Διαδικασία : 2018/0384(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0067/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0067/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/02/2019 - 16.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0108

ΣΥΣΤΑΣΗ     ***
PDF 186kWORD 57k
6.2.2019
PE 632.765v03-00 A8-0067/2019

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης των συμφωνιών δυνάμει του άρθρου XXI της Γενικής Συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών με την Αργεντινή, την Αυστραλία, τη Βραζιλία, την Ελβετία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιαπωνία, την Ινδία, τον Ισημερινό, τον Καναδά, την Κίνα, το χωριστό τελωνειακό έδαφος Ταϊβάν, Πενγκού, Κινμέν και Ματσού (Κινεζική Ταϊπέι), την Κολομβία, την Κορέα, την Κούβα, τη Νέα Ζηλανδία, τις Φιλιππίνες και το Χονγκ Κονγκ (Κίνα) όσον αφορά τις απαραίτητες αντισταθμιστικές προσαρμογές που προκύπτουν από την προσχώρηση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της Τσεχίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Αυστρίας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας, της Σλοβακίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας

(14020/2018 – C8-0509/2018 – 2018/0384(NLE))

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Εισηγητής: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης των συμφωνιών δυνάμει του άρθρου XXI της Γενικής Συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών με την Αργεντινή, την Αυστραλία, τη Βραζιλία, την Ελβετία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιαπωνία, την Ινδία, τον Ισημερινό, τον Καναδά, την Κίνα, το χωριστό τελωνειακό έδαφος Ταϊβάν, Πενγκού, Κινμέν και Ματσού (Κινεζική Ταϊπέι), την Κολομβία, την Κορέα, την Κούβα, τη Νέα Ζηλανδία, τις Φιλιππίνες και το Χονγκ Κονγκ (Κίνα) όσον αφορά τις απαραίτητες αντισταθμιστικές προσαρμογές που προκύπτουν από την προσχώρηση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της Τσεχίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Αυστρίας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας, της Σλοβακίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας

(14020/2018 – C8-0509/2018 – 2018/0384(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (14020/2018),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο των συμφωνιών δυνάμει του άρθρου XXI της Γενικής Συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών με την Αργεντινή, την Αυστραλία, τη Βραζιλία, την Ελβετία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιαπωνία, την Ινδία, τον Ισημερινό, τον Καναδά, την Κίνα, το χωριστό τελωνειακό έδαφος Ταϊβάν, Πενγκού, Κινμέν και Ματσού (Κινεζική Ταϊπέι), την Κολομβία, την Κορέα, την Κούβα, τη Νέα Ζηλανδία, τις Φιλιππίνες και το Χονγκ Κονγκ (Κίνα) όσον αφορά τις απαραίτητες αντισταθμιστικές προσαρμογές που προκύπτουν από την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Τσεχίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Αυστρίας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας, της Σλοβακίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας (14020/2018 ADD 1-17),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 91, το άρθρο 100 παράγραφος 2, το άρθρο 207 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8- 0509/2018 ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0067/2019),

1.  εγκρίνει τη σύναψη των συμφωνιών·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο πίνακας υποχρεώσεων της ΕΕ και των κρατών μελών της στο πλαίσιο της GATS (Γενική Συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών) χρονολογείται από το 1994 και καλύπτει μόνο τα δώδεκα κράτη μέλη που ήταν τότε μέλη της ΕΕ. Τα δεκατρία κράτη μέλη που προσχώρησαν στην ΕΕ έκτοτε, το 1995 και το 2004, εξακολούθησαν να διατηρούν τις επιμέρους δεσμεύσεις τους GATS, οι οποίες είχαν εγκριθεί πριν από την προσχώρησή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με τους όρους του άρθρου XXI της GATS, οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες και τα κράτη μέλη της υπέβαλαν ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο V της GATS, με την οποία κοινοποίησαν την πρόθεσή τους να τροποποιήσουν τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις προκειμένου να καλύψουν τα δεκατρία κράτη μέλη που προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1995 και το 2004.

Μετά την υποβολή της κοινοποίησης, δεκαοκτώ μέλη του ΠΟΕ υπέβαλαν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Μετά από διαπραγματεύσεις με τα μέλη του ΠΟΕ και σύμφωνα με το συμπέρασμα του Συμβουλίου του Ιουλίου 2006, η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε να προβεί σε αντισταθμιστικές προσαρμογές, οι οποίες παρατίθενται στα παραρτήματα που επισυνάπτονται στην πρόταση της Επιτροπής για την απόφαση 2018/0384 του Συμβουλίου.

Οι συμφωνίες δεν απαιτούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να τροποποιήσει τους κανόνες, τους κανονισμούς ή τα πρότυπα. Οι συμφωνίες συνάδουν με τις ισχύουσες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν έχουν αντίκτυπο στο δικαίωμα των κυβερνήσεων να θεσπίζουν ρυθμίσεις με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον.

Στις 27 Μαρτίου 2007, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη των συμφωνιών, την οποία ακολούθησε έγκριση του Συμβουλίου τον Ιούλιο και του Κοινοβουλίου τον Οκτώβριο 2007. Ωστόσο, λόγω μεγάλης καθυστέρησης στη διαδικασία κύρωσης από τα κράτη μέλη, οι συμφωνίες δεν έχουν ακόμη συναφθεί τυπικά.

Με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας και σύμφωνα με τη γνωμοδότηση 2/15 της 16ης Μαΐου 2017 του ΔΕΕ, οι συμφωνίες μπορούν πλέον να συνάπτονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου βάσει του άρθρου 218 παράγραφος 6 της ΣΛΕΕ, μετά την παροχή της έγκρισης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεδομένου ότι οι συμφωνίες δεν καλύπτουν θέματα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο της αποκλειστικής αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο πίνακας πρέπει να τεθεί σε ισχύ, αφενός προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι όλα τα οικεία κράτη μέλη καλύπτονται από τους ίδιους οριζόντιους περιορισμούς και ότι οι δεσμεύσεις τους δεν παραβιάζουν το κοινοτικό κεκτημένο και, αφετέρου, για να προχωρήσουν οι περαιτέρω διαδικασίες ενοποίησης. Ο εισηγητής είναι της γνώμης ότι η πρόταση απόφασης του Συμβουλίου είναι καθαρά τεχνικής φύσης και θα πρέπει να ολοκληρωθεί ταχέως, ώστε η ΕΕ να είναι σε θέση να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις για έναν πίνακα GATS που θα καλύπτει όλα τα παρόντα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη των σχετικών συμφωνιών δυνάμει του άρθρου XXI της GATS με την Αργεντινή, την Αυστραλία, τη Βραζιλία, την Ελβετία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιαπωνία, την Ινδία, τον Ισημερινό, τον Καναδά, την Κίνα, το χωριστό τελωνειακό έδαφος Ταϊβάν, Πενγκού, Κινμέν και Ματσού (Κινεζική Ταϊπέι), την Κολομβία, την Κορέα, την Κούβα, τη Νέα Ζηλανδία, τις Φιλιππίνες και το Χονγκ Κονγκ (Κίνα) όσον αφορά τις απαραίτητες αντισταθμιστικές προσαρμογές που προκύπτουν από την προσχώρηση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας

Έγγραφα αναφοράς

14020/2018 – C8-0509/2018 – COM(2018)07332018/0384(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

18.12.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

14.1.2019

 

 

 

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

19.11.2018

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

24.1.2019

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

4.2.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

27

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Arena, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, France Jamet, Patricia Lalonde, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Klaus Buchner, Ralph Packet, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lola Sánchez Caldentey

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle

Ημερομηνία κατάθεσης

6.2.2019


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

27

+

ALDE

Patricia Lalonde

ECR

David Campbell Bannerman, Ralph Packet, Jan Zahradil

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz

PPE

Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle, Christophe Hansen, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Paul Rübig, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

0

-

 

 

1

0

ENF

France Jamet

Σημασία συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 20 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου