Postup : 2018/0384(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0067/2019

Predkladané texty :

A8-0067/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/02/2019 - 16.6

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0108

ODPORÚČANIE     ***
PDF 181kWORD 57k
6.2.2019
PE 632.765v03-00 A8-0067/2019

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí príslušných dohôd podľa článku XXI Všeobecnej dohody o obchode so službami s Argentínou, Austráliou, Brazíliou, Kanadou, Čínou, so samostatným colným územím Taiwanu, Penghu, Kinmenu a Matsua (čínskym Tchaj-pejom), s Kolumbiou, Kubou, Ekvádorom, Hongkongom, Čína, Indiou, Japonskom, Kóreou, Novým Zélandom, Filipínami, so Švajčiarskom a so Spojenými štátmi americkými o potrebných kompenzačných vyrovnaniach vyplývajúcich z pristúpenia Česka, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Rakúska, Poľska, Slovinska, Slovenska, Fínska a Švédska k Európskej únii

(14020/2018 – C8-0509/2018 – 2018/0384(NLE))

Výbor pre medzinárodný obchod

Spravodajca: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí príslušných dohôd podľa článku XXI Všeobecnej dohody o obchode so službami s Argentínou, Austráliou, Brazíliou, Kanadou, Čínou, so samostatným colným územím Taiwanu, Penghu, Kinmenu a Matsua (čínskym Tchaj-pejom), s Kolumbiou, Kubou, Ekvádorom, Hongkongom, Čína, Indiou, Japonskom, Kóreou, Novým Zélandom, Filipínami, so Švajčiarskom a so Spojenými štátmi americkými o potrebných kompenzačných vyrovnaniach vyplývajúcich z pristúpenia Česka, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Rakúska, Poľska, Slovinska, Slovenska, Fínska a Švédska k Európskej únii

(14020/2018 – C8-0509/2018 – 2018/0384(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (14020/2018),

–  so zreteľom na návrh príslušných dohôd podľa článku XXI Všeobecnej dohody o obchode so službami s Argentínou, Austráliou, Brazíliou, Kanadou, Čínou, so samostatným colným územím Taiwanu, Penghu, Kinmenu a Matsua (čínskym Tchaj-pejom), s Kolumbiou, Kubou, Ekvádorom, Hongkongom, Čína, Indiou, Japonskom, Kóreou, Novým Zélandom, Filipínami, so Švajčiarskom a so Spojenými štátmi americkými o potrebných kompenzačných vyrovnaniach vyplývajúcich z pristúpenia Česka, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Rakúska, Poľska, Slovinska, Slovenska, Fínska a Švédska k Európskej únii (14020/2018 ADD 1-17),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 91, článkom 100 ods. 2, článkom 207 ods. 4 prvým pododsekom a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0509/2018),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod (A8-0067/2019),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohôd;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Listina záväzkov EÚ a jej členských štátov v dohode GATS (Všeobecná dohoda o obchode so službami) pochádza z roku 1994 a zahŕňa len tých dvanásť členských štátov, ktoré boli v tom čase členmi EÚ. Trinásť členských štátov, ktoré odvtedy vstúpili do Európskej únie, t. j. v roku 1995 a 2004, si zachovali svoje vlastné listiny záväzkov GATS, ktoré prijali ešte pred pristúpením k EÚ.

V súlade s podmienkami článku XXI dohody GATS Európske spoločenstvá a členské štáty predložili oznámenie podľa článku V dohody GATS, v ktorom oznámili svoj zámer upraviť špecifické záväzky tak, aby sa vzťahovali na trinásť členských štátov, ktoré pristúpili k Európskej únii v rokoch 1995 a 2004.

Po predložení oznámenia predložilo príslušnú žiadosť o kompenzačné vyrovnanie osemnásť členov WTO. Po rokovaniach s členmi WTO a v súlade s závermi Rady z júla 2006 sa Európska únia dohodla na kompenzačných vyrovnaniach, ktoré možno nájsť v prílohách pripojených k návrhu Komisie na rozhodnutie Rady 2018/0384.

V dohodách sa nevyžaduje, aby Európska únia vykonala akékoľvek zmeny pravidiel, nariadení alebo noriem. Dohody sú v súlade s platnými politikami Európskej únie a nemajú vplyv na právo vlád regulovať vo verejnom záujme.

Komisia 27. marca 2007 predložila návrh rozhodnutia Rady o uzavretí dohôd, ktorý Rada schválila v júli a Parlament v októbri 2007. Z dôvodu veľkého oneskorenia v ratifikačnom procese zo strany členských štátov však dohody ešte neboli formálne uzavreté.

Po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy a v súlade so stanoviskom Súdneho dvora 2/15 z 16. mája 2017 môže Európska únia uzavrieť dohody na základe rozhodnutia Rady podľa článku 218 ods. 6 ZFEÚ, a po udelení súhlasu Európskeho parlamentu, keďže tieto dohody sa nevzťahujú na žiadne záležitosti, ktoré nepatria do výlučnej právomoci Európskej únie.

Listina musí nadobudnúť platnosť s cieľom zabezpečiť, aby sa na všetky dotknuté členské štáty vzťahovali rovnaké horizontálne obmedzenia a aby ich záväzky neboli v rozpore s acquis communautaire, a aby sa pokročilo v ďalších konsolidačných procesoch. Spravodajca sa domnieva, že návrh rozhodnutia Rady je čisto technickej povahy a mal by sa uzavrieť čo najskôr, aby EÚ mohla pokračovať v rokovaniach o listine záväzkov GATS zahŕňajúcej všetky súčasné členské štáty Európskej únie.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Návrh rozhodnutia Rady o uzatvorení príslušných dohôd podľa článku XXI GATS s Argentínou, Austráliou, Brazíliou, Kanadou, Čínou, so samostatným colným územím Taiwanu, Penghu, Kinmenu a Matsua (čínskym Tchaj-pejom), s Kolumbiou, Kubou, Ekvádorom, Hongkongom, Čína, Indiou, Japonskom, Kóreou, Novým Zélandom, Filipínami, so Švajčiarskom a so Spojenými štátmi americkými o potrebných kompenzačných vyrovnaniach vyplývajúcich z pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Rakúskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky, Slovenskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva k Európskej únii

Referenčné čísla

14020/2018 – C8-0509/2018 – COM(2018)07332018/0384(NLE)

Dátum konzultácie / žiadosť o súhlas

18.12.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

14.1.2019

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

19.11.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

24.1.2019

 

 

 

Dátum prijatia

4.2.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

27

0

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Arena, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, France Jamet, Patricia Lalonde, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Klaus Buchner, Ralph Packet, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lola Sánchez Caldentey

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle

Dátum predloženia

6.2.2019


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

27

+

ALDE

Patricia Lalonde

ECR

David Campbell Bannerman, Ralph Packet, Jan Zahradil

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz

PPE

Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle, Christophe Hansen, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Paul Rübig, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

0

-

 

 

1

0

ENF

France Jamet

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 8. februára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia