Procedūra : 2018/0435(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0071/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0071/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 13/03/2019 - 11.1
CRE 13/03/2019 - 11.1

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0165

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 169kWORD 53k
8.2.2019
PE 634.545v02-00 A8-0071/2019

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 428/2009, piešķirot Savienības vispārējo eksporta atļauju konkrētu divējāda lietojuma preču eksportam no Savienības uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti

(COM(2018)0891 – C8‑0513/2018 – 2018/0435(COD))

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

Referents: Klaus Buchner

(Vienkāršota procedūra — Reglamenta 50. panta 1. punkts)

KĻŪDAS LABOJUMS/ PAPILDINĀJUMS
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 ĀRLIETU KOMITEJAS ATZINUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 428/2009, piešķirot Savienības vispārējo eksporta atļauju konkrētu divējāda lietojuma preču eksportam no Savienības uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti

(COM(2018)0891 – C8‑0513/2018 – 2018/0435(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0891),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 207. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8‑0513/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu un Ārlietu komitejas atzinumu (A8-0071/2019),

1.  pieņem nostāju pirmajā lasījumā, atbalstot Komisijas priekšlikumu;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.


ĀRLIETU KOMITEJAS ATZINUMS

Ref.: D(2019)4005

Starptautiskās tirdzniecības komitejas

priekšsēdētājam

Bernd Lange

Temats:  Atzinums par ziņojumu par Savienības vispārējo eksporta atļauju konkrētu divējāda lietojuma preču eksportam no Savienības uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti (2018/0435(COD)

Godātais priekšsēdētāj!

Saistībā ar minēto procedūru Ārlietu komitejai tika uzdots iesniegt atzinumu Jūsu vadītajai komitejai. 2019. gada 24. janvāra sanāksmē tā nolēma atzinumu nosūtīt vēstules veidā.

Šajā sanāksmē tā nolēma aicināt par jautājumu atbildīgo Starptautiskās tirdzniecības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut turpmāk minētos ierosinājumus.

“A. tā kā saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no ES Komisija ir pieņēmusi piecus tiesību aktu priekšlikumus gadījumam, ja vienošanās netiks panākta. Ierosinātie pasākumi ir specifiski, ierobežoti un vērsti uz to, lai novērstu nesakārtotas izstāšanās negatīvās sekas vai dotu iespēju pēc vajadzības pielāgot tiesību aktus. Kā norādīts Komiteju priekšsēdētāju konferencē šā mēneša sākumā, EP būtu jānodrošina, ka šie tiesību akti tiek pēc iespējas drīzāk pieņemti;

B. tā kā AFET komitejai saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamenta 50. panta 3. punktu un 53. pantu ir jāsniedz atzinums Starptautiskās tirdzniecības (INTA) komitejai par ierosināto regulu, ar ko Apvienoto Karalisti iekļauj to valstu sarakstā, kurām visā ES ir derīga vispārēja atļauja divējāda lietojuma preču eksportam;

C. tā kā ierosinātās regulas vienīgais mērķis ir grozīt Padomes Regulu (EK) Nr. 428/2009, piešķirot Savienības vispārējo eksporta atļauju konkrētu divējāda lietojuma preču eksportam no Savienības uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti, veicot divus grozījumus Regulas (EK) Nr. 428/2009 IIa pielikuma 2. daļā;

1. AFET komiteja iesaka negrozīt ierosināto regulu [2018/0435 (COD)] (proti, piekrist Komisijas priekšlikumam).”

Ar cieņu

David McAllister  


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Savienības vispārējā eksporta atļauja konkrētu divējāda lietojuma preču eksportam no Savienības uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti

Atsauces

COM(2018)0891 – C8-0513/2018 – 2018/0435(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

20.12.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

14.1.2019

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

14.1.2019

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Klaus Buchner

23.1.2019

 

 

 

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

23.1.2019

Izskatīšana komitejā

4.2.2019

 

 

 

Pieņemšanas datums

4.2.2019

 

 

 

Iesniegšanas datums

8.2.2019

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 27. februārisJuridisks paziņojums