Menetlus : 2018/0384(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0067/2019

Esitatud tekstid :

A8-0067/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/02/2019 - 16.6

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0108

SOOVITUS     ***
PDF 163kWORD 55k
6.2.2019
PE 632.765v03-00 A8-0067/2019

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsuse eelnõu, mis käsitleb asjaomaste lepingute sõlmimist Ameerika Ühendriikide, Argentina, Austraalia, Brasiilia, Ecuadori, Filipiinide, Hiina ning Taiwani, Penghu, Kinmeni ja Matsu omaette tolliterritooriumiga (Hiina Taipei), Hongkongi (Hiina), India, Jaapani, Kanada, Kolumbia, Korea, Kuuba, Šveitsi ja Uus-Meremaaga teenustekaubanduse üldlepingu XXI artikli alusel seoses vajalike kompenseerivate kohandustega, mis tulenevad Tšehhi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Austria, Poola, Sloveenia, Slovakkia, Soome ja Rootsi ühinemisest Euroopa Liiduga

(14020/2018 – C8‑0509/2018 – 2018/0384(NLE))

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

Raportöör: José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra

DRAFT EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

DRAFT EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsuse eelnõu, mis käsitleb asjaomaste lepingute sõlmimist Ameerika Ühendriikide, Argentina, Austraalia, Brasiilia, Ecuadori, Filipiinide, Hiina ning Taiwani, Penghu, Kinmeni ja Matsu omaette tolliterritooriumiga (Hiina Taipei), Hongkongi (Hiina), India, Jaapani, Kanada, Kolumbia, Korea, Kuuba, Šveitsi ja Uus-Meremaaga teenustekaubanduse üldlepingu XXI artikli alusel seoses vajalike kompenseerivate kohandustega, mis tulenevad Tšehhi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Austria, Poola, Sloveenia, Slovakkia, Soome ja Rootsi ühinemisest Euroopa Liiduga

(14020/2018 – C8‑0509/2018 – 2018/0384(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (14020/2018),

–  võttes arvesse asjaomaste lepingute eelnõusid Ameerika Ühendriikide, Argentina, Austraalia, Brasiilia, Ecuadori, Filipiinide, Hiina ning Taiwani, Penghu, Kinmeni ja Matsu omaette tolliterritooriumiga (Hiina Taipei), Hongkongi (Hiina), India, Jaapani, Kanada, Kolumbia, Korea, Kuuba, Šveitsi ja Uus-Meremaaga teenustekaubanduse üldlepingu XXI artikli alusel seoses vajalike kompenseerivate kohandustega, mis tulenevad Tšehhi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Austria, Poola, Sloveenia, Slovakkia, Soome ja Rootsi ühinemisest Euroopa Liiduga (14020/2018 ADD 1-17),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 91, artikli 100 lõikele 2, artikli 207 lõike 4 esimesele lõigule ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a (C8-0509/2018),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 108 lõiget 7,

–  võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni soovitust (A8-0067/2019),

1.  annab nõusoleku lepingute sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.


SELETUSKIRI

Teenustekaubanduse üldlepingust (GATS) Euroopa Liidule ja selle liikmesriikidele tulenev kohustuste loend pärineb 1994. aastast ning hõlmab üksnes neid 12 liikmesriiki, kes olid toona ELi liikmed. Kolmteist liikmesriiki, kes ühinesid ELiga vastavalt 1995. ja 2004. aastal, säilitasid oma individuaalsed GATSi kohustused, mis võeti vastu enne nende ühinemist ELiga.

Vastavalt GATSi artikli XXI tingimustele esitasid Euroopa Ühendused ja nende liikmesriigid GATSi artikli V kohase teatise, milles nad teatasid oma kavatsusest muuta erikohustusi, et hõlmata 1995. ja 2004. aastal Euroopa Liiduga ühinenud kolmteist liikmesriiki.

Pärast teatise esitamist teatasid 18 WTO liiget, et on vastavast muudatusest huvitatud. Pärast läbirääkimisi WTO liikmetega ja vastavalt nõukogu 2006. aasta juuli järeldustele leppis Euroopa Liit kokku kompenseerivates kohandustes, mis on esitatud nõukogu otsust 2018/0384 käsitleva komisjoni ettepaneku lisades.

Lepingutega ei nõuta Euroopa Liidult eeskirjade, määruste ega standardite muutmist. Lepingud on kooskõlas kehtivate Euroopa Liidu poliitikameetmetega ega mõjuta valitsuste õigust kehtestada üldsuse huvides õigusnorme.

Komisjon esitas 27. märtsil 2007. aastal ettepaneku võtta vastu nõukogu otsus lepingute sõlmimise kohta, millele järgnes nõukogu ja parlamendi heakskiit 2007. aasta oktoobris. Kuna aga liikmesriigid on ratifitseerimisprotsessiga pikalt viivitanud, ei ole lepinguid veel ametlikult sõlmitud.

Lissaboni lepingu jõustumisega ja kooskõlas Euroopa Liidu Kohtu 16. mai 2017. aasta arvamusega 2/15 võib Euroopa Liit nüüd lepingud sõlmida vastavalt nõukogu otsusele, mis põhineb Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 218 lõikel 6, pärast Euroopa Parlamendi nõusolekut, sest lepingud ei hõlma küsimusi, mis ei kuulu Euroopa Liidu ainupädevusse.

Loendi jõustumine on vajalik selleks, et kõik asjaomased liikmesriigid oleksid hõlmatud samade horisontaalsete piirangutega ja et nende kohustused ei oleks ühenduse õigustikuga vastuolus, ning samuti selleks, et jätkata edasisi konsolideerumisprotsesse. Raportöör on arvamusel, et ettepanek võtta vastu nõukogu otsus on puhtalt tehnilist laadi ja see tuleks kiiresti vastu võtta, et EL saaks jätkata läbirääkimisi kõigi Euroopa Liidu praegusi liikmesriike hõlmava GATSi loendi üle.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus asjaomaste lepingute sõlmimise kohta Argentina, Austraalia, Brasiilia, Kanada, Hiina ning Taiwani, Penghu, Kinmeni ja Matsu omaette tolliterritooriumiga (Hiina Taipei), Kolumbia, Kuuba, Ecuadori, Hongkongi (Hiina), India, Jaapani, Korea, Uus-Meremaa, Filipiinide, Šveitsi ja Ameerika Ühendriikidega teenustekaubanduse üldlepingu (GATS) XXI artikli alusel seoses vajalike kompenseerivate kohandustega, mis tulenevad Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemisest Euroopa Liiduga

Viited

14020/2018 – C8-0509/2018 – COM(2018)07332018/0384(NLE)

Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

18.12.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

INTA

14.1.2019

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

19.11.2018

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

24.1.2019

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

4.2.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

27

0

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Maria Arena, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, France Jamet, Patricia Lalonde, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Klaus Buchner, Ralph Packet, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lola Sánchez Caldentey

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle

Esitamise kuupäev

6.2.2019


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

27

+

ALDE

Patricia Lalonde

ECR

David Campbell Bannerman, Ralph Packet, Jan Zahradil

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz

PPE

Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle, Christophe Hansen, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Paul Rübig, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

0

 

 

1

0

ENF

France Jamet

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 8. veebruar 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika