Procedūra : 2018/0238(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0070/2019

Pateikti tekstai :

A8-0070/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 12/03/2019 - 9.8

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0142

REKOMENDACIJA     ***
PDF 171kWORD 55k
7.2.2019
PE 632.901v02-00 A8-0070/2019

dėl Tarybos sprendimo, kuriuo valstybės narės įgaliojamos Europos Sąjungos interesų labui pasirašyti Protokolą, kuriuo iš dalies keičiama Europos Tarybos konvencija dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu, projekto

(10923/2018 – C8-0440/2018 – 2018/0238(NLE))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėjas: József Nagy

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo, kuriuo valstybės narės įgaliojamos Europos Sąjungos interesų labui pasirašyti Protokolą, kuriuo iš dalies keičiama Europos Tarybos konvencija dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu, projekto

(10923/2018 – C8-0440/2018 – 2018/0238(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (10923/2018),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 16 straipsnį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunktį (C8-0440/2018),

–  atsižvelgdamas į Protokolą, kuriuo iš dalies keičiama Europos Tarybos konvencija dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu (ETS Nr. 108) (CETS: 223),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 ir 4 dalis ir į 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto rekomendaciją (A8-0070/2019),

1.  pritaria Tarybos sprendimo projektui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms bei Europos Tarybai.


AIŠKINAMOJI DALIS

1.  Pagrindiniai Europos Tarybos 108-ojoje konvencijoje įtvirtinti principai yra išbandyti laiko ir pasirodė esantys tvirti, veiksmingi ir sėkmingi, nes jie daugiau kaip 40-yje šalių yra duomenų apsaugos teisės pagrindas. Tačiau atėjo laikas spręsti privatumo problemas, kurios kyla skaitmeniniame amžiuje, įskaitant problemas, kylančias dėl naudojimosi naujomis informacinėmis ir ryšių technologijomis.

2.  Protokolo, kuriuo iš dalies keičiama Europos Tarybos 108-oji konvencija, tikslas – 108-osios konvencijos modernizavimas ir suderinimas, kad būtų geriau sprendžiami kylantys su privatumu susiję uždaviniai ir stiprinamas jos taikymas.

3.  Protokolas, kuriuo iš dalies keičiama Europos Tarybos 108-oji konvencija, buvo parengtas kartu su Europos duomenų apsaugos reformos dokumentų rinkiniu siekiant užtikrinti priemonių nuoseklumą. Todėl ši konvencija atitinka Sąjungos duomenų apsaugos teisės aktų sistemą, pvz., Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ir Policijos direktyvą.

4.  Europos Tarybos 108-oji konvencija atlieka esminį vaidmenį skleidžiant „Europos duomenų apsaugos modelį“ visame pasaulyje, nes ji dažnai yra įkvėpimo šaltinis šalims, kurios svarsto galimybę priimti naujus privatumo teisės aktus arba privatumo įstatymus suderinti su tarptautiniais standartais. Užtikrinus aukštesnį apsaugos lygį bus sudarytos palankesnės sąlygos keistis asmens duomenimis taikant tinkamas apsaugos priemones.

5.  Be to, padidinus šios konvencijos duomenų apsaugos standartus bus palengvinti duomenų srautai tarp ES ir ES nepriklausančių konvencijos šalių. Tai taip pat pripažįstama Bendrajame duomenų apsaugos reglamente, kuriame apibrėžiamas prisijungimas prie Europos Tarybos 108-osios konvencijos ir jos papildomo protokolo ir jų įgyvendinimas, kaip svarbus kriterijus vertinant, ar trečioji šalis atitinka ES teisėje nustatytas būtinas tarptautinio duomenų perdavimo sąlygas, siekiant pripažinti tos trečiosios šalies duomenų apsaugos teisinės sistemos tinkamumą.

6.  Protokole, kuriuo iš dalies keičiama Europos Tarybos 108-oji konvencija, Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms nustatoma galimybė tapti Europos Tarybos 108-osios konvencijos šalimi.

7.  Todėl pranešėjas rekomenduoja Parlamento Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nariams pritarti šiam pranešimui ir kad Europos Parlamentas suteiktų Tarybai pritarimą įgalioti valstybes nares Europos Sąjungos interesų labui pasirašyti Protokolą, kuriuo iš dalies keičiama Europos Tarybos konvencija dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Protokolas, kuriuo iš dalies keičiama Europos Tarybos konvencija dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu (ETS Nr. 108)

Nuorodos

10923/2018 – C8-0440/2018 – COM(2018)04512018/0238(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

17.10.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

25.10.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

25.10.2018

ITRE

25.10.2018

IMCO

25.10.2018

JURI

25.10.2018

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

EMPL

12.7.2018

ITRE

19.6.2018

IMCO

19.6.2018

JURI

9.7.2018

Pranešėjai

       Paskyrimo data

József Nagy

3.5.2017

 

 

 

Svarstymas komitete

23.1.2019

4.2.2019

 

 

Priėmimo data

4.2.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

44

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Asim Ademov, Michał Boni, Daniel Dalton, Rachida Dati, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Carlos Coelho, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Lívia Járóka, Petr Ježek, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Birgit Collin-Langen, Pascal Durand, Stefan Eck, Stefan Gehrold, Françoise Grossetête, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Paul Rübig, Julie Ward, Tiemo Wölken, Gabriele Zimmer

Pateikimo data

7.2.2019


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

44

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Daniel Dalton, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Stefan Eck, Dennis de Jong, Barbara Spinelli, Gabriele Zimmer

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Rachida Dati, Kinga Gál, Stefan Gehrold, Françoise Grossetête, Lívia Járóka, Roberta Metsola, József Nagy, Paul Rübig, Traian Ungureanu, Axel Voss

S&D

Ana Gomes, Anna Hedh, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Pascal Durand, Romeo Franz, Eva Joly, Judith Sargentini

0

-

 

 

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2019 m. vasario 27 d.Teisinė informacija - Privatumo politika