RECOMANDARE referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de autorizare a statelor membre să ratifice, în interesul Uniunii Europene, Protocolul de modificare a Convenției Consiliului Europei pentru protejarea persoanelor în cazul prelucrării automatizate a datelor cu caracter personal

7.2.2019 - (10923/2018 – C8-0440/2018 – 2018/0238(NLE)) - ***

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Raportor: József Nagy

Procedură : 2018/0238(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0070/2019
Texte depuse :
A8-0070/2019
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de autorizare a statelor membre să ratifice, în interesul Uniunii Europene, Protocolul de modificare a Convenției Consiliului Europei pentru protejarea persoanelor în cazul prelucrării automatizate a datelor cu caracter personal

(10923/2018 – C8-0440/2018 – 2018/0238(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (10923/2018),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 16 și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0440/2018),

–  având în vedere Protocolul de modificare a Convenției Consiliului Europei pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal (ETS nr. 108) (CETS: 223),

–  având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0070/2019),

1.  aprobă proiectul de decizie a Consiliului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și Consiliului Europei.

EXPUNERE DE MOTIVE

1.  Principiile fundamentale consacrate în Convenția 108 a Consiliului Europei au trecut testul timpului și și-au dovedit forța, eficiența și succesul prin faptul că au servit ca bază a legislației privind protecția datelor în peste 40 de țări. Cu toate acestea, este momentul să răspundem provocărilor legate de viața privată apărute în era digitală, inclusiv celor rezultate din utilizarea noilor tehnologii ale informației și comunicațiilor.

2.  Scopul protocolului de modificare este modernizarea și armonizarea Convenției 108, pentru a răspunde mai bine provocărilor apărute în legătură cu viața privată și pentru a consolida aplicarea acesteia.

3.  Protocolul de modificare a fost elaborat în paralel cu pachetul european de reformă a protecției datelor, pentru a asigura coerența instrumentelor. Ca urmare, convenția reflectă cadrul legislativ al Uniunii în materie de protecție a datelor, cum ar fi Regulamentul general privind protecția datelor și Directiva privind protecția datelor de către autoritățile polițienești.

4.  Convenția 108 are un rol esențial în răspândirea la nivel mondial a „modelului european de protecție a datelor”, acesta fiind adesea utilizat ca sursă de inspirație de țările care intenționează să adopte noi legi sau să-și armonizeze legile cu standardele internaționale în domeniul confidențialității datelor. Un nivel mai ridicat de protecție va facilita schimbul de date cu caracter personal, pe baza unor garanții adecvate.

5.  În plus, îmbunătățirea standardelor de protecție a datelor din Convenție va facilita fluxurile de date între UE și părțile la Convenție din afara Uniunii. Acest lucru este recunoscut și de RGPD, care definește aderarea la Convenția 108 și la protocolul adițional și aplicarea acestora ca un criteriu important pentru a verifica dacă o țară terță îndeplinește condițiile necesare pentru transferurile internaționale prevăzute în dreptul UE, evaluând adecvarea cadrului juridic al țării terțe respective în materie de protecție a datelor.

6.  Protocolul de modificare introduce posibilitatea ca Uniunea și alte organizații internaționale să devină parte la Convenția 108.

7.  Prin urmare, raportorul recomandă membrilor Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne a Parlamentului să susțină prezentul raport și recomandă Parlamentului European să aprobe decizia Consiliului, pentru ca acesta să autorizeze statele membre să ratifice, în interesul Uniunii Europene, Protocolul de modificare a Convenției Consiliului Europei pentru protejarea persoanelor în cazul prelucrării automatizate a datelor cu caracter personal.

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Protocolul de modificare a Convenției Consiliului Europei pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal (Convenția 108)

Referințe

10923/2018 – C8-0440/2018 – COM(2018)04512018/0238(NLE)

Data sesizării

17.10.2018

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

LIBE

25.10.2018

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

EMPL

25.10.2018

ITRE

25.10.2018

IMCO

25.10.2018

JURI

25.10.2018

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

EMPL

12.7.2018

ITRE

19.6.2018

IMCO

19.6.2018

JURI

9.7.2018

Raportori

Data numirii

József Nagy

3.5.2017

 

 

 

Examinare în comisie

23.1.2019

4.2.2019

 

 

Data adoptării

4.2.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

44

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Asim Ademov, Michał Boni, Daniel Dalton, Rachida Dati, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg

Membri supleanți prezenți la votul final

Carlos Coelho, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Lívia Járóka, Petr Ježek, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Birgit Collin-Langen, Pascal Durand, Stefan Eck, Stefan Gehrold, Françoise Grossetête, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Paul Rübig, Julie Ward, Tiemo Wölken, Gabriele Zimmer

Data depunerii

7.2.2019

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

44

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Daniel Dalton, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Stefan Eck, Dennis de Jong, Barbara Spinelli, Gabriele Zimmer

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Rachida Dati, Kinga Gál, Stefan Gehrold, Françoise Grossetête, Lívia Járóka, Roberta Metsola, József Nagy, Paul Rübig, Traian Ungureanu, Axel Voss

S&D

Ana Gomes, Anna Hedh, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Pascal Durand, Romeo Franz, Eva Joly, Judith Sargentini

0

-

 

 

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 27 februarie 2019
Aviz juridic - Politica de confidențialitate