu se závěry Rady z července 2006 se Evropská unie dohodla na kompenzačních vyrovnáních, která jsou uvedena v přílohách Komisí předloženého návrhu rozhodnutí Rady 2018/0384.

Dohody nevyžadují, aby Evropská unie prováděla jakékoli změny pravidel, předpisů či norem. Dohody jsou v souladu se stávajícími politikami EU a nemají dopad na právo vlád regulovat ve veřejném zájmu.

Dne 27. března 2007 předložila Komise návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohod, po němž následovalo schválení Radou v červenci a Parlamentem v říjnu 2007. Vzhledem k velkému zpoždění ratifikačního procesu ze strany členských států však dosud nebyly tyto dohody formálně uzavřeny.

Se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost a v souladu se stanoviskem Soudního dvora Evropské unie č. 2/15 ze dne 16. května 2017 mohou být nyní dohody uzavřeny Evropskou unií na základě rozhodnutí Rady podle čl. 218 odst. 6 SFEU, po obdržení souhlasu Evropského parlamentu, neboť dohody nezahrnují žádné záležitosti spadající mimo výlučnou pravomoc Evropské unie.

Vstup listiny v platnost je potřebný proto, aby se zajistilo, že se na všechny dotčené členské státy vztahují stejná horizontální omezení, jejich závazky nejsou v rozporu s acquis communautaire, a aby bylo možné pokročit s dalšími konsolidačními procesy. Zpravodaj je toho názoru, že návrh rozhodnutí Rady má čistě technickou povahu a měl by být urychleně uzavřen, aby mohla EU pokračovat v jednáních o listině závazků v rámci GATS, která by se vztahovala na všechny stávající členské státy Evropské unie.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření příslušných dohod podle článku XXI GATS s Argentinou, Austrálií, Brazílií, Kanadou, Čínou, samostatným celním územím Tchaj-wan, Penghu, Kinmen a Matsu (Čínská Tchaj-pej), Kolumbií, Kubou, Ekvádorem, Hongkongem (Čína), Indií, Japonskem, Koreou, Novým Zélandem, Filipínami, Švýcarskem a Spojenými státy americkými o  potřebných kompenzačních vyrovnáních v důsledku přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Rakouské republiky, Polské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky, Finské republiky a Švédského království k Evropské unii

Referenční údaje

14020/2018 – C8-0509/2018 – COM(2018)07332018/0384(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

18.12.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

INTA

14.1.2019

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

19.11.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

24.1.2019

 

 

 

Datum přijetí

4.2.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

27

0

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Maria Arena, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, France Jamet, Patricia Lalonde, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Klaus Buchner, Ralph Packet, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lola Sánchez Caldentey

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle

Datum předložení

6.2.2019


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

27

+

ALDE

Patricia Lalonde

ECR

David Campbell Bannerman, Ralph Packet, Jan Zahradil

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz

PPE

Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle, Christophe Hansen, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Paul Rübig, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

0

-

 

 

1

0

ENF

France Jamet

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 8. února 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí