Procedūra : 2018/0384(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0067/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0067/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 13/02/2019 - 16.6

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0108

IETEIKUMS     ***
PDF 182kWORD 55k
6.2.2019
PE 632.765v03-00 A8-0067/2019

par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu attiecīgus nolīgumus saskaņā ar Vispārējās vienošanās par pakalpojumu tirdzniecību XXI pantu ar Argentīnu, Austrāliju, Brazīliju, Kanādu, Ķīnu, Taivānas, Penhu, Kinmenas un Macu atsevišķo muitas teritoriju (Ķīnas Taipeju), Kolumbiju, Kubu, Ekvadoru, Honkongu (Ķīnas īpašo administratīvo rajonu), Indiju, Japānu, Koreju, Jaunzēlandi, Filipīnām, Šveici un Amerikas Savienotajām Valstīm par kompensācijas korekcijām, ko nepieciešams veikt pēc Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Austrijas, Polijas, Slovēnijas, Slovākijas, Somijas un Zviedrijas pievienošanās Eiropas Savienībai

(14020/2018 – C8-0509/2018 – 2018/0384(NLE))

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

Referents: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu attiecīgus nolīgumus saskaņā ar Vispārējās vienošanās par pakalpojumu tirdzniecību XXI pantu ar Argentīnu, Austrāliju, Brazīliju, Kanādu, Ķīnu, Taivānas, Penhu, Kinmenas un Macu atsevišķo muitas teritoriju (Ķīnas Taipeju), Kolumbiju, Kubu, Ekvadoru, Honkongu (Ķīnas īpašo administratīvo rajonu), Indiju, Japānu, Koreju, Jaunzēlandi, Filipīnām, Šveici un Amerikas Savienotajām Valstīm par kompensācijas korekcijām, ko nepieciešams veikt pēc Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Austrijas, Polijas, Slovēnijas, Slovākijas, Somijas un Zviedrijas pievienošanās Eiropas Savienībai

(14020/2018 – C8-0509/2018 – 2018/0384(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (14020/2018),

–  ņemot vērā projektus attiecīgiem nolīgumiem saskaņā ar Vispārējās vienošanās par pakalpojumu tirdzniecību XXI pantu ar Argentīnu, Austrāliju, Brazīliju, Kanādu, Ķīnu, Taivānas, Penhu, Kinmenas un Macu atsevišķo muitas teritoriju (Ķīnas Taipeju), Kolumbiju, Kubu, Ekvadoru, Honkongu (Ķīnas īpašo administratīvo rajonu), Indiju, Japānu, Koreju, Jaunzēlandi, Filipīnām, Šveici un Amerikas Savienotajām Valstīm par kompensācijas korekcijām, ko nepieciešams veikt pēc Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Austrijas, Polijas, Slovēnijas, Slovākijas, Somijas un Zviedrijas pievienošanās Eiropas Savienībai (14020/2018 ADD 1-17),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 91. pantu, 100. panta 2. punktu, 207. panta 4. punkta pirmo daļu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunktu (C8-0509/2018),

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. un 4. punktu un 108. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ieteikumu (A8-0067/2019),

1.  sniedz piekrišanu nolīgumu slēgšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai.


PASKAIDROJUMS

ES un tās dalībvalstu GATS (Vispārējās vienošanās par pakalpojumu tirdzniecību) saistību saraksts sākotnēji tika sagatavots 1994. gadā un aptver tikai tās divpadsmit dalībvalstis, kuras toreiz bija ES dalībvalstis. Trīspadsmit dalībvalstīm, kas kopš tā laika pievienojās Eiropas Savienībai, t. i., 1995. un 2004. gadā, palika spēkā to individuālās GATS saistības, kas bija pieņemtas pirms to pievienošanās ES.

Atbilstoši GATS XXI panta noteikumiem Eiropas Kopiena un tās dalībvalstis iesniedza paziņojumu saskaņā ar GATS V pantu, kurā tās darīja zināmu savu nodomu grozīt konkrētās saistības, lai tas aptvertu tās trīspadsmit dalībvalstis, kuras pievienojās Eiropas Savienībai 1995. un 2004. gadā.

Pēc paziņojuma iesniegšanas astoņpadsmit PTO dalībvalstis ir iesniegušas attiecīgu prasību. Pēc sarunām ar PTO dalībvalstīm un saskaņā ar Padomes 2006. gada jūlija secinājumu Eiropas Savienība vienojās par kompensācijas korekcijām, kuras izklāstītas pielikumos, kas pievienoti Komisijas priekšlikumam Padomes lēmumam 2018/0348.

Nolīgumi neprasa izmaiņas Eiropas Savienības noteikumos, regulējumā vai standartos. Nolīgumi atbilst Eiropas Savienības politikas virzieniem un neietekmē valdību tiesības noteikt regulējumu sabiedrības interesēs.

Komisija 2007. gada 27. martā iesniedza priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīgumu noslēgšanu, kam sekoja Padomes apstiprinājums 2007. gada jūlijā un Eiropas Parlamenta apstiprinājums 2007. gada oktobrī. Tomēr sakarā ar to, ka to ratificēšanas process dalībvalstīs ieilga, šie nolīgumi vēl joprojām nav oficiāli noslēgti.

Līdz ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā un saskaņā ar ES Tiesas 2017. gada 16. maija atzinumu 2/15 tagad Eiropas Savienība var nolīgumus noslēgt saskaņā ar lēmumu, ko Padome, pamatojoties uz LESD 218. panta 6. punktu, pieņem pēc Eiropas Parlamenta piekrišanas, jo nolīgumi neattiecas uz jautājumiem, kuri ir ārpus Eiropas Savienības ekskluzīvās kompetences.

Saraksta stāšanās spēkā ir vajadzīga, lai nodrošinātu, ka uz visām attiecīgajām dalībvalstīm attiecas vieni un tie paši horizontālie ierobežojumi un to saistības nav pretrunā ar acquis communautaire, un lai turpinātu virzīt konsolidācijas procesus. Referents uzskata, ka priekšlikums Padomes lēmumam ir tehniska rakstura un būtu ātri jānoslēdz, lai ES varētu turpināt sarunas par to, lai GATS saraksts aptvertu visas pašreizējās Eiropas Savienības dalībvalstis.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums Padomes lēmumam par attiecīgu nolīgumu noslēgšanu saskaņā ar GATS XXI pantu ar Argentīnu, Austrāliju, Brazīliju, Kanādu, Ķīnu, Taivānas, Penhu, Kinmenas un Macu atsevišķo muitas teritoriju (Ķīnas Taipeju), Kolumbiju, Kubu, Ekvadoru, Honkongu (Ķīnas īpašo administratīvo rajonu), Indiju, Japānu, Koreju, Jaunzēlandi, Filipīnām, Šveici un Amerikas Savienotajām Valstīm par kompensācijas korekcijām, ko nepieciešams veikt pēc Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Austrijas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās Eiropas Savienībai

Atsauces

14020/2018 – C8-0509/2018 – COM(2018)07332018/0384(NLE)

Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

18.12.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

14.1.2019

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

19.11.2018

 

 

 

Izskatīšana komitejā

24.1.2019

 

 

 

Pieņemšanas datums

4.2.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

27

0

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Maria Arena, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, France Jamet, Patricia Lalonde, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Klaus Buchner, Ralph Packet, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lola Sánchez Caldentey

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle

Iesniegšanas datums

6.2.2019


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

27

+

ALDE

Patricia Lalonde

ECR

David Campbell Bannerman, Ralph Packet, Jan Zahradil

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz

PPE

Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle, Christophe Hansen, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Paul Rübig, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

0

-

 

 

1

0

ENF

France Jamet

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 8. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika