Postopek : 2018/0384(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0067/2019

Predložena besedila :

A8-0067/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 13/02/2019 - 16.6

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0108

PRIPOROČILO     ***
PDF 170kWORD 56k
6.2.2019
PE 632.765v03-00 A8-0067/2019

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi ustreznih sporazumov v skladu s členom XXI Splošnega sporazuma o trgovini s storitvami z Argentino, Avstralijo, Brazilijo, Kanado, Kitajsko, Ločenim carinskim območjem Tajvana, Penghuja, Kinmena in Matsuja (Kitajski Tajpej), Kolumbijo, Kubo, Ekvadorjem, Hongkongom, Indijo, Japonsko, Korejo, Novo Zelandijo, Filipini, Švico in Združenimi državami Amerike o potrebnih kompenzacijskih prilagoditvah zaradi pristopa Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Avstrije, Poljske, Slovenije, Slovaške, Finske in Švedske k Evropski uniji

(14020/2018 – C8-0509/2018 – 2018/0384(NLE))

Odbor za mednarodno trgovino

Poročevalec: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi ustreznih sporazumov v skladu s členom XXI Splošnega sporazuma o trgovini s storitvami z Argentino, Avstralijo, Brazilijo, Kanado, Kitajsko, Ločenim carinskim območjem Tajvana, Penghuja, Kinmena in Matsuja (Kitajski Tajpej), Kolumbijo, Kubo, Ekvadorjem, Hongkongom, Indijo, Japonsko, Korejo, Novo Zelandijo, Filipini, Švico in Združenimi državami Amerike o potrebnih kompenzacijskih prilagoditvah zaradi pristopa Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Avstrije, Poljske, Slovenije, Slovaške, Finske in Švedske k Evropski uniji

(14020/2018 – C8-0509/2018 – 2018/0384(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (14020/2018),

–  ob upoštevanju osnutka ustreznih sporazumov v skladu s členom XXI Splošnega sporazuma o trgovini s storitvami z Argentino, Avstralijo, Brazilijo, Kanado, Kitajsko, Ločenim carinskim območjem Tajvana, Penghuja, Kinmena in Matsuja (Kitajski Tajpej), Kolumbijo, Kubo, Ekvadorjem, Hongkongom, Indijo, Japonsko, Korejo, Novo Zelandijo, Filipini, Švico in Združenimi državami Amerike o potrebnih kompenzacijskih prilagoditvah zaradi pristopa Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Avstrije, Poljske, Slovenije, Slovaške, Finske in Švedske k Evropski uniji (14020/2018 ADD 1-17),

–  ob upoštevanju zahteve za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členoma 91 in 100(2), prvim pododstavkom člena 207(4), in točko (a) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0509/2018),

–  ob upoštevanju člena 99(1) in (4) ter člena 108(7) Poslovnika

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za mednarodno trgovino (A8-0067/2019),

1.  odobri sklenitev sporazumov;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.


OBRAZLOŽITEV

Seznam zavez EU in njenih držav članic v okviru GATS (Splošni sporazum o trgovini s storitvami) sega v leto 1994 in zajema le tistih dvanajst držav članic, ki so bile takrat članice EU. Trinajst držav članic, ki so se od takrat pridružile EU, torej leta 1995 in leta 2004, je še naprej ohranilo svoje zaveze GATS, ki so bile sprejete pred njihovim pristopom k EU.

V skladu s pogoji člena XXI GATS so Evropski skupnosti in njune države članice predložile sporočilo v skladu s členom V GATS, s katerim so uradno sporočile svoj namen spremeniti specifične zaveze, da bi se zajelo trinajst držav članic, ki so se Evropski uniji pridružile leta 1995 in leta 2004.

Po predložitvi uradnega obvestila je osemnajst članic STO predložilo svoje izjave o interesu. Po pogajanjih s članicami STO in v skladu s sklepom Sveta iz julija 2006 se je Evropska unija dogovorila o kompenzacijskih prilagoditvah, ki so v prilogi k predlogu Komisije za sklep Sveta 2018/0384.

Sporazumi ne zahtevajo, da Evropska unija spremeni svoja pravila, predpise ali standarde. Skladni so z veljavnimi politikami Evropske unije in ne vplivajo na pravico vlad do zakonodajnega urejanja v javnem interesu.

Komisija je 27. marca 2007 predložila predlog sklepa Sveta o sklenitvi sporazumov, čemur je sledila odobritev Sveta v juliju in Parlamenta v oktobru 2007. Vendar zaradi večjih zamud pri ratifikaciji v državah članicah sporazumi še niso bili uradno sklenjeni.

Z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe in v skladu z mnenjem Sodišča EU 2/15 z dne 16. maja 2017 lahko Evropska unija zdaj sklene sporazume v skladu s sklepom Sveta na podlagi člena 218(6) PDEU, po soglasju Evropskega parlamenta, saj sporazumi ne zajemajo vprašanj, ki ne sodijo na področje izključne pristojnosti Evropske unije.

Časovni načrt mora začeti veljati, saj se tako zagotovi, da bodo za vse zadevne države članice veljale enake horizontalne omejitve, da njihove zaveze ne bodo kršile pravnega reda Unije ter da se bo dosegel napredek pri nadaljnjih postopkih konsolidacije. Poročevalec meni, da je predlog sklepa Sveta izključno tehnične narave in bi ga bilo treba čim prej sprejeti, da bo lahko EU nadaljevala pogajanja o seznamu GATS, ki bo zajemal vse sedanje članice Evropske unije.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Predlog sklepa Sveta o sklenitvi ustreznih sporazumov v skladu s členom XXI GATS z Argentino, Avstralijo, Brazilijo, Kanado, Kitajsko, Ločenim carinskim območjem Tajvana, Penghuja, Kinmena in Matsuja (Kitajski Tajpej), Kolumbijo, Kubo, Ekvadorjem, Hongkongom, Indijo, Japonsko, Korejo, Novo Zelandijo, Filipini, Švico in Združenimi državami Amerike o potrebnih kompenzacijskih prilagoditvah zaradi pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Avstrije, Republike Poljske, Republike Slovenije, Slovaške republike, Republike Finske in Kraljevine Švedske k Evropski uniji

Referenčni dokumenti

14020/2018 – C8-0509/2018 – COM(2018)07332018/0384(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

18.12.2018

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

INTA

14.1.2019

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

19.11.2018

 

 

 

Obravnava v odboru

24.1.2019

 

 

 

Datum sprejetja

4.2.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

27

0

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Maria Arena, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, France Jamet, Patricia Lalonde, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Klaus Buchner, Ralph Packet, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lola Sánchez Caldentey

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle

Datum predložitve

6.2.2019


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

27

+

ALDE

Patricia Lalonde

ECR

David Campbell Bannerman, Ralph Packet, Jan Zahradil

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz

PPE

Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle, Christophe Hansen, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Paul Rübig, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

0

-

 

 

1

0

ENF

France Jamet

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 8. februar 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov