Postopek : 2018/0194(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0069/2019

Predložena besedila :

A8-0069/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 13/02/2019 - 8.5

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0087

POROČILO     ***I
PDF 213kWORD 82k
7.2.2019
PE 625.589v03-00 A8-0069/2019

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura pred ponarejanjem za obdobje 2021–2027 (program „Pericles IV“)

(COM(2018)0369 – C8-0240/2018 – 2018/0194(COD))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalec: Dennis de Jong

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura pred ponarejanjem za obdobje 2021–2027 (program „Pericles IV“)

(COM(2018)0369 – C8-0240/2018 – 2018/0194(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0369),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 133 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0240/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0069/2019),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Unija in države članice so si zastavile cilj, da bodo določile ukrepe, potrebne za uporabo eura kot enotne valute. Ti ukrepi vključujejo zaščito eura pred ponarejanjem in s tem povezanimi goljufijami ter tako krepijo učinkovitost gospodarstva Unije in zagotavljajo vzdržnost javnih financ.

(1)  Unija in države članice so si zastavile cilj, da bodo določile ukrepe, potrebne za uporabo eura kot enotne valute. Ti ukrepi vključujejo zaščito eura pred ponarejanjem in s tem povezanimi goljufijami za zagotovitev učinkovitosti gospodarstva Unije in vzdržnosti javnih financ.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Ukrepi, katerih cilj je spodbujati izmenjavo informacij in osebja, tehnično in znanstveno pomoč ter specializirano usposabljanje, pomembno prispevajo k zaščiti enotne valute Unije pred ponarejanjem in povezanimi goljufijami ter tako omogočajo doseganje visoke in enake stopnje zaščite po vsej Uniji in hkrati dokazujejo sposobnost Unije za boj proti hudemu organiziranemu kriminalu.

(3)  Ukrepi, katerih cilj je spodbujati izmenjavo informacij in osebja, tehnično in znanstveno pomoč ter specializirano usposabljanje, pomembno prispevajo k zaščiti enotne valute Unije pred ponarejanjem in povezanimi goljufijami ter tako omogočajo doseganje visoke in enake stopnje zaščite po vsej Uniji in hkrati dokazujejo sposobnost Unije za boj proti hudemu organiziranemu kriminalu. Poleg tega lahko ti ukrepi pripomorejo k obravnavanju skupnih izzivov in povezav s pranjem denarja in organiziranega kriminala.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Program za zaščito eura pred ponarejanjem prispeva k ozaveščanju državljanov Unije in izboljšuje zaščito eura, zlasti prek stalnega širjenja informacij o rezultatih ukrepov, ki jih ta program podpira.

(4)  Program za zaščito eura pred ponarejanjem prispeva k ozaveščanju državljanov Unije, krepi njihovo zaupanje v valuto in izboljšuje zaščito eura, zlasti prek stalnega širjenja informacij o rezultatih ukrepov, ki jih ta program podpira.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a)  Dobra zaščita eura pred ponarejanjem je bistveni element varnega in konkurenčnega gospodarstva EU ter je neposredno povezana s ciljem EU za izboljšanje učinkovitega delovanja ekonomske in monetarne unije.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Komisija je v Sporočilu Svetu in Evropskemu parlamentu o vmesni oceni programa Pericles 2020 sprejela sklep, da je treba podpreti nadaljevanje programa Pericles 2020 po letu 2020 ob upoštevanju njegove dodane vrednosti EU, njegovega dolgoročnega vpliva in vzdržnosti njegovih ukrepov.

(6)  V nasprotju s standardnim postopkom ni bila opravljena ločena ocena učinka za program. Delno lahko to pojasnimo z dejstvom, da je Komisija leta 2017 opravila vmesno oceno programa, podprto z neodvisnim poročilom1a. Čeprav je poročilo o programu na splošno ugodno, pa so v njem izraženi pomisleki zaradi omejenega števila pristojnih organov, ki sodelujejo pri dejavnostih programa, ter kakovosti ključnih kazalnikov uspešnosti, ki se uporabljajo za merjenje rezultatov programa. Komisija je v Sporočilu Svetu in Evropskemu parlamentu o vmesni oceni programa Pericles 2020 in v predhodni oceni v delovnem dokumentu, priloženemu predlogu (COM(2018)0369), sprejela sklep, da je treba podpreti nadaljevanje programa po letu 2020 ob upoštevanju njegove dodane vrednosti za Unijo, njegovega dolgoročnega vpliva in vzdržnosti njegovih ukrepov ter njegovega prispevka v boju proti organiziranemu kriminalu.

 

__________________

 

1a SWD (2017)0444 final in Ares (2917)3289297 z dne 30. 6. 2017

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  V vmesni oceni se svetuje, da bi bilo treba ukrepe, ki se financirajo v okviru programa Pericles 2020, nadaljevati ob upoštevanju možnosti poenostavitve vložitve vlog, da bi se spodbudili diferenciacija upravičencev, nadaljnje osredotočanje na nastajajoče in ponavljajoče se grožnje ponarejanja ter racionalizacija ključnih kazalnikov uspešnosti.

(7)  V vmesni oceni se svetuje, da bi bilo treba ukrepe, ki se financirajo v okviru programa Pericles 2020, nadaljevati, obenem pa tudi nujno poenostaviti vložitve vlog, da bi se spodbudili diferenciacija upravičencev in udeležba čim več pristojnih organov iz različnih držav v dejavnostih programa ter nadaljnje osredotočanje na nastajajoče in ponavljajoče se grožnje ponarejanja ter racionalizacija ključnih kazalnikov uspešnosti.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a)  Žariščne točke ponarejanja so odkrili v tretjih državah in ponarejanje eura dobiva vse bolj mednarodno razsežnost; zato bi se bilo treba zavedati, da so krepitev zmogljivosti in dejavnosti usposabljanja pristojnih organov tretjih držav bistvene za učinkovito zaščito enotne valute Unije in bi jih bilo treba v okviru programa nadalje spodbujati.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Zato je treba sprejeti nov program za obdobje 2021–2027 (v nadaljnjem besedilu: program Pericles IV). Zagotoviti bi bilo treba, da je program Pericles IV skladen z drugimi ustreznimi programi in ukrepi ter da jih dopolnjuje. Zato bi Komisija morala opraviti vsa potrebna posvetovanja v zvezi z oceno potreb po zaščiti eura z glavnimi udeleženimi stranmi, zlasti s pristojnimi nacionalnimi organi, ki so jih imenovale države članice, Evropska centralna banka in Europol v odbor iz Uredbe (ES) št. 1338/2001, zlasti glede izmenjave, pomoči in usposabljanja za izvedbo programa Pericles IV.

(8)  Zato je treba sprejeti nov program za obdobje 2021–2027 (v nadaljnjem besedilu: program Pericles IV). Zagotoviti bi bilo treba, da je program Pericles IV skladen z drugimi ustreznimi programi in ukrepi ter da jih dopolnjuje. Zato bi morala Komisija opraviti vsa potrebna posvetovanja v zvezi z oceno potreb po zaščiti eura z glavnimi udeleženimi stranmi, zlasti s pristojnimi nacionalnimi organi, ki so jih imenovale države članice, Evropska centralna banka in Europol v odbor iz Uredbe (ES) št. 1338/2001, zlasti glede izmenjave, pomoči in usposabljanja za izvedbo programa Pericles IV. Poleg tega bi se morala pri izvajanju programa opirati na bogate izkušnje Evropske centralne banke v zvezi z usposabljanjem in obveščanjem o ponarejenih eurobankovcih.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Ta uredba je skladna z načeloma dodane vrednosti in sorazmernosti. Program Pericles IV bi moral omogočati lažje sodelovanje med državami članicami ter med Komisijo in državami članicami z namenom zaščite eura pred ponarejanjem brez negativnega vpliva na pristojnosti držav članic, pri čemer se sredstva uporabljajo učinkoviteje, kot bi se lahko uporabljala na nacionalni ravni. Ukrepanje na ravni Unije je potrebno in upravičeno, ker državam članicam očitno pomaga pri skupni zaščiti eura in spodbuja uporabo skupnih struktur Unije za povečanje obsega sodelovanja in izmenjave informacij med pristojnimi organi.

(10)  Ta uredba je skladna z načeloma dodane vrednosti in sorazmernosti. Program Pericles IV bi moral omogočati lažje sodelovanje med državami članicami ter med Komisijo in državami članicami z namenom zaščite eura pred ponarejanjem brez negativnega vpliva na pristojnosti držav članic, pri čemer se sredstva uporabljajo učinkoviteje, kot bi se lahko uporabljala na nacionalni ravni. Ukrepanje na ravni Unije je potrebno in upravičeno, ker državam članicam očitno pomaga pri skupni zaščiti eura in spodbuja uporabo skupnih struktur Unije za povečanje obsega sodelovanja ter pravočasne in celovite izmenjave informacij med pristojnimi organi.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje programa Pericles IV bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Komisija bi morala sprejeti letne delovne programe, v katerih so določene prednostne naloge, razčlenitev proračuna in ocenjevalna merila za nepovratna sredstva za ukrepe. V letni delovni program bi morali biti vključeni izjemni in utemeljeni primeri, ko je povečanje sofinanciranja potrebno, da se državam članicam omogoči večja gospodarska prožnost, ki jim bo omogočila zadovoljivo uresničevanje in dokončanje projektov za varstvo in zaščito eura.

(12)   Za dopolnitev in spremembo nebistvenih elementov iz te uredbe bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte v zvezi z delovnimi programi iz člena 10 in kazalniki iz člena 12 in Priloge. Komisija bi morala sprejeti letne delovne programe, v katerih so določene prednostne naloge, razčlenitev proračuna in ocenjevalna merila za nepovratna sredstva za ukrepe. V letni delovni program bi morali biti vključeni izjemni in utemeljeni primeri, ko je povečanje sofinanciranja potrebno, da se državam članicam omogoči večja gospodarska prožnost, ki jim bo omogočila zadovoljivo uresničevanje in dokončanje projektov za varstvo in zaščito eura. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

preprečevanje ponarejanja in povezanih goljufij in boj proti njim ter s tem povečanje konkurenčnosti gospodarstva Unije in zagotavljanje vzdržnosti javnih financ.

preprečevanje ponarejanja in z njim povezanih goljufij in boj proti njim ter s tem ohranitev integritete eurobankovcev in eurokovancev, kar krepi zaupanje državljanov in podjetij v pristnost bankovcev in kovancev, s tem pa veča zaupanje v gospodarstvo Unije in zagotavlja vzdržnost javnih financ.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Finančna sredstva za izvajanje programa za obdobje od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2027 znašajo 7 700 000 EUR (v tekočih cenah).

1.  Finančna sredstva za izvajanje programa za obdobje od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2027 znašajo 7 700 000 EUR 1a (v tekočih cenah).

 

__________________

 

1a Samo okvirni znesek, odvisen od celotnega večletnega finančnega okvira.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Program izvaja Komisija v sodelovanju z državami članicami na podlagi rednih posvetovanj v različnih fazah izvajanja programa, ob upoštevanju ustreznih ukrepov, ki jih izvajajo drugi pristojni subjekti, zlasti Evropska centralna banka in Europol.

2.  Program izvaja Komisija v sodelovanju z državami članicami na podlagi rednih posvetovanj v različnih fazah njegovega izvajanja, pri čimer skrbi za doslednost in se izogiba nepotrebnemu podvajanju ustreznih ukrepov, ki jih izvajajo drugi pristojni subjekti, zlasti Evropska centralna banka in Europol. Zato pri pripravi delovnih programov v skladu s členom 10 upošteva obstoječe in načrtovane dejavnosti Evropske centralne banke in Europola proti ponarejanju eura in z njim povezanim goljufijam.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka a – alinea –1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

  dobre prakse pri preprečevanju ponarejanja in goljufij v zvezi z eurom;

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka a – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  uporabo računalniško podprtih orodij odkrivanja,

–  uporabo orodij odkrivanja,

Obrazložitev

Da se zajamejo vsa možna orodja.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka b – alinea 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  podporo za sodelovanje v dejavnostih, ki vključujejo vsaj dve državi, kadar taka podpora ni na voljo na podlagi drugih programov evropskih institucij in organov;

–  podporo za sodelovanje v dejavnostih, ki vključujejo vsaj dve državi, kadar takšne podpore ni mogoče zagotoviti na podlagi drugih programov evropskih institucij in organov;

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Skupine iz odstavka 2 tega člena lahko vključujejo udeležence iz tretjih držav, če je to pomembno za izpolnitev ciljev iz člena 2.

3.  Skupine iz odstavka 2 tega člena lahko vključujejo udeležence iz tretjih držav.

Obrazložitev

Cilje iz člena 2 (in iz vse uredbe) je treba vsekakor uresničevati.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Program se izvaja s programi iz člena 110 finančne uredbe.

1.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11 v zvezi s sprejetjem delovnih programov iz člena 110 finančne uredbe.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo iz člena 12(2) se prenese na Komisijo od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2027.

2.   Pooblastilo iz členov 10(1) in 12(2) se prenese na Komisijo od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2027.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Pooblastila iz člena 12(2) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

3.   Prenos pooblastila iz členov 10(1) in 12(2) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje.

4.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016, posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, ter s predstavniki Evropske centralne banke in Europola.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu zagotovi letne informacije o rezultatih programa, pri čemer upošteva kvantitativne in kvalitativne kazalnike, določene v Prilogi k temu predlogu.

3.  Komisija Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropski centralni banki, Europolu in Evropskemu javnemu tožilstvu zagotovi letne informacije o rezultatih programa, pri čemer upošteva kvantitativne in kvalitativne kazalnike, določene v Prilogi k temu predlogu.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Komisija zaključke teh ocen skupaj s svojimi pripombami predloži Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropski centralni banki.

3.  Komisija sklepne ugotovitve teh ocen skupaj s svojimi pripombami predloži Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropski centralni banki, Europolu, Eurojustu in Evropskemu javnemu tožilstvu.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Prejemniki finančnih sredstev Unije potrdijo izvor in zagotovijo prepoznavnost financiranja Unije (zlasti pri promoviranju ukrepov in njihovih rezultatov) z zagotavljanjem jasnih, učinkovitih in sorazmernih ciljno usmerjenih informacij različnemu občinstvu, vključno z mediji in javnostjo.

1.  Prejemniki finančnih sredstev Unije potrdijo izvor in zagotovijo preglednost in prepoznavnost financiranja Unije (zlasti pri promoviranju ukrepov in njihovih rezultatov) z zagotavljanjem jasnih, učinkovitih in sorazmernih ciljno usmerjenih informacij različnemu občinstvu, vključno z mediji in javnostjo.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Priloga I – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Program se bo pozorno spremljal na podlagi niza kazalnikov za merjenje uspešnosti pri uresničevanju splošnih in posebnih ciljev programa. V ta namen se bodo zbirali podatki v zvezi z naslednjim nizom ključnih kazalnikov:

Program se bo ob minimalnih upravnih bremenih in stroških pozorno spremljal na podlagi niza kazalnikov za merjenje uspešnosti pri uresničevanju splošnih in posebnih ciljev programa. V ta namen se bodo zbirali podatki v zvezi z naslednjim nizom ključnih kazalnikov:

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Priloga I – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  število odkritih ponarejenih eurov;

(a)  število držav članic in tretjih držav, v katerih so pristojni nacionalni organi sodelovali pri dejavnostih v okviru programa;

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Priloga I – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  število uničenih nezakonitih tiskarn in

(b)  število udeležencev in njihovo stopnjo zadovoljstva ter vse druge povratne informacije, ki so jih morda podali v zvezi s koristnostjo dejavnosti v okviru programa;

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Priloga I – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  povratne informacije udeležencev pri ukrepih, ki se financirajo iz programa.

(c)  informacije, prejete od pristojnih nacionalnih organov, o številu odkritih ponarejenih eurov in uničenih nezakonitih tiskarn kot neposredna posledica izboljšanega sodelovanja v okviru programa.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Priloga I – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Podatke in informacije za ključne kazalnike uspešnosti vsako leto zberejo naslednji akterji:

Podatke in informacije za ključne kazalnike uspešnosti vsako leto zberejo Komisija in upravičenci programa.


OBRAZLOŽITEV

Poročevalec je svoje predloge oprl na podrobno preučitev vmesne ocene programa Pericles 2020, ki zajema zunanje poročilo, kateremu je sledilo sporočilo Komisije (COM (2017)0741), in delovni dokument služb Komisije (SWD (2017)0444 final). Čeprav vmesna ocena vsebuje veliko pomembnih informacij, poročevalec meni, da ne more nadomestiti prave ocene učinka z vsemi zaščitnimi ukrepi, ki so značilni za takšno oceno. Vendar pa ni želel podaljšati postopka z vztrajanjem pri takšni oceni.

Vmesna ocena je pokazala, da program Pericles 2020 na splošno dosega svoje cilje. Vsebuje pomisleke glede premajhnega sodelovanja pristojnih nacionalnih organov pri dejavnostih programa, saj v praksi dejavnosti programa koristijo predvsem francoski, španski in italijanski nacionalni organi.

Drugi pomislek je pomanjkanje ustreznih ključnih kazalnikov uspešnosti. S kazalniki, ki so v uporabi, se meri število odkritih ponarejenih eurov in število nezakonitih tiskarn, ki so uničene, ne zagotavljajo pa nobenih informacij o povezavi med temi statističnimi podatki in prispevkom programa k njim.

Poročevalec ima enake pomisleke. Upa, da bo tesnejše sodelovanje s pristojnimi nacionalnimi organi držav članic pri vzpostavljanju letnih delovnih programov izboljšalo njihovo udeležbo.

Pri ključnih kazalnikih uspešnosti je nadomestil tiste iz predloga Komisije (priloga) z nizom kazalnikov, ki neposredno merijo uspešnost dejavnosti programa.

Nazadnje je še podrobno preučil mnenje Evropske centralne banke. Strinja se z njo, da bi bilo treba sodelovanje med Komisijo in Evropsko centralno banko v novem programu Pericles IV okrepiti. Enako meni za sodelovanje z Europolom. Sedanji predlog Komisije dopušča preveč manevrskega prostora za vzporedne ukrepe, zato obstaja tveganje, da bi se ti med seboj prekrivali. Poročevalec je zato v členih 4, 10, 12 in 13 vključil sklicevanje na Evropsko centralno banko in kjer je to primerno, na Europol.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Vzpostavitev programa izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura pred ponarejanjem za obdobje 2021–2027 (program „Pericles IV“)

Referenčni dokumenti

COM(2018)0369 – C8-0240/2018 – 2018/0194(COD)

Datum predložitve EP

31.5.2018

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

11.6.2018

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Dennis de Jong

27.9.2018

 

 

 

Obravnava v odboru

11.10.2018

7.1.2019

29.1.2019

4.2.2019

Datum sprejetja

4.2.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

43

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Asim Ademov, Michał Boni, Daniel Dalton, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Carlos Coelho, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Lívia Járóka, Petr Ježek, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Birgit Collin-Langen, Pascal Durand, Stefan Eck, Stefan Gehrold, Françoise Grossetête, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Paul Rübig, Julie Ward, Tiemo Wölken, Gabriele Zimmer

Datum predložitve

7.2.2019


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

43

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Daniel Dalton, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Stefan Eck, Dennis de Jong, Barbara Spinelli, Gabriele Zimmer

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Kinga Gál, Stefan Gehrold, Françoise Grossetête, Lívia Járóka, Roberta Metsola, József Nagy, Paul Rübig, Traian Ungureanu, Axel Voss

S&D

Ana Gomes, Anna Hedh, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Pascal Durand, Romeo Franz, Eva Joly, Judith Sargentini

0

-

 

 

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

–  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 11. februar 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov