Postup : 2018/0238(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0070/2019

Předložené texty :

A8-0070/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/03/2019 - 9.8

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0142

DOPORUČENÍ     ***
PDF 170kWORD 55k
7.2.2019
PE 632.901v02-00 A8-0070/2019

k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se členské státy zmocňují, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly Protokol o změně Úmluvy Rady Evropy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat

(10923/2018 – C8-0440/2018 – 2018/0238(NLE))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodaj: József Nagy

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se členské státy zmocňují, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly Protokol o změně Úmluvy Rady Evropy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat

(10923/2018 – C8-0440/2018 – 2018/0238(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (10923/2018),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s článkem 16 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0440/2018),

–  s ohledem na Protokol o změně Úmluvy Rady Evropy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat (ETS č. 108) (CETS: 223),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 a 4 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0070/2019),

1.  uděluje souhlas s návrhem rozhodnutí Rady;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Radě Evropy.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1.  Základní zásady zakotvené v Úmluvě Rady Evropy č. 108 jsou nadčasové a prokázaly svou sílu, účinnost a úspěch tím, že slouží jako základ právních předpisů na ochranu údajů ve více než 40 zemích. Je však na čase reagovat na výzvy v oblasti ochrany soukromí, které přinesla digitální éra, včetně těch, které vyplývají z používání nových informačních a komunikačních technologií.

2.  Cílem pozměňujícího protokolu je modernizace a harmonizace úmluvy č. 108 s cílem účinněji řešit objevující se výzvy v oblasti ochrany soukromí a posílit její uplatňování.

3.  Pozměňující protokol byl vypracován souběžně s evropským balíčkem opatření pro reformu ochrany údajů, aby byl mezi těmito nástroji zajištěn soulad. Úmluva proto odráží legislativní rámec Unie pro ochranu údajů, jako je obecné nařízení o ochraně osobních údajů a směrnice o zpracování osobních údajů policií.

4.  Úmluva č. 108 hraje zásadní úlohu při šíření „evropského modelu ochrany údajů“ na celosvětové úrovni, jelikož země, které zvažují přijetí nových právních předpisů o ochraně soukromí nebo harmonizaci právních předpisů o ochraně soukromí s mezinárodními normami, ji často využívají jako zdroj inspirace. Vyšší úroveň ochrany usnadní výměnu osobních údajů na základě vhodných záruk.

5.  Zvýšením standardů ochrany údajů úmluvy se navíc usnadní toky údajů mezi EU a smluvními stranami úmluvy, které nejsou členskými státy EU. To je uznáno i v obecném nařízení o ochraně osobních údajů, v němž se přistoupení k úmluvě č. 108 a jejímu dodatkovému protokolu a jejich provádění označuje za důležité kritérium při posuzování toho, zda třetí země splňuje nezbytné podmínky pro mezinárodní předávání údajů stanovené v právních předpisech EU s cílem prohlásit právní rámec ochrany údajů dané třetí země za přiměřený.

6.  Pozměňujícím protokolem se pro Unii a další mezinárodní organizace zavádí možnost stát se smluvní stranou úmluvy č. 108.

7.  Zpravodaj proto doporučuje členům Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Evropského parlamentu, aby tuto zprávu podpořili a aby Evropský parlament udělil Radě souhlas se zmocněním členských států ratifikovat v zájmu Evropské unie Protokol o změně Úmluvy Rady Evropy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Protokol o změně Úmluvy Rady Evropy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat (ETS č. 108)

Referenční údaje

10923/2018 – C8-0440/2018 – COM(2018)04512018/0238(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

17.10.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

25.10.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

25.10.2018

ITRE

25.10.2018

IMCO

25.10.2018

JURI

25.10.2018

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

EMPL

12.7.2018

ITRE

19.6.2018

IMCO

19.6.2018

JURI

9.7.2018

Zpravodajové

       Datum jmenování

József Nagy

3.5.2017

 

 

 

Projednání ve výboru

23.1.2019

4.2.2019

 

 

Datum přijetí

4.2.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

44

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Asim Ademov, Michał Boni, Daniel Dalton, Rachida Dati, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Carlos Coelho, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Lívia Járóka, Petr Ježek, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Birgit Collin-Langen, Pascal Durand, Stefan Eck, Stefan Gehrold, Françoise Grossetête, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Paul Rübig, Julie Ward, Tiemo Wölken, Gabriele Zimmer

Datum předložení

7.2.2019


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

44

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Daniel Dalton, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Stefan Eck, Dennis de Jong, Barbara Spinelli, Gabriele Zimmer

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Rachida Dati, Kinga Gál, Stefan Gehrold, Françoise Grossetête, Lívia Járóka, Roberta Metsola, József Nagy, Paul Rübig, Traian Ungureanu, Axel Voss

S&D

Ana Gomes, Anna Hedh, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Pascal Durand, Romeo Franz, Eva Joly, Judith Sargentini

0

-

 

 

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 1. března 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí