AJÁNLÁS az Argentínával, Ausztráliával, Brazíliával, Kanadával, Kínával, Tajvan, Penghu, Kinmen és Matsu Független Vámterülettel (Kínai Tajpej), Kolumbiával, Kubával, Ecuadorral, Hongkonggal (Kína), Indiával, Japánnal, Koreával, Új-Zélanddal, a Fülöp-szigetekkel, Svájccal és az Egyesült Államokkal a Csehország, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Ausztria, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia, Finnország és Svédország Európai Unióhoz való csatlakozása következtében szükségessé vált kompenzációs kiigazításokra vonatkozó megállapodásoknak a szolgáltatások kereskedelméről szóló általános egyezmény XXI. cikke alapján történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

6.2.2019 - (14020/2018 – C8-0509/2018 – 2018/0384(NLE)) - ***

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
Előadó: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Eljárás : 2018/0384(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0067/2019
Előterjesztett szövegek :
A8-0067/2019
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Argentínával, Ausztráliával, Brazíliával, Kanadával, Kínával, Tajvan, Penghu, Kinmen és Matsu Független Vámterülettel (Kínai Tajpej), Kolumbiával, Kubával, Ecuadorral, Hongkonggal (Kína), Indiával, Japánnal, Koreával, Új-Zélanddal, a Fülöp-szigetekkel, Svájccal és az Egyesült Államokkal a Csehország, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Ausztria, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia, Finnország és Svédország Európai Unióhoz való csatlakozása következtében szükségessé vált kompenzációs kiigazításokra vonatkozó megállapodásoknak a szolgáltatások kereskedelméről szóló általános egyezmény XXI. cikke alapján történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

(14020/2018 – C8-0509/2018 – 2018/0384(NLE))

(Egyetértési eljárás)

Az Európai Parlament,

  tekintettel a tanácsi határozattervezetre (14020/2018),

–  tekintettel az Argentínával, Ausztráliával, Brazíliával, Kanadával, Kínával, Tajvan, Penghu, Kinmen és Matsu Független Vámterülettel (Kínai Tajpej), Kolumbiával, Kubával, Ecuadorral, Hongkonggal (Kína), Indiával, Japánnal, Koreával, Új-Zélanddal, a Fülöp-szigetekkel, Svájccal és az Egyesült Államokkal a Csehország, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Ausztria, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia, Finnország és Svédország Európai Unióhoz való csatlakozása következtében szükségessé vált kompenzációs kiigazításokra vonatkozó megállapodásoknak a szolgáltatások kereskedelméről szóló általános egyezmény XXI. cikke alapján történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetére (14020/2018 ADD 1-17),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 91. cikkével, 100. cikke (2) bekezdésével, 207. cikke (4) bekezdésének első albekezdésével és 218 cikke (6) bekezdése második albekezdésének a) pontjával összhangban a Tanács által előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0509/2018),

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikkének (1) és (4) bekezdésére és 108. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ajánlására (A8-0067/2019),

1.  egyetért a megállapodások megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

INDOKOLÁS

Az EU és tagállamai által a szolgáltatások kereskedelméről szóló általános egyezményben (GATS) vállalt kötelezettségeket tartalmazó keret 1994-ben jött létre és csupán arra a tizenkét tagállamra vonatkozik, amelyek akkoriban az EU tagjai voltak. Az azóta az EU-hoz – 1995-ben, illetve 2004-ben – csatlakozott tizenhárom tagállam továbbra is hatályban tartotta saját külön GATS-kötelezettségeit, amelyeket uniós csatlakozásuk előtt fogadtak el.

A GATS XXI. cikkével összhangban az Európai Közösségek és tagállamaik a GATS V. cikke alapján közleményt tettek közzé, amelyben értesítenek a specifikus kötelezettségek annak érdekében történő módosítására irányuló szándékukról, hogy azok vonatkozzanak az 1995-ben és 2004-ben az Európai Unióhoz csatlakozott tizenhárom tagállamra is.

Az értesítés benyújtása után tizennyolc WTO-tag kapcsolódó kompenzációs igényt nyújtott be. A WTO-tagokkal folytatott tárgyalások után és a 2006. júliusi tanácsi következtetéssel összhangban az Európai Unió hozzájárult a kompenzációs igényekhez, amelyek a 2018/0384 tanácsi határozatra irányuló bizottsági javaslat mellékleteiben találhatók .

A megállapodások nem teszik szükségessé, hogy az Európai Unió módosítsa jogszabályait, szabályzatait vagy szabványait. A megállapodások összhangban vannak a létező európai uniós szakpolitikákkal és nincsenek hatással a kormányok közérdekből történő szabályozáshoz fűződő jogára.

2007. március 27-én a Bizottság a megállapodások megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatot nyújtott be, amelyet a Tanács júliusban, a Parlament pedig 2007. októberében jóváhagyott. Mindazonáltal – a tagállamok általi ratifikálási folyamat nagymértékű elhúzódása miatt – a megállapodásokat mindmáig formálisan nem kötötték meg.

A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével és az Európai Unió Bíróságának 2017. május 16-i 2/15 számú véleményével összhangban a megállapodásokat az Európai Unió az EUMSZ 218. cikkének (6) bekezdésére alapuló tanácsi határozat alapján, az Európai Parlament egyetértésének megadása után immár megkötheti, mivel a megállapodások nem terjednek ki olyan kérdésekre, amelyek az Európai Unió kizárólagos hatáskörén kívül esnek.

A keretnek hatályba kell lépnie ahhoz, hogy valamennyi érintett tagállamra ugyanazon horizontális korlátozások vonatkozzanak, kötelezettségeik ne sértsék a közösségi vívmányokat és hogy a további konszolidációs folyamatok előrehaladhassanak. Az előadó véleménye szerint a tanácsi határozatra irányuló javaslat tisztán technikai jellegű, és sürgősen véghez kell vinni annak érdekében, hogy az EU képes legyen folytatni a tárgyalásokat a valamennyi jelenlegi európai uniós tagállamra vonatkozó GATS-keret érdekében.

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA

Cím

Javaslat az Argentínával, Ausztráliával, Brazíliával, Kanadával, Kínával, Tajvan, Penghu, Kinmen és Matsu Független Vámterülettel (Kínai Tajpej), Kolumbiával, Kubával, Ecuadorral, Hongkonggal (Kína), Indiával, Japánnal, Koreával, Új-Zélanddal, a Fülöp-szigetekkel, Svájccal és az Egyesült Államokkal a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság Európai Unióhoz való csatlakozása következtében szükségessé vált kompenzációs kiigazításokra vonatkozó megállapodásoknak a GATS XXI. cikke alapján történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra

Hivatkozások

14020/2018 – C8-0509/2018 – COM(2018)07332018/0384(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

18.12.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

14.1.2019

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

19.11.2018

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

24.1.2019

 

 

 

Az elfogadás dátuma

4.2.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

27

0

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Maria Arena, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, France Jamet, Patricia Lalonde, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Klaus Buchner, Ralph Packet, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lola Sánchez Caldentey

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle

Benyújtás dátuma

6.2.2019

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGNÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

27

+

ALDE

Patricia Lalonde

ECR

David Campbell Bannerman, Ralph Packet, Jan Zahradil

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz

PPE

Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle, Christophe Hansen, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Paul Rübig, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

0

-

 

 

1

0

ENF

France Jamet

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2019. február 8.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat