Postopek : 2018/0238(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0070/2019

Predložena besedila :

A8-0070/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 12/03/2019 - 9.8

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0142

PRIPOROČILO     ***
PDF 165kWORD 55k
7.2.2019
PE 632.901v02-00 A8-0070/2019

o predlogu sklepa Sveta o pooblastitvi držav članic, da v interesu Evropske unije podpišejo Protokol o spremembi Konvencije Sveta Evrope o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov

(10923/2018 – C8-0440/2018 – 2018/0238(NLE))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalec: József Nagy

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Sveta o pooblastitvi držav članic, da v interesu Evropske unije podpišejo Protokol o spremembi Konvencije Sveta Evrope o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov

(10923/2018 – C8-0440/2018 – 2018/0238(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga sklepa Sveta (10923/2018),

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 16 in točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0440/2018),

–  ob upoštevanju Protokola o spremembi Konvencije Sveta Evropa o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov in njenega dodatnega protokola (ETS št. 108) (CETS št. 223)

–  ob upoštevanju člena 99(1) in (4) ter člena 108(7) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0070/2019),

1.  odobri osnutek sklepa Sveta;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in   Svetu Evrope.


OBRAZLOŽITEV

1.  Temeljna načela, zapisana v konvenciji Sveta Evrope št. 108, so prestala preizkus časa in se pokazala kot čvrsta, učinkovita in uspešna, saj so v več kot 40 državah podlaga zakonodaji o varstvu podatkov. A prišel je čas, da najdemo odgovore na izzive, ki jih za zasebnost ustvarja digitalna doba, vključno s tistimi, ki so posledica uporabe novih informacijskih in komunikacijskih tehnologij.

2.  Cilj protokola o spremembi je posodobiti in uskladiti Konvencijo št. 108, da bi bolje obravnavali nove izzive glede zasebnosti in okrepili njeno uporabo.

3.  Protokol o spremembi je bil pripravljen sočasno z evropskim svežnjem ukrepov za reformo varstva podatkov, da bi se zagotovila skladnost med instrumentoma. Konvencija zato odseva zakonodajni okvir Unije na področju varstva podatkov, kot sta splošna uredba o varstvu podatkov in policijska direktiva.

4.  Konvencija št. 108 ima ključno vlogo pri širjenju „evropskega modela varstva podatkov“ po vsem svetu, saj je pogosto vir navdiha za države, ki razmišljajo o sprejetju nove zakonodaje o zasebnosti ali o njeni harmonizaciji z mednarodnimi standardi. Višja raven varstva bo olajšala izmenjavo osebnih podatkov na podlagi ustreznih zaščitnih ukrepov.

5.  Z izboljšanjem standardov varstva podatkov iz Konvencije bo olajšan tudi pretok podatkov med pogodbenicami Konvencije, ki so članice EU, in pogodbenicami Konvencije, ki niso članice EU. To je priznano tudi v Splošni uredbi o varstvu podatkov, ki pristop h Konvenciji št. 108 in njenemu dodatnemu protokolu opredeljuje kot pomembno merilo pri oceni, ali tretja država izpolnjuje potrebne pogoje za mednarodne prenose, določene v zakonodaji EU, da bi ugotovili ustreznost pravnega okvira tretje države za varstvo podatkov.

6.  S protokolom o spremembi se uvaja možnost, da Unija in druge mednarodne organizacije postanejo pogodbenice Konvencije št. 108.

7.  Poročevalec zato priporoča, da člani Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve podprejo to poročilo in da Evropski parlament odobri, da Svet države članice pooblasti, da v interesu Evropske unije ratificirajo Protokol o spremembi Konvencije Sveta Evrope o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Protokol o spremembi Konvencije Sveta Evrope o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov (ETS št. 108)

Referenčni dokumenti

10923/2018 – C8-0440/2018 – COM(2018)04512018/0238(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

17.10.2018

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

25.10.2018

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

EMPL

25.10.2018

ITRE

25.10.2018

IMCO

25.10.2018

JURI

25.10.2018

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

EMPL

12.7.2018

ITRE

19.6.2018

IMCO

19.6.2018

JURI

9.7.2018

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

József Nagy

3.5.2017

 

 

 

Obravnava v odboru

23.1.2019

4.2.2019

 

 

Datum sprejetja

4.2.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

44

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Asim Ademov, Michał Boni, Daniel Dalton, Rachida Dati, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Carlos Coelho, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Lívia Járóka, Petr Ježek, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Birgit Collin-Langen, Pascal Durand, Stefan Eck, Stefan Gehrold, Françoise Grossetête, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Paul Rübig, Julie Ward, Tiemo Wölken, Gabriele Zimmer

Datum predložitve

7.2.2019


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

44

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Daniel Dalton, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Stefan Eck, Dennis de Jong, Barbara Spinelli, Gabriele Zimmer

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Rachida Dati, Kinga Gál, Stefan Gehrold, Françoise Grossetête, Lívia Járóka, Roberta Metsola, József Nagy, Paul Rübig, Traian Ungureanu, Axel Voss

S&D

Ana Gomes, Anna Hedh, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Pascal Durand, Romeo Franz, Eva Joly, Judith Sargentini

0

-

 

 

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 1. marec 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov