Procedūra : 2018/0194(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0069/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0069/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 13/02/2019 - 8.5

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0087

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 226kWORD 85k
7.2.2019
PE 625.589v02-00 A8-0069/2019

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai ar ko izveido apmaiņas, atbalsta un mācību programmu euro aizsardzībai pret viltošanu (programmu “Perikls IV”) laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam

(COM(2018)0369 – C8-0240/2018 – 2018/0194(COD))

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referents: Dennis de Jong

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido apmaiņas, atbalsta un mācību programmu euro aizsardzībai pret viltošanu (programmu “Perikls IV”) laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam

(COM(2018)0369 – C8-0240/2018 – 2018/0194(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0369),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 133. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0240/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A8-0069/2019),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Savienība un dalībvalstis ir izvirzījušas sev mērķi – noteikt pasākumus, kas nepieciešami euro kā vienotās valūtas izmantošanai. Minētie pasākumi paredz euro aizsardzību pret viltošanu un ar to saistītiem krāpšanas veidiem, tādā veidā padarot efektīvāku Savienības ekonomiku un nodrošinot publisko finanšu ilgtspēju.

(1)  Savienība un dalībvalstis ir izvirzījušas sev mērķi – noteikt pasākumus, kas nepieciešami euro kā vienotās valūtas izmantošanai. Minētie pasākumi paredz euro aizsardzību pret viltošanu un ar to saistītiem krāpšanas veidiem, lai nodrošinātu Savienības ekonomikas efektivitāti un publisko finanšu ilgtspēju.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Darbības ar mērķi veicināt informācijas un darbinieku apmaiņu, tehnisko vai zinātnisko atbalstu un specializētas mācības būtiski palīdz aizsargāt Savienības vienoto valūtu pret viltošanu un ar to saistītu krāpšanu un tādējādi sasniegt augstu un līdzvērtīgu aizsardzības līmeni visā Savienībā, vienlaikus apliecinot Savienības spēju apkarot nopietnu organizēto noziedzību.

(3)  Darbības ar mērķi veicināt informācijas un darbinieku apmaiņu, tehnisko vai zinātnisko atbalstu un specializētas mācības būtiski palīdz aizsargāt Savienības vienoto valūtu pret viltošanu un ar to saistītu krāpšanu un tādējādi sasniegt augstu un līdzvērtīgu aizsardzības līmeni visā Savienībā, vienlaikus apliecinot Savienības spēju apkarot nopietnu organizēto noziedzību. Šādas darbības arī palīdz risināt kopīgās problēmas un pievērsties saiknei ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un organizēto noziedzību.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Programma euro aizsardzībai pret viltošanu veicina Savienības iedzīvotāju informētību, uzlabo euro aizsardzību, jo īpaši regulāri darot zināmus to darbību rezultātus, kuras īstenotas saskaņā ar minēto programmu.

(4)  Programma euro aizsardzībai pret viltošanu veicina Savienības iedzīvotāju informētību, uzlabojot viņu uzticēšanos šai valūtai un euro aizsardzību, jo īpaši regulāri darot zināmus to darbību rezultātus, kuras īstenotas saskaņā ar minēto programmu.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4a)  Pienācīga euro aizsardzība pret viltošanu ir svarīgs drošas un konkurētspējīgas ES ekonomikas elements, kas ir tieši saistīts ar ES mērķi uzlabot ekonomikas un monetārās savienības efektīvu darbību.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Paziņojumā Eiropas Parlamentam un Padomei par programmas “Perikls 2020” starpposma novērtējumu Komisija secināja, ka programmas “Perikls 2020” turpināšana pēc 2020. gada būtu jāatbalsta, ņemot vērā tās ES pievienoto vērtību, tās ilgtermiņa ietekmi un tās darbību ilgtspēju.

(6)  Pretēji standarta procedūrai netika veikts atsevišķs programmas ietekmes novērtējums. Daļēji tas skaidrojams ar to, ka 2017. gadā Komisija veica programmas starpposma novērtējumu, ko papildināja neatkarīgs ziņojums. Lai gan attiecībā uz programmu ziņojums ir kopumā pozitīvs, tajā ir paustas bažas par ierobežoto skaitu kompetento iestāžu, kas piedalās programmas darbībās, un par to galveno darbības rādītāju kvalitāti, kurus izmanto programmas rezultātu novērtēšanai. Komisijas paziņojumā Eiropas Parlamentam un Padomei par programmas “Perikls 2020” starpposma novērtējumu un tās ex ante novērtējumā, kas sagatavots kā Komisijas dienestu darba dokuments un pievienots priekšlikumam (COM(2018)0369), Komisija secināja, ka programmas turpināšana pēc 2020. gada būtu jāatbalsta, ņemot vērā tās Savienības pievienoto vērtību, tās ilgtermiņa ietekmi un tās darbību ilgtspēju, kā arī tās devumu organizētās noziedzības apkarošanā.

 

__________________

 

1a SWD(2017)444 final un Ares(2917)3289297, 30.06.2017.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  Vidusposma novērtējumā iekļautais padoms bija tāds, ka būtu jāturpina programmas “Perikls 2020” finansētie pasākumi, ņemot vērā iespējas vienkāršot pieteikumu iesniegšanu, veicināt saņēmēju diferencēšanu, turpināt koncentrēties uz jauniem un atkārtotiem viltošanas draudiem un racionalizēt galvenos darbības rādītājus.

(7)  Vidusposma novērtējumā iekļautais padoms bija tāds, ka būtu jāturpina programmas “Perikls 2020” finansētie pasākumi, vienlaikus pievēršoties nepieciešamībai vienkāršot pieteikumu iesniegšanu, veicināt saņēmēju diferencēšanu un dažādu valstu kompetento iestāžu maksimālu līdzdalību programmas darbībās, turpināt koncentrēties uz jauniem un atkārtotiem viltošanas draudiem un racionalizēt galvenos darbības rādītājus.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7a)  Trešās valstīs ir konstatēti viltošanas “karstie punkti”, un euro viltošana aizvien vairāk paplašinās starptautiskā mērogā; tādēļ spēju veidošanas un apmācības pasākumi, kuros iesaistītas trešo valstu kompetentās iestādes, būtu jāuzskata par svarīgiem, lai panāktu Savienības vienotās valūtas efektīvu aizsardzību, un programmas kontekstā būtu vēl vairāk jāveicina.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  Tāpēc būtu jāpieņem jauna programma laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam (programma “Perikls IV”). Būtu jānodrošina, ka programma “Perikls IV” saskan ar citām attiecīgajām programmām un darbībām un papildina tās. Tādēļ – nolūkā īstenot programmas “Perikls IV” piemērošanu un lai novērtētu ar euro aizsardzību saistītās vajadzības, Komisijai būtu jāveic visas nepieciešamās apspriešanās ar galvenajām iesaistītajām personām, jo īpaši ar dalībvalstu izraudzītajām kompetentajām valsts iestādēm, Eiropas Centrālo banku un Eiropolu, attiecīgajā komitejā, kas minēta Regulā (EK) Nr. 1338/2001, jo īpaši apmaiņas, atbalsta un mācību jautājumos.

(8)  Tāpēc būtu jāpieņem jauna programma laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam (programma “Perikls IV”). Būtu jānodrošina, ka programma “Perikls IV” saskan ar citām attiecīgajām programmām un darbībām un papildina tās. Tādēļ – nolūkā īstenot programmas “Perikls IV” piemērošanu un lai novērtētu ar euro aizsardzību saistītās vajadzības, Komisijai būtu jāveic visas nepieciešamās apspriešanās ar galvenajām iesaistītajām personām, jo īpaši ar dalībvalstu izraudzītajām kompetentajām valsts iestādēm, Eiropas Centrālo banku un Eiropolu, attiecīgajā komitejā, kas minēta Regulā (EK) Nr. 1338/2001, jo īpaši apmaiņas, atbalsta un mācību jautājumos. Turklāt Komisijai, īstenojot programmu, būtu jāizmanto Eiropas Centrālās bankas lielā pieredze saistībā ar apmācību rīkošanu un informācijas sniegšanu par viltotām euro banknotēm.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10)  Šī regula atbilst pievienotās vērtības un proporcionalitātes principam. Programmai “Perikls IV” būtu jāveicina sadarbība starp dalībvalstīm un starp Komisiju un dalībvalstīm, lai aizsargātu euro pret viltošanu, neskarot dalībvalstu pienākumus un efektīvāk izmantojot līdzekļus, nekā tas būtu iespējams valstu līmenī. Rīcība Savienības līmenī ir nepieciešama un pamatota, jo tā nepārprotami palīdz dalībvalstīm kopīgi aizsargāt euro un mudina izmantot kopīgas Savienības struktūras, lai palielinātu sadarbību un informācijas apmaiņu starp kompetentajām iestādēm.

(10)  Šī regula atbilst pievienotās vērtības un proporcionalitātes principam. Programmai “Perikls IV” būtu jāveicina sadarbība starp dalībvalstīm un starp Komisiju un dalībvalstīm, lai aizsargātu euro pret viltošanu, neskarot dalībvalstu pienākumus un efektīvāk izmantojot līdzekļus, nekā tas būtu iespējams valstu līmenī. Rīcība Savienības līmenī ir nepieciešama un pamatota, jo tā nepārprotami palīdz dalībvalstīm kopīgi aizsargāt euro un mudina izmantot kopīgas Savienības struktūras, lai palielinātu sadarbību un savlaicīgu un pilnīgu informācijas apmaiņu starp kompetentajām iestādēm.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  Lai nodrošinātu vienādus programmas “Perikls IV” īstenošanas nosacījumus, īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir Komisijai. Komisijai būtu jāpieņem gada darba programmas, nosakot prioritātes, budžeta sadalījumu un izvērtēšanas kritērijus pasākumu dotācijām. Gada darba programmās būtu jāparedz arī ārkārtas un pienācīgi pamatoti gadījumi, kad līdzfinansējuma palielinājums ir nepieciešams lielākas ekonomiskās elastības nodrošināšanai dalībvalstīm, lai tās spētu sekmīgi īstenot un pabeigt projektus attiecībā uz euro aizsardzību un saglabāšanu.

(12)  Lai papildinātu un grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai attiecībā uz darba programmām, kā norādīts 10. pantā, un attiecībā uz rādītājiem, kā norādīts 12. pantā un pielikumā. Komisijai būtu jāpieņem gada darba programmas, nosakot prioritātes, budžeta sadalījumu un izvērtēšanas kritērijus pasākumu dotācijām. Gada darba programmās būtu jāparedz arī ārkārtas un pienācīgi pamatoti gadījumi, kad līdzfinansējuma palielinājums ir nepieciešams lielākas ekonomiskās elastības nodrošināšanai dalībvalstīm, lai tās spētu sekmīgi īstenot un pabeigt projektus attiecībā uz euro aizsardzību un saglabāšanu. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

novērst viltošanu un ar to saistīto krāpšanu un cīnīties pret to, tādējādi uzlabojot Savienības ekonomikas konkurētspēju un nodrošinot publisko finanšu ilgtspēju.

novērst viltošanu un ar to saistīto krāpšanu un cīnīties pret to, tādējādi saglabājot euro banknošu un monētu integritāti, kas stiprina iedzīvotāju un uzņēmumu uzticēšanos šo banknošu un monētu īstumam un līdz ar to sekmē uzticēšanos Savienības ekonomikai, vienlaikus nodrošinot publisko finanšu ilgtspēju.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Programmas īstenošanai paredzētais finansējums laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2027. gada 31. decembrim ir EUR 7 700 000 pašreizējās cenās.

1.  Programmas īstenošanai paredzētais finansējums laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2027. gada 31. decembrim ir EUR 7 700 000 1a pašreizējās cenās.

 

__________________

 

1a Tikai indikatīva summa, kas atkarīga no DFS kopumā.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Programmu īsteno Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm, dažādos programmas īstenošanas posmos regulāri apspriežoties, ņemot vērā attiecīgos pasākumus, ko veikušas citas kompetentās iestādes, jo īpaši Eiropas Centrālā banka un Eiropols.

2.  Programmu īsteno Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm, dažādos programmas īstenošanas posmos regulāri apspriežoties un nodrošinot konsekvenci, bet nepieļaujot nevajadzīgu pārklāšanos ar attiecīgajiem pasākumiem, ko veic citas kompetentās iestādes, jo īpaši Eiropas Centrālā banka un Eiropols. Šajā nolūkā Komisija, gatavodama darba programmas saskaņā ar 10. pantu, ņem vērā ECB un Eiropola pašreizējās un plānotās darbības cīņā pret euro viltošanu un krāpšanu.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – -1. ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-  euro viltošanas un ar euro saistītās krāpšanas novēršanas paraugpraksi,

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

—  atklāšanas ierīču ar datora dublējumkopijām izmantošanu;

—  atklāšanas ierīču izmantošanu;

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka tiek aptvertas visas iespējamās ierīces.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – 4. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

—  atbalsts sadarbībai operācijās, kurās iesaistītas vismaz divas valstis, ja šāds atbalsts nav pieejams no citām Eiropas iestāžu un struktūru programmām;

—  atbalsts sadarbībai operācijās, kurās iesaistītas vismaz divas valstis, ja šādu atbalstu nevar darīt pieejamu no citām Eiropas iestāžu un struktūru programmām;

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Šā panta 2. punktā minētās grupas var ietvert dalībniekus no trešām valstīm, ja tas ir svarīgi 2. pantā paredzēto mērķu sasniegšanai.

3.  Šā panta 2. punktā minētās grupas var ietvert dalībniekus no trešām valstīm.

Pamatojums

Jebkurā gadījumā ir jāīsteno 2. panta (un visas regulas) mērķi.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Programmu īsteno ar darba programmām, kas minētas Finanšu regulas 110. pantā.

1.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11. pantu, lai pieņemtu darba programmas, kas minētas Finanšu regulas 110. pantā.

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 2. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir no 2021. gada 1. janvāra līdz 2027. gada 31. decembrim .

2.   Pilnvaras pieņemt 10. panta 1. punktā un 12. panta 2. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir no 2021. gada 1. janvāra līdz 2027. gada 31. decembrim.

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Regulas 12. panta 2. punktā minēto pilnvaru deleģējumu Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

3.   Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 10. panta 1. punktā un 12. panta 2. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts izraudzījusies saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu.

4.  Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts izraudzījusies saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu, kā arī ar ECB un Eiropola pārstāvjiem.

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Komisija sniedz Eiropas Parlamentam un Padomei gada informāciju par programmas rezultātiem, ņemot vērā kvantitatīvos un kvalitatīvos rādītājus, kas noteikti šā priekšlikuma pielikumā.

3.  Komisija sniedz Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Centrālajai bankai, Eiropolam, Eurojust un Eiropas Prokuratūrai (EPPO) gada informāciju par programmas rezultātiem, ņemot vērā kvantitatīvos un kvalitatīvos rādītājus, kas noteikti šā priekšlikuma pielikumā.

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Novērtējumu secinājumus kopā ar saviem novērojumiem Komisija dara zināmus Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Centrālajai bankai.

3.  Novērtējumu secinājumus kopā ar saviem novērojumiem Komisija dara zināmus Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Centrālajai bankai, Eiropolam, Eurojust un Eiropas Prokuratūrai.

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Savienības finansējuma saņēmēji apliecina Savienības finansējuma izcelsmi un nodrošina tā redzamību (jo īpaši, veicinot pasākumus un to rezultātus), sniedzot saskaņotu, efektīvu un samērīgu konkrētu informāciju plašai auditorijai, tostarp plašsaziņas līdzekļiem un sabiedrībai.

1.  Savienības finansējuma saņēmēji apliecina Savienības finansējuma izcelsmi un nodrošina tā pārredzamību un redzamību (jo īpaši, veicinot pasākumus un to rezultātus), sniedzot saskaņotu, efektīvu un samērīgu konkrētu informāciju plašai auditorijai, tostarp plašsaziņas līdzekļiem un sabiedrībai.

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

I pielikums – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Programmu cieši pārraudzīs, pamatojoties uz rādītāju kopumu, kas paredzēti, lai noteiktu pakāpi, kādā Programmas vispārējie un konkrētie mērķi ir sasniegti. Šim nolūkam tiks vākti dati attiecībā uz šādu pamatrādītāju kopumu.

Programmu cieši pārraudzīs, pamatojoties uz rādītāju kopumu, kas paredzēti, lai, izmantojot minimāluu administratīvo slogu un izmaksas, noteiktu pakāpi, kādā Programmas vispārējie un konkrētie mērķi ir sasniegti. Šim nolūkam tiks vākti dati attiecībā uz šādu pamatrādītāju kopumu.

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

I pielikums – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  atklātais viltoto euro skaits;

(a)  to dalībvalstu un trešo valstu skaits, kuru kompetentās iestādes ir piedalījušās programmā paredzētajās darbībās;

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

I pielikums – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  likvidēto nelegālo ražotņu skaits un

(b)  dalībnieku skaits un to apmierinātības līmenis, kā arī jebkādas citas atsauksmes, ko tie varētu būt snieguši attiecībā uz programmas darbību lietderību;

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

I pielikums – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  saņemtās atsauksmes no Programmas finansēto darbību dalībniekiem.

(c)  no valstu kompetentajām iestādēm saņemta informācija par atklāto viltoto euro skaitu un likvidētajām nelikumīgajām ražotnēm, kas ir tiešas sekas uzlabotai sadarbībai, pateicoties programmai.

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

I pielikums – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Datus un informāciju par galvenajiem rezultātu rādītājiem apkopo katru gadu šādi dalībnieki:

Komisija un programmas labuma guvēji katru gadu apkopo datus un informāciju par galvenajiem darbības rādītājiem.


PASKAIDROJUMS

Referenta grozījumi ir sagatavoti, rūpīgi izskatot programmas “Perikls 2020” vidusposma novērtējumu, ko veido ārējs ziņojums un pēc tā pieņemts Komisijas paziņojums (COM(2017)741 final) un Komisijas dienestu darba dokuments (SWD(2017)444 final). Lai gan vidusposma novērtējumā sniegts daudz būtiskas informācijas, referents uzskata, ka tas nevar aizstāt īstu ietekmes novērtējumu ar visām šādam novērtējumam raksturīgajām garantijām. Referents tomēr nevēlējās paildzināt procedūras, uzstājot uz šāda IN veikšanu.

Vidusposma novērtējums apliecina, ka kopumā programma “Perikls 2020” atbilst tās mērķiem. Novērtējumā paustas bažas par nepietiekamu kompetento valsts iestāžu dalību Programmas darbībās, jo praksē no tām ieguvējas šķiet lielākoties vien Francijas, Spānijas un Itālijas KVI.

Bažas paustas arī par būtisku galveno darbības rādītāju trūkumu. Izmantotie rādītāji attiecas uz atklāto viltoto euro skaitu un likvidēto nelikumīgo ražotņu skaitu, taču šie rādītāji nedod nekādu informāciju par statistikas datu saikni ar Programmas devumu.

Šīm bažām pievienojas arī referents. Referents cer, ka dalībvalstu kompetentās valsts iestādes piedalīsies vairāk, ja tās tiks ciešāk iesaistītas gada darba programmu izstrādē.

Attiecībā uz galvenajiem darbības rādītājiem referents Komisijas priekšlikumā (pielikumā) uzskaitītos rādītājus ir aizstājis ar tādu rādītāju kopu, kas mēra Programmas darbību efektivitāti.

Visbeidzot, referents ir rūpīgi izskatījis ECB atzinumu. Viņš piekrīt ECB, ka būtu jāstiprina Komisijas un ECB sadarbība jaunajā programmā “Perikls IV”. Viņaprāt, tas pats attiecas arī uz sadarbību ar Eiropolu. Pašreizējā Komisijas priekšlikuma redakcija pārāk lielā mērā pieļauj paralēlas darbības, tādējādi radot pārklāšanās risku. Tāpēc referents 4., 10., 12. un 13. pantā pievienojis atsauces uz ECB un attiecīgās vietās arī uz Eiropolu.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums, ar ko izveido apmaiņas, atbalsta un mācību programmu euro aizsardzībai pret viltošanu (programmu “Perikls IV”) laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam

Atsauces

COM(2018)0369 – C8-0240/2018 – 2018/0194(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

31.5.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

11.6.2018

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Dennis de Jong

27.9.2018

 

 

 

Izskatīšana komitejā

11.10.2018

7.1.2019

29.1.2019

4.2.2019

Pieņemšanas datums

4.2.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

43

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Asim Ademov, Michał Boni, Daniel Dalton, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Carlos Coelho, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Lívia Járóka, Petr Ježek, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Birgit Collin-Langen, Pascal Durand, Stefan Eck, Stefan Gehrold, Françoise Grossetête, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Paul Rübig, Julie Ward, Tiemo Wölken, Gabriele Zimmer

Iesniegšanas datums

7.2.2019


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

43

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Daniel Dalton, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Stefan Eck, Dennis de Jong, Barbara Spinelli, Gabriele Zimmer

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Kinga Gál, Stefan Gehrold, Françoise Grossetête, Lívia Járóka, Roberta Metsola, József Nagy, Paul Rübig, Traian Ungureanu, Axel Voss

S&D

Ana Gomes, Anna Hedh, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Pascal Durand, Romeo Franz, Eva Joly, Judith Sargentini

0

-

 

 

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 8. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika