Menettely : 2018/0384(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0067/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0067/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/02/2019 - 16.6

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0108

SUOSITUS     ***
PDF 165kWORD 55k
6.2.2019
PE 632.765v03-00 A8-0067/2019

esityksestä neuvoston päätökseksi Argentiinan, Australian, Brasilian, Kanadan, Kiinan, Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen, Kolumbian, Kuuban, Ecuadorin, Hongkongin, Intian, Japanin, Korean, Uuden‑Seelannin, Filippiinien, Sveitsin ja Yhdysvaltojen kanssa tehtävien palvelukaupan yleissopimuksen XXI artiklan mukaisten, sellaisia tarvittavia korvaavia muutoksia koskevien asiaankuuluvien sopimusten tekemisestä, jotka johtuvat Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Itävallan, Puolan, Slovenian, Slovakian, Suomen ja Ruotsin liittymisestä Euroopan unioniin

(14020/2018 – C8‑0509/2018 – 2018/0384(NLE))

Kansainvälisen kaupan valiokunta

Esittelijä: José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Argentiinan, Australian, Brasilian, Kanadan, Kiinan, Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen, Kolumbian, Kuuban, Ecuadorin, Hongkongin, Intian, Japanin, Korean, Uuden-Seelannin, Filippiinien, Sveitsin ja Yhdysvaltojen kanssa tehtävien palvelukaupan yleissopimuksen XXI artiklan mukaisten, sellaisia tarvittavia korvaavia muutoksia koskevien asiaankuuluvien sopimusten tekemisestä, jotka johtuvat Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Itävallan, Puolan, Slovenian, Slovakian, Suomen ja Ruotsin liittymisestä Euroopan unioniin

(14020/2018 – C8‑0509/2018 – 2018/0384(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (14020/2018),

–  ottaa huomioon luonnokset Argentiinan, Australian, Brasilian, Kanadan, Kiinan, Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen, Kolumbian, Kuuban, Ecuadorin, Hongkongin, Intian, Japanin, Korean, Uuden-Seelannin, Filippiinien, Sveitsin ja Yhdysvaltojen kanssa tehtäviksi palvelukaupan yleissopimuksen XXI artiklan mukaisiksi, sellaisia tarvittavia korvaavia muutoksia koskeviksi asiaankuuluviksi sopimuksiksi, jotka johtuvat Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Itävallan, Puolan, Slovenian, Slovakian, Suomen ja Ruotsin liittymisestä Euroopan unioniin (14020/2018 ADD 1-17),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 91 artiklan, 100 artiklan 2 kohdan, 207 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0509/2018),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan suosituksen (A8-0067/2019),

1.  antaa hyväksyntänsä sopimusten tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


PERUSTELUT

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden GATS-sopimuksen (palvelukaupan yleissopimus) mukaisten sitoumusten luettelo on peräisin vuodelta 1994 ja kattaa ainoastaan ne 12 jäsenvaltiota, jotka olivat tuolloin unionin jäseniä. Vuosina 1995 ja 2004 unioniin liittyneet 13 jäsenvaltiota säilyttivät omat GATS-sitoumuksensa, jotka oli hyväksytty ennen niiden liittymistä unioniin.

GATS-sopimuksen artiklan XXI ehtoja noudattaen Euroopan yhteisöt ja niiden jäsenvaltiot antoivat GATS-sopimuksen artiklan V mukaisen tiedonannon, jossa ne ilmoittivat aikomuksestaan muuttaa tietyt erityiset sitoumukset, jotta ne kattaisivat myös ne 13 jäsenvaltiota, jotka liittyivät unioniin vuosina 1995 ja 2004.

Ilmoituksen toimittamisen jälkeen 18 WTO:n jäsentä ilmoitti, että muutos saattaa vaikuttaa niiden etuihin. Kyseisten WTO:n jäsenten kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen ja heinäkuussa 2006 annettujen neuvoston päätelmien mukaisesti EU sopi korvaavista muutoksista, jotka on liitetty komission ehdotukseen neuvoston päätökseksi 2018/0384.

Sopimukset eivät velvoita unionia muuttamaan sääntöjään, asetuksiaan tai standardejaan. Sopimukset ovat unionin nykyisten toimintatapojen mukaisia, eikä niillä ole vaikutusta hallitusten yleisen edun nimissä harjoittamaan sääntelyoikeuteen.

Komissio toimitti 27. maaliskuuta 2007 ehdotuksen neuvoston päätökseksi sopimusten tekemisestä, ja neuvosto hyväksyi sen heinäkuussa ja parlamentti lokakuussa 2007. Jäsenvaltioiden ratifiointimenettelyjen huomattavan viivästymisen takia sopimuksia ei ole kuitenkaan vielä virallisesti tehty.

Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen ja unionin tuomioistuimen 16. toukokuuta 2017 antaman lausunnon 2/15 perusteella EU voi nyt tehdä sopimukset SEUT-sopimuksen 218 artiklan 6 kohdan mukaisen neuvoston päätöksen nojalla saatuaan Euroopan parlamentin hyväksynnän, sillä sopimukset eivät kata asioita, jotka eivät kuulu EU:n yksinomaiseen toimivaltaan.

Luettelon voimaantulo on tarpeen sen varmistamiseksi, että kaikki asianomaiset jäsenvaltiot kuuluvat samojen horisontaalisten rajoitusten piiriin, että niiden antamat sitoumukset eivät ole ristiriidassa yhteisön säännöstön kanssa ja että konsolidointiprosesseissa edistytään. Esittelijä katsoo, että esitys neuvoston päätökseksi on luonteeltaan puhtaasti tekninen ja se tulisi saattaa tehokkaasti päätökseen, jotta EU voisi jatkaa neuvotteluja kaikki nykyiset jäsenvaltiot kattavasta GATS-sitoumusluettelosta.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Ehdotus neuvoston päätökseksi Argentiinan, Australian, Brasilian, Ecuadorin, Filippiinien, Hongkongin, Intian, Japanin, Kanadan, Kiinan, Kolumbian, Korean, Kuuban, Sveitsin, Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen, Uuden-Seelannin ja Yhdysvaltojen kanssa tehtävien GATS-sopimuksen artiklan XXI mukaisten, sellaisia tarvittavia korvaavia muutoksia koskevien sopimusten tekemisestä, jotka johtuvat Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittymisestä Euroopan unioniin

Viiteasiakirjat

14020/2018 – C8-0509/2018 – COM(2018)07332018/0384(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

18.12.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

14.1.2019

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

19.11.2018

 

 

 

Valiokuntakäsittely

24.1.2019

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

4.2.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

27

0

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Maria Arena, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, France Jamet, Patricia Lalonde, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Klaus Buchner, Ralph Packet, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lola Sánchez Caldentey

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

6.2.2019


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

27

+

ALDE

Patricia Lalonde

ECR

David Campbell Bannerman, Ralph Packet, Jan Zahradil

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz

PPE

Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle, Christophe Hansen, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Paul Rübig, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

0

-

 

 

1

0

ENF

France Jamet

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 8. helmikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö