Procedure : 2018/0384(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0067/2019

Ingediende teksten :

A8-0067/2019

Debatten :

Stemmingen :

PV 13/02/2019 - 16.6

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0108

AANBEVELING     ***
PDF 174kWORD 55k
6.2.2019
PE 632.765v03-00 A8-0067/2019

over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting van de relevante Akkoorden in het kader van artikel XXI van de Algemene Overeenkomst inzake de handel in diensten met Argentinië, Australië, Brazilië, Canada, China, het afzonderlijk douanegebied van Taiwan, Penghu, Kinmen en Matsu (Chinees Taipei), Colombia, Cuba, Ecuador, de Filipijnen, Hongkong (China), India, Japan, Korea, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten en Zwitserland over de compensaties die noodzakelijk zijn als gevolg van de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Oostenrijk, Polen, Slovenië, Slowakije, Finland en Zweden tot de Europese Unie

(14020/2018 – C8-0509/2018 – 2018/0384(NLE))

Commissie internationale handel

Rapporteur: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting van de relevante Akkoorden in het kader van artikel XXI van de Algemene Overeenkomst inzake de handel in diensten met Argentinië, Australië, Brazilië, Canada, China, het afzonderlijk douanegebied van Taiwan, Penghu, Kinmen en Matsu (Chinees Taipei), Colombia, Cuba, Ecuador, de Filipijnen, Hongkong (China), India, Japan, Korea, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten en Zwitserland over de compensaties die noodzakelijk zijn als gevolg van de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Oostenrijk, Polen, Slovenië, Slowakije, Finland en Zweden tot de Europese Unie

(14020/2018 – C8-0509/2018 – 2018/0384(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (14020/2018),

–  gezien het ontwerp van de relevante akkoorden in het kader van artikel XXI van de Algemene Overeenkomst inzake de handel in diensten met Argentinië, Australië, Brazilië, Canada, China, het afzonderlijk douanegebied van Taiwan, Penghu, Kinmen en Matsu (Chinees Taipei), Colombia, Cuba, Ecuador, de Filipijnen, Hongkong (China), India, Japan, Korea, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten en Zwitserland over de compensaties die noodzakelijk zijn als gevolg van de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Oostenrijk, Polen, Slovenië, Slowakije, Finland en Zweden tot de Europese Unie (14020/2018 ADD 1-17),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens de artikelen 91, 100, lid 2, 207, lid 4, eerste alinea van artikel 207, lid 4 en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a) van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8‑0509/2018),

–  gezien artikel 99, leden 1 en 4, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie internationale handel (A8-0067/2019),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie.


TOELICHTING

De lijst van verbintenissen van de EU en haar lidstaten in het kader van de GATS (Algemene Overeenkomst inzake de handel in diensten) dateert van 1994 en betreft alleen de twaalf lidstaten die toen lid waren van de EU. De dertien lidstaten die in 1995 en 2004 zijn toegetreden tot de EU behielden hun eigen GATS-lijsten, die waren vastgesteld vóór hun toetreding tot de EU.

Overeenkomstig de voorwaarden in artikel XXI van de GATS, hebben de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten krachtens artikel V van de GATS een mededeling ingediend, waarin ze kennis gaven van hun voornemen om de specifieke verbintenissen te wijzigen, zodat de GATS ook betrekking heeft op de dertien lidstaten die in 1995 en 2004 tot de Europese Unie zijn toegetreden.

Nadat de kennisgeving was ingediend, hebben achttien WTO-leden aangegeven daarbij belang te hebben. Na onderhandelingen met de WTO-leden en in overeenstemming met de conclusies van de Raad van juli 2006, bereikte de Europese Unie een akkoord over de compensaties. Dit kan gevonden worden in de bijlagen die toegevoegd zijn aan het voorstel van de Commissie voor een besluit van de Raad 2018/0384.

De akkoorden vereisen van de Europese Unie geen wijzigingen van de regels, voorschriften of normen. De akkoorden voldoen aan de bestaande EU-beleid en zijn niet van invloed op het recht van regeringen om in het publieke belang regels vast te stellen.

Op 27 maart 2007 heeft de Commissie een voorstel ingediend voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de akkoorden. In juli 2007 werd dit goedgekeurd door de Raad en in oktober 2007 door het Parlement. Als gevolg van een grote vertraging in het ratificatieproces van de lidstaten zijn de akkoorden echter nog niet formeel gesloten.

Met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon en overeenkomstig advies 2/15 van 16 mei 2017 van het HvJ-EU, kan de Europese Unie de akkoorden nu sluiten krachtens een besluit van de Raad op basis van artikel 218, lid 6, VWEU, na goedkeuring van het Europees Parlement. De akkoorden bestrijken namelijk geen aangelegenheden die buiten de exclusieve bevoegdheid van de Europese Unie vallen.

De inwerkingtreding van de lijst is nodig om ervoor te zorgen dat alle betrokken lidstaten gebonden zijn aan dezelfde horizontale beperkingen en dat hun verbintenissen niet in strijd zijn met het acquis communautaire, en om verder te gaan met het consolidatieproces. De rapporteur is van mening dat het voorstel voor een besluit van de Raad louter technisch van aard is en dat dit besluit spoedig genomen moet worden, zodat de EU haar onderhandelingen over een GATS-lijst waarvan alle huidige EU-lidstaten deel uitmaken, kan voortzetten.


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van akkoorden in het kader van artikel XXI van de GATS met Argentinië, Australië, Brazilië, Canada, China, het afzonderlijk douanegebied van Taiwan, Penghu, Kinmen en Matsu (Chinees Taipei), Colombia, Cuba, Ecuador, Hongkong (China), India, Japan, Korea, Nieuw-Zeeland, de Filippijnen, Zwitserland en de Verenigde Staten over de compensaties die noodzakelijk zijn als gevolg van de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie

Document- en procedurenummers

14020/2018 – C8-0509/2018 – COM(2018)07332018/0384(NLE)

Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

18.12.2018

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

INTA

14.1.2019

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

19.11.2018

 

 

 

Behandeling in de commissie

24.1.2019

 

 

 

Datum goedkeuring

4.2.2019

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

27

0

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Maria Arena, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, France Jamet, Patricia Lalonde, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Klaus Buchner, Ralph Packet, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lola Sánchez Caldentey

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle

Datum indiening

6.2.2019


HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

27

+

ALDE

Patricia Lalonde

ECR

David Campbell Bannerman, Ralph Packet, Jan Zahradil

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz

PPE

Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle, Christophe Hansen, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Paul Rübig, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

0

-

 

 

1

0

ENF

France Jamet

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 8 februari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid