AJÁNLÁS az Európa Tanácsnak a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről szóló egyezményét módosító jegyzőkönyvnek az Európai Unió érdekében történő megerősítésére a tagállamoknak adott felhatalmazásról szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

7.2.2019 - (10923/2018 – C8-0440/2018 – 2018/0238(NLE)) - ***

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
Előadó: József Nagy

Eljárás : 2018/0238(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0070/2019
Előterjesztett szövegek :
A8-0070/2019
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európa Tanácsnak a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről szóló egyezményét módosító jegyzőkönyvnek az Európai Unió érdekében történő megerősítésére a tagállamoknak adott felhatalmazásról szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

(10923/2018 – C8-0440/2018 – 2018/0238(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (10923/2018),

–  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 16. cikkével és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. alpontjával összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0440/2018),

–  tekintettel az Európa Tanácsnak a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről szóló egyezményét módosító kiegészítő jegyzőkönyvre (ETS No 108) (CETS: 223),

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikkének (1) és (4) bekezdésére és 108. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság ajánlására (A8 0070/2019),

1.  egyetért a tanácsi határozat tervezetével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint az Európa Tanácsnak.

INDOKOLÁS

1.  Az Európa Tanács 108. sz. egyezményében rögzített alapelvek kiállták az idő próbáját, és bizonyították erősségüket, hatékonyságukat és sikerességüket azáltal, hogy több mint 40 országban szolgáltak az adatvédelmi jog alapjaként. Itt az ideje azonban, hogy válaszoljunk a digitális korszak által létrehozott adatvédelmi kihívásokra, köztük az új információs és kommunikációs technológiák használatából eredő kihívásokra.

2.  A módosító jegyzőkönyv célja a 108. sz. egyezmény korszerűsítése és harmonizációja a felmerülő adatvédelmi kihívások jobb kezelése és az egyezmény alkalmazásának megerősítése érdekében.

3.  A módosító jegyzőkönyvet az európai adatvédelmi reformcsomaggal párhuzamosan készítették elő a dokumentumok közötti összhang biztosítása érdekében. Ennek eredményeként az egyezmény az uniós adatvédelmi jogi keretrendszert, például az általános adatvédelmi rendeletet és a rendőrségről szóló irányelvet tükrözi.

4.  A 108. sz. egyezmény döntő szerepet játszik az „európai adatvédelmi modell” globális terjesztésében, mivel gyakran referenciapontként szolgál az új adatvédelmi jogszabályok elfogadását vagy harmonizálását mérlegelő országok számára. A magasabb szintű védelem megkönnyíti a személyes adatok megfelelő biztosítékok alapján történő cseréjét.

5.  Emellett az egyezmény adatvédelmi normáinak szigorítása elősegítené az egyezmény uniós és Unión kívüli részes felei közötti adatáramlást is. Ezt az általános adatvédelmi rendelet is elismeri, amely a 108. sz. egyezményhez és annak kiegészítő jegyzőkönyvéhez való csatlakozást és azok végrehajtását fontos kritériumként határozza meg annak értékelése tekintetében, hogy valamely harmadik ország teljesíti-e az uniós jogban előírt nemzetközi adattovábbításhoz szükséges feltételeket az adott harmadik ország adatvédelmi jogi kerete megfelelőségének megállapítása szempontjából.

6.  A módosító jegyzőkönyv bevezeti annak lehetőségét, hogy az Unió és más nemzetközi szervezetek a 108. sz. egyezmény részes felévé váljanak.

7.  Az előadó ezért javasolja, hogy a Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságának tagjai támogassák ezt a jelentést, és hogy az Európai Parlament adja meg a Tanács számára egyetértését ahhoz, hogy a tagállamok az Európai Unió érdekében megerősítsék az Európa Tanácsnak a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről szóló egyezményét módosító jegyzőkönyvet.

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európa Tanácsnak a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről szóló egyezményét (108. sz. egyezmény) módosító jegyzőkönyv

Hivatkozások

10923/2018 – C8-0440/2018 – COM(2018)04512018/0238(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

17.10.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

25.10.2018

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

EMPL

25.10.2018

ITRE

25.10.2018

IMCO

25.10.2018

JURI

25.10.2018

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

EMPL

12.7.2018

ITRE

19.6.2018

IMCO

19.6.2018

JURI

9.7.2018

Előadók

       A kijelölés dátuma

József Nagy

3.5.2017

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

23.1.2019

4.2.2019

 

 

Az elfogadás dátuma

4.2.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

44

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Asim Ademov, Michał Boni, Daniel Dalton, Rachida Dati, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Carlos Coelho, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Lívia Járóka, Petr Ježek, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Birgit Collin-Langen, Pascal Durand, Stefan Eck, Stefan Gehrold, Françoise Grossetête, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Paul Rübig, Julie Ward, Tiemo Wölken, Gabriele Zimmer

Benyújtás dátuma

7.2.2019

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

44

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Daniel Dalton, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Stefan Eck, Dennis de Jong, Barbara Spinelli, Gabriele Zimmer

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Rachida Dati, Kinga Gál, Stefan Gehrold, Françoise Grossetête, Lívia Járóka, Roberta Metsola, József Nagy, Paul Rübig, Traian Ungureanu, Axel Voss

S&D

Ana Gomes, Anna Hedh, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Pascal Durand, Romeo Franz, Eva Joly, Judith Sargentini

0

-

 

 

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2019. március 18.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat