RECOMANDARE referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea acordurilor în domeniu în temeiul articolului XXI din Acordul General privind Comerțul cu Servicii cu Argentina, Australia, Brazilia, Canada, China, Teritoriul vamal distinct Taiwan, Penghu, Kinmen și Matsu (Taipeiul chinez), Columbia, Cuba, Ecuador, Hong Kong (China), India, Japonia, Republica Coreea, Noua Zeelandă, Filipine, Elveția și Statele Unite, cu privire la ajustările compensatorii necesare rezultând din aderarea la Uniunea Europeană a Cehiei, a Estoniei, a Ciprului, a Letoniei, a Lituaniei, a Ungariei, a Maltei, a Austriei, a Poloniei, a Sloveniei, a Slovaciei, a Finlandei și a Suediei

6.2.2019 - (14020/2018 – C8-0509/2018 – 2018/0384(NLE)) - ***

Comisia pentru comerț internațional
Raportor: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Procedură : 2018/0384(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0067/2019
Texte depuse :
A8-0067/2019
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea acordurilor în domeniu în temeiul articolului XXI din Acordul General privind Comerțul cu Servicii cu Argentina, Australia, Brazilia, Canada, China, Teritoriul vamal distinct Taiwan, Penghu, Kinmen și Matsu (Taipeiul chinez), Columbia, Cuba, Ecuador, Hong Kong (China), India, Japonia, Republica Coreea, Noua Zeelandă, Filipine, Elveția și Statele Unite, cu privire la ajustările compensatorii necesare rezultând din aderarea la Uniunea Europeană a Cehiei, a Estoniei, a Ciprului, a Letoniei, a Lituaniei, a Ungariei, a Maltei, a Austriei, a Poloniei, a Sloveniei, a Slovaciei, a Finlandei și a Suediei

(14020/2018 – C8-0509/2018 – 2018/0384(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (14020/2018),

–  având în vedere proiectele de acorduri relevante în temeiul articolului XXI din Acordul General privind Comerțul cu Servicii cu Argentina, Australia, Brazilia, Canada, China, Teritoriul vamal distinct Taiwan, Penghu, Kinmen și Matsu (Taipeiul chinez), Columbia, Cuba, Ecuador, Hong Kong (China), India, Japonia, Republica Coreea, Noua Zeelandă, Filipine, Elveția și Statele Unite, cu privire la ajustările compensatorii necesare rezultând din aderarea la Uniunea Europeană a Cehiei, a Estoniei, a Ciprului, a Letoniei, a Lituaniei, a Ungariei, a Maltei, a Austriei, a Poloniei, a Sloveniei, a Slovaciei, a Finlandei și a Suediei (14020/2018 ADD 1-17),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 91, articolul 100 alineatul (2), articolul 207 alineatul (4) primul paragraf și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0509/2018),

–  având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru comerț internațional (A8-0067/2019),

1.  aprobă încheierea acordurilor;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei.

EXPUNERE DE MOTIVE

Lista de angajamente asumate de UE și de statele sale membre în cadrul GATS (Acordul General privind Comerțul cu Servicii) datează din 1994 și se referă numai la cele douăsprezece state membre care erau membre ale UE la momentul respectiv. Cele treisprezece state membre care au aderat la Uniunea Europeană de atunci, adică în 1995 și 2004, au continuat să-și mențină propriile liste GATS individuale, care fuseseră adoptate înainte de aderarea la Uniunea Europeană.

În conformitate cu condițiile prevăzute la articolul XXI din GATS, Comunitățile Europene și statele membre au transmis o comunicare în temeiul articolului V din GATS prin care și-au notificat intenția de a modifica angajamentele specifice pentru ca acestea să se extindă și asupra celor treisprezece state membre care au aderat la Uniunea Europeană în 1995 și 2004.

În urma depunerii notificării, optsprezece membri ai OMC au depus o declarație de interese. În urma negocierilor cu membrii OMC și în concordanță cu concluziile Consiliului din iulie 2006, Uniunea Europeană a convenit asupra unor ajustări compensatorii, care se află în anexele atașate la propunerea Comisiei de decizie a Consiliului nr. 2018/0384.

Acordurile nu impun Uniunii Europene să opereze vreo modificare de norme, reglementări sau standarde. Acordurile sunt conforme cu politicile existente ale Uniunii Europene și nu au niciun impact asupra dreptului guvernelor de a legifera în interes public.

La 27 martie 2007, Comisia a prezentat o propunere de decizie a Consiliului privind încheierea acordurilor, urmată de aprobarea Consiliului în iulie și a Parlamentului European în octombrie 2007. Cu toate acestea, din cauza întârzierilor înregistrate în procesul de ratificare de către statele membre, acordurile nu au fost încă încheiate în mod oficial.

Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona și în conformitate cu Avizul 2/15 din 16 mai 2017 al CJUE, acordurile pot fi acum încheiate de Uniunea Europeană în baza unei decizii a Consiliului întemeiată pe articolul 218 alineatul (6) din TFUE, în urma aprobării Parlamentului European, deoarece acordurile nu privesc niciun aspect care nu intră în sfera de competență exclusivă a Uniunii Europene.

Lista trebuie să intre în vigoare pentru a se garanta că toate statele membre în cauză fac obiectul acelorași limitări orizontale, că angajamentele lor nu contravin acquis-ului comunitar și pentru a continua procesul de consolidare. Raportorul consideră că propunerea de decizie a Consiliului este de natură pur tehnică și ar trebui să fie finalizată rapid, pentru ca UE să poată continua negocierile pentru o listă GATS care să acopere toate statele membre actuale ale Uniunii Europene.

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea acordurilor în domeniu în temeiul articolului XXI din GATS cu Argentina, Australia, Brazilia, Canada, China, Teritoriul vamal distinct Taiwan, Penghu, Kinmen și Matsu (Taipeiul chinez), Columbia, Cuba, Ecuador, Hong Kong (China), India, Japonia, Republica Coreea, Noua Zeelandă, Filipine, Elveția și Statele Unite, cu privire la ajustările compensatorii necesare rezultând din aderarea la Uniunea Europeană a Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Ungariei, a Republicii Malta, a Republicii Austria, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia, a Republicii Slovace, a Republicii Finlanda și a Regatului Suediei

Referințe

14020/2018 – C8-0509/2018 – COM(2018)07332018/0384(NLE)

Data sesizării

18.12.2018

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

INTA

14.1.2019

 

 

 

Raportori

Data numirii

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

19.11.2018

 

 

 

Examinare în comisie

24.1.2019

 

 

 

Data adoptării

4.2.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

27

0

1

Membri titulari prezenți la votul final

Maria Arena, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, France Jamet, Patricia Lalonde, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Membri supleanți prezenți la votul final

Klaus Buchner, Ralph Packet, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lola Sánchez Caldentey

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle

Data depunerii

6.2.2019

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

27

+

ALDE

Patricia Lalonde

ECR

David Campbell Bannerman, Ralph Packet, Jan Zahradil

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz

PPE

Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle, Christophe Hansen, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Paul Rübig, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

0

-

 

 

1

0

ENF

France Jamet

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 8 februarie 2019
Aviz juridic - Politica de confidențialitate