Menetlus : 2018/0238(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0070/2019

Esitatud tekstid :

A8-0070/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 12/03/2019 - 9.8

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0142

SOOVITUS     ***
PDF 157kWORD 57k
7.2.2019
PE 632.901v02-00 A8-0070/2019

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, millega antakse liikmesriikidele luba ratifitseerida Euroopa Liidu huvides protokoll, millega muudetakse Euroopa Nõukogu isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse konventsiooni

(10923/2018 – C8‑0440/2018 – 2018/0238(NLE))

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Raportöör: József Nagy

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, millega antakse liikmesriikidele luba ratifitseerida Euroopa Liidu huvides protokoll, millega muudetakse Euroopa Nõukogu isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse konventsiooni

(10923/2018 – C8‑0440/2018 – 2018/0238(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (10923/2018),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 16 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile v (C8-0440/2018),

–  võttes arvesse protokolli, millega muudetakse Euroopa Nõukogu isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse konventsiooni (ETS nr 108) (CETS nr 223),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 108 lõiget 7,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni soovitust (A8-0070/2019),

1.  annab nõusoleku nõukogu otsuse eelnõule;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Euroopa Nõukogule.


SELETUSKIRI

1.  Euroopa Nõukogu konventsioonis nr 108 sätestatud peamised põhimõtted on pidanud vastu aja proovile ja tõestanud oma tugevust, tõhusust ja edukust, olles toiminud andmekaitseõiguse alusena enam kui 40 riigis. Nüüd on siiski aeg reageerida digitaalajastu loodud väljakutsetele eraelu puutumatuse vallas, kaasa arvatud uute info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate kasutamisest tulenevatele küsimustele.

2.  Muutmisprotokolli eesmärk on ajakohastada ja ühtlustada konventsiooni nr 108, et paremini lahendada tekkivaid eraelu puutumatusega seotud probleeme ja tugevdada konventsiooni kohaldamist.

3.  Muutmisprotokoll valmistati ette paralleelselt Euroopa andmekaitse reformipaketiga, et tagada eri vahendite kooskõla. Selle tulemusena kajastab konventsioon liidu andmekaitse õigusraamistikku, näiteks isikuandmete kaitse üldmäärust ja politseidirektiivi.

4.  Konventsioonil nr 108 on otsustav roll Euroopa isikuandmete kaitse mudeli üleilmses levikus, kuna sageli on see inspiratsiooniallikaks riikidele, kes kavandavad uute eraelu puutumatust käsitlevate õigusaktide vastuvõtmist või olemasolevate eraelu puutumatust käsitlevate õigusaktide ühtlustamist rahvusvaheliste standarditega. Kõrgem kaitsetase hõlbustab asjakohaste kaitsemeetmete alusel isikuandmete vahetamist.

5.  Lisaks hõlbustab konventsiooni andmekaitsestandardite rangemaks muutmine ka andmevoogude liikumist konventsiooni ELi ja muude kui ELi osalisriikide vahel. Seda tunnistatakse ka isikuandmete kaitse üldmääruses, kus määratletakse konventsiooniga nr 108 ja selle lisaprotokolliga ühinemine ja nende rakendamine, mis on oluline kriteerium, et hinnata, kas kolmas riik täidab ELi õiguses sätestatud rahvusvahelise andmeedastuse vajalikke tingimusi, eesmärgiga tunnistada kõnealuse kolmanda riigi andmekaitse õigusraamistik piisavaks.

6.  Muutmisprotokoll annab liidule ja muudele rahvusvahelistele organisatsioonidele võimaluse saada konventsiooni nr 108 osaliseks.

7.  Seetõttu soovitab raportöör, et Euroopa Parlamendi kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni liikmed toetaksid käesolevat raportit ja et Euroopa Parlament annaks nõukogule nõusoleku anda liikmesriikidele luba ratifitseerida Euroopa Liidu huvides protokoll, millega muudetakse Euroopa Nõukogu isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse konventsiooni.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Protokoll, millega muudetakse Euroopa Nõukogu isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse konventsiooni (ETS nr 108)

Viited

10923/2018 – C8-0440/2018 – COM(2018)04512018/0238(NLE)

Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

17.10.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

25.10.2018

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

EMPL

25.10.2018

ITRE

25.10.2018

IMCO

25.10.2018

JURI

25.10.2018

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

EMPL

12.7.2018

ITRE

19.6.2018

IMCO

19.6.2018

JURI

9.7.2018

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

József Nagy

3.5.2017

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

23.1.2019

4.2.2019

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

4.2.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

44

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Asim Ademov, Michał Boni, Daniel Dalton, Rachida Dati, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Carlos Coelho, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Lívia Járóka, Petr Ježek, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Birgit Collin-Langen, Pascal Durand, Stefan Eck, Stefan Gehrold, Françoise Grossetête, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Paul Rübig, Julie Ward, Tiemo Wölken, Gabriele Zimmer

Esitamise kuupäev

7.2.2019


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

44

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Daniel Dalton, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Stefan Eck, Dennis de Jong, Barbara Spinelli, Gabriele Zimmer

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Rachida Dati, Kinga Gál, Stefan Gehrold, Françoise Grossetête, Lívia Járóka, Roberta Metsola, József Nagy, Paul Rübig, Traian Ungureanu, Axel Voss

S&D

Ana Gomes, Anna Hedh, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Pascal Durand, Romeo Franz, Eva Joly, Judith Sargentini

0

 

 

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 1. märts 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika