Izvješće - A8-0067/2019Izvješće
A8-0067/2019

PREPORUKA o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju odgovarajućih sporazuma na temelju članka XXI. Općeg sporazuma o trgovini uslugama s Argentinom, Australijom, Brazilom, Kanadom, Kinom, Posebnim carinskim područjem Tajvana, Penghua, Kinmena i Matsua (Kineski Taipei), Kolumbijom, Kubom, Ekvadorom, Hong Kongom (Kina), Indijom, Japanom, Korejom, Novim Zelandom, Filipinima, Švicarskom i Sjedinjenim Američkim Državama o potrebnim kompenzacijskim prilagodbama koje proizlaze iz pristupanja Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Mađarske, Malte, Austrije, Poljske, Slovenije, Slovačke, Finske i Švedske Europskoj uniji

6.2.2019 - (14020/2018 – C8-0509/2018 – 2018/0384(NLE)) - ***

Odbor za međunarodnu trgovinu
Izvjestitelj José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Postupak : 2018/0384(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0067/2019
Podneseni tekstovi :
A8-0067/2019
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju odgovarajućih sporazuma na temelju članka XXI. Općeg sporazuma o trgovini uslugama s Argentinom, Australijom, Brazilom, Kanadom, Kinom, Posebnim carinskim područjem Tajvana, Penghua, Kinmena i Matsua (Kineski Taipei), Kolumbijom, Kubom, Ekvadorom, Hong Kongom (Kina), Indijom, Japanom, Korejom, Novim Zelandom, Filipinima, Švicarskom i Sjedinjenim Američkim Državama o potrebnim kompenzacijskim prilagodbama koje proizlaze iz pristupanja Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Mađarske, Malte, Austrije, Poljske, Slovenije, Slovačke, Finske i Švedske Europskoj uniji

(14020/2018 – C8-0509/2018 – 2018/0384(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Nacrt odluke Vijeća (14020/2018),

–  uzimajući u obzir Nacrt odgovarajućih sporazuma na temelju članka XXI. Općeg sporazuma o trgovini uslugama s Argentinom, Australijom, Brazilom, Kanadom, Kinom, Posebnim carinskim područjem Tajvana, Penghua, Kinmena i Matsua (Kineski Taipei), Kolumbijom, Kubom, Ekvadorom, Hong Kongom (Kina), Indijom, Japanom, Korejom, Novim Zelandom, Filipinima, Švicarskom i Sjedinjenim Američkim Državama o potrebnim kompenzacijskim prilagodbama koje proizlaze iz pristupanja Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Mađarske, Malte, Austrije, Poljske, Slovenije, Slovačke, Finske i Švedske Europskoj uniji (14020/2018 ADD 1-17),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 91., člankom 100. stavkom 2., člankom 207. stavkom 4. prvim podstavkom i člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0509/2018),

–  uzimajući u obzir članak 99. stavke 1. i 4. te članak 108. stavak 7. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za međunarodnu trgovinu (A8-0067/2019),

1.  daje suglasnost za sklapanje sporazuma;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću i Komisiji.

OBRAZLOŽENJE

Raspored obveza EU-a i njegovih država članica na temelju GATS-a (Opći sporazum o trgovini uslugama) utvrđen je 1994. i obuhvaća samo onih 12 država članica koje su u to doba bile članice Europske unije. Trinaest država članica koje su od tada pristupile Europskoj uniji, tj. 1995. i 2004., zadržalo je svoje pojedinačne obveze na temelju GATS-a, donesene prije njihova pristupanja EU-u.

U skladu s uvjetima članka XXI. GATS-a Europske zajednice i njihove države članice dostavile su obavijest na temelju članka V. GATS-a o svojoj namjeri da izmijene posebne obveze kako bi se njima obuhvatilo trinaest država članica koje su 1995. i 2004. pristupile Europskoj uniji.

Nakon dostave obavijesti osamnaest članica WTO-a dostavilo je izjavu o interesu. Nakon pregovora s članicama WTO-a i u skladu sa Zaključkom Vijeća od srpnja 2006. Europska unija postigla je dogovor o kompenzacijskim prilagodbama koje se nalaze u prilozima prijedlogu Odluke Vijeća 2018/0384 koji je izradila Komisija.

Sporazumima se od Europske unije ne zahtijeva izmjena pravila, propisa ili normi. Sporazumi su u skladu s postojećim politikama Europske unije i ne utječu na pravo vlada na reguliranje u javnom interesu.

Komisija je 27. ožujka 2007. podnijela Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju sporazumâ, nakon čega je u srpnju 2007. uslijedilo odobrenje Vijeća te Parlamenta u listopadu 2007. Međutim, zbog kašnjenja postupka ratifikacije država članica sporazumi još nisu službeno sklopljeni.

Stupanjem na snagu Ugovora iz Lisabona i u skladu s Mišljenjem 2/15 Suda Europske unije od 16. svibnja 2017., sporazume sada može sklopiti Europska unija u skladu s odlukom Vijeća na temelju članka 218. stavka 6. UFEU-a, uz prethodnu suglasnost Europskog parlamenta jer se sporazumima ne obuhvaćaju predmeti koji nisu obuhvaćeni područjem primjene isključive nadležnosti Europske unije.

Stupanje na snagu rasporeda potrebno je kako bi se osiguralo da su sve predmetne države članice obuhvaćene istim horizontalnim ograničenjima, da se njihovim obvezama ne krši pravna stečevina EU-a te kako bi se nastavilo s postupkom daljnjeg objedinjavanja. Izvjestiteljica smatra da je Prijedlog odluke Vijeća isključivo tehničke prirode i da bi trebao biti zaključen po hitnom postupku kako bi EU i dalje mogao nastaviti s pregovorima o rasporedu GATS-a kojim su obuhvaćene sve sadašnje države članice Europske unije.

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju odgovarajućih sporazuma na temelju članka XXI. GATS-a s Argentinom, Australijom, Brazilom, Kanadom, Kinom, Posebnim carinskim područjem Tajvana, Penghua, Kinmena i Matsua (Kineski Taipei), Kolumbijom, Kubom, Ekvadorom, Hong Kongom (Kina), Indijom, Japanom, Korejom, Novim Zelandom, Filipinima, Švicarskom i Sjedinjenim Američkim Državama o potrebnim kompenzacijskim prilagodbama koje proizlaze iz pristupanja Češke Republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Mađarske, Republike Malte, Republike Austrije, Republike Poljske, Republike Slovenije, Slovačke Republike, Republike Finske i Kraljevine Švedske Europskoj uniji

Referentni dokumenti

14020/2018 – C8-0509/2018 – COM(2018)07332018/0384(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

18.12.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

14.1.2019

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

19.11.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

24.1.2019

 

 

 

Datum usvajanja

4.2.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

27

0

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Maria Arena, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, France Jamet, Patricia Lalonde, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Klaus Buchner, Ralph Packet, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lola Sánchez Caldentey

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle

Datum podnošenja

6.2.2019

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

27

+

ALDE

Patricia Lalonde

ECR

David Campbell Bannerman, Ralph Packet, Jan Zahradil

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz

PPE

Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle, Christophe Hansen, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Paul Rübig, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

0

-

 

 

1

0

ENF

France Jamet

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 8. veljače 2019.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti