Postupak : 2018/0238(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0070/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0070/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 12/03/2019 - 9.8

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0142

PREPORUKA     ***
PDF 167kWORD 55k
7.2.2019
PE 632.901v02-00 A8-0070/2019

o Nacrtu odluke Vijeća o ovlašćivanju država članica da u interesu Europske unije ratificiraju Protokol o izmjeni Konvencije Vijeća Europe za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka

(10923/2018 – C8-0440/2018 – 2018/0238(NLE))

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Izvjestitelj: József Nagy

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Nacrtu odluke Vijeća o ovlašćivanju država članica da u interesu Europske unije ratificiraju Protokol o izmjeni Konvencije Vijeća Europe za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka

(10923/2018 – C8-0440/2018 – 2018/0238(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Nacrt odluke Vijeća (10923/2018),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 16. i člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a)(v) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0440/2018),

–  uzimajući u obzir Protokol o izmjeni Konvencije Vijeća Europe za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka (ETS No 108) (CETS: 223)

–  uzimajući u obzir članak 99. stavke 1. i 4. te članak 108. stavak 7. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0070/2019),

1.  daje suglasnost za Nacrt odluke Vijeća;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Vijeću Europe.


OBRAZLOŽENJE

1.  Temeljna načela sadržana u Konvenciji Vijeća Europe br. 108 odoljele su zubu vremena i dokazale svoju snagu, učinkovitost i uspjeh jer su poslužile kao osnova za zakonodavstvo o zaštiti podataka u više od 40 zemalja. Međutim, vrijeme je za odgovor na izazove u pogledu privatnosti koje je stvorilo digitalno doba, uključujući izazove koji proizlaze iz upotrebe novih informacijskih i komunikacijskih tehnologija.

2.  Protokolom o izmjeni želi se modernizirati i uskladiti Konvenciju br. 108 kako bi se bolje odgovorilo na nove izazove u pogledu privatnosti i ojačala njezina primjena.

3.  Protokol o izmjeni pripremljen je paralelno s Europskim paketom reformi za zaštitu podataka kako bi se osigurala usklađenost instrumenata. Stoga Konvencija odražava zakonodavni okvir Unije za zaštitu podataka, kao što su Opća uredba o zaštiti podataka i Direktiva o policiji.

4.  Konvencija br. 108 ima ključnu ulogu u širenju „europskog modela zaštite podataka” u svijetu jer se on često koristi kao inspiracija za zemlje koje namjeravaju donijeti nove zakone o privatnosti ili uskladiti zakonodavstvo o privatnosti s međunarodnim normama. Višom razinom zaštite olakšat će se razmjena osobnih podataka na temelju odgovarajućih zaštitnih mjera.

5.  Nadalje, pojačanjem standarda o zaštiti podataka u okviru Konvencije olakšat će se protok podataka između stranaka Konvencije koje su članice EU-a i onih koje to nisu. To je potvrđeno i Općom uredbom o zaštiti podataka u kojoj se pristupanje Konvenciji br. 108 i njezinom dodatnom protokolu te njihova provedba definiraju kao važan kriterij pri procjeni ispunjava li treća zemlja potrebne uvjete za međunarodne prijenose utvrđene zakonodavstvom EU-a s ciljem utvrđivanja prikladnosti pravnog okvira za zaštitu podataka te treće zemlje.

6.  Protokolom o izmjeni uvodi se mogućnost da Unija i druge međunarodne organizacije postanu stranka Konvencije br. 108.

7.  Stoga izvjestitelj preporučuje članovima Odbora Parlamenta za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove da podrže ovo izvješće i da Europski parlament da svoj pristanak Vijeću da ovlasti države članice da u interesu Europske unije ratificiraju Protokol o izmjeni Konvencije Vijeća Europe za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Protokol o izmjeni Konvencije Vijeća Europe za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka (ETS br. 108)

Referentni dokumenti

10923/2018 – C8-0440/2018 – COM(2018)04512018/0238(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

17.10.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

25.10.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

EMPL

25.10.2018

ITRE

25.10.2018

IMCO

25.10.2018

JURI

25.10.2018

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

EMPL

12.7.2018

ITRE

19.6.2018

IMCO

19.6.2018

JURI

9.7.2018

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

József Nagy

3.5.2017

 

 

 

Razmatranje u odboru

23.1.2019

4.2.2019

 

 

Datum usvajanja

4.2.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

44

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Asim Ademov, Michał Boni, Daniel Dalton, Rachida Dati, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Carlos Coelho, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Lívia Járóka, Petr Ježek, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Birgit Collin-Langen, Pascal Durand, Stefan Eck, Stefan Gehrold, Françoise Grossetête, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Paul Rübig, Julie Ward, Tiemo Wölken, Gabriele Zimmer

Datum podnošenja

7.2.2019


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

44

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Daniel Dalton, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Stefan Eck, Dennis de Jong, Barbara Spinelli, Gabriele Zimmer

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Rachida Dati, Kinga Gál, Stefan Gehrold, Françoise Grossetête, Lívia Járóka, Roberta Metsola, József Nagy, Paul Rübig, Traian Ungureanu, Axel Voss

S&D

Ana Gomes, Anna Hedh, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Pascal Durand, Romeo Franz, Eva Joly, Judith Sargentini

0

-

 

 

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 1. ožujka 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti