Procedure : 2018/0238(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0070/2019

Ingediende teksten :

A8-0070/2019

Debatten :

Stemmingen :

PV 12/03/2019 - 9.8

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0142

AANBEVELING     ***
PDF 163kWORD 55k
7.2.2019
PE 632.901v02-00 A8-0070/2019

over het ontwerp van besluit van de Raad waarbij de lidstaten worden gemachtigd om, in het belang van de Europese Unie, het Protocol tot wijziging van het Verdrag van de Raad van Europa tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens te ondertekenen

(10923/2018 – C8‑0440/2018 – 2018/0238(NLE))

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Rapporteur: József Nagy

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad waarbij de lidstaten worden gemachtigd om, in het belang van de Europese Unie, het Protocol tot wijziging van het Verdrag van de Raad van Europa tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens te ondertekenen

(10923/2018 – C8‑0440/2018 – 2018/0238(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel voor een besluit van de Raad (10923/2018),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 16 en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), punt v), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0440/2018),

–  gezien het Protocol tot wijziging van het Verdrag van de Raad van Europa tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens (ETS nr. 108) (CETS nr. 223),

–  gezien artikel 99, leden 1 en 4, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0070/2019),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van besluit van de Raad;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en aan de Raad van Europa.


TOELICHTING

1.  De in Verdrag nr. 108 van de Raad van Europa vastgelegde grondbeginselen hebben de tand des tijds doorstaan en zij hebben op een solide, efficiënte en succesvolle manier als uitgangspunt gediend voor de wetgeving inzake gegevensbescherming in meer dan 40 landen. De tijd is nu echter gekomen om te reageren op de privacyproblemen die zijn ontstaan door het digitale tijdperk en daarmee door het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën.

2.  Met het wijzigingsprotocol moet Verdrag nr. 108 gemoderniseerd en geharmoniseerd worden, zodat nieuwe privacyproblemen beter aangepakt kunnen worden en de toepassing van dit verdrag wordt verbeterd.

3.  Het wijzigingsprotocol is parallel aan het Europees hervormingspakket gegevensbescherming opgesteld om de samenhang tussen de instrumenten te waarborgen. Daarom komt in het verdrag het wetgevingskader van de Unie voor gegevensbescherming tot uitdrukking, bijvoorbeeld de algemene verordening gegevensbescherming en de politierichtlijn.

4.  Verdrag nr. 108 speelt immers een cruciale rol in de wereldwijde verspreiding van het "Europese model voor gegevensbescherming", aangezien het vaak een inspiratiebron is geweest voor landen die overwegen nieuwe privacywetgeving aan te nemen of bestaande privacywetgeving aan te passen aan internationale normen. Een hoger beschermingsniveau maakt de uitwisseling van persoonsgegevens in het kader van passende waarborgen gemakkelijker.

5.  Wanneer in het verdrag strengere normen voor gegevensbescherming worden gehanteerd, kunnen bovendien gemakkelijker gegevens worden uitgewisseld tussen de EU en derde landen die partij zijn bij het verdrag. Dit wordt tevens onderkend in de algemene verordening gegevensbescherming, waarin de toetreding tot en de tenuitvoerlegging van Verdrag nr. 108 en het aanvullende protocol daarbij worden genoemd als een belangrijk criterium om te kunnen beoordelen of een derde land al dan niet voldoet aan de in de EU-wetgeving neergelegde voorwaarden voor internationale doorgiften, zodat kan worden beoordeeld in hoeverre het rechtskader inzake gegevensbescherming van dit derde land adequaat is.

6.  Het wijzigingsprotocol biedt de Unie en andere internationale organisaties de mogelijkheid partij te worden bij Verdrag nr. 108.

7.  De rapporteur acht het dan ook raadzaam dat de leden van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken van het Parlement hun steun aan dit verslag geven, en dat het Parlement de Raad zijn goedkeuring geeft om de lidstaten te machtigen om, in het belang van de Europese Unie, het Protocol tot wijziging van het Verdrag van de Raad van Europa tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens te ratificeren.


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Protocol tot wijziging van het Verdrag van de Raad van Europa tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens (ETS nr. 108)

Document- en procedurenummers

10923/2018 – C8-0440/2018 – COM(2018)04512018/0238(NLE)

Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

17.10.2018

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

LIBE

25.10.2018

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

EMPL

25.10.2018

ITRE

25.10.2018

IMCO

25.10.2018

JURI

25.10.2018

Geen advies

       Datum besluit

EMPL

12.7.2018

ITRE

19.6.2018

IMCO

19.6.2018

JURI

9.7.2018

Rapporteurs

       Datum benoeming

József Nagy

3.5.2017

 

 

 

Behandeling in de commissie

23.1.2019

4.2.2019

 

 

Datum goedkeuring

4.2.2019

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

44

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Asim Ademov, Michał Boni, Daniel Dalton, Rachida Dati, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Carlos Coelho, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Lívia Járóka, Petr Ježek, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Birgit Collin-Langen, Pascal Durand, Stefan Eck, Stefan Gehrold, Françoise Grossetête, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Paul Rübig, Julie Ward, Tiemo Wölken, Gabriele Zimmer

Datum indiening

7.2.2019


HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

44

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Daniel Dalton, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Stefan Eck, Dennis de Jong, Barbara Spinelli, Gabriele Zimmer

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Rachida Dati, Kinga Gál, Stefan Gehrold, Françoise Grossetête, Lívia Járóka, Roberta Metsola, József Nagy, Paul Rübig, Traian Ungureanu, Axel Voss

S&D

Ana Gomes, Anna Hedh, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Pascal Durand, Romeo Franz, Eva Joly, Judith Sargentini

0

-

 

 

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 27 februari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid